1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11 Nisan 2021 09:25
+Aa- Yazdır
MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

11 Nisan 2021 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Kurum/MKE:" ibaresi "Kurum:", (ö) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"2) Müdür yardımcısı,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman, başmühendis, teknik uzman, teknik şef, şef, sistem programcısı, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da tabip, diş tabibi, programcı ve diyetisyen unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik şef, şef, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da programcı ve diyetisyen unvanında en az 8 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Kurumda şef unvanında en az 2 yıl görev yapmış olmak.

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında olmak ve bu unvanda en az 6 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık teknik yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi, tekniker, teknisyen, teknik ressam unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef unvanında bulunmak ve bu unvanda en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, puvantör, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire, tekniker, teknisyen unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarından birinde bulunmak,

4) Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında en az 2 yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,

5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

ı) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 6 yıl hizmeti olmakla birlikte, Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

i) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

j) İtfaiye işlerinden sorumlu amir pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 6 yıl hizmeti olmak,

3) Kurumda itfaiye şefi unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

k) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda itfaiyeci unvanında en az 6 yıl çalışmış olmak.

l) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmet süresi toplamı en az 5 yıl olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için, bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak,

4) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, görevin gerektirdiği sürücü belgesine sahip olmak,

5) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için, 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak,

6) Hizmetli, dağıtıcı, çocuk bakıcısı unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 3 yıl çalışmış olmak.

m) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Hizmet süresi toplamı en az 6 yıl olmak."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli" ibaresi "Milli" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan ", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 24/A - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler Kuruma bildirilir. Kurum bu tereddütleri gidermeye yetkilidir."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
03:13 - Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi02:10 - Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik02:07 - Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme01:49 - 8 Mayıs 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı01:18 - Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama00:51 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki
00:10 - Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz!00:05 - Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?00:02 - 8 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı23:57 - Malatya Pötürge'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi23:32 - Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var
23:27 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:20 - Haftada iki kutu sardalya tüketimi, tip 2 diyabet riskini azaltabilir22:41 - Starlink Leo Uyduları'nın geçişi başkent semalarında görüldü22:34 - Böbrek rahatsızlıklarının 'demans' hastalığını artırabildiğini ortaya konuldu22:29 - Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
22:16 - Şikayet edilen Prof. Ceyhan: Dikkate almıyorum, yazdıklarını okumuyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam