1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurlar, Öğrenim Durumundan Dolayı İzin Alabilir mi, Nakil Yaptırabilir mi?

"Memur olarak çalışan birisi lisans veya yüksek lisans programını kazandığında kendisine bu öğrenim durumundan dolayı günün belirli saatlerinde izin verilebilir mi?" Bu soru sıkça sitemize yöneltilmektedir. Bu soru kadar sık bir şekilde sorulan bir diğer soru da şudur: "A ilinde çalışmaktayım, öğrenim durumundan dolayı B iline nakil yapabilir miyim?" Her iki soruya da sitemiz uzmanlarınca hazırlanan cevabı görmek için tıklayın.
17 Eylül 2004 00:00
Yazdır

ÖĞRENİMDEN DOLAYI MEMURA GÜN İÇİNDE İZİN VERİLEBİLİR Mİ?

657 sayılı Kanunda hangi durumlarda hangi izinlerin verileceği belirlenmiştir. Bunlar aşağıdaki şekildedir.

1- Yıllık İzin: Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

2- Mazeret İzni: A) (Değişik: 12.2.1982- 2595/7 md.) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir.
B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.
C) (Değişik: 12.2.1982- 2595/7 md.) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.
Ç) Yukarıda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde
ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.

3- Hastalık İzni: Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
izin verilir.

4- Aylıksız İzin: -Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
- Devlet memurlarına on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
- Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok on iki aya kadar aylıksız izin verilebilir.
- Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.
- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
- Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Yukarıda belirtilenler dışında başkaca bir izin bulunmamaktadır. Dolaysıyla öğrenim durumuna ilişkin özel bir izin bulunmamaktadır. Ancak uygulamada bir kısım memurlar amirlerinin uygun görmesi sonucunda mesai saatlerindeki derslere de katılabilmektedir. Ancak, bu tümüyle amirin insiyatifinde olan bir konudur.

ÖĞRENİM DURUMUNDAN DOLAYI NAKİL YAPILABİLİR Mİ?

Devlet memurlarının yer değiştirmesinin usul ve esasları "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğ"inde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğie göre memurların nakil durumları şu şekildedir.

1- Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler: Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.

2- Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler: Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:
a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,

3- Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler: Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:
A Özür Grubu: Sağlık Durumu,
B Özür Grubu: Eş Durumu,

Yukarıdaki durumlar yönetmelikle düzenlenen genel durumlardır. 3. maddede de görüleceği üzere memurun özür durumundan dolayı nakil isteyebileceği durumlar eş ve sağlık durumu özüüleridir. Öğrenim durumuna ilişkin bir özrü söz konusu bu yönetmelikte düzenlenmemiştir.

Diğer taraftan, bazı kurumlar çalışanlarına öğrenim durumundan dolayı nakil hakkı tanımıştır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı bu kurumlardan biridir. Ancak Sağlık bakanlığı bu hakkı çalışanlarına tanımamıştır. Kurumunuzun öğrenim durumundan dolayı nakil hakkı tanıyıp tanımadığını öğrenmek için kurumunuzun WEB sitesinde size ait Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine bakınız. Söz konusu bu yönetmeliğinizde buna imkan tanınmış ise öğrenim durumundan dolayı nakil yapabilir ama eğer tanınmamış ise nakil yapamazsınız.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 265,412 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam