Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Danıştay İkinci Dairesi, görevden alınan daire başkanının yargı yoluyla dava kazanması halinde eski kadrosuna dönüşü hakkında önemli bir karar verdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Mayıs 2022 00:01
Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda görevli Strateji Geliştirme Daire Başkanı görevinden alınarak yerine başka bir personelin görevlendirilmesi yapılmıştır. Daha sonra ilgili kişi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kadrosuna atanmıştır. Ayrıca, görevden alınan Daire Başkanının yerine geçici görevlendirilen personel asaleten atanmıştır.

Görevden alınan Daire Başkanı tarafından açılan davada, ilgilinin eski görevine iadesine karar verildiği için yerine atanan kişi bu sefer görevden alınarak Şef kadrosuna atanmıştır. İlk derece ve bölge idare mahkemesi, mahkeme kararı gereğince yapılan bu atamada herhangi bir takdir hakkının bulunmadığına karar vererek hukuka uygun olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi ise, görevden alınan Daire Başkanının Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanması ve bahse konu işlemi dava konusu etmemesi gerekçesiyle önceki kadrosuyla hukuki bağının kesildiğini, yerine asaleten idare tarafından yeni bir atama yapılması nedeniyle yargı kararının uygulanması amacıyla davacının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak aynı birim emrine şef olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan hükmü ile memurların atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve amaç unsurları yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının daire başkanı olarak görev yaptığı . ... Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı biriminde daha önce daire başkanı olarak görev yapan H. H. K. isimli personelin, bu görevin Y. K. isimli personel tarafından yürütüleceği yönünde yapılan görevlendirmeyle 31/01/2012 günlü işlemle görevden alındığı ve H. H. K. isimli personel tarafından söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı,

Müteakiben H. H. K. isimli personelin 12/02/2013 günlü işlemle Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atandığı, bahse konu işlemin dava konusu edilmediği,

Davacının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine 04/01/2016 günlü işlemle vekaleten, 07/07/2017 günlü işlemle de asaleten atandığı ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihe kadar daire başkanlığı görevine devam ettiği anlaşılmaktadır.

Buna göre; H. H. K . isimli personelin, 12/02/2013 günlü işlemle Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanması ve bahse konu işlemin dava konusu edilmemesi üzerine Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosuyla hukuki bağının kesildiği; davacının, 07/07/2017 günlü işlemle, H. H. K. isimli personelden sonra asaleten atama yapılmamış olması nedeniyle boş bulunan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosuna idarenin takdir yetkisi kapsamında atandığı dikkate alındığında, yargı kararının uygulanması amacıyla davacının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak aynı birim emrine şef olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine dair İdare Mahkemesi kararıyla ilgili istinaf başvurusunun reddi yolundaki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

KAPAT [X]

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:. , K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı Yasa'nın 6545 sayılı Yasa ile değişik 50. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'ya 6545 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. madde uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz