Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Ocak 2022 14:05
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Bir yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen Doçent kadrosuna iki aday başvuru yapmıştır. Üniversite tarafından oluşturulan üç kişilik jüri oybirliğiyle davacı dışındaki diğer adayın atamasını uygun bulmuştur.

Diğer adayın bu durumu dava etmesi üzerine bakılan dosyada ataması yapılan adayla jürinin ortak çalışması olduğu tespit edilmiş olup, bu durumun jüri incelemesine sunulan eserlerin bir kısmında bizzat ortak isim olarak yer alan bir jüri üyesinin eserler hakkında yapacağı değerlendirmesinin objektiflik hususunda sorun yaratacağı dikkate alınarak işlemin iptaline karar vermiştir.

Üniversitenin yargı kararını dikkate alarak yeni bir jüri kurmak suretiyle atama işlemine karar vermesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2020/990

Karar No: 2020/1862

Konya BİM - 4. İdare Dava Dairesi

Esas No.: 2020/990

Karar No.: 2020/1862

Karar tarihi: 10.11.2020

DAVANIN KONUSU: Doçent Doktor unvanına sahip davacı tarafından, .... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı Beslenme Bilimleri Anabilim Dalında ilan edilen bir (1) adet Doçentlik kadrosuna atanmak amacıyla yapılan başvurusunun reddi ile bu kadroya Doç. Dr. ..'un atanmasına ilişkin ... Üniversitesinin 09.01.2019 tarih ve E.5025 sayılı işleminin (08.01.2019 tarih ve E.4776 sayılı atama işleminin) iptali istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :.. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı Beslenme Bilimleri Anabilim Dalına bir (1) adet doçent alınacağına ilişkin ilanın 31/10/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı, bu kadroya atanmak için davacı ile Doç. Dr. ..'un başvuru yaptığı, değerlendirme komisyonu tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda her iki adayın başvurularının yeterli olduğuna karar verildiği, adaylar ile ilgili mütalaa vermek üzere .... Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ..., ..... Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. .. ve ... Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ..'nun jüri üyesi olarak belirlendiği, adaylara ait başvuru dosyaları belirlenen jüri üyelerine gönderilerek rapor vermelerinin istenildiği, jüri üyelerince adayların dosyalarının incelendiği ve her üç jüri tarafından da anılan kadroya; Doç. Dr. ...'un atanmasının uygun olacağı, davacının atanmasının uygun olmayacağı yönünde rapor düzenlendiği, bunun üzerine ... Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 25/12/2018 tarih ve 739-2/5 sayılı kararıyla anılan kadroya Doç. Dr. .'un atanmasının uygunluğuna karar verildiği, bu doğrultuda ..... Üniversitesi Rektörlüğünün 08.01.2019 tarihli kararıyla anılan kadroya Doç. Dr. ..'un atanması üzerine bakılan davanın açıldığı, mevzuat uyarınca doçentliğe atama yetkisinin Üniversite Rektörüne ait olduğu açık olmakla birlikte bu yetkinin kullanılmasının sınırsız ve mutlak olmadığı, yapılacak atamalarda, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıklar da göz önünde bulundurularak, objektif ve denetlenebilir nitelikte belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından bilimsel ve akademik açıdan yetkin olanların atanması gerektiği, bu yeterliliğe sahip olanların tespiti amacıyla jüri oluşturulduğu, jürinin asıl görevinin adayların bilimsel yeterliliklerinin tarafsız şekilde değerlendirilmesi olup, jüri incelemesine sunulan eserlerin bir kısmında bizzat ortak isim olarak yer alan bir jüri üyesinin, eserler hakkında yapacağı değerlendirmesinin objektif olacağı hususunda bütün adaylarda bir kanaat oluşturmasının mümkün görülmediği, uyuşmazlık konusu olayda; dava konusu işlemle doçent kadrosuna atanan Doç. Dr. ...'un akademik çalışmaları incelendiğinde, jüri üyesi olarak görevlendirilen ... Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. . ile dava konusu atama işlemiyle kadroya atanan kişinin ortak akademik faaliyetlerde bulunduğu ve ortak makale yayımladıkları anlaşılmakla, Doç. Dr. ...'un atanmasına dayanak teşkil eden mütalaalardan birinin Prof. Dr. .. tarafından düzenlenmesi sebebiyle Doç. Dr. .. hakkında tanzim edilen mütalaaların tarafsız-objektif kişilerce düzenlendiğinden bahsedilemeyeceği sonucuna varılmış olup, objektif bir şekilde teşekkül ettirilmeyen değerlendirme jürisi raporuna dayanılarak yapılan atama işleminde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı, diğer taraftan; iş bu kararın söz konusu kadroya davacının atanması sonucunu doğurmayacağı, davacının ve Doç. Dr. ..'un dosyalarının usulüne uygun olarak oluşturulan tarafsız jüri tarafından değerlendirilerek objektif bilim ilkelerinin gözetilmesi sonucunda hak eden kişinin anılan kadroya atamasının yapılması gerektiği sonucunu doğurduğu gerekçesiyle Isparta İdare Mahkemesi'nce verilen 30/05/2019tarih ve E:2019/77, K:2019/745sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ÖZETİ :Davalı idare vekili tarafından; idarelerce alınan kararların, yapılan işlemlerin hukuka ve mevzuata uygun olup olmadığı yargı yoluyla denetlenebilirse de, idarenin yasal mevzuatça kendisine verilmiş olan takdir yetkisini ortadan kaldıracak şekilde karar verilemeyeceği hususunun açık olduğu, idari işlemin usulüne uygun olarak tesis edildiği, harçlardan muaf idare aleyhine yargılama giderleri içerisine harçların da dahil edilmesinin hukuka aykırı olduğu ve mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu, müdahil davalı vekili tarafından ise; bahsi geçen raporların müşterek rapor olarak değil her bir jüri tarafından ayrı ayrı düzenlenip gönderildiğinden hatta bir jürinin Üniversite dışından olduğu da dikkate alındığında diğer iki jürinin tarafsız ve objektif değerlendirme yapmadıklarından bahsetmenin olanaksız olduğu, objektif olamayacağı belirtilen jüri üyesinin değerlendirmesi dikkate alınmasa bile yine de müdahil davalı hakkında iki jüri üyesinin de olumlu görüşüne dayanılarak atanmasının yapılmasının sonuç itibari ile etkilenmeyeceği, idari işlemlerin hukuka uygun olduğu ve mahkeme kararının usul ve esas bakımından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Savunma dilekçesi verilmemiştir.

KAPAT [X]

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare Mahkemesi kararlarının istinafen incelenerek kaldırılması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45 inci maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

İstinaf başvurusuna konu karar usul ve hukuka uygun olduğundan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

SONUÇ :

1- İstinaf isteminde bulunulan mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, istinaf istemlerinin REDDİNE,

2- İstinaf aşamasında yapılan yargılama giderler toplamının aşağıda dökümü yapıldığı şekilde istinaf talep edenler üzerinde bırakılmasına,

3- Artan posta ücretinin istinaf isteminde bulunan tarafa Mahkemesince iadesine,

2577 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca, 10/11/2020 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz