1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rehberlikciler resen görevlendirilemez dilekçe örneği

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin; 37. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberlik öğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir." hükümlerine, Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Uluslararası Sözleşmenin "öğretmenler, öğrenciler cebri veya mecburi çalıştırmadan muaf tutulur." hükümlerine, 657 Sayılı Kanununun "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar." hükmü ve izinlerle ilgili maddelerine ve Anayasanın "angarya yasaktır" ve "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır." hükümlerine göre Kanun ile Yönetmelik ile getirilmeyen ve normlar hiyerarşisine aykırı olarak yetkililerce; rehber öğretmenler, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda kanunen izinli oldukları izin ve tatil dönemlerinde günlük 3 saat ücret karşılığı zorunlu/resen görevlendirilemezler
26 Haziran 2019 01:33
Yazdır
Rehberlikciler resen görevlendirilemez dilekçe örneği

İlgili mevzuatına göre; rehber öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde zorunlu/resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Bu faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınmalıdır.

Şöyle ki;

REHBER ÖĞRETMENLER TERCİH DANIŞMANLIĞINDA GÖREVLENDİRİLEBİLİR AMA RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZLER

10.11.2017 tarih ve 30236 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin;

A-"Rehberlik hizmetleri bölümü ve görevleri" başlıklı 18. maddesi 2.fıkrasının (ö) bendinde ki; "(2) Rehberlik hizmetleri bölümünün görevleri şunlardır: ö) Görevlendirildiği takdirde bölüm personeli tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı yapmak üzere görev alır." hükmü,

B-"Rehberlik öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları" başlıklı 23. maddesi 1.fıkrasının (ı) bendinde ki; "1) Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehberlik öğretmeninin görevleri şunlardır: ı) Görevlendirildiği takdirde tercih danışmanlığı çalışmalarını yürütür." hükmü,

C- "Rehberlik öğretmeninin görevleri" 34. maddesi 1.fıkrasının (i) bendinde ki; "(1) Rehberlik öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: i) Merkezi sınavlara ait tercih döneminde görev alır." hükmü,

"Çalışma saatleri ve izinler" 37. maddesi 3.fıkrasındaki; "(3) Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilir." hükmü,

Uyarınca de rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilebilecektir. Ancak, rehber öğretmenler tercih danışmanlığında resen görevlendirilemezler yürürlükte bulunan kanunlara göre rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında resen görev verilmesi mümkün değildir.

Şöyle ki;

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ KANUNLA DÜZENLENMİŞTİR

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin; "Çalışma saatleri ve izinler" 37. maddesi 1.fıkrasındaki;"(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberlik öğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir." hükümler gereğince rehber öğretmenlerin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin; "Çalışma saatleri ve izinler" 37. maddesi 2.fıkrasındaki; "(2) Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar." hükümleri ile de rehber öğretmenler izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanmaktadırlar.

DİNLENMEK, ÇALIŞANLARIN ANAYASAL HAKKIDIR.

Anayasa'mızın "B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50. maddesi 2 ve 3. fıkralarındaki; "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." Hükümlerine göre dinlenmek Anayasal bir hak olup izin hakları ve şartları kanunla düzenlenmektedir.

ÖĞRETMENLER YARIYIL; YAZ TATİLİ İLE DİNLENME TATİLLERİNDE İZİNLİDİRLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Yıllık İzinlerin Kullanılışı" başlıklı 103. maddesi 2. fıkrasındaki; "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez." hükümleri ile öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır. Öğretmenlere yıllık izin verilmediğinden öğretmenlerin yaz tatili yıllık izin sayılmaktadır.

Tercih danışmanlığı görevlendirmelerinin yapılacağı Temmuz ve Ağustos ayları öğretmenlerin yaz tatili dönemine denk gelmekte olup bu aylarda öğretmenler izinli olduğundan Rehber öğretmenlere normal eğitim öğretimde yıllık izinde kullandırmayacağınızdan dolayı resen yapılacak görevlendirmeler kanuna aykırılık teşkil edecektir.

Kaldı ki yetkililer; normlar hiyerarşisinde Kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardıkları Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar ve Talimatlar ile uygulamaya koyarak Normlar hiyerarşisine göre daha alt normda üst norma aykırı düzenleme yaparak rehber öğretmenlerini tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde zorunlu/resen görevlendiremezler.

Bu husus Danıştay On ikinci Daire Esas No: 2014/4470 Karar No: 2016/3903 ve 15/06/2016 tarihli kararındaki; "...öğretmenlerin görev ve sorumlulukları arasında sayılmış olmakla beraber, bu görev ve sorumluluğun mesai saatleri dışında belirlenen herhangi bir zaman diliminde yapılabileceği, davacının da günün hangi saatinde olursa olsun bu görevlendirmeye katılma zorunluluğu olduğu anlamına gelmeyeceği, çalışanların dinlenme hakkının Anayasa ile korunmuş bir hak olduğu, idarenin kişilerin çalışma koşulları ve dinlenme saatlerini göz önüne alarak kurs saat ve tarihlerini belirlemesi gerektiği, yine davacının idareden öğretmenlerin çalışma saatlerini göz önüne alarak uygun bir zaman dilimi içerisinde katılımı sağlaması için de itiraz dilekçesi verdiği ve idareden itiraz dilekçesine cevap beklediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının eyleminin, kasıtlı olarak kursa katılmama ve talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak olarak nitelendirilmesine olanak bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir." hükmüyle de dinlenmenin anayasal bir hak olduğu ve verilecek görevlerin öğretmenlerin çalışma saatleri ve tatil dönemleri göz önünde bulundurularak verilmek durumunda olduğu, mesai saatleri dışında ve tatil dönemlerinde bu katılımın zorunlu tutulamayacağı ve bu sebeple de öğretmene disiplin cezasının tesis edilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir.

ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

Ayrıca, yaz aylarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi Anayasamızın 18. maddesinde ifadesini bulan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.

23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

21.12.1960 tarih ve 10686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmenin 1. maddesi 1. fıkrasındaki; "Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, cebri veya mecburi çalıştırmayı menetmeyi ve Hiçbir şekilde cebri veya mecburi çalıştırmaya başvurmamayı taahhüt eder." hükümleri ve 2. maddesindeki; "Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, bu Sözleşmenin 1 inci maddesinde tasrih edilen şekildeki cebri veya mecburi çalıştırmanın derhal ve tamamen ilgasını temin etmek üzere müessir tedbirler ittihazını taahhüt eder." hükümleri gereğince tercih danışma komisyonlarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükümleri bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesinin, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür." tanımına göre rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde zorunlu/resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.

Dolayısıyla yukarıda yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin; "Çalışma saatleri ve izinler" 37. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberlik öğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir." hükümlerine, Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Uluslararası Sözleşmenin "öğretmenler, öğrenciler cebri veya mecburi çalıştırmadan muaf tutulur." hükümlerine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar." hükmü ve izinlerle ilgili maddelerine ve Anayasanın "angarya yasaktır" ve "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır." hükümlerine,Danıştay On ikinci Daire Esas No: 2014/4470 Karar No: 2016/3903 ve 15/06/2016 tarihli kararına göre Kanun ile Yönetmelik ile getirilmeyen ve normlar hiyerarşisine aykırı olarak yetkililerce; rehber öğretmenler, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda kanunen izinli oldukları izin ve tatil dönemlerinde günlük 3 saat ücret karşılığı zorunlu/resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Bu faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınmalıdır.

Bu tür görevlendirmelerde gönüllülük esasına göre hareket edilmesi, istekli olan rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilmesi daha uygun olacaktır.

TERCİH DANIŞMANLIĞI GÖREVİ CAZİP HALE GETİRİLMELİDİR

Ek Dersle İlgili Esasların "Kurul ve komisyon üyeliği" başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir." hükümlerince tercih komisyonu görevine karşılık her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Bu ücret yeterli değildir. Günlük ulaşım ve yemek ihtiyacını bile karşılamamaktadır. Bu görevlendirmelerin cazip hale getirilmesi ve verim alınabilmesi için bu ücretin arttırılması gerekmektedir.

REHBER ÖĞRETMENLERİN RESEN TERCİH DANIŞMANLIĞINDA GÖREVLENDİRİLMELERİ DURUMUNDA İDAREYE VERECEKLERİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde zorunlu/resen görevlendirilmelerinin iptali için iare verecekleri dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü21:11 - MEB'den okullara 'koronavirüs' uyarısı21:07 - 'Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilecek'21:03 - Oğlunu kazada kaybeden öğretmenin son görevi20:58 - Mehmetçik'ten öğrencilere duygulandıran mektup20:53 - Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye teşekkür20:48 - ABD'den İdlib açıklaması! 'Türkiye ile beraber çalışıyoruz'20:43 - Avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi20:38 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı20:33 - EGM'den Ahmet Davutoğlu açıklaması
20:28 - Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması20:23 - ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları birleştirildi20:19 - FETÖ şüphelisi 26 eski memur hakim karşısına çıktı20:15 - 5 yıl önce aldığı T plaka başına bela oldu!20:11 - Van'da mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı20:07 - Atakan hakkındaki iğrenç sözleri yüzünden işinden oldu20:03 - CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi19:59 - 46 yıldır biriktirdiği kasetlerle nostalji keyfi yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam