Bayındır Memur-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu'nun sunduğu toplu sözleşme teklifleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2019 00:38, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2019 11:11
Bayındır Memur-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu'nun sunduğu toplu sözleşme teklifleri

Toplu görüşmeler bugün itibariyle başladı

Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu'nun sunduğu toplu sözleşme teklifleri

BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Lisans Tamamlama

Madde 2- (1) Bu hizmet kolunda çalışan 4688 sayılı kanuna bağlı kamu görevlileri arasında Teknik bölümlerden ön lisans diploması alanlardan Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği teknik alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hizmet kolundaki ilgili Bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

TKGM personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 3- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Tapu Kadastro Tazminatı

Madde 4- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında memur ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan tapu ve kadastro hizmetlerinde, arazide fiilen çalışanlara ve yapılan işlemlerin tapu tescili ile ilgili işlemlerinde çalışan personellere, döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tapu ve kadastro tazminatı ödenir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme

Madde 5- (1) (1) 6083 sayılı sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanunda belirlenen (100-300) katsayı oranı 3000 olarak uygulanır.

Mülkiyet Uzmanlığı

Madde 6- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapan, Mülkiyet uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde üç defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Mülkiyet Uzmanı kadrolarına atanırlar."

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel İhtiyacı

Madde 7-(1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Personel İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Mesleki Sorumluluk Fonu

Madde 8- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine akitli ya da akitsiz işlem yapan personele Medeni Kanunun 1007. Maddesinden doğan ve mahkeme kararıyla kasıtlı olmadığı anlaşılan personel ile ölümü halinde kasıt aranmaksızın rücu ödemelerinin karşılanması için Mesleki Sorumluluk Fonu oluşturulur. Döner Sermaye gelirlerinden aktarılacak ve miktarı Maliye Bakanlığı görüşüyle belirlenecek tutarda Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan ve emekli personelin mesleki zararları Mesleki Sorumluluk Fonundan karşılanır.

Arşiv Memurlarının Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi

Madde 9- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan "Arşiv Memuru" kadro unvanıyla görev yapan ve öğrenim şartlarını taşıyan personellerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine karar verilmiştir.

İşçilikte Geçen Sürenin Sayılması

Madde 10- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde geçici işçi (büro personeli) olarak çalışırken, 5620 sayılı kanun ile 657 sayılı kanuna tabi kadrolara atanan personelin (özelleştirme nedeniyle kapatılan kurumlardan TKGM'ye devredilen personel dahil) aynı görevi yürütmeleri nedeniyle geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin kadro/derecelerine sayılmasına karar verilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde araç kullananlara ilave ücret

Madde 11- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 150 TL ücret ödenir.

Seyyar görev tazminatı

Madde 12- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru ve tünel İzleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde fazla çalışma ücreti

Madde 13- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Araçlara Kasko Yapılması

Madde 14- (1) Bu hizmet kolu kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara ait teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli araçlar ile arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan araçların kasko sigortası giderleri, bütçeye bu amaçla konulacak olan ilgili tertiplerinden karşılanır.

Karla Mücadele Tazminatı

Madde 15- (1), Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Karayollarında çalışan personele tayın bedeli verilmesi

Madde 16- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü Kadro ve Pozisyonlarında görev yapan personellere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fazla çalışma ücreti

Madde 17- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrolarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden "Alo 181" çağrı merkezine gelen şikayet, ihbarlar ile denetim,tespit ve kontrollük hizmetlerini mesai saatleri dışında fiilen yerine getirenlere, her bir personel için; büyükşehirlerde yılda toplam 600 saati, diğer yerlerde yılda toplam 400 saati geçmemek üzere saat başı yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araç Kullananlara İlave Ücret

Madde 18- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 150 TL ücret ödenir.

Çevre Şehircilik Bakanlığında Çalışan Biyologların Özel Hizmet Tazmimatı

Madde 19- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Biyologların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Personel İhtiyacı

Madde 20- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel birimlerinin Personel İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Kontrollük hizmetlerinde ilave ödeme

Madde 21- Çevre ve Şehircilik bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışan personellerden denetim ve kontrol hizmetlerini fiilen yerine getirenlere her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5.400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Çevre Şehircilik Uzmanlığı

Madde 22- Çevre ve Şehircilik bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışan Personellerden kurum içinde yapılacak sınav ile Çevre Şehircilik uzmanı kadrolarına atanabilmeleri için gerekli çalışma yapılacaktır.

Fazla çalışma ücreti

Madde 23- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum öncesi hazırlıklarında, tedbir, önlem ve müdahale faaliyetlerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret

Madde 24- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcıları ile hizmetine ihtiyaç duyulması halinde diğer personellerden arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 150 TL ücret ödenir.

Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı

Madde 25- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 1100 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Toplu taşıma

Madde 26- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Arama ve Kurtarma hizmetlerinde görevli personele tayın bedeli verilmesi

Madde 27- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Arama ve Kurtarma hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerine 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı

Madde 28- Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik, ve nükleer kazalar gibi afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerini yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan personelin, görevlerini ifa ederken maruz kaldıkları risk ve tehlikeler nedeniyle prim ödeme gün sayılarına her 360 gün için 90 gün fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir.

İlave Ücret

Madde 29- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kadrolarındaki personelinden TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) projesinde fiilen çalışanlara her ay 150 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Enformasyon Memuru, Kameraman Ve Kaptanların Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi

Madde-30- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlına ait bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan "Enformasyon Memuru, Kameraman ve Kaptan" kadro unvanıyla görev yapan ve öğrenim şartlarını taşıyan personellerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine karar verilmiştir.

AFAD tazminatı

Madde 31- (1) Kadro ve pozisyonları diğer kurumlarda olup Başkanlık bünyesinde geçici olarak görev yapanlar dahil, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığını geçmemek üzere, personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve güçlüğü gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak her ay afad tazminatı ödenir.

DAP,GAP,KOP ve DOKAP Kapsamında çalışanlara Büyük Proje Tazminatı ödenmesi;

Madde 32- (1) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( GAP), Konya Ovası Projesi Bölge Kalkinma idaresi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kadrolarında çalışan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin Teknik hizmetler (E) Teknik hizmetler bölümünde düzenlenmiş Büyük Proje Tazminatı ödenir.

İLBANK A.Ş İŞ SONU TAZMİNATI

Madde 33- (1) 6107 Sayılı İlbank A.Ş Kanunu'nun 12. Maddesinin ''Bankada Sözleşmeli Statüte çalışan personele, toplam ödemelere konu olan brüt tutarı üzerinden (Kıdem tazminatı tavanını aşmamak şartıyla) iş sonu tazminatı ödenir''olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

İLBANK A.Ş ÇALIŞANLARINA YEŞİL PASAPORT HAKKI

Madde 34- (1) 5682 sayılı pasaport kanunu'nun 14. Maddesine ''6107 sayılı sayılı Ilbank AŞ. Kanununa tabii banka personeli'' ibaresinin eklenmesine karar verilmiştir.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI

Madde -35- (1) İLBANK A.Ş kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde sosyal denge tazminatı ödenir. Ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARALANMA VE DAYANIŞMA AİDATI

Madde 36- (1) Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sendika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber