1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, 2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu Nisan ayı içinde yayımlanmış ve 20-29 Nisan tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Öğretmenlerin 2009 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kılavuzu ise bugün yayımlandı. Kılavuza göre hizmet süresi ve hizmet puanının hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi esas alınacak olup, başvurular 12-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.
30 Nisan 2009 16:51
Yazdır

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir?

Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

2009 Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu, Bakanlık Makamı'nın 30 / 04 / 2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.10.03- 258 / 42554 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulmuştur.

1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz;

a) İsteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin iller arası,

b) Zorunlu çalışma yükümlüsü olup bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma öngörülen il ve ilçelere yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin başvuru, tercih, yer değiştirme suretiyle atama, tebligata ilişkin iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; bu kılavuzu dikkatle okuduktan sonra (a) ve (b) maddelerinden durumlarına uygun şekilde başvuruda bulunmalıdırlar.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda aşağıdaki mevzuat esas alınacaktır.

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,

4. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

5. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik.

2. İLKELER

Yer değiştirme suretiyle atamalarda;

2.1. Atama yapılacak alanlarda eğitim kurumları itibarıyla norm kadro açığının bulunması,

2.2. Öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü, hizmet puanının eşitliği hâlinde ise gün olarak öğretmenlikte geçen hizmet süreleri,

2.3. Hizmet puanı ve hizmet süresinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Bakanlığımıza bağlı her türdeki eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin, isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı iller arası yer değiştirme işlemleri yukarıda belirtilen mevzuat dayanak alınarak hazırlanan bu kılavuzda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

3.2. Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılır. Hizmet puanının eşit olması hâlinde gün olarak hesaplanacak öğretmenlikteki hizmet süresi, bununla da eşitliğin bozulmaması hâlinde bilgisayar kurası esas alınacaktır.

3.3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilenler, yurt dışında görevli olanlar ve askerlik dâhil aylıksız izinli olanların başvurusu alınacaktır. Bunlardan ataması yapılanlarla ilgili olarak 7201 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

3.4. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda da bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, yer değiştirmeleri iptal edilmeyeceğinden il içi atama sıraları iptal edilecektir.

3.5. İller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerce;

* Eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüğünce verilecek onay sürecinin dikkate alınması,

* Başvurunun reddedilmesi durumunda tekrar başvuru için sürenin yeterli olup olmadığının göz önünde tutulması,

* Başvurunun, başvuru süresinin son günü ya da son saatlerine bırakılmadan zamanında yapılması,

* Başvuru ve onay sürecinin elektronik ortamdan takip edilmesi,

* Bilgilerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

3.6. Yer değiştirmelerde illerin norm kadro durumu ve öğretmenlerin tercihleri eş zamanlı olarak değerlendirildiğinden, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen belgelere dayalı olarak atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunmaması hâlinde iptal istekleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

3.7. Bu kılavuzda belirtilen hükümler dışında olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, başvuru süresince Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

3.8. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3.9. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden Birinci Hizmet Bölgesinin A, B ve C sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapanlardan, göreve başlama tarihi itibarıyla son başvuru tarihine göre fiilen bir (1) yıllık süreyi tamamlayanlar, bu Kılavuz hükümleri çerçevesinde zorunlu çalışma öngörülen il ve ilçeler kapsamındaki boş pozisyon ölçüsünde belirlenen eğitim kurumlarını tercih ederek iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bunlardan yer değiştirme istekleri yerine getirilemeyenler, bulundukları eğitim kurumlarındaki görevlerine devam edeceklerdir.

4. YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

4.1. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacaklar Bakanlığımız kadrolarında görevli öğretmenlerden;

4.1.1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlamış sayılanlar ile muaf olanlar bulundukları ilde 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az 3 yıl çalışmış olmaları kaydıyla,

4.1.2. 11.06.2000 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlerden 31 Temmuz tarihi itibarıyla;

* Üçüncü Hizmet Bölgesindeki illerde olanlardan bulundukları ilde üç (3) yılını dolduracak olanlar,

* İkinci Hizmet Bölgesindeki illerde görevli olanlardan bulundukları ilde dört (4) yılını dolduracak olanlar,

* Birinci Hizmet Bölgesindeki illerin D ve E sınıfı ilçelerinde görevli olanlardan bulundukları ilçede beş (5) yılını dolduracak olanlar,

* Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il/ilçelerde görevli olan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, son 2 yılı bulunduğu yerde olmak üzere farklı zorunlu hizmet bölgelerinde toplam dört (4) yıl çalışmış olanlar,

* Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olanlar ile eşi şehit olanlardan 31 Temmuz tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az üç (3) yılını tamamlamış olanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4.1.3 Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illerde görevli (D ve E sınıfı ilçelerdekiler hariç) zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken;

* 04.03.2006 tarihinden önce Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illere yer değiştirenler bir (1) yıldan az,

* 04.03.2006 tarihinden sonra yer değiştirenler için ise altı (6) aydan az süresi kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayıldığından bulundukları ilde 31 Temmuz tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları hâlinde iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4.1.4. Hâlen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerde görevli zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler, bulundukları hizmet bölgelerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinde belirtilen süreler kadar görev yapmaları gerektiğinden, bu öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerinin tamamlanmasına 6 aydan az süre kaldığı gerekçesiyle yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

4.1.5. Eksik kalan zorunlu hizmetini tamamlamak üzere zorunlu hizmet bölgesine atananlar, bulundukları ilde en az iki yıl çalışmak zorundadır. Bu durumdaki öğretmenler iki yıllık süre dâhil olmak üzere zorunlu hizmet bölgelerinde toplam 4 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmaları hâlinde isteğe bağlı yer değiştirme döneminde başvuruda bulunabileceklerdir.

4.1.6. Her ikisi de aynı ya da farklı ilde görev yapan öğretmen eşlerden yalnızca zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan eş gerekli şartları taşıması hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan eşi ise isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacak, Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yer alan takvimde belirtilen süreler içinde eş durumu özründen başvuruda bulunabilecek ve eşinin yanına yer değişikliği başvurusu adı geçen Kılavuz hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

4.1.7. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden ikisinin de yer değiştirmek için gerekli şartları taşımaları kaydıyla aile bütünlüğünü de dikkate alarak tercihlerini aynı yere birlikte atanmalarını sağlayabilecek şekilde yapmaları gerekmektedir. Buna rağmen eşlerin farklı illere atanmaları hâlinde, eşinin atandığı ildeki eğitim kurumlarını isteyenler, görev yerinden ayrılmadan iptal isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenlerin iptal istekleri Bakanlığın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına teklif edilecek ve yaz tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde eş durumu özründen il içi ya da iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Buna rağmen, farklı illere atanıp göreve başlayanlar, eşinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına bir yıl geçmeden eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

4.1.8. 04.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelikle hizmet bölgesi değiştirilerek Birinci Hizmet Bölgesi kapsamına alınan illerdeki öğretmenler, bu illerde geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacağından bulundukları ildeki zorunlu çalışma süresini tamamlamaları hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Özür durumu olduğu hâlde isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup başka bir il/ilçe ataması yapılanların atamaları iptal edilmeyecek ve atama tarihine göre aradan bir yıl geçmeden özür durumundan başvuru yapamayacaklardır.

Yukarıda açıklanan durumlar dışında kalanlar, isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

4.2. Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler

4.2.1. Bakanlık öğretmen kadroları ile devredilen eğitim kurumlarında 11.06.2000

tarihinden sonra ilk defa öğretmenlik görevine başlayanlar zorunlu çalışma yükümlüsüdür.

Bunlar;

a) Üçüncü Hizmet Bölgesindeki illerde en az üç,

b) İkinci Hizmet Bölgesindeki illerde en az dört,

c) Birinci Hizmet Bölgesindeki illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl veya birden fazla bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

4.2.2. 11.06.2000 - 31.07.2006 tarihleri arasında göreve başlayan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

? Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il/ilçelerde hiç çalışmamış,

? Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il/ilçelerde görev yaparken herhangi bir nedenle Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illere (D ve E sınıf ilçeler hariç) yer değiştirenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü;

a) 04.03.2006 tarihinden önce görev yeri değiştirilmiş ve göreve başlamış olanlardan bir yıl ve

daha fazla,

b) 04.03.2006 tarihinden sonra görev yeri değiştirilmiş ve göreve başlamış olanlardan ise altı ay

ve daha fazla

olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacaklarından, bu durumdaki öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu ile başvuru yapması sağlanacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü için başvuru formu doldurmaktan kaçınan öğretmenler için, eğitim kurumları müdürlerince tutanak düzenlenecek ve tercih yapılmaksızın başvuru formu onaylanacaktır. Bu durumdaki öğretmenler, hizmet puanı yetersizliği nedeniyle tercihlerine atanamayanlarla birlikte bilgisayar kurası ile zorunlu hizmet bölgelerindeki eğitim kurumlarına Bakanlıkça yerleştirileceklerdir.

4.2.3. Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illerde görevli (D ve E sınıfı ilçelerdekiler hariç) zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, istemeleri hâlinde adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İkinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesine dâhil illere ve Birinci Hizmet Bölgesindeki (D) ve (E) sınıfı ilçelere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenler, atanmak istedikleri yerlere hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atamaları yapılamadığı takdirde bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.

4.2.4. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, bulunduğu ilde iki (2) yılını dolduranlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerindeki iller ile Birinci Hizmet Bölgesindeki (D) ve (E) sınıfı ilçelere zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenlerin, atanmak istedikleri yerlere hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atamaları yapılamadığı takdirde bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.

4.2.5. 04.03.2006 tarihinden önce zorunlu hizmet bölgesinde görevli iken askere giden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin askerlik süreleri zorunlu hizmet süresinden sayılacaktır. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 04.03.2006 tarihinden sonra askere gidenlerin askerlikte geçen süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmayacaktır.

4.2.6. Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenlerden; Bakanlığımız merkez, taşra ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile eşi 657 sayılı DMK'nin 4/B kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar da zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacaklardır. Bu durumdaki öğretmenlerin, zorunlu hizmetlerini yapmak üzere İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurarak yer değiştirme isteğinde bulunmaları sağlanacaktır.

4.2.7. Yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam eden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; yüksek lisansını tamamlayıp 04.03.2006 tarihinden sonra doktora eğitimine kayıt yaptıranların zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmeyecektir. Bu durumdaki öğretmenlerin, zorunlu hizmetlerini yapmak üzere İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurarak yer değiştirme isteğinde bulunmaları gerekmektedir.

4.2.8. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden görev yaptığı ilin dışında farklı bir ilde yüksek lisans ya da doktora öğrenimini yapmakta olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacaklardır.

4.3. Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Ertelenecekler ile Muaf Tutulanlar

4.3.1. 11.06.2000-31.07.2006 tarihleri arasında göreve başlamakla birlikte;

a) Eş durumu özrünü belgelendirenler,

b) 04.03.2006 tarihinden önce yüksek lisans veya doktora eğitimine başlamış olup hâlen öğrenime devam ettiğini belgelendirenler,

c) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler ile eşi şehit olanlar,

d) Eşi aday öğretmen olanlar,

e) Başvuru tarihleri arasında kendisi veya eşi askerde olanlar,

f) Eşi zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olmayanlar ile bu yükümlüğünü tamamlamış ya da muaf

olanlar,

g) Sağlık özrü nedeniyle iller arasında yer değiştirme suretiyle atanmış (il içinde yer değiştirenler hariç) olup aynı hastalığın tedavisinin devam ettiğini yeni tarihli sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler ile sağlık özründen geçen yıl zorunlu hizmeti ertelenmiş olanlardan aynı kişiye ait aynı hastalığın tedavisinin devam ettiğini belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacaktır.

h) İlk defa sağlık durumu özrü beyan eden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlere İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurulacak, bunların atamaları yapılacak ancak işlem aşamasında ilişikleri kesilmeyecektir. Sağlık kurulu raporları öğretmenin atandığı illerdeki il sağlık müdürlüklerine gönderilerek, ?Raporda belirtilen hastalığın ilinizdeki sağlık kurumlarında tedavi edilip edilemeyeceği? hususunda görüş sorulacaktır. Buradan ?Hastalığın tedavisinin o ilde mümkün olmadığı ya da hastalığın tedavi edilebileceği sağlık ünitesi veya uzman doktor bulunmadığı? şeklinde görüş bildirilmesi hâlinde yer değiştirme işleminin iptali için Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına teklifte bulunulacaktır.

Bu durumdaki öğretmenlerden yer değiştirme suretiyle atandığı ilde tedavisi mümkün olanların kararnameleri tebliğ edilerek ilişikleri kesilecektir

Ancak sağlık durumu özrü beyan eden öğretmenler bakımından yukarıda belirtilen işlem süreci en geç 31 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. Bu tarihe kadar işlem süreci tamamlanmayanların kararnameleri tebliğ edilerek ilişikleri kesilecektir.

4.3.2. Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen olan eşlerden birisi Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki aynı ilin (D) veya (E) sınıfı ilçesinde görev yapıyorsa, (A), (B) veya (C) sınıfı ilçelerinden birinde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü diğer eş zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere yer değişikliğine tabi tutulmayacak, eşinin yanına atanmak istediği takdirde yaz tatili özür durumu yer değiştirme döneminde eş durumu özründen başvuruda bulunabilecektir.

4.3.3. Her ikisi de öğretmen olup eşlerden birinin zorunlu hizmet bölgesi illerinde görevli ve zorunlu çalışma süresini 31 Temmuz tarihi itibarıyla tamamlayacak olması hâlinde, Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illerde (D ve E sınıfı ilçelerde görevli olanlar hariç) zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşi, isteği dışında zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacaktır.

4.3.4. Eşi öğretmen olarak farklı bir ilde görev yapan ve eşi zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olmayan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, eş durumu özründen yaz tatilinde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunacağı dikkate alınarak, istekleri dışında zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacaklardır.

4.3.5. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşi SSK/Bağ-Kur'lu olarak çalışanların sosyal güvenlik prim gün sayısı hesabında 31 Ağustos tarihi esas alınacak, bu tarih itibarıyla sigortalılık prim gün sayısını dolduracağını ve prim borcu bulunmadığına dair belgeyi bir dilekçe ekinde ibraz edenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere istekleri dışında İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'nun doldurulması istenmeyecektir.

Ancak, bu taahhütte bulunan öğretmenlerden, Eylül ayının ilk haftası sonu itibarıyla sigorta primi ödendiğine dair belgeyi ibraz edemeyenler, Bakanlığın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına Eylül ayının ikinci haftasında bildirilecek ve atamaları Bakanlıkça Eylül ayı içinde gerçekleştirilecektir.

4.3.6. Eşi farklı ilde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak görev yapan ve Yönetmelikte belirtilen eş durumu belgelerini ibraz eden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, eş durumu özründen yaz tatilinde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunacağı dikkate alınarak, istekleri dışında zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacaklardır.

4.3.7. Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde çalışma imkânı bulunmayanların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde alanında norm kadro açığı oluşuncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenecektir.

5. BAŞVURULAR VE TERCİHLER

Yer değiştirmek isteyenler, http://ilsis.meb.gov.tr adresindeki İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'na eğitim kurumu müdürlüklerinden alacakları şifre ve T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapabileceklerdir. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet puanı, hizmet süresi, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgileri başvuru formuna yansıtılmıştır. Öğretmenler, başvuru formu üzerindeki ?Tercihler? kısmını kendileri dolduracaklardır.

Başvuru formuna yansıtılmış olan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olanlar, bu bilgilerini düzelttirdikten sonra tercihte bulunabileceklerdir.

5.1. Başvuru Yerleri ve Süresi

5.1.1. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, işlem takviminde belirtilen süre içinde, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan http://ilsis.meb.gov.tr internet adresindeki İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir.

5.1.2. Öğretmenler başvurularını görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine, müstakil müdürlüğü olmayan okullarda görevli olanlar ise bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaklardır.

5.2. Tercihler

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlere, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'na yansıtılacak eğitim kurumları arasından en fazla yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihiyle birlikte tercih dışı seçenek olarak, ?Tercihlerime atanamadığım takdirde, 1. tercihimin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına kura ile atanmak istiyorum/istemiyorum? seçenekleri bulunmaktadır. Eğitim kurumları aynı il veya ilçeden seçilebileceği gibi farklı il ve ilçelerden de seçilebilecektir.

26. tercihi işaretleyenler, birinci tercihinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılan atamalardan sonra boş kalan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre atanacakladır.

Yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin aşağıda belirtilen durumlarda tercih sınırlılığı bulunmaktadır.

5.2.1. Öğrenim durumuna göre:

a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği mezunları;

- İlköğretim okullarını,

b) Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik-Bilgisayar bölümü, Bilgisayar Teknolojisi / Bilgisayar

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları;

- İlköğretim okullarını,

- Mesleki ve teknik liseler hariç diğer liseleri

tercih edeceklerdir.

5.2.2. Kurum türüne göre:

Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor ile Anadolu Türü Liselerde Kadrolu Olarak Görev Yapan Öğretmenlerden;

1. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli olanlar seçme sınavı sonucu atandıklarından,

a) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler, bu tür eğitim kurumları arasında,

b) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler; Güzel Sanatlar ve Spor Liselerini (Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanları hariç), yazılı sınav sonucu atama yapılan Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarını,

2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanlarında görevli olanlar, bu tür eğitim kurumlarını,

3. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları ve Beden Eğitimi alanlarında görevli olanlar yazılı ve seçme sınavı ile öğretmen ataması yapılan eğitim kurumlarını,

4. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı sınav sonucu atanan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını (Mülakat/uygulama sınavı sonucu alınan Anadolu türü eğitim kurumlarını tercih edemezler),

5. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı ve seçme sınavı sonucu atanan öğretmenler, istemeleri hâlinde Anadolu türü dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

5.3. Onay Süreci ve Takibi

5.3.1. İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'nu dolduran öğretmenler varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlükleri, başvuru formundaki bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde aynı gün onaylayacak ve ilgili belgeler en kısa süre içinde ilçe / il millî eğitim müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

5.3.2. İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, başvurularının eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

5.4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

5.4.1. Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,

5.4.2. Gerekli şartları taşımadan,

5.4.3. ?İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu? dışında bir belgeyle,

5.4.4. Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

5.4.5. Posta yoluyla,

5.4.6. İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

5.4.7. Başvuru formunun çıktısı imzalanmadan,

5.4.8. Başvuru formunun çıktısı eğitim kurumu müdürünce imzalanıp onaylanmadan,

5.4.9. Vekâlet olmadan başkasının adına yapılan başvurular işleme alınmayacak, yer değiştirmeleri yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.

6. ATAMALAR

6.1. Atamaların Yapılması

6.1.1. Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, ülke genelinde öğretmen ihtiyacı ve dengeli dağılım gözetilerek belirlenen kontenjan sınırlılığında olmak üzere tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecektir.

6.1.2. İsteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre tercihte bulundukları eğitim kurumlarına yerleştirilecektir. Tercihlerine yerleşemeyenler istemeleri durumunda birinci tercihindeki eğitim kurumunun bulunduğu ildeki kontenjanı dolmayan diğer eğitim kurumları için değerlendirmeye alınacaktır.

6.1.3. Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre tercihlerine yerleştirilecektir. Bunlardan tercihlerine yerleşemeyenler ile başvuru formu doldurmayanlar zorunlu hizmet bölgesindeki eğitim kurumlarına bilgisayar kurası ile Bakanlıkça yerleştirilecektir. Ancak, adaylığı kaldırıldıktan sonra zorunlu hizmet bölgesine gitmek isteyenler ile zorunlu hizmet bölgeleri arasında yatay geçiş yoluyla yer değiştirmek isteyenlerden tercihlerine atanamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam edeceklerdir.

6.1.4. Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler ve benzeri türdeki eğitim kurumlarına, ilgili mevzuatı çerçevesinde atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercihleri doğrultusunda aynı türdeki veya tercihlerinde belirtikleri diğer eğitim kurumlarına yapılacaktır. Bunlardan tercih ettikleri eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atanamayanlar, istemeleri durumunda birinci tercihlerindeki eğitim kurumunun bulunduğu ilde kontenjanı dolmayan öncelikle kendi türü olmak üzere diğer eğitim kurumlarına değerlendirmeye alınacaklardır.

6.2. Yer Değiştirme Sonuçlarının Duyurulması

İller arasında yapılan yer değiştirmeler, atamaların yapıldığı gün Bakanlıkça http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

6.3. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Görev yeri değiştirilen öğretmenlere atama emirleri takvimde belirtilen süre içinde tebliğ edilerek ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri, yasal süre içerisinde gerçekleştirilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlerin SSK primleri ile aylıkları peşin olarak ödendiğinden, ödemelerin iadesi işlemlerine maruz kalınmaması açısından ödenmiş sigorta priminin son günü itibarıyla ilişikleri kesilecektir. Tebliğ işlemlerinin 12.06.2009, ilişik kesme işlemlerinin ise ayın 14'ünden sonraki iş günü olan 15.06.2009 tarihinde tamamlanması sağlanacaktır.

6.4. Yer Değiştirme İşleminin İptali

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri eşzamanlı yapıldığından, iptal talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunması hâlinde durumları değerlendirilebilecektir.

7. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

7.1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

7.1.1. Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecinin, başvuru ve atama işlemlerinin başladığını Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceğini ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyuracaklardır.

7.1.2. Alanında norm kadro açığı bulunan ve atama yapılacak eğitim kurumları, Bakanlıkça verilen kontenjan ölçüsünde il millî eğitim müdürlüklerince İLSİS Kontenjan Modülü'ne yansıtılacaktır.

7.1.3. Öğretmenlerin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesindeki alanında yer değiştirme başvurusunda bulunmaları sağlanacaktır.

7.1.4. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, İLSİS Özlük Modülü'nden İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek verilen yetki çerçevesinde il, ilçe veya eğitim kurumları müdürlüklerince güncellenecektir.

7.1.5. İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

7.1.6. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki ?Bakanlık Atama Alanı? kontrol edildikten sonra yanlış olması hâlinde düzeltilmek üzere Bakanlığın ilgili atama dairelerinde kurulan Değerlendirme, Denetleme ve Planlama Şubelerine e-posta yoluyla bildirilerek, düzeltme yapıldıktan sonra başvuru formu onaylama süreci işletilecektir.

7.1.7. Merkez ilçeye bağlı müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.

7.1.8. Öğretmenlere yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra on beş gün içinde atamasının iptalini isteyenlerin başvuruları; en kısa süre içinde Bakanlığın öğretmenin alanıyla ilgili atama dairesine bildirilecektir.

7.1.9. İller arası yer değiştirmeleri yapılan öğretmenlerin atama işlemleri İLSİS Atama Modülü'ne otomatik olarak yansıtılacaktır. Öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama tarihlerinin İLSİS Atama Modülü'ne süresi içinde işlenmesi sağlanacaktır.

7.1.10. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüklerince, Personel Forumu aracılığıyla sorunlar iletilerek, İnsan Kaynakları Şubesi ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.

7.1.11. İlçe millî eğitim müdürlüklerinden ulaşan elektronik başvuru formlarının başvuru süresi içinde onaylanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

7.1.12. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ile özür durumundan zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenenlerin özür durumlarının devam edip etmediği takip edilecektir.

7.1.13. Ataması yapılan öğretmenlerin atamaya esas belgeleri ile dosyası (sicil ve özlük) görev yerlerinden ayrılmalarından sonra en geç bir ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

7.1.14. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7.2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

7.2.1. Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecinin, başvuru ve atama işlemlerinin başladığını Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceğini eğitim kurumu müdürlüklerine duyuracaklardır.

7.2.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, İLSİS Özlük Modülü'nden İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek verilen yetki çerçevesinde güncellenecektir.

7.2.3. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, başvuru formu ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

7.2.4. Gerekli şartları taşıyanların başvuru listeleri internet ortamında düzenlenip, başvuruların çıktısı onaylanacak, onaylanan bu başvurulara ait listeler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.

7.2.5. Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle reddedilen başvurular gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.

7.2.6. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesinde belirtilen alanda başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

7.2.7. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin İLSİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

7.2.8. Müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.

7.2.9. Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuru formları başvuru süresi içinde onaylanarak, ekindeki yer değiştirmeye esas olan belgeler aslı ile birlikte başvuru süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

7.2.10. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta gerektiğinde telefon, faks ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde il millî eğitim müdürlüğüne/Bakanlığa yönlendirilmeyecek, tereddütlerin giderilmesi konusunda ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkililerince e-posta gerektiğinde telefon ve faks ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

7.2.11. Öğretmenlere yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra atamasının iptalini isteyenlerin başvuruları; en kısa süre içinde il millî eğitim müdürlüğüne bildirilecektir.

7.2.12. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ile özür durumundan zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenenlerin özür durumlarının devam edip etmediği takip edilecek, zorunlu çalışma yükümlüsü olup özrü ortadan kalkan öğretmenlere eğitim kurumu müdürlüklerince başvuru formu doldurulup doldurulmadığı kontrol edilecek, doldurmayanlar ile doldurmak istemeyenler için de tercih yapılmadan başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce doldurulması sağlanacaktır.

7.2.13. Ataması yapılan öğretmenlerin dosyası (sicil ve özlük) görev yerlerinden ayrılmalarından sonra en geç bir ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

7.2.14. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7.3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

7.3.1. İLSİS Norm Kadro Modülü'ndeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar itibarıyla kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde sistem açıldığında güncellenmesi sağlanacaktır.

7.3.2. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgileri, yer değiştirme başvurularından önce öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek, varsa yanlışlıkların başvuru süresinin başlamasından önce veya başvuru süresi içinde gecikmeye meydan verilmeden güncel tutulması sağlanacaktır.

7.3.3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan, başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığından öğretmen ve eğitim kurumu müdürleri birinci derecede sorumlu olacaktır. Öğretmenlerin ibraz ettiği belgelerin Yönetmelikte belirtilen belgelere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, varsa eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.

7.3.4. Eğitim kurumu müdürünce başvurulara elektronik ortamda onay verilmeden önce öğretmene ait başvuru formunun çıktısı alınarak, öğretmen tarafından imzalanması ve eğitim kurumu müdürünce imzalanıp onaylanması sağlanacaktır.

7.3.5. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve başvuru süresi içinde onay işlemi aynı gün tamamlanacak, mağdur olmaları önlenecektir.

7.3.6. Başvuru formları ile tüm belgelerin güncel (başvuruların ilk günü itibarıyla son altı aylık süre içinde alınmış) olması kaydıyla varsa ekleri eğitim kurumu müdürlüklerince de imzalanıp, aynı gün onaylandıktan sonra; bekletilmeden ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

7.3.7. İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak, ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

7.3.8. Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

7.3.9. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ile özür durumundan zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenenlerin özür durumlarının devam edip etmediği takip edilecek, zorunlu çalışma yükümlüsü olup özrü ortadan kalkanlara başvuru formunun doldurulması sağlanacak, doldurmayanlara da tercih yapılmadan başvuru formu eğitim kurumu müdürünce doldurulacaktır.

7.3.10. İller arası yer değiştirme isteği gerçekleşen öğretmenlerden, Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgelendirenlerin iptal istekleri en kısa süre içinde ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

7.3.11. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmalarından sonra atamaya esas belgeleri ile kurumda tutulan dosyası en geç bir ay içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilecektir.

EK-1

8. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

2009 YILI İLLER ARASI

İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

* İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuruların Kabul Edilmesi

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 140,549 defa okundu. 169 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam