Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Danıştay, Valilikte özel kalem müdürü olarak çalışmakta iken, Milletvekili ikinci danışmanı olarak istihdam edilmesi nedeniyle veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Ekim 2021 00:04
Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Olayda, özel kalem müdürü olarak çalışan davacı meclise ikinci danışman olarak atanmıştır.

İdare iş yoğunluğunu gerekçe gösterilerek ve anılan kadronun boş tutulmasının hizmetin aksamasına yol açacağı gerekçesiyle, davacıyı 3. derece VHKİ kadrosuna atamıştır.

Bu işleme karşı açılan davada ilk derece mahkemesi, aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiştir:

İstisnai bir memuriyet olan özel kalem müdürlüğünde çalışmakta iken danışman olarak görevlendirilen davacıdan boşalan kadronun, ne zaman sona ereceği belli olmayan bir görevin akıbetine bağlı olarak boş tutulması kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun düşmez.

NOT: Davacı Meclisteki görevinden il müdür yardımcısı olarak atanmış olduğunu, haksız idari işleme karşı dava açmak zorunda kaldığı, lehine vekalet ücretine hükmedilerek yargılama giderlerinin de davalıdan tahsiline karar verilmesi gerektiği, ileri sürmesine karşın Danıştay kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/8643

Karar No: 2021/706

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : .

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden davacı tarafından, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

KAPAT [X]

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem:

Dava; . Valiliği . olarak görev yapan davacının, . Milletvekili .'nün ikinci danışmanı olarak istihdam edilmesi nedeniyle veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 22/02/2017 günlü, E:2016/23160, K:2017/3909 sayılı bozma kararına uyularak verilen . İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; . Valiliği . olarak görev yapan davacının, . Milletvekili .'nün ikinci danışmanı olarak görevlendirilmesi üzerine davalı idarece iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek ve anılan kadronun boş tutulmasının hizmetin aksamasına yol açacağı gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği'nin 15. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca davacının 3. dereceli veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı;

Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen davacının, bu görevinin ne zaman sonlanacağının belli olmamasının yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu'nda yer alan, danışman olarak görev yapanların bu görevlerinin sona ermesi halinde kendi kurumlarındaki kadro veya pozisyonlarına döneceğine ilişkin düzenlemeden, 657 sayılı Kanun'un 59. maddesi kapsamındaki istisnai bir kadroda görev yapanların değil, kişi için kazanılmış hak teşkil eden bir kadroda görev yapanların anlaşılması gerektiği, istisnai bir memuriyet olan özel kalem müdürlüğünde çalışmakta iken danışman olarak görevlendirilen davacıdan boşalan kadronun, ne zaman sona ereceği belli olmayan bir görevin akıbetine bağlı olarak boş tutulması kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun düşmeyeceğinden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan; davacının kazanılmış hak aylık derecesine uygun bir göreve atandığı da dosyadaki belgelerden anlaşıldığı, dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından; . İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü emrine il müdür yardımcısı olarak atandığı, dava konusuz kaldığından dolayı davanın reddine karar verildiği, haksız idari işleme karşı dava açmak zorunda kaldığı, lehine vekalet ücretine hükmedilerek yargılama giderlerinin de davalıdan tahsiline karar verilmesi gerektiği, ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın temyiz edilen kısmının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz