Personel giderinin yasal sınırının aşılmış olması engelli memur istihdamını engeller mi?

Belediyelerde personel giderinin yasal sınırının aşılmış olması engelli memur istihdamını engellemez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 12:00, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 10:56
Personel giderinin yasal sınırının aşılmış olması engelli memur istihdamını engeller mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "engelli personel çalıştırma yükümlülüğü" başlıklı 53'üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; "kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır."

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; "belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.01.2020 tarihli 2020/3 sayılı "Engelli ve Eski Hükümlü, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı" konulu Genelgesinde, ".657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesinde öngörülen oranlara uygun sayıda işçi ve memur kadrosunu engelli ve eski hükümlü istihdamı için tahsis eder. Bu idareler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi sekizinci fıkrasındaki engelli ve eski hükümlü istihdam sınırlamalara bağlı kalmaksızın edebilecektir." denilmiştir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında sonuç olarak; 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi çerçevesinde engelli memur istihdamının zorunlu yükümlülükler arasında yer aldığı dolayısıyla 5393 sayılı Kanunun 49/8'de belirtilen zorunlu sınır aşılmış olsa dahi söz konusu yükümlülüğün bertaraf edilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz