İade olan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Okul ve kurumlarda görev yapmakta iken ihraç edilen öğretmenlerin görevlerine iadeleri durumunda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, göreve başlama tarihleri esas alınmak üzere ilgili yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen özel hüküm doğrultusunda oranlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2020 10:02, Son Güncelleme : 19 Mart 2020 18:38
İade olan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

KHK'lar kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan veya ihraç edilen ancak daha sonra görevlerine iade edilen öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenip ödenmeyeceği sorusunu Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 08.05.2019 tarih ve 9105658 sayılı yazılarıyla cevaplandırdı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde; "Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek miktarda öğrenim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneceği" ve ilgili yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmında "... Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır ... " hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, ilgili Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin "İade hükümleri" başlıklı 2. maddesinde "İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir." olarak hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan; 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 22 ve 23 üncü maddeleri kapsamındaki, "Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. ... İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." Ve "Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarına ilişkin kararların uygulanmasında; .... Bu madde uyarınca atananlara, eski kadro, rütbe veya unvanlarına ilişkin atama onayının tebliği tarihi itibarıyla almaya hak kazandıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler, tayın bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler, tayın bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir." hükümleri ise esas ve emsal nitelik içermektedir.

Bu kapsamda; öğretim yılına hazırlık ödeneği, yukarıda belirtilen özel hükümlere göre eğitim ve öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek materyal ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunarak etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla her öğretim yılının başında fiilen öğretmenlikyapmakta olan öğretmenlere ödenmektedir.

Buna göre, Okul ve kurumlarda görev yapmakta iken ihraç edilen öğretmenlerin görevlerine iadeleri durumunda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, göreve başlama tarihleri esas alınmak üzere ilgili yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen özel hüküm doğrultusunda oranlı olarak ödenmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber