İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Mayıs 2022 10:04
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Davacı tarafından mezkur Genelgede yer alan "Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen ..." ibaresinin iptali istenilmişti.

Danıştay hem düzenlemenin iptali hem de bireysel işleme ilişkin ret gerekçesinde şu hususa vurgu yaptı:

Genelgenin iptali istenilen düzenlemesinde, norm kadro fazlası durumda bulunan ve hizmet puanı yüksek olan öğretmenlerin, daha fazla mağduriyet yaşamamaları adına görev yapmakta oldukları ilçe içinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öncelikli olarak atanmaları; bunun mümkün olmaması durumunda ise (hizmet puanı düşük olandan başlamak üzere) il içinde değerlendirilmesi öngörülmüştür.

Bu itibarla; ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin il içinde yapılacak atamalarına yönelik usul ve esasların belirlendiği dava konusu Genelgenin yayımlanma amacı, konusu ve kapsamı ile mer'i mevzuat hükümleri dikkate alındığında, düzenleme tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan üst hukuk normlarına paralel hüküm içermesi nedeniyle iptali istenilen kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihlerine atanamaması durumunda, alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına re'sen atamalarının yapılacağı yönündeki mevzuat düzenlemeleri uyarınca tesis edildiği anlaşılan dava konusu bireysel işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C.

DA N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2017/1790

Karar No: 2022/826

DAVACI : .

VEKİLİ: Av. .

DAVALILAR: 1- . Bakanlığı

VEKİLİ: Av. .

KAPAT [X]

2- . Valiliği

VEKİLLERİ : Av. .

DAVANIN KONUSU:

Hatay ili, Antakya ilçesi, . Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, aynı yer . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine re'sen atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı Hatay Valiliği işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesinde yer alan "Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen ..." ibaresinin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

2016 yılı Nisan ayı norm güncellemeleri esas alınarak görev yaptığı okula Ekim ayında beş öğretmenin atamasının yapıldığı, kadronun dolu olması nedeniyle ataması yapılan bu öğretmenlerin norm fazlası olarak belirlenmesi gerektiği, puan üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda norm fazlası olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu; Genelgeye göre, re'sen atamaların ilçe içinde yüksek puandan, il içinde ise düşük puandan başlanarak yapılacak olmasının daha az hizmet puanına sahip öğretmenlerin tercih yapmayarak okullarında kalmalarına, daha kıdemli öğretmenlerin ise atanmalarına neden olduğu, bu durumun kariyer ve liyakat ilkeleri ile puan üstünlüğünü esas alan üst norma aykırılık oluşturduğu; ayrıca Anadolu lisesine sınavla atandığı, diğer öğretmenlerin sınavla atanıp atanmadığı dikkate alınmadan sıralama yapıldığı, bu nedenlerle hukuka aykırı olan işlemlerin iptali gerektiği ileri sürülmektedir.

DAVALI İDARELERİN SAVUNMASI:

1- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; dava konusu işlemlerin mevzuatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hukuka uygun olarak tesis edildiği, ülkenin içinde bulunduğu durum gözetilerek norm fazlası öğretmenlerin il içinde ihtiyaç bulunan okullara atamalarının zorunluluk arz ettiği; norm fazlası durumda bulunan öğretmenlerin, öncelikle ilçe içerisinde değerlendirilmesi, mağduriyet yaşanmaması ve yer değişikliğinin daha kısa mesafede gerçekleştirilmesi adına, hizmet puanı fazla olan öğretmenlere öncelik verilerek aynı ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere il içinde atamaların yapılacağının öngörüldüğü, bu durumun daha adil olduğu, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmuştur.

2- Hatay Valiliği tarafından; Bakanlığın 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı dava konusu edilen Genelgesi doğrultusunda davacının atamasının yapıldığı, tesis edilen işlemde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı belirtilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği düşünülmüştür.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:

Dava; Hatay ili, Antakya ilçesi, . Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından aynı yer . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne re'sen atanmasına ilişkin 10/01/2017 günlü, 364701 sayılı Hatay Valiliği işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesinde yer alan "Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen ..." ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 53. maddesinin 1. fıkrasında; eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması halinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanların ise açık norm kadro bulunması halinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanacakları öngörülmüş olup 3. fıkrasında ise, öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirleneceği, norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacakları, aynı maddenin 5. fıkrasında da, bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderileceği, bu şekilde yapılacak yer değiştirmelerin, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı, fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirleneceği kuralını taşımaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nce, "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Anılan Genelge'de, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesine; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. 12. ve Geçici 1. maddelerine yer verilmek suretiyle, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında sekiz yıllık görev süresini dolduran yönetici ve öğretmenlerden; tercihte bulunanların, en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilmek üzere tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde atama yapılacağı, tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde re'sen, atamaların Valiliklerce yapılacağı yolunda düzenlemelere yer verilmiştir.

Dava konusu Genelge'de ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin il içinde ataması ile ilgili mevzuatta göre yapılacak işlemlerin açıklandığı anlaşılmakla bu haliyle üst normlara aykırı kural içermediği anlaşılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Hatay Valiliğinin 15/12/2016 tarihli işlemiyle, il genelinde eğitim kurumlarının bilgilerinin güncellenerek Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin hazırlandığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca 13/12/2016 tarihinde onaylandığı, bu işlem kapsamında davacının durumunun da hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak değerlendirildiğinde bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası olarak belirlendiği, Biyoloji Öğretmeni olan davacının Hatay ili, Antakya ilçesi, . Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı, davacının görev yaptığı eğitim kurumunda oluşan norm kadro fazlalığında, hizmet puanı üstünlüğünü esas alarak norm kadro fazlasının belirlendiği, . günlü, . sayılı Hatay Valiliği işlemi ile aynı ilçe dahilinde . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne atandığı anlaşılmış olup dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından dayanağı mevzuat hükümlerine bir aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ:

Dava dosyasının incelenmesinden; Milli Eğitim Bakanlığının 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelge'si doğrultusunda Hatay Valiliğince, il genelinde eğitim kurumlarının norm bilgilerinin 2016 yılı Ekim ayında güncellendiği ve norm kadro tespit çizelgelerinin de Bakanlık tarafından 13/12/2016 tarihinde onaylandığı; . Anadolu Lisesinde biyoloji öğretmeni olarak görev yapan davacının, güncellemeler sonucunda norm kadro fazlası duruma düştüğü ve Genelgede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tercihte bulunmasının istenildiği; davacının görev yaptığı yerleşim yeri dışında Defne ilçesi, . Anadolu Lisesini tercih ettiği, idarece, ilk önce bulunduğu ilçede ihtiyaç olan okulu tercih etmesi gerektiğinden bahisle re'sen Antakya ilçesi, . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atamasının yapıldığı, anılan atama işlemi ile dayanağı Genelge hükmünün iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu işlemlerin tesis edildikleri tarih itibarıyla yürürlükte bulunduğu şekliyle 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 36. maddesinde; "Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir.", 37. maddesinin 4. fıkrasında; "Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.", 38. maddesinde ise; "(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. (2) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır. Dağıtım cetvellerinin vizesine ilişkin usül ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. ..." düzenlemesine yer verilmiştir.

18/06/2014 günlü, 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesinde; "(1) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir. (2) Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir. (3) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesinde; "(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması halinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması halinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi halinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. (5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle:RG-8/9/2016-29825) ..." şeklindeki düzenleme ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden; eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının Ekim ayında yeniden belirleneceği; Bakanlığın ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebileceği; görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanların, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirleneceği; norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılacağı anlaşılmaktadır.

I. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesinde yer alan "Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen ..." ibaresinin iptali istemi yönünden;

Dava konusu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgede; ülkemizin varlığına, birlik ve beraberliğine karşı son dönemde yaşanan bazı olaylarda rol aldığı tespit edilen öğretmenlerin görevlerine son verilmesi nedeniyle oluşan öğretmen ihtiyacının bir kısmının, daha önce atanan ve yetiştirme sürecini tamamlayan öğretmenler ile ataması yapılacak sözleşmeli öğretmenlerce karşılanacağı, söz konusu öğretmen ihtiyacının bir kısmının da, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin öğretmen açığı bulunan eğitim kurumlarına atanmaları yoluyla giderileceği açıklanmış; ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerden tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamalarının, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları olacak şekilde yapılacağı belirtilmiştir.

Üst norm niteliğindeki Yönetmelik düzenlemelerinde; ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere yönelik il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalığın, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderileceği, fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerlerinin, il içinde valiliklerce re'sen belirleneceğine yer verilmiştir.

Genelgenin iptali istenilen düzenlemesinde, norm kadro fazlası durumda bulunan ve hizmet puanı yüksek olan öğretmenlerin, daha fazla mağduriyet yaşamamaları adına görev yapmakta oldukları ilçe içinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öncelikli olarak atanmaları; bunun mümkün olmaması durumunda ise (hizmet puanı düşük olandan başlamak üzere) il içinde değerlendirilmesi öngörülmüştür.

Bu itibarla; ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin il içinde yapılacak atamalarına yönelik usul ve esasların belirlendiği dava konusu Genelgenin yayımlanma amacı, konusu ve kapsamı ile mer'i mevzuat hükümleri dikkate alındığında, düzenleme tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan üst hukuk normlarına paralel hüküm içermesi nedeniyle iptali istenilen kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

II. Davacının, Hatay ili, Antakya ilçesi, . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine re'sen atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı Hatay Valiliği işleminin iptali istemi yönünden;

Dava konusu olayda, norm kadro fazlası olarak belirlenen davacının, hukuka uygunluğu tespit edilen Genelge doğrultusunda öncelikli olarak görev yaptığı Antakya ilçesinde alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarını tercih etmesi gerekirken, Defne ilçesinde . Anadolu Lisesini tercih etmiş, usule aykırı tercihinden dolayı da davalı Hatay Valiliğince, . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine re'sen ataması yapılmıştır.

Bu durumda; norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihlerine atanamaması durumunda, alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına re'sen atamalarının yapılacağı yönündeki mevzuat düzenlemeleri uyarınca tesis edildiği anlaşılan dava konusu bireysel işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, her ne kadar davacı, görev yaptığı okulda norm kadronun dolu olmasına karşın beş öğretmenin 2016 yılı Ekim ayı içinde atamasının yapıldığı ve bu nedenle norm fazlası duruma düştüğünü iddia etmekte ise de, norm kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin işlemin dava konusu edilmemesi karşısında, bu iddiaya yönelik hukuki inceleme ve değerlendirme yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1- Davacının, Hatay ili, Antakya ilçesi, . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine re'sen atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı Hatay Valiliği işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesinde yer alan "Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen ..." ibaresinin iptali istemi hakkında DAVANIN REDDİNE,

2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam . -TL yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına, fazla alınan . -TL harç ile artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra istemi halinde davacıya iadesine,

3. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen . TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 24/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz