657 tasarısı bürokrasiyi kaldırıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişlikliğe ilişkin tasarı en önemli yönlerinden birisi, bürokratik işlemlerin bitirilmesine yönelik maddeleridir. Örneğin kademe ilerlemesi otomatik hale getirilmektedir. Artık onaya gerek yoktur. Yine derece yükselme işlemlerinde onay merci ve yetki devri müessesesi yeniden düzenlenmiştir. Yıllardır personel birimlerini bıktıran bu işlemler artık kalkacaktır. Tasarının ilk 10 maddesi özelinde yaptığımız değerlendirme için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2010 09:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SİCİL KALDIRILDI

1- 64 üncü maddede "kademe ilerlemesi" şartları arasında yer ?B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,? kaldırılmıştır. Sicil siteminin kaldırılması çerçevesinde bu uygulama yapılmıştır.

- Çalışmalarının on yılında disiplin cezası almayan memurların mükafatlandırılması için bir kademem verilmesi müessesesi getirilmiştir: ?Son on yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.?

Kademe ilerlemesi otomatik hale getirilmiştir onay kaldırılmış bürokrasinin önüne geçilmiştir: ?Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.?

ÜST YÖNETİCİ İÇİN 68/B'DEKİ SINIRLAMA KALKIYOR

2- 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin A bendinde sicil şartı kaldırılmış, B bendinde yer alan ek göstergeler güncellenmiş ayrıca ?müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı,? ifadesi ile diğer memurlardan farklı bir uygulamaya gidilmiştir. Değerlendirilecek sürenin 6 yılı geçmemesi şartı kaldırılmıştır.

Eklenilen C bendi ile derece yükselmesine ilişkin onay merci ve yetki devri düzenlenmiş olup bürokrasinin öne geçilmek istenmiştir.

YABANCI MEMLEKETE GİDİŞTE İZNİ BAKAN VERECEK

3- 77 maddede daha önce yabancı memleketlerde çalışmak üzere gitmek isteyen memurlara izin verilebilir iken bu sınırlanmıştır. Ayrıca daha önce bu yöndeki izin Başbakan tarafından veriliebiliyorken izinleri artık Bakan verebilecektir.

Şimdi yalnız

a-Yabancı memleketlerin resmî kurumları (Daha önceki ifade "Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda" şeklinde idi)
b- Uluslararası kuruluşlarda çalışmak için aylıksız izin verilmesi imkanı kalmıştır.

KADROSU KALDIRILAN MEMURLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

4- 91 maddede kadrosu kaldırılan memurlarla ilgili olara

a- Atanmada kendi kurumlarında 6 ay içerisinde atanması
b- Atanamasa bu süre içerisinde devlet personel başkanlığına bildirilmesi
c- Devlet Personel Başkanlığı 45 gün içerisinde diğer kurumlara atama teklifini yapması
ç- Kurumlar atama teklifleri 30 gün içerisinde sonuçlandırmaları,
d- Memurların Korunan mali hakları belirtilmiştir.

Sözkonusu düzenleme 4046 sayılı Kanununa benzer bir düzenlemedir.

ÖZÜRLÜLER İÇİN FARKLI MESAİ SAATİ DÜZENLEMESİ

5- Çalışma saatlerine ilişkin olan 100 üncü maddeye, özürlü memurlar için farklı mesai saatleri düzenlenmesi hükmü eklenmiştir: ?Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.?

ESNEK İSTİHDAM MÜMKÜN OLABİLECEK

Ayrıca esnek istihdama ilişkin olarak bir fıkra eklenmiştir: ?Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.?

HAMİLE MEMURA GECE VARDİYASINDAN MUAFİYET KANUNA GİRİYOR

6- 24 saat çalışma gerektiren işlerle ilgili olarak devlet personel başkanlığından görüş alma kaldırılmıştır. Yetki tamamen kurumlara bırakılmıştır.

Hamile ve özürlü memurlara gece vardiyasından ve nöbet muaf tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır: ?Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.?

ERKEN DOĞUM HALİNDE KULLANILAMAYAN İZİN

7- A bendinde; Doğuma bağlı doğum izni adı analık izni olarak değiştirilmiş doğum yapan kadın açısından erken doğum olması halinde kullanılamayan izinlerin doğum sonrası kullanılması hakkı getirilmiş, memur annenin ölümü halimde anneye verilecek izin memur babaya da verilmesi öngörülmüştür.

KARDEŞ VEYA KAYINLAR VEFAT EDİNCE, İZİN VERİLECEK

B bendinde; Babaya verilen doğum izni 10 güne çıkarılmış,

Ölüm izni 7 güne çıkarılmış,

Ölüme bağlı izninde kardeşe de izin verilmesi ile eşin anne baba ve kardeşi ölümünde de izin verilmesi kabul edilmiştir.

D bendinde; süt izni ilk altı ay için 3 saat ikinci 6 ay için 1,5 saat olarak belirlenmiştir.

E bendinde; yıllık ve mazeret izninde iken mali ve sosyal haklara dokunulamayacağı belirtilmiştir.

8 -657 sayılı Kanun 105 inci maddesinde yapılan değişiklik ile hizmet süresine bağlanan hastalık izni artık hizmet şartından ayrılmıştır. Daha önce 6 ve 12 ay olan hastalık izin kullanabilme süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

REFAKAT İZNİ KANUNA GİRİYOR

Refakate ilişkin olarak

?Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.?

Refakat izni

-memurun bakmakla yükümlü olduğu

- memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek

hallerine münhasır olmak üzere

ana,
baba,
eş,
çocukları
ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde özlük haklarına dokunulmaksızın 3 ay süre ile aylık verilir bu süre 3 ay daha uzatılması mümkün bulunmaktadır.

Madde de her olay için 3 aylık iznin verileceği açık olarak belirtilmesin yerinde olacağını düşünmekteyiz.

9- 108 inci maddesinin A bendinde;Yakınların hastalığı sebebiyle verilecek aylıksız izin süresi 18 aya çıkartılmıştır.

Söz konusu madde de mutlaka Bu haktan kaç defa faydalanılır belirlenmesi lazımdır.

DOĞUM SONRASI AYLIKSIZ İZİN SÜRESİ 24 AYA ÇIKARILIYOR

108 inci maddesinin B bendinde;

Doğuma bağlı aylıksız izin 24 aya çıkartılmıştır.

Eşi doğum yapan erkek memura da 24 aya kadar aylıksız izin hakkı verilmiştir.

108 inci maddesinin C bendinde;

3 yayından küçük evlat edinen memurlara aylıksız izin verilmesi hakkı tanınmıştır.

108 inci maddesinin D bendinde; Yapılan değişiklik ile yurt dışına giden memurların eşlerine 8 yıla kadar aylıksız izin verilmesi düzenlenmiştir. Diğer personel kanunlarına tabi personelin memur eşlerine ve 77 madde uyarınca Yabancı memleketlerin resmî kurumları ve uluslararası kuruluşlarda çalışmak için aylıksız izin verilmesi memurların memur olan eşlerine 8 yıla kadar aylıksız izin verilmesi düzenlenmiştir.

5 YILINI DOLDURAN MEMURA AYLIKSIZ İZİN HAKKI

108 inci maddesinin C bendinde;

10 yılını tamamlamış devlet memuruna 1 defa verilen verilen aylıksız iznin hizmet süresi 5 yıla düşürülmüş ve memuriyet süresince 2 defada kullanma hakkı tanınmıştır. Ve süre 12 aya çıkartılmıştır(iki katına)

10 ? Standart Bilgi Sistemi oluşturulmaktadır.

Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar."

Her memur için bir özlük dosyası tutulacaklar tadat edilmiştir.

Özlük dosyasına,
- memurun kişisel
- mesleki bilgileri
- mal bildirimleri;
- inceleme,
- soruşturma,
-denetim raporları,
- disiplin cezaları,
- ödül,
-başarı belgesi,

?Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.?

Standart bilgi sisteminin belirlenmesine ilişkin olarak yetkinin devlet personele verilmesi, yönetmeliğin kapsamının bu çerçevede belirlenmesi daha uygun olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz