Radyoloji çalışanlarına dair Danıştay kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2007 23:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No ; 2007/5157

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen;

Vekili

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) i Av. Öztürk Türkdoğan, Necatibey Cad. No;82/13 Kızılay/ANKARA

Davalı

Sağlık Bakanlığı-ANKARA

İsteğin Özeti ; 6.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin

Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. bendinin (ç) fıkrası ile 8. maddesinin ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 8.10.2007 günlü, 21025 sayılı Genelgesinin 1 ve 2 numaralı paragraflarının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi ; Demet Özen

Düşüncesi ;Yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarenin

savunmasının alınmasından sonra incelenmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı ; Nazmiye Kılıç

Düşüncesi

j. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci

maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanabilmesi için, davalı idarenin savunmasının alınması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci ve Beşinci Dairelerince 2575 sayılı Danıştay Kanununa 3619 sayılı Yasanın 10. maddesi ile eklenen Ek 1. madde uyarınca yapılan müşterek toplantıda işin gereği düşünüldü;

Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması alınıp yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına, 13.11.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Uye

Turan Sabriye Salih Günay Mustafa FALCIOĞLU KÖPRÜLÜ ER ERDEN KILIÇHAN

Uye Uye Uye Uye

Efser Hayrettin Muzaffer Erkan

KOÇAKOĞLU KADIOĞLU DİLEK CANTEKİN

EŞ/14.11.2007

Bu Habere Tepkiniz