1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüp Bebek Masraflarının Ödeneceğine Dair Mahkeme Kararı

21 Kasım 2004 02:11
+Aa- Yazdır
Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği hükümleri gereğince oluşturulan "IVF-ET Bilim Kurulu"nun, 28.07.1992 günlü toplantısında "İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi" yolu ile çocuk sahibi olmayı arzulayan ve Devlet memuru olan evli çiftlerin tedavi giderlerinin Devlet tarafından karşılanması konusu tartışılarak 4. madde ile bu uygulamanın bir tedavi yöntemi olduğuna karar verilmiştir. Bu karar gereğince bir tedavi yöntemi olan bu hususla ilgili masrafların ödenmesi gerekmektedir. Örnek mahkeme kararı için tıklayın.

T.C.
ADANA
2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2004/710
KARAR NO : 2004/1004

DAVACI : Ayşegül KURT
VEKİLİ :
Av. Muhsin ÖZKALE İnönü Cad. Semih İşh, K;2 No:61/ Seyhan/ADANA
DAVALI : ASKİ Genel Müdürlüğü-ADANA
VEKİLİ : Av. Ayşegül RAMAKAN-Aynı yerde

DAVANIN ÖZETI : Davacının, tüp bebek için yapmış olduğu tedavi giderinin ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurusunun reddine dair 19.03.2004 gün ve 655 sayılı işlemin: Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı, ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2. maddesine aykırı olduğu, talimatın Yönetmeliğe aykırı olamayacağı, Danıştay 5. Dairesinin tüp bebek uygulamasının bir tedavi metodu olduğuna dair kararı olduğu öne sürülerek iptali ve bu işlem nedeniyle ödenmeyen 2,499.999.999.-liranın dava tarihinden İtibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ödenmesi istenilmektedir.

DAVANIN ÖZETI : Davacının, tüp bebek için yapmış olduğu tedavi giderinin ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurusunun reddine dair 19.03.2004 gün ve 655 sayılı işlemin: Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı, ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2. maddesine aykırı olduğu, talimatın Yönetmeliğe aykırı olamayacağı, Danıştay 5. Dairesinin tüp bebek uygulamasının bir tedavi metodu olduğuna dair kararı olduğu öne sürülerek iptali ye bu işlem nedeniyle ödenmeyen 2,499.999.999.-liranın dava tarihinden İtibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Devlet Memurları Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Bütçe Uygulama Talimatına aykırılık teşkil eden davacının isteminin reddine ilişkin işlemin mevzuata uygun olarak tesis edildiği, davanın sûresinde açılmadığı öne sürülerek davanın reddi savunulmaktadır,

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Adana 2. İdare Mahkemesince davalı idarenin süre itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.

Dava; davacının, tüp bebek için yapmış olduğu tedavi giderlerinin ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurusunun reddine dair 19.03.2004 gün ye 655 Sayılı işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle ödenmeyen 2.499.999.999.-liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır,

Anayasanın 56. maddesinde, Devlete, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevi verilmiş, uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209. maddesinde de, Devlet memurları ile eşlerine veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavilerinin kurumlarınca sağlanacağı ancak tedavi giderlerinin ödenebilmesi için tedaviye resmi tabip raporu île lüzum gösterilmesinin şart olduğu hükme bağlanmıştır,

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımlarını Düzenleyen Yönetmelimin 22 .maddesine göre, tedavi özel sağlık kuruluşlarında sağlandığı takdirde, talep edilen paranın hasta tarafından hekime ödeneceği, alınacak faturanın ilgili kuruma verilerek bedelinin kurumdan alınacağı öngörülmüştür.

21.08.1987 günlü ve 19551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı invitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeliği"nin 5. maddesi gereğince İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi (IVF-ET) uygulanacak adayın incelenmesi ve tespiti, IVF-ET Merkezlerinin açılması denetlenmesi ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri ve Bakanlığın temsilcilerinden oluşan "IVF-ET Bilim Kurulu" oluşturulmuş, IVF-ET (Tüp Bebek) Bilim Kurulunun 28.07.1992 günü yapılan toplantısında gündem gereğince İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi yolu ile çocuk sahibi olmayı arzulayan ve Devlet memuru olan evli çiftlerin tedavi giderlerinin Devlet, tarafından karşılanması konusu tartışılarak 4. madde ile bu uygulamanın bir tedavi yöntemi olduğuna karar verilmiştir.

İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeliğinde dava konusu işlemin tesisinden sonra yapılan ve 19.11.1996 günlü, 22322 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle Yönetmeliğin adı "Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği " olarak değiştirilmiş ve "Tanımlar" başlıklı 4/f maddesinde "Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri: Anne adayının yumurtası ile kocasının spermini çeşitli yöntemlerle döllenmeye daha elverişli hale getirerek gerektiğinde vücut dışında döllenmesini sağlayıp, gametlerin veya embriyonun anne adayının genital organlarına transferini ifade eden ve modern tıpta bir tıbbi tedavi yöntemi olarak kabul edilen uygulamalar" hükmüne yer verilerek tüp bebek uygulanması bir kısırlık tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; ASKİ Genel Müdürlüğünde Teknik Ressamı olarak görev yapan davacının., tüp bebek tedavisiyle yapılan doğum ücretine ilişkin 05.11.2003 gün ve A-158892 nolu fatura karşılığı 2.499.999.999.-lira ödeme yaptığı ve bu faturanın eklenmesi suretiyle fatura bedelinin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğiyle Bütçe Uygulama Talimatı uyarınca davalı idarece reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilen davacının, özel hastaneye yapılan ödemeye ilişkin 05.11.2003 gün ve A-158392 sayılı faturasında, harcama kalemlerinin genel müdahale kullanılan ilaç, kadın doğum ve harici sarf malzeme ücretinden oluştuğu, bu durumda, bir tedavi olduğu yukarıda açıklanan tüp bebek yöntemiyle davacının çocuk sahibi olduğunun açık olması karşısında tedavi masraflarının davalı idarede görev yapan davacıya ödenmesi gerektiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

2709 sayılı TC. Anayasasının 125. maddesinin son fıkrasında idarenin kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlandığından yargı kararıyla hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacıya ödenmeyen ve sadece doğum masrafından ibaret, olduğu faturadaki bedelin davalı idarece tazmini gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, tazminat isteminin KABULÜNE, 2.499.999.999 -lira tedavi giderinin davan açıldığı tarih olan 13.05.2004'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 157,599.999.-lira yargılama giderinin davalı idarece davacıya ödenmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 300.000.000,-lira vekalet ücretinin davalı idarece davacı vekiline ödenmesine hesaplanan 134.999.999.-lira nispi karar harcından peşin alınan 10,100.000.-lira harç düşüldükten sonra 124.899.999. -lira nispî karar harcının davacıya tamamlattırılmasına, posta avansından artan miktarın istemi halinde davacıya iadesine, 2577 sayılı îdari. Yargılama Usulü Yasası'nın 45. maddesi uyarınca otuz gün içinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 13,07,2004 gününde karar verildi,

YARGIÇ
Ferhat METİN
37830

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı : 10.100.000.-
Nispi Karar Harcı : 134.999.999.
Posta Gideri : 12.500.000
TOPLAM : 157.999.999

Ş.K.07.10.2004

Kararı gönderen: Ahmet Kandemir

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:53 - Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de04:51 - 10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi04:47 - Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik04:45 - Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik04:44 - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik04:41 - Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
01:12 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:11 - Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi00:10 - Mengüceklerden bir miras... Divriği00:10 - 22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var00:03 - Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek
00:01 - İşte ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler23:46 - Oruç Reis için yeni Navtex ilanı23:41 - Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilecek23:37 - Kovid-19 ile ilgili bilinen 8 yanlış bilgi23:35 - 6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor
23:32 - MHP, Osman Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam