Vekil öğretmenlikte geçen süreler 68/B kapsamında değerlendirilebilir mi?

Vekil öğretmenlikte geçen süreler 657 sayılı Kanunun 68/B kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 14:02, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 13:03
Vekil öğretmenlikte geçen süreler 68/B kapsamında değerlendirilebilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "derece yükselmesinin usul ve şartları" başlıklı 68'inci maddesinin (B) fıkrasında yapılan düzenlemeye göre;

"Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

Hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8.6.1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır."

657 sayılı Kanunun "vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemede ise; "Ancak, ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir."

657/68-B'de "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler" ibaresine yer verilmiş olup, bu ibarenin uygulanmasında ilgililerin 217 sayılı KHK kapsamındaki kamu kurumlarında hangi statüde olursa olsun (işçi, sözleşmeli, geçici personel, açıktan vekil gibi) geçen hizmetleri dikkate alınmaktadır.

Bu yapılan açıklamalar çerçevesinde; vekil öğretmenlikte geçen hizmet süresinin tamamı 68/B maddesi kapsamında sayılmasının mümkün olduğu değerlendirilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz