Mülakatta sesli ve görüntülü kayıt alınmaması iptal nedeni midir?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yardımcı prodüktörlük sınavına katılan davacının mülakatta sesli ve görüntülü kayıt alınmadı iddiasını reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 10:13
Mülakatta sesli ve görüntülü kayıt alınmaması iptal nedeni midir?

Sınavı hukuka aykırı bulan istinaf kararını bozdu. İstinaf mahkemesi ise uygulama sınavının ne olduğunun açık olmaması nedeniyle iptal kararı vermişt.

Sınav usulüne uygun olarak yapılmıştır

TRT Kurumu internet adresinde 16/10/2015 tarihinde yapılan ilan kapsamında yardımcı prodüktör 2 kadro unvanı için başvuruda bulunan ve katıldığı yazılı sınavda 70 puan alarak başarılı olan davacının, 13/01/2017 tarihinde sözlü mülakat sınavına tabi tutulduğu, sözlü mülakat sınavında verdiği cevaplar için Komisyon üyelerince davacıya takdir edilen notlar arasında çok büyük oranda değerlendirme farklılıkları olmadığı, puanların aritmetik ortalaması alındığında davacının uygulamalı mülakat puanının 35,285 olduğu, sınavın ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar uyarınca objektif kriterlere göre yapıldığı ve yapılan sınavı kusurlandıracak, hukuken geçerli herhangi bir somut bilgi ve belge sunulamamıştır.

Kurum mevzuatında düzenleme yoksa sesli ve görüntülü kayıt alınmasına gerek yoktur

Sözlü mülakat sınavının sesli ve/veya görüntülü kayda alınmasını zorunlu kılan bir düzenleme yoktur ve bu konuda idarenin yargı kararı ile zorlanmasının hukuken olanaklı değildir.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2021/7112
Karar No: 2023/3274

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yardımcı prodüktörlük sınavına katılan davacının, 13/01/2017 tarihinde girdiği uygulamalı mülakat sınavı sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; TRT Kurumu internet adresinde 16/10/2015 tarihinde yapılan ilan kapsamında yardımcı prodüktör 2 kadro unvanı için başvuruda bulunan ve katıldığı yazılı sınavda 70 puan alarak başarılı olan davacının, 13/01/2017 tarihinde sözlü mülakat sınavına tabi tutulduğu, sözlü mülakat sınavında verdiği cevaplar için Komisyon üyelerince davacıya takdir edilen notlar arasında çok büyük oranda değerlendirme farklılıkları olmadığı, puanların aritmetik ortalaması alındığında davacının uygulamalı mülakat puanının 35,285 olduğu, sınavın ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar uyarınca objektif kriterlere göre yapıldığı ve yapılan sınavı kusurlandıracak, hukuken geçerli herhangi bir somut bilgi ve belge sunulmadığı; ayrıca, sözlü mülakat sınavının sesli ve/veya görüntülü kayda alınmasını zorunlu kılan bir düzenleme olmaması ve bu konuda idarenin yargı kararı ile zorlanmasının hukuken olanaklı olmaması nedeniyle, sınavın usulüne aykırı yapıldığını ve davacının başarılı olması gerektiğini ya da sınavın objektif değerlendirme esaslarına aykırı yapıldığını kanıtlayan hukuken geçerli ve somut bir kanıtın davacı tarafça ileri sürülememesi karşısında, mevcut düzenlemeler ve idarece sunulan bilgi ve belgeler kapsamında yapılan sınavda mevzuata ve objektif esaslara aykırılık bulunmadığı görüldüğünden, davacının uygulamalı mülakat sınavı sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; davacıya sorulan sorular önceden tutanak altına alınarak tespit edilmiş ise de, uygulamalı sınav aşamasında, yüzde elli ağırlık ortalamasına sahip uygulamanın, alınacak kadronun hangi kısmına ilişkin olarak yaptırıldığı, bu anlamda uygulama konusunun ne olduğunun davalı idarece ortaya konulamadığı; her ne kadar davalı idarece, sınavda davacıya yöneltilen sorular tutanak altına alınmış ise de, uygulamanın hangi konuya ilişkin olduğu hususu ortaya konulamadığından, yapılan uygulama sınavı sonucunda davacının başarısız sayılmasına ilişkin ve uygulama sınavı dikkate alınarak sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; öte yandan, verilen bu karar, davacının doğrudan başarılı olması sonucunu doğurmamakta olup; usulüne uygun olarak yapılacak uygulama sınavı üzerine, davacının başarı durumunun tekrar değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinafa konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Davacının uygulamalı mülakat sınavında, sınav komisyonu tarafından her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 35,285 puan alarak başarısız sayıldığı, anılan sınavın mevzuat hükümleri çerçevesinde, objektif kriterler doğrultusunda değerlendirme suretiyle yapıldığı belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY:
TRT Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yardımcı prodüktörlük sınavına katılan davacı, 13/01/2017 tarihinde girdiği uygulamalı mülakat sınavı sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle bu davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
24/09/2008 tarih ve 27007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği'nin 41. maddesinde;
(1) Kurum, hizmet ihtiyaçlarına göre giriş sınavı açabilir.
Sınav ilanında;
(a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı ve sayısı,
(b) Alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar,
c) Müracaat yeri ve son müracaat tarihi,
d) Sınavların yapılacağı yer, zaman ve sınava ilişkin diğer hususlar, belirtilir.
(2) İlanlar, sınav tarihinden en az onbeş gün önce Kurumda ve Kurumun uygun göreceği yer ve vasıtalarla yapılır.
(3) Sınava ilişkin komisyon aşağıdaki şekilde oluşturulur:
(a) Sınavlar, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşavirliğinden bir, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir, atama yapılacak kadronun hizmet alanıyla ilgili birim/birimlerden en az iki en fazla dört kişi olmak üzere Genel Müdür tarafından görevlendirilecek; en az beş, en fazla yedi kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Ayrıca, Genel Müdür tarafından üç yedek üye görevlendirilir. İhtiyaç duyulan hallerde birden fazla komisyon oluşturulabilir.
(b) Genel Müdür gerekli görürse atama yapılacak kadro ile ilgili hizmet alanından olmak üzere Sınav Komisyonu Üyesi olarak TODAİE veya yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Bu şekilde görevlendirme yapıldığı takdirde, görevlendirilen üye sayısı, atama yapılacak kadro ile ilgili hizmet alanından görevlendirilecek üye sayısından tenkis edilir.
(4) Sınav soruları Komisyon tarafından hazırlanabileceği gibi bu konuda uzmanlaşmış kişilere veya kamu kuruluşlarına da hazırlattırılabilir.
(5) Sınavlarda, kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler, kopya verenler, yerlerine başkalarını sınava sokanlar, sınav kurallarına aykırı davrananlar başarısız sayılırlar ve haklarında kanuni işlem yapılır.
(6) Sınava katılanlar sonuçların ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Kuruma itirazda bulunabilirler. Kurum, itirazları Komisyona inceleterek en geç bir ay içinde ilgiliye cevap verir.
(7) Sınava ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır.
(8) Bazı kadrolar için birden fazla sınav şekli benimsenebilir. Bu şekilde birden fazla sınav şekli benimsenen kadrolar için söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek ortalamadan başlayarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Kurumsal hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.
(9) Sadece bir sınav şeklinin benimsenmesi halinde, söz konusu sınavdan alınan puana göre en yüksekten başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Kurumsal hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.
(10) Giriş sınavı açılan kadroların sınav şekli ile sınava ilişkin hususlar Genel Müdür tarafından belirlenir. Sınavlara ilişkin işlemler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
(11) Sınavlarla ilgili yazılı belgeler, sınav tarihinden başlayarak 6 ay süreyle saklanır. Süre sonunda, sınav sonuç tutanağı ile ekleri dışındaki yazılı belgeler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının kuracağı bir komisyon tarafından imha edilir. Sınav sonuçlarına itiraz eden veya kanuni yollara müracaat edenlerin belgeleri, hükmün kesinleşmesine kadar saklanır." hükmüne;
42. maddesinde;
1) Giriş Sınavı şekilleri şunlardır;
a) Yazılı sınav: Adayların genel bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan yazılı değerlendirmedir. Çoktan seçmeli test veya uzun cevaplı yazılı şeklinde yapılabileceği gibi bu konuda uzmanlaşmış diğer kurum veya kuruluşlara da yaptırılabilir. Yazılı sınavın diğer kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.
b) Sözlü-mülakat sınavı: Adayların bilgilerini, becerilerini, davranışlarını, anlatım yeteneklerini konuşma yoluyla yapılan değerlendirmedir.
c) Uygulamalı Sınav: Adayların genel bilgi ve yeteneklerini gerekirse eğitim de vererek uygulamalı olarak değerlendirmedir. Sözlü-mülakat ve/veya yazılı şeklinde uygulanabilir. Eğitimli olması halinde; adaylar, önce sözlü-mülakat ve/veya yazılı sınava, bu sınavda başarılı olanlar eğitime tabi tutulur. Eğitim sonucu yapılacak sözlü-mülakat ve/veya yazılı sınavda da başarılı olanlar sınavı başarmış sayılır. Eğitim öncesi ve sonrası yapılan sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler.
(2) Giriş sınavında, Stajyer Sanatçı, Koro Şefi, Koro Şef Yardımcısı, Orkestra Şefi, Orkestra Şef Yardımcısı ve Tonmayster kadro unvanları hariç yazılı sınav zorunlu olmak üzere, kadroların özelliğine göre birinci fıkradaki sınav şekillerinden biri veya birkaçı bir arada uygulanabilir. Ancak, hukuk müşaviri ve avukat unvanlı kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü-mülakat sınavlarındaki başarı sırasına göre atama yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dosyadaki bilgi ve belgeler ile yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; davacının, 13/01/2017 tarihinde uygulamalı mülakat sınavına tabi tutulduğu, uygulamalı mülakat sınavında verdiği cevapları; "Uygulamalı sınav puanı; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakame gücü; liyakati, temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı", yönlerinden komisyon üyelerince ayrı ayrı değerlendirerek puan takdir edildiği; Komisyon üyelerince davacıya takdir edilen notlar arasında çok büyük oranda değerlendirme farklılıkları olmadığı, puanların aritmetik ortalaması alındığında davacının uygulamalı mülakat puanının 35,285 olduğu, uygulamalı mülakat sınavın yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar uyarınca objektif kriterlere göre yapıldığı ve yapılan uygulamalı mülakat sınav işlemini kusurlandıracak hukuken geçerli herhangi bir somut bilgi ve belge sunulmadığı, ayrıca, uygulamalı mülakat sınavının sesli ve/veya görüntülü kayda alınmasını zorunlu kılan bir düzenleme olmaması ve bu konuda idarenin yargı kararı ile zorlanmasının hukuken olanaklı olmaması nedeniyle, uygulamalı mülakat sınavının usulüne aykırı yapıldığını ve davacının başarılı olması gerektiğini ya da sınavın objektif değerlendirme esaslarına aykırı yapıldığını kanıtlayan hukuken geçerli ve somut bir kanıtın davacı tarafça ileri sürülememesi karşısında, sınavda mevzuata ve objektif esaslara aykırılık bulunmadığı görüldüğünden, anılan uygulamalı mülakat sınavında davacının başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 08/06/2023 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber