Danıştay, kameralı kayıt olmadığı için, sözlü sınavda başarısız sayılma işlemini iptal etti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2010 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

YD. İtiraz No:2009/1001

İtiraz Eden (Davalılar) : 1- Başbakanlık - ANKARA

2- Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA

Karşı Taraf (Davacı) Kazım Kılıç

MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü

GMK Bulvarı No:109 - Maltepe/ANKARA

İstemin Özeti__________\ Danıştay İkinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması istemi hakkında kısmen karar verilmesine yer olmadığına, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen reddine ve kısmen kabulüne ilişkin 17.9.2009 günlü, E:2009/430 sayılı kararın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kısmına, davalı idareler itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedirler.

Danıştay Tetkik Hakimi Bülent Küfüdür'ün Düşüncesi : Davalı idarelerin itirazlarının reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı S. Sema Kabukçu'nun Düşüncesi_______:İtiraz dilekçelerinde ileri sürülen nedenler, Danıştay İkinci Dairesi'nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazların gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Milli Eğitim Bakanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da boş bulunan Eğitim Müşavirliği kadrosu için 7.7.2008 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile 13.1.2007 günlü, 26402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik"in 10.maddesinin 1 .fıkrasındaki "Mesleki yeterlilik sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır." ibaresinin, 2.fıkrasının, 12.maddesinin, 14.maddesinin 1.fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin ve 7-11 Temmuz 2008 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan mesleki yeterlilik sınavı iş ve işlemlerinin tamamının iptali ile yoksun kaldığı maddi (bir aylık 8.000,00.-TL) ve manevi (1.000,00.-TL) zararlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada; Danıştay ikinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması istemi hakkında kısmen karar verilmesine yer olmadığına, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne ve kısmen reddine ilişkin 17.9.2009 günlü, E:2009/430 sayılı kararın, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kısmına, davalı idareler itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedirler.

İtiraz edilen karar ile ilgili dosyanın incelenmesinden; boş bulunan yurtdışı Eğitim Müşavirliği kadroları için 7-11 Temmuz 2008 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan dava konusu mesleki yeterlilik sözlü sınavına ilişkin olarak oluşturulan sınav komisyonunca sınav konularının ve oranlarının önceden belirlenerek Genelge ile tüm adaylara duyurulduğu, sınav sorularının ve cevap anahtarının Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanması hususunda sınav komisyonunca alınan karar çerçevesinde soru ve cevap anahtarının önceden hazırlanarak numaralandırıldığı, sözlü sınavda komisyon üyelerince ayrı ayrı değerlendirme yapılmak suretiyle takdir edilen notların tutanağa bağlandığı ve sınava giren komisyon üyeleri tarafından aynı gün imzalandığı, daha sonra bu notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenen nihai başarı listesinin yine komisyon üyelerince tutanağa bağlanarak imzalandığı anlaşılmış ise de; Daire kararında da belirtildiği üzere komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması, ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik imkanlardan yararlanılarak (elektronik ortamda görüntülü ve sesli) kayıt altına alınmamış olması nedeniyle, dava konusu mesleki yeterlilik sözlü sınavı yargısal denetime imkan sağlayacak bir biçimde yapılmadığından, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile 7-11 Temmuz 2008 tarihlerinde yapılan mesleki yeterlilik sınavı iş ve işlemlerinde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun değişik 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından ve davalı idarece öne sürülen hususlar, bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı idarelerin itirazının REDDİNE, 21.1.2010 gününde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Danıştay Başkanvekili 13. Daire Başkanı 10. Daire Başkanı

Sinan Yörükoğlu Faruk Öztürk Mehmet Ünlüçay

6. Daire Başkanı 8. Daire Başkanı 11. Daire Başkanı

Bekir Aksoylu Ayla Alkıvılcım Ahmet Hamdi Ünlü

5. Daire Başkanı 12. Daire Başkanı 13. Daire Üyesi

Salih Er A. Çetin Zöngür Ali Öztürk

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ

KURULU

YD. İtiraz No:2009/1001

GEREKÇEDE KARŞI OY

X- Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, sözlü sınavın temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde belirlenen en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesidir.

Sözlü sınavın, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esas olmalıdır.

Bu itibarla, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak, adayın sorulara verdiği yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması nedeniyle, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile mesleki yeterlilik iş ve işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasını öngören bir düzenlemenin mevzuatta yer almadığı dikkate alındığında, sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi koşulunun zorunlu tutulamayacağı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenle, itirazın bu gerekçeyle reddi gerektiği oyuyla, karara gerekçe yönünden katılmıyoruz.

5. Daire Üyesi 5. Daire Üyesi 12. Daire Üyesi

Esen Erol Mustafa Kılıçhan Mevl üt Çetin kaya

Bu Habere Tepkiniz