Ölü Doğum Yapan Memur Hangi Haklardan Yararlanır?

657 sayılı Kanun, Genel Tebliğ, DPB Görüşü ve Sayıştay Kararı dikkate alındığında; ölü doğum yapan memurlar analık izninden ve ölüm yardımı ödeneğinden yararlanır, eşi babalık izni kullanır, süt izninden, aylıksız izinden, doğum yardımı ve aile yardımı ödeneğinden yararlanamaz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 12:24
Ölü Doğum Yapan Memur Hangi Haklardan Yararlanır?

Doğum öncesi ve sonrası verilen analık izni

657 sayılı Kanunun "mazeret izni" başlıklı 104'üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan "kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir." Hükmü gereğince, çocuk ölü doğsa da doğumdan sonra ölse de doğum yapan memura doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta mazeret izni verilir. 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği'nde, ölü doğum yapan memur, sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacaktır denilmiştir. Dönemin DPB bir görüşünde (13.05.2011-9492); 32 haftadan önce ölü doğum yapan memura erken doğum sebebiyle kullanamadığı 8 haftalık doğum öncesi analık izninin tamamının doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerektiğini mütalaa etmiştir. Aynı minvalde bir başka görüşü (14.03.2012-4443) de vardır. Diğer bir başka görüşünde de (19.10.2012-15984); analık izni, doğum yapan memurun gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerine mahsus mazeret izni kapsamında olup, ölü doğum yapan memura da analık izninin verilmesi gerektiğini mütalaa etmiştir.

Babalık İzni

Ölü doğum yapan memurun eşine 657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir" Hükmü gereği 10 gün babalık izni verilir.

Ortak Düzenleme

Gerek analık izni gerekse babalık izni için idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır. Doğum olayı ve memurun talebi ile bu mazeret izinleri kullandırılır.

Süt İzni

657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinin (D) fıkrasında yer alan "kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır" Hükmü gereği çocuğun yaşamaması nedeniyle doğum yapan anneye süt izni verilemez. Başka bir ifade ile; bebeğin ölü doğumu veya bebeğin sonradan ölümü halinde süt izni kullandırılamaz. 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği'nde, süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz denilmiştir.

Aylıksız İzin

657 sayılı Kanunun "aylıksız izin" başlıklı 108'inci maddesinin (B) fıkrasına göre "doğum yapan memura, 104'üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin (yarım çalışma) bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir." Dönemin DPB bir görüşünde (19.10.2012-15984); aylıksız iznin çocuğa bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi için gerekli olan anne bakımının sağlanmasını teminen kullandırıldığı hususundan hareketle, bu iznin ölü doğum yapan Devlet memurlarına ve eşlerine verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmiştir. 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği'nde, doğum sebebiyle verilen aylıksız izin, ölü doğum yapan memur ile eşi ölü doğum yapan memura aylıksız izin verilmeyecektir denilmiştir.

Doğum Yardımı Ödeneği

Devlet memurlarına 657 sayılı Kanunun 207'nci maddesi gereği ödenen doğum yardımı ödeneği 27.03.2015 tarihli 6637 sayılı Kanunun 23'üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine 633 sayılı KHK Ek Madde 4 kapsamında 15.05.2015 tarihinden itibaren doğum yardımı ödenmektedir. Söz konusu doğum yardımı ödemesinde çocuğun canlı doğma şartı bulunmaktadır. Bu ödeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Ölüm Yardımı Ödeneği

657 sayılı Kanunun "ölüm yardımı ödeneği" başlıklı 208'inci maddesine göre; Devlet memurlarından aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. Sayıştay Genel Kurulunun, 21.05.1973 tarih ve E.1973/2, K.3671/2 sayılı kararında, "Devlet memurlarına, aynı ay içinde doğan ve ölen çocukları için, ölüm yardımı ödeneği verilmesi" gerektiği belirtilmekte, 05.04.1979 tarih ve E.1979/2, K.3986/1 sayılı içtihadı birleştirme kararında ise "İster canlı olarak dünyaya geldikten sonra ölmüş olsun ister miadında (180-300 gün) ölü doğmuş bulunsun her iki halde bazı masraflar yapılacağından ölü doğan çocuklar için de ölüm yardımı ödeneği verilmesi zorunlu bulunmaktadır. Devlet memurlarına miadında ölü doğan çocukları için de 657 sayılı Yasa hükümlerine göre ölüm yardımı ödeneği verilmesi gerektiğine ve içtihadın bu yolda birleştirilmesine karar verildi." denilmektedir.

Aile Yardımı Ödeneği

Ölen çocuklar için aile yardımı ödeneği ödenmez.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber