Memurun KPSS puanıyla öğretmenliğe başvuramamasına Danıştay'dan onay

Bilindiği üzere, MEB memur olarak çalışanların KPSS puanları ile öğretmenliğe başvurmasına imkan tanımamaktadır. Memur olarak çalışanlar, naklen memur alımı için açılan kontenjan sayısınca hizmet süresi kıstasına göre öğretmenliğe başvurabilmektedir. Bu konuya ilişkin olarak açılan bir davada, Danıştay MEB'in bu işlemini hukuka aykırı bulmamıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2008 00:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

MERSİN İDARE MAHKEMESİ ADAY LEHİNE KARAR VERMİŞ

1-Danıştay'ın konuya ilişkin kararı aşağıda yer almaktadır. Karara göre bir aday memur, kılavuzda yazan talimatlara aykırı olarak KPSS puanı ile öğretmenlik atamalarına başvurmuştur. MEB sonuçlar sonrasında durumu tespit edince atama işlemini yapmamıştır. Aday memur, atama işleminin yapılmamasını dava etmiş ve Mersin İdare Mahkemesi aday memur lehine karar vermiştir.

Mersin İdare Mahkemesi karar verirken şu gerekçelere yer vermiştir.

"a- Aday memur iken katılmış olduğu KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde, öğrenim durumuna veya kariyerine uygun bir kamu görevine atanan deviet memurunun durumunun 657 sayılı Yasanın 54.maödesi kapsamında bir nakil olarak değerlendirilemeyeceği,
b- öte yandan ilgililerin gördükleri eğitime uygun, istedikleri bir alanda çalışmaları maddi ve manevi varlıklarının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı gibi kamu hizmetinden beklenen faydanın artacağı"

DANIŞTAY MERSİN İDARE MAHEKEMESİ KARARINI BOZMUŞTUR

2- Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu mahkeme kararını Danıştay nezdinde temyiz etmiştir. Danıştay, Mersin İdare Mahkemesi kararını bozmuştur. Danıştay'ın MEB'i haklı bulmasının nedenleri özetle şu şekildedir:

Öğretmenlerin atama işlemleri yönetmelikle düzenlenmiş, bu yönetmelikte atamalar çeşitli bölümlere ayrılmış ve hangi atama biçimlerine bağlı olarak atama yapılacağı hususunda yetki is MEB'e verilmiştir. MEB bu yetkisini yayımladığı kılavuzda kullanmıştır.

Kılavuzda memur olarak çalışanların KPSS puanı ile başvuramayacağı hususuna yer verilmiştir. Aday memur bu durumu gizleyerek başvuru yapmıştır. Dolaysıyla atamasının iptal edilmesi hukuka aykırı değildir.

MEMUR OLARAK ÇALIŞMAYI DÜŞÜNEN ÖĞRETMEN ADAYLARI BİR KEZ DAHA DÜŞÜNMELİ

3- MEB artık başvuran adayların memur olarak çalışıp çalışmadığını SGK ile kurmuş olduğu bağlantı neticesinde online görebilmektedir. Aşağıdaki olay 2006 yılında olmuştur. 2006 yılında MEB bu imkana sahip değildi. Ama artık bu imkana sahip olduğu için memur olarak çalışanların zaten KPSS puanı ile başvuru yapabilmesi mümkün değildir. Ancak buna rağmen, bu durumun, yani MEB'in yapmış olduğu bu belirlemenin, hukuka aykırı olmadığının tespiti önemlidir. Bu karar memur olarak çalışmayı ve daha sonra MEB'e geçmeyi düşünenler açısından oldukça önemlidir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
DANIŞTAY İKİNCİ DAIRE
Esas No : 2007/2043
KararNo : 2008/1966

Temyiz Isteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA

Karşı Taraf: ...

Istegin Özeti : Mersin I.İdare Mahkemesince verilen 30.11.2006 günlü, E:2006/1709, K:2006/2883 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Ayşe Çakırca

Düşüncesi: idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : S.Sema Kabukçu

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme karannın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETI ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Mersin Erdemli Adliyesi'nde aday memur olan davacının, KPSS puanıyla 2006-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'na göre yapmış olduğu başvuru sonucu Elazığ ili Palu ilçesi Baltaşı ilköğretim Okulu'na bilgisayar öğretmeni olarak yapılan atamasının 2006-1 atama döneminde kurum ararası nakil yoluyla öğretmen alımına gidilmediği gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin 1.3.2006 tarih ve 22627 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Mersin I. İdare Mahkemesinin 30.11.2006 günlü, E:2006/1709, K:2006/2883 sayılı kararıyla; aday memur iken katılmış olduğu KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde, öğrenim durumuna veya kariyerine uygun bir kamu görevine atanan deviet memurunun durumunun 657 sayılı Yasanın 54.maödesi kapsamında bir nakil olarak değerlendirilemeyeceği, öte yandan ilgililerin gördükleri eğitime uygun, istedikleri bir alanda çalışmaları maddi ve manevi varlıklarının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı gibi kamu hizmetinden beklenen faydanın artacağı da açık olup, Erdemli Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, katılmış olduğu sınav sonucuna göre yeterli puanı alması nedeniyle atanmayı hak ettiği kadroya atanan davacının, bağlı bulunduğu kurumun muvafakatının alınması suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken atamasının iptali yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, aday memur olan davacının başka kurumlara naklinin mümkün olmadığını, öte yandan 2006-1 Öğretmentik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda kurumlararası nakil yoluyla öğretmen alımına gidilmediği halde durumuna uygun olmayan atama çeşidiyle başvuruda bulunan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 50.maddesinde; devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, 54-maddesinde; sınavlarda başarılı olanlardan memurluğa girmek isteyenlerin başarı listesindeki sıraya ve 47-maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar kurumlarınca memur adayı olarak atanacakları, aday memurların başka kurumlara naklinin yapılamayacağı, aynı Yasanın 74.maddesinde ise; memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu düzenlemeleri yeralmaktadır.

11.6.2000 tarih ve 24076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin (j) bendinde İlk defa atama: Bakanlığın Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfı içindeki öğretmen kadrolarına aday öğretmen olarak alınacakları, aynı maddenin (m) bendinde; Kurumlararası atama: Diğer kamu kurum ve kuruluşlannın Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı veya dışındaki hizmet sınıflarında çalışmakta olanlar ile................ çalışanların aday veya asil öğretmen olarak atanmalarını ifade edeceği düzenlenmiş, aynı Yönetmellğin "Atama Çeşitleri" başlıklı 9. maddesinin (a) bendinde; İlk defa atama; 1)ilk atama, 2)Kurum içi ilk atama, 3)Kurumlararası ilk atama ..........................yoluyla öğretmen kadrolarına atama yepılacağı belirtilmiş, "Atamalarda Öncelik" başlıklı H.maddesinde ise; öğretmen atamalarında öncelik aşağıdaki gibidir, denilerek (e) bendinde öğretmenlik görevine ilk defa atanmak isteyenlere yer verilerek , aynı maddenin ikinci fıkrasında; bunlardan (a)(hakkında yargı kararı verilenler) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların atanabilmelerinin, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça planlanacağı hükme bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının 20.1.2006 tarih ve 11125 sayılı onayıyla uygulamaya konulan 2006-1 Öğretmenlik Için Başvuru ve Atama Kılavuzunun "Genel Bilgiler ve Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı 2. maddesinin 2.7. bendinde; Başvuru formunda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve adayın gerçek durumuna uygun olarak doldurulmuş olması gerektiği, başvuru formu üzerinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan adayların sorumlu olacağı ve bilgilerinin gerçeğe uygun olmadığı tespit edilen adayların başvurularının geçersiz sayılacağı, atanmış olsalar dahi atamalarının iptal edileceği, herhangi bir hak talebinde bulunamayacakları belirtilmiş, aynı Kılavuzun "Tanımlar" başlıklı 3.maddesinde;'adayların elektronik başvuru formundaki bilgilerin seçiminde ve llgili alanların doldurulmasında aşağıda tanımı yapılan atama biçimi ve diğer ifadelere d:kkat etmeleri gerektiği, yapılan yanlışlıklardan birinci derecede adayın kendisinin sorumlu olacağı ifade edilerek, bu maddenin devamında da İlk Atama, Yeniden(Açıktan) Atama ve Yeniden(Açıktan) llk Atama tanımlarına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Mersin Erdemli Adliyesi'nde aday memur olarak çalışan davacınırı, 2006-1 öğretmen atama döneminde KPSS sınav sonucuna göre başvuruda bulunması üzerine 8.2.2006 tarih ve 16905 sayılı işlemle ilk atama yoluyla Elazığ ili Palu İlçesi Baltaşı iköğretım Okulu bilgisayar öğretmeni olarak atandığı, davacının çalıştığı kurumdan muvafakat alınması istemiyle davalı idareye başvurması üzerine davalı idarece 2006-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu gereğince kurumlararası nakil yoluyla öğretmen alımı yapılmadığı gerekçesiyle öğretmen olarak yapılan atamasının 1.3.2006 tarih ve 22627 sayılı işlemle iptal edildiği ve bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 657 sayılı Yasanın 54.maddesindeki açık hüküm karşısında aday memur olanların başka kuruma naklinin yapılamayacağı, öte yandan yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüyle hakkında yargı kararı verilenler dışında kalanların atanabilmelerinin kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça planlanacağının düzenlendiği, Bakanlığın bu yetkisine dayanarak öğretmen alımlarını dönemler itibariyle planlayarak buna ilişkin düzenlemelere ilgili dönemler itibariyle çıkardığı Kılavuzlarda yer verdiği, 2006-1 dönemi için ise ilk atama, açıktan ve açıktan ilk atama çeşitleriyle sınırlı olarak alım yapıldığı, asılsız veya yanlış bilgi verenlerin atamalarının iptal edileceği düzenlemeleri karşısında; aday memur olan davacının öğretmen olarak atanmasının mümkün olmadığı, öte yandan asil memur olması halinde dahi Bakanlıkça ilgili dönemde kurumlararası nakll yoluyla öğretmen alımı yapılmadığı halde durumuna uygun olmayan ilk atama yoluyla başvuruda bulunulduğundan ilgili atamanın iptal edileceği, bu durumda aday memur olduğunu gizleyerek ilk atama yoluyla başvuruda bulunmak suretiyle ataması yapılan adıgeçenin kurumlararası naklinin mümkün olmaması ve yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle atamasının iptal edilmesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Mersin l.idare Mahkemesinin 30.11.2006 günlü, E:2006/1709, K:2006/2883 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargi'ama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrasi uyarınca büzulmasma, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 21.4.2008 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber