COVID-19 döneminde MEB'ce bazı eğitim faaliyetlerinin durdurulması hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesinin, Milli Eğitim Bakanlığının "Bazı Eğitim Faaliyetlerinin Durdurulması" konulu 28/03/2020 tarih ve E-5964251 sayılı Genel Yazısı'na karşı açılan davada verdiği karar yayımlandı. Danıştay düzenlemeyi hukuka uygun buldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 14:00, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:34
COVID-19 döneminde MEB'ce bazı eğitim faaliyetlerinin durdurulması hukuka uygun  bulundu

Covid tedbirleri kapsamında uzaktan çalışmaya geçilmişti.
22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, uzaktan ve dönüşümlü çalışma usulü belirlenmiş ve dönüşümlü çalışanlardan fiilen göreve gelmeyenlerin idari izinli sayılmalarına karar verilmiş, uzaktan çalışanların idari izinli sayılmalarına ilişkin hükme yer verilmemiştir.

Uzaktan çalışmaya ilişkin karar vermeye Bakanlık yetkilidir
439 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi ve 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca öğretmenlere aylıkları karşılığında ders görevi verilmesinin yanında, "ek ders" görevi verilmesinin de mümkün olduğu, bu şekilde ek ders görevi yapanlara, 657 sayılı Kanun'un 176. maddesine göre ek ders ücreti ödeneceği; aynı Kanun'un 89. maddesi uyarınca ek ders görevine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verildiği, bu yetki kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan 2020/4 sayılı Genelge ile de uzaktan eğitim usulünün uygulanabileceğine, buna dair usullerin Bakan tarafından belirleneceğine karar verilmiştir.

Rutin müfredat kapsamı dışında kalan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durdurulması hukuka uygundur
Bakanlık tarafından 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca uzaktan eğitim ve esnek çalışmaya geçildiği, dava konusu Genel Yazı ile de rutin müfredat kapsamında yürütülmek durumunda olan ders görevleri dışında kalan ders görevlerinin durdurulduğu ve 2019/1 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararınında da belirtildiği üzere, yönetici ve öğretmenlerin üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders varsa ek ders niteliğinde yönetim hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları göz önüne bulundurulduğunda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen ilkeler uyarınca, ek ders ücretlerinden yararlanılabilmesi için, öncelikle aylık karşılığı okutmak zorunda olunan ders görevinin tamamlanması ve bunun üzerine ek ders görevinden sayılan yerlerde veya ek ders görevinden sayılan haller dışında fiilen ek ders görevinin yapılmış olması gerektiğinden, rutin müfredat kapsamı dışında kalan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durdurulduğu da dikkate alındığında, tam gün tam yıl eğitim uygulamalarına ilişkin olarak ilgili yöneticilerin üzerinde ek ders ödemesini gerektiren bir görevin kalmadığı açık olduğundan, dava konusu düzenlemede mevzuata ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2020/1368
Karar No: 2023/2516

DAVANIN KONUSU:
Ankara İli, Altındağ İlçesi, . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapan davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının "Bazı Eğitim Faaliyetlerinin Durdurulması" konulu 28/03/2020 tarih ve E-5964251 sayılı Genel Yazısı'nın 3. paragrafında yer alan "tam gün, tam yıl eğitim" ibaresinin iptali ile bu nedenle eksik ödenen ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın Ek Ders Görevinden Sayılan Haller" başlıklı Üçüncü Bölümünün "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde; "Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati (...) ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir." düzenlemesi uyarınca, okul müdürü olarak haftada 36 saat ek ders alırken, dava konusu işlem ile 5 saat ek ders kaybına uğradığı, görev yaptığı okulun 2019-2020 eğitim öğretim döneminde "tam gün tam yıl eğitim" kapsamında olduğu, hafta sonları meslek kursları açıldığı, ancak dava konusu yazı ile "tam gün, tam yıl" eğitim" uygulamasının 01/09/2020 tarihine kadar durdurulduğu, 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/08/2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararının, Üçüncü Kısım ''Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar'' başlıklı İkinci Bölümünün "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller" başlıklı 2. maddesinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğindeki yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları ve karşılığında öngörülen ders ve ek ders ücretlerini alacaklarının düzenlendiği, buna karşılık dava konusu Genel Yazı ile Toplu Sözleşme Hükmüne aykırı olarak öğretmen ve yöneticilerin mali haklarının ortadan kaldırıldığı, işlemin üst hukuk normlarına aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI:
Cumhurbaşkanlığınca, Dünyada hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde bazı tedbirlerin alınmasına karar verildiği, bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanması öngörülen ikinci ara tatilin 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında uygulandığı, 23 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasında ise eğitim kurumları tatil edilerek bu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin idari izinli sayıldığı, 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin (k) bendinde; "Tam gün tam yıl eğitim: Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi" olarak tanımlandığı, anılan düzenlemede "tam gün tam yıl eğitim" uygulamasının, söz konusu eğitimin kurumlarının fiziki kapasitelerinden yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan bir eğitimi ifade ettiği, dolayısıyla eğitim kurumlarının tatil edildiği sürelerde "tam gün tam yıl eğitim"in fiilen yapılamayacağının açık olduğu savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ DÜŞÜNCESİ: Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:
Dava; Ankara ili, Altındağ ilçesi, . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, davalı Milli Eğitim Bakanlığının "Bazı Eğitim Faaliyetlerinin Durdurulması" konulu 28/03/2020 tarih ve 5964251 sayılı yazısının 3. paragrafında yer alan "tam gün, tam yıl eğitim" ibaresinin iptali ile yoksun kalınan parasal tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301/1-(b). maddesinde, eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığının "Bazı Eğitim Faaliyetlerinin Durdurulması" konulu 28/03/2020 tarih ve 5964251 sayılı yazısında, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil sürelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığının; bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceğinin; resmi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu süreçte uzaktan eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacaklarının ilgi 26.03.2020 tarihli ve 28892082-869.E.5906495 sayılı yazıda belirtildiği, ilgi yazıda ayrıca; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmalarının, cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılmasının gerektiğinin açıklandığı belirtildikten sonra dava konusu 3. paragrafında, ''Söz konusu tedbirler kapsamında olmak üzere; rutin müfredat kapsamında yürütülmek durumunda olan ders görevleri dışında kalan ders görevlerinin (Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında yapılmak durumunda olan ilave ek ders görevleri, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, planlama ve bakım-onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim, kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri ile tam gün tam yıl eğitim, ikili öğretim) uygulamaları, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu itibarla eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenler bakımından yapılmış sayılacak ek ders görevlerinde, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen eğitim faaliyetlerine yer verilmeyecektir.'' kuralına yer verilmiştir.
01.09.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 28/08/2019 günlü, 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının ''Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar'' başlıklı ikinci bölümünün "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller" başlıklı 2. maddesinde, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisinde iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getirmeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders varsa ek ders niteliğinde yönetim hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılır" düzenlemesine yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere dava konusu Genel Yazı ile koranavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında rutin müfredat kapsamında yürütülmekte olan ders görevleri dışındaki ders görevleri (Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8.maddesi kapsamında yapılan ilave ek ders görevleri, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, planlama ve bakım ve onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim, kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri ile tam gün tam yıl eğitim, ikili öğretim) uygulamalarının 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulduğu, bu itibarla eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenler bakımından yapılmış sayılacak ek ders görevlerinde 28 Mart 2020 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen eğitim faaliyetlerine yer verilmeyeceği ifade edilmiş; bu tarihten sonra rutin müfredat kapsamında yürütülmek durumunda olan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri yapılmış sayılarak karşılığında ek ders ücretleri ödenmeye devam edilmiştir.
Bu durumda, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tam gün tam yıl eğitim uygulamalarının durdurulmuş olması sebebiyle söz konusu uygulamalardan kaynaklı olarak ilgili yöneticilerin üzerinde ek ders ödemesini gerektiren bir görevin kalmadığı açık olduğundan dava konusu düzenlemede hakkaniyete, üst normlara ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 sürecinde alınan tedbirler kapsamında tesis edilen 13/03/2020 tarih ve E.5497866 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemiyle; 06-10 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak ikinci ara tatilin, 16-20 Mart 2020 tarihlerinde uygulanmasına, 23-27 Mart 2020 tarihlerinde ise uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiş, bu süreçte eğitim kurumları tatil edilmiş, yönetici ve öğretmenlere genel idari izin verilmiş, 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında mesleki çalışmaları yapmış sayılarak 15 saat ek dersten yararlandırılmalarına, 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında üzerilerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders görevlerini yapmış sayılmalarına karar verilmiştir.
26/03/2020 tarih ve E.5906495 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı işlemiyle; 16-27 Mart 2020 tarihleri arasındaki tatilin 30/04/2020 tarihine kadar uzatılmasına, bu süreçte uzaktan eğitimin devam etmesine, uzaktan eğitime esnek çalışma esasları çerçevesinde devam etmek kaydıyla öğretmenlerin genel idari izinli sayılmasına, idari izinli sayılan öğretmenlerin bu tatil sürecinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, ek ders görevlerini yapmış sayılmalarına, işlemin 2. maddesi ile cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılmasına karar verilmiştir.

Dava konusu Genel Yazı ile, "rutin müfredat kapsamında yürütülmek durumunda olan ders görevleri dışında kalan ders görevlerinin (Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. maddesi kapsamında yapılmak durumunda olan ilave ek ders görevleri, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, planlama ve bakım-onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim, kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri ile tam gün tam yıl eğitim, ikili öğretim) uygulamaları, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 öğrenim yılının başladığı 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu itibarla, eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenler bakımından yapılmış sayılacak ek ders görevlerinde; 28 Mart 2020 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen eğitim faaliyetlerine yer verilmeyecektir." düzenlemesinin yapılması üzerine, davacı tarafından söz konusu Genel Yazı'nın 3. Paragrafında yer alan "tam gün tam yıl eğitim" ibaresinin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
439 sayılı Kanun'un değişik Ek 1. maddesi ile sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin okutmakla yükümlü oldukları ders saatleri belirlenmiş; kanun, tüzük, yönetmelik ve eğitim programlarında verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak ek ders görevi verileceği öngörülmüş; kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı, birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca düzenleneceği hüküm altına alınmış; yine maddede, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01/12/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın tanımlar başlıklı 4. maddesinin (k) bendinde; "Tam gün tam yıl eğitim: Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi, yüz yüze eğitim", (n) bendinde; " Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri ile, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

28/08/2019 tarih ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararında "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller" başlıklı bölümünde "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisinde iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getirmeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders varsa ek ders niteliğinde yönetim hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılır" hükmü getirilmiştir.

22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, uzaktan ve dönüşümlü çalışma usulü belirlenmiş ve dönüşümlü çalışanlardan fiilen göreve gelmeyenlerin idari izinli sayılmalarına karar verilmiş, uzaktan çalışanların idari izinli sayılmalarına ilişkin hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, 439 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi ve 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca öğretmenlere aylıkları karşılığında ders görevi verilmesinin yanında, "ek ders" görevi verilmesinin de mümkün olduğu, bu şekilde ek ders görevi yapanlara, 657 sayılı Kanun'un 176. maddesine göre ek ders ücreti ödeneceği; aynı Kanun'un 89. maddesi uyarınca ek ders görevine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verildiği, bu yetki kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan 2020/4 sayılı Genelge ile de uzaktan eğitim usulünün uygulanabileceğine, buna dair usullerin Bakan tarafından belirleneceğine karar verildiği; Bakanlık tarafından 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca uzaktan eğitim ve esnek çalışmaya geçildiği, dava konusu Genel Yazı ile de rutin müfredat kapsamında yürütülmek durumunda olan ders görevleri dışında kalan ders görevlerinin durdurulduğu ve 2019/1 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararınında da belirtildiği üzere, yönetici ve öğretmenlerin üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders varsa ek ders niteliğinde yönetim hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları göz önüne bulundurulduğunda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen ilkeler uyarınca, ek ders ücretlerinden yararlanılabilmesi için, öncelikle aylık karşılığı okutmak zorunda olunan ders görevinin tamamlanması ve bunun üzerine ek ders görevinden sayılan yerlerde veya ek ders görevinden sayılan haller dışında fiilen ek ders görevinin yapılmış olması gerektiğinden, rutin müfredat kapsamı dışında kalan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durdurulduğu da dikkate alındığında, tam gün tam yıl eğitim uygulamalarına ilişkin olarak ilgili yöneticilerin üzerinde ek ders ödemesini gerektiren bir görevin kalmadığı açık olduğundan, dava konusu düzenlemede mevzuata ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVANIN REDDİNE,
2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam . -TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
3. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen . -TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,
4. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,
5. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 15/05/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber