Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversite tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarında yer alan şartlar için YÖK onayı gerekmediği, kadronun ihtiyaca binaen yayımlanıp yayımlanmadığının hukuki olarak ortaya konulması gerektiğine hükmetti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Aralık 2021 00:04
Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Bir yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen Profesör kadrolarında yer alan şartların belirli bir adayı tarif ettiği gerekçesiyle iptali için dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede; ilandaki ek koşullar için YÖK'ten onay alınmadı ve şartların hangi gerekçelerle getirildiğinin ortaya konulamadığı, özel şartların atanması istenilen kişiyi tarif eder nitelikte olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise kadro ilanlarında ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilebilecek kadroya özgü, spesifik koşulları için YÖK onayı aranmasının şart olmadığı; ancak davalı idare tarafından anılan koşulun hangi hizmet ve ihtiyaç gerekleri doğrultusunda getirilmiş olduğuna dair de somut bilgi ve belge sunulamadığı görüldüğünden dava konusu işlemin iptaline karar veren mahkeme kararı sonucu itibarıyla yerinde görülmüştür.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/8364

Karar No : 2020/6105

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı): . Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. .

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili : Av. .

Davalı Yanında Müdahil : .

Vekili : Av. .

KAPAT [X]

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 14/06/2019 gün ve E:2014/3714, K:2019/5600 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : .

Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin belirtilen gerekçe ile reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, . Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na "Sağ ve sol over kanserlerinin yayılım paterni konusunda, cerrahi menopozda ERT'nin homosisteine etkisi konusunda ve preeklampside VEGF, PIGF, sFlt-1 ve sEng konusunda çalışmaları olmak" koşullu bir adet profesör ile "preeklampside VEGF, PIGF, sFlt-1 ve sEng konsunda, tekrarlayan gebelik kayıplarında TAFİ düzeyi konusunda, kombine oral kontraseptiflerin PAİ-1 üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak" koşullu bir adet profesör öğretim üyesi alınması ile ilgili ilanın ve bu ilana bağlı olarak 31/01/2013 tarihinde yapılan atamaların iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, idare tarafından iki adet profesörlük kadrosu için getirilen ek koşullar için Yükseköğretim Kurulundan onay alınmadığı, ayrıca ilanda yer verilen "Sağ ve sol over kanserlerinin yayılım paterni konusunda, cerrahi menopozda ERT'nin homosisteine etkisi konusunda ve preeklampside VEGF, PIGF, sFlt-1 ve sEng konusunda çalışmaları olmak" ve "preeklampside VEGF, PIGF, sFlt-1 ve sEng konsunda, tekrarlayan gebelik kayıplarında TAFİ düzeyi konusunda, kombine oral kontraseptiflerin PAİ-1 üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak" koşullarının hangi gerekçelerle getirildiğinin davalı idarece ortaya konulamadığı, getirilen bu koşulların açılan iki adet kadroya atanması istenilen kişiyi tarif eder nitelikte olduğu, Rektörlük tarafından kadro ilanında yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmamakla beraber, getirilen ek koşullar yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı, profesörlük kadrosu için yapılan ilanın hukuka aykırı olduğu saptandığından ilana dayalı olarak yapılan atama işlemlerinde de hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun (işlem tarihindeki haliyle) 'Profesörlüğe yükselme ve atama' başlıklı 26. maddesinin (a) fıkrasının son paragrafında; "Üniversiteler, profesörlüğe yükseltilerek atama için aranan bu asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. " hükmüne yer verilmiştir.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin (işlem tarihindeki haliyle) 'Atama için önşart' başlıklı 2. maddesinde; "Bu Yönetmelik hükümlerine göre yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe atanabilmek için 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir..." düzenlemesi, geçici maddesinde ise; "Bu Yönetmeliğin yayımını takip eden üç ay içinde, yükseköğretim kurumlarının, öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda aranacak asgari kriterleri belirlemeleri ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayını alarak uygulamaya koymaları zorunlu olup, yeni kriterler uygulamaya konuluncaya kadar daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kriterlerin uygulanmasına devam edilir." düzenlemesi yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; ... Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na "Sağ ve sol over kanserlerinin yayılım paterni konusunda, cerrahi menopozda ERT'nin homosisteine etkisi konusunda ve preeklampside VEGF, PIGF, sFlt-1 ve sEng konusunda çalışmaları olmak" koşullu bir adet profesör ile "preeklampside VEGF, PIGF, sFlt-1 ve sEng konsunda, tekrarlayan gebelik kayıplarında TAFİ düzeyi konusunda, kombine oral kontraseptiflerin PAİ-1 üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak" koşullu bir adet profesör öğretim üyesi alınması amacıyla ilan yapıldığı, söz konusu kadrolara başvuruda bulunan Doç. Dr. . ve Doç. Dr. .'in bilimsel çalışmalarının jüri heyetince değerlendirilerek atanmalarının uygun görüldüğü, adı geçenlerin ilan edilen kadrolara atanmaları üzerine, ilanın ve yapılan atama işlemlerinin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; profesörlüğe yükseltilerek atamaya ilişkin asgari koşulların ilgili mevzuatta belirlendiği ve üniversitelere, bunların haricinde Yükseköğretim Kurulunun onayını almak şartıyla ek koşullar belirleme yetkisi tanındığı açık olup, 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde yer alan 'bilim disiplinleri arasındaki farklılık' ve Yönetmeliğin geçici maddesindeki düzenleme dikkate alındığında, bahsedilen ek koşulların o bilim alanı için genel nitelikteki koşullar olarak anlaşılması gerekmektedir.

Bu itibarla, profesör kadrolarına yapılacak atamalar için 2547 sayılı Kanun'da belirtilen koşulların dışında, üniversitelerin senatoları tarafından, anılan kadrolara yapılacak atamalarla ilgili belirlenen ve yasada yer almayan genel ve objektif nitelikteki ek kriterler için Yükseköğretim Kurulu'nun onayının alınmasının zorunlu olduğu; ancak üniversiteler tarafından ilan edilen bir kadro için, ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak getirilen özel ve ilan edilen kadroya özgü, spesifik koşulların ise, Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi olmadığı açıktır.

Uyuşmazlıkta; profesör alımına ilişkin ilanda yer alan "Sağ ve sol over kanserlerinin yayılım paterni konusunda, cerrahi menopozda ERT'nin homosisteine etkisi konusunda ve preeklampside VEGF, PIGF, sFlt-1 ve sEng konusunda çalışmaları olmak" koşulu ile "preeklampside VEGF, PIGF, sFlt-1 ve sEng konsunda, tekrarlayan gebelik kayıplarında TAFİ düzeyi konusunda, kombine oral kontraseptiflerin PAİ-1 üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak" koşulunun ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilebilecek özel ve ilan edilen kadroya özgü, spesifik bir koşul olduğu, dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi olmadığı anlaşılmakla birlikte; davalı idare tarafından, anılan koşulun hizmet ve ihtiyaç gerekleri doğrultusunda getirilmiş olduğuna dair somut bilgi ve belge sunulamadığı görüldüğünden, dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk, dava konusu işlemleri iptal eden İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

Açıklanan nedenlerle, istemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin yukarıda belirtilen gerekçeyle reddine, karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 29/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz