Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 00:10, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 16:18
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mahalli idareler personeline yönelik olarak yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılım bedeli olarak belirlenen 200-TL'nin yüksek olduğundan bahisle düşürülmesi için davacı Sendika tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin 2009 yılında açılan davayı sonuçlandırdı.

Dava konusu bireysel işlem ile dayanağı düzenleyici işlemin iptaline ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararının ONANMASINA karar verildi.

Daire 'yasal dayanağı olmadığı' için iptal etmişti.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan temel ilkelere göre; Devletin, kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak, Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak, kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasını sağlamak zorunda olduğu,

Kamu hizmetinin sunumunda verimliliğin artırılması amacıyla Devlet memurlarının yetiştirilmelerinin sağlanması ve daha ileri görevlere hazırlanmasının kamu görevlisini istihdam eden idarelere düşen bir yükümlülük olduğu, dolayısıyla, Devlet memurlarının niteliğinin artırılması amacıyla görevde yükselmelerinin sağlanmasının maliyetinin de yine kamu idarelerince karşılanmasının gerektiği,

Bu durumda, mahalli idareler personelinden görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılım bedeli alınacağına ilişkin bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, idarenin personeline, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak zorunda olduğu dikkate alındığında, söz konusu katılım bedelinin kamu hizmeti maliyetleri arasında değerlendirilmek suretiyle kamu idaresince karşılanması gerekirken, herhangi bir yasal dayanağı bulunmaksızın görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılan personelden tahsiline ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10/07/2009 tarih ve 18229 sayılı Genelgesi'nin 5. maddesinin (d) bendinde ve katılım bedelinin düşürülmesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı vermişti.


T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2022/652
Karar No: 2022/1228

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLİ : .
KARŞI TARAF (DAVACI) : . Sendikası
VEKİLLERİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:
Mahalli idareler personeline yönelik olarak yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılım bedeli olarak belirlenen 200-TL'nin yüksek olduğundan bahisle düşürülmesi için davacı Sendika tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığının. tarih ve. sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10/07/2009 tarih ve 18229 sayılı Genelgesi'nin 5. maddesinin (d) bendinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 08/06/2011 tarih ve E:2009/6206, K:2011/3101 sayılı kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17/04/2014 tarih ve E:2011/2372, K:2014/1625 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak verilen Danıştay İkinci Dairesinin 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararıyla;

15/03/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan haliyle 4., 8., 9. ve 11. madde düzenlemelerine yer verildikten sonra,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te Devlet memurlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin genel çerçevenin belirlendiği, ancak söz konusu Yönetmelik'in dayanağı olan kanunlarda bu eğitim ve sınava ilişkin giderlerin personel tarafından karşılanacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği,


İçişleri Bakanlığının. tarih ve. sayılı işlemiyle bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10/07/2009 tarih ve 18229 sayılı Genelgesi'nin 5. maddesinin (d) bendinin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, 2009 yılı mahalli idareler personelinin görevde yükselme eğitiminin Anadolu Üniversitesince 19/10/2009 - 24/01/2010 tarihleri arasında yapıldığı, üniversite tarafından tahsil edilen 200-TL'nin eğitim ve sınav masraflarını karşılamaya yönelik olduğu, sınav ücretlerini davalı idarenin belirlemediği, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitimlerde de Anadolu Üniversitesince 2007 yılından itibaren aynı bedelin alındığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz istemlerinin reddi ile temyize konu Daire kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin ikinci fıkrasında, Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulmasının;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkün olduğu belirtilmiş; dördüncü fıkrasında, "Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu madde ile ısrar hariç 50. madde hükümleri kıyasen uygulanır." denilmiş; 50. maddesinin dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu kararı; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17/04/2014 tarih ve E:2011/2372, K:2014/1625 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu bireysel işlem ile dayanağı düzenleyici işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/04/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber