Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Ocak 2022 10:04, Son Güncelleme : 11 Ocak 2022 13:52
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Kamuda çeşitli statülerde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi tekrar gündeme sokuldu. Hatta 6. Dönem Toplu Sözleşme Metninin 52. Maddesine hüküm bile konuldu.

Daha önce 2013'de yapılan düzenlemede kadroya geçirilen personele "5 sene nakil yasağı" getirilmişti.

Ancak açılan davaların çoğunda personel lehine kararlar çıkmakta idi. Bu davalardan biri Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca sonuçlandırıldı. İDDK söz konusu personele ilişkin 5 sene nakil yasağı olduğunu belirterek aksi yöndeki ilk derece mahkemesi kararını bozdu.

İlk derece mahkemesi aile bütünlüğüne vurgu yapmıştı

Ailenin korunmasına yönelik olarak devlete verilen görevin öngörüldüğü şekliyle yerine getirilebilmesinin temel koşullarından birisinin de aile birliğinin sağlanması olduğu, aksi bir uygulamanın ise, ailenin huzurunu temelden sarsarak maddi ve manevi anlamda toplum açısından giderilmesi çok zor olan zararları beraberinde getireceği, böylesi bir durumun ise, günümüzün evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağı, davalı idarece naklen atama talep edilen yerde münhal kadronun olmadığı iddiasının da bulunmadığı dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi eklenmek suretiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

Danıştay 2. Dairesi ise takdir hakkına odaklanmıştır

Atama yapacak idare açısından muvafakatin varlığının ancak ön işlem niteliğinde olduğu, davalı idarenin davacıyı kendi kadrolarına naklen atama hususunda takdir yetkisinin bulunduğu ve bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanıldığına ilişkin dosya kapsamında bilgi ve belgeye rastlanmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde ve idarelerin boş bulunan kadrolara atama yapma hususundaki yetkisini belli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı açıktır.

İDDK son noktayı koydu

657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yaparken, yukarıda anılan maddeye istinaden memur kadrolarına atananların, beş yıl boyunca başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına hukuken olanak bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2021/2

KARAR NO: 2021/1155

KARAR TARİHİ: 03.06.2021

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLLERİ: Hukuk Müşaviri Av. .

Hukuk Müşaviri.

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:.... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hemşire olarak görev yapan davacının, eş durumuna binaen Gaziantep... Devlet Hastanesine atanma istemiyle (Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin... tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

Bakılan davada, davacının eşinin zorunlu atamaya tabi jandarma astsubay olduğu, Anayasa'nın kararda zikredilen hükümlerine göre devletin aile birliğinin korunmasına dair gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu, 657 sayılı Kanun'un 72. maddesi hükmüne göre ise aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak eşlerden birinin atandığı yere diğer eşin de isteği halinde atamasının 74 ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceğinin düzenlendiği, Anayasa'nın 41. maddesiyle aynı doğrultuda olan bu düzenleme ve davacı eşinin de zorunlu atamaya tabi personel olması karşısında aile bütünlüğünün korunması bakımından davacının atanmasında zaruret bulunduğu, hal böyle olunca davacının başvurusunun reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 27/02/2020 tarih ve E:2016/15391, K:2020/1201 sayılı kararıyla;

Memurların kurumlararası naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmış olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı mercilerince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceğinin yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edildiği,

Dava konusu olayda; davacının atanma isteminin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 6495 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile eklenen Geçici 41. maddenin 4. fıkrası gereğince davacının sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken memur olarak atanması nedeniyle beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağından bahisle reddedildiği görülmekte ise de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi hükmü gereği kurumlararası naklen atanma taleplerine ilişkin olarak atanmak istenen ve halihazırda çalışılan idarelerin ilgilinin atanması hususunda muvafakatlarının bulunması gerektiği açık olup, atama yapacak idare açısından muvafakatin varlığının ancak ön işlem niteliğinde olduğu, davalı idarenin davacıyı kendi kadrolarına naklen atama hususunda takdir yetkisinin bulunduğu ve bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanıldığına ilişkin dosya kapsamında bilgi ve belgeye rastlanmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde ve idarelerin boş bulunan kadrolara atama yapma hususundaki yetkisini belli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı kuralı dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

.... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

Bakılan davada; her ne kadar davacının sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, 657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi gereğince memur kadrosuna geçirildiği, söz konusu beş yıllık süreyi doldurmadığı ve bu Kanun uyarınca, memur kadrosuna atandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı gerekçesi ile başvurusu reddedilmiş ise de; kararda yer verilen ulusal ve uluslararası düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, bu düzenlemelerin tesisinde güdülen amacın; aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak olduğunun açık olduğu,

Bu durumda, ailenin korunmasına yönelik olarak devlete verilen görevin öngörüldüğü şekliyle yerine getirilebilmesinin temel koşullarından birisinin de aile birliğinin sağlanması olduğu, aksi bir uygulamanın ise, ailenin huzurunu temelden sarsarak maddi ve manevi anlamda toplum açısından giderilmesi çok zor olan zararları beraberinde getireceği, böylesi bir durumun ise, günümüzün evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağı, davalı idarece naklen atama talep edilen yerde münhal kadronun olmadığı iddiasının da bulunmadığı dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi eklenmek suretiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacının sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, 657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi kapsamında kadrolu statüye geçmiş olduğu, "bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı"na dair yasal düzenleme karşısında davacının başvurusunun kabulüne olanak bulunmadığı, anılan maddenin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için başvurulan Anayasa Mahkemesince, hükmün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi uyarınca beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak olan kişiler arasında yer alan davacının talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, bu nedenle davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile .... İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Eşi Gaziantep İli, ... İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma astsubay olarak; kendisi ... Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hemşire olarak görev yapan davacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 6495 sayılı Kanun'un 9. maddesiyle eklenen Geçici 41. madde kapsamında memur kadrosuna 2013 yılında atanmıştır.

Daha sonra davacı tarafından, eşinin görev yaptığı Gaziantep İli, ... İlçesi'nde bulunan Devlet Hastanesine atanma talebiyle (Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna yapılan 16/03/2015 tarihli başvurunun, 657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi uyarınca beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağından bahisle reddi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6495 sayılı Kanun'un 9. maddesiyle eklenen Geçici 41. maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 25/06/2013 tarihi itibarıyla, bu Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yapıp, bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yaparken, yukarıda anılan maddeye istinaden memur kadrolarına atananların, beş yıl boyunca başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına hukuken olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, 657 sayılı Kanun'un Geçici 41. maddesi kapsamında 2013 yılında memur kadrosuna geçirildiği ve anılan madde uyarınca beş yıl süreyle başka bir kuruma naklinin mümkün olmaması nedeniyle Gaziantep İli, ... İlçe Devlet Hastanesine atanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin .... İdare Mahkemesinin temyize konu ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın .... İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4.Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber