On Soruda 'İki Yıla Bir Kademe'

Devlet Memurları Kanununun 64'üncü maddesinde yer alan hüküm gereğince, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere mecburi olarak sürekli görevle atanan memurların, burada geçirdiği her iki yıl için bir kademe verilmektedir. Geçen yıl bu konuya ilişkin olarak yaptığımız haberler ne yazıkki sitemize yöneltilen soruları azaltamadı. Bu nedenle konuya ilişkin tüm mevzuat metinlerini ve 10 adet sorudan oluşan özel bir soru-cevap dosyasını yayımlamanın yararlı olacağını düşündük. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Haber Giriş : 27 Şubat 2005 00:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Konuya ilişkin mevzuat hükmü nedir?

Knuya ilişkin asıl mevzuat hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmüdür. Bu hüküm şu şekildedir.
"Ancak, 72 nci madde gereğince belirli bir sure görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet memurlarından kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık İzinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz"

2- İki yıla bir uygulaması hangi tarihten itibaren uygulanmaktadır?

İki yıla bir kademe uygulaması 1.5.1990 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle sadece 01.05.1990 tarihinden sonra geçen hizmetlerden her 2 yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır.

3- İki yıla bir kademenin şartları nelerdir?

Yukarıda yer verilen hükmün uygulanabilmesi için öncelikle kimlerin iki yılı bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken personelin,

a-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle o ile atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olması, (Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin ne anlama geldiğini öğrenmek için tıklayın.)

b-Görev yaptığı ilin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında olması,

c-Görev yaptığı ilde veya aynı kapsamda (zorunlu hizmet (rotasyon) yükümlüsü ve kalkınmada birinci derecede öncelikli) olan birden çok illerde görev yapanların bu illerde başarılı geçen hizmet süreleri toplamının iki yılını doldurmuş olması,

d-Görev yaptığı il/yer'in zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması,

e-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması,
gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen tüm şartlar bir arada bulunmalıdır.

4- Milli Eğitim Bakanlığında zorunlu yer değiştirme tabi personel kimlerdir?

Bakanlık kadrolarında görevli personelden 3.8.1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" ile öğretmenlere, 27.10.1990 tarih ve 20678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği" ile de ilköğretim müfettişlerine söz konusu illerde belirli sürelerde görev yapma mecburiyeti öngörülmüştür. Öğretmen ve ilköğretim müfettişleri dışında kalan memuriyetler bakımından söz konusu illerde belirli bir süre görev yapma mecburiyetini bulunmamaktadır.

5- Kalkınmada birinci derecede öncelikli iller nerelerdir?

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada), Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van

Aksaray, Giresun, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Ordu ve Rize illeri YPK 22 Temmuz 1997 tarih ve 97/41 sayılı kararı;

Nevşehir ve Trabzon illeri YPK'nın 6 Ağustos 1997, 97/45 sayılı kararı,

Artvin ili, Ardahan ve Iğdır illeri ile birlikte 16.10.1992 tarih ve 21377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 92/3569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

Osmaniye ili ise 16.10.1997 tarih ve 23142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BKK ile,

kalkınmada 1 derece öncelikli yöreler kapsamına alınmıştır.

7- 01.05.1990 tarihinden önce kalkınmada öncelikli illerde çalışan ve bu tarihten sonra çalışmaya devam edenlerin durumu ne olacaktır?

01.05.1990 tarihinden önce rotasyon veya zorunlu hizmetin ifası maksadıyla, bahsi geçen illere atanmış ve bu.tarihten önce gerekli bekleme süresini doldurduğu halde, görevine bu iller kapsamında öğretmen veya ilköğretim müfettişi olarak devam etmiş olanların da 1.5.1990 tarihinden sonra geçen hizmetlerinin iki yılına bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır. Bu durumda olanlar, rotasyon veya zorunlu hizmet sürelerinin bitiminde söz konusu iller dışına gerek istekleri, gerekse idari tasarruf sonucu çıktıktan sonra istekleri üzerine tekrar bu illere atandıklarında fıkra hükmünden yararlanamayacaklardır.

8- İki Yıla Bir Kademe Uygulamasının Aynı Kurumda Mı Olması Gerekmektedir?

657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasında, kademe ilerlemesinden yararlanabilmesi için fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen iki yıllık sürenin belirtilen yörelerde geçmesi yeterli olup ayrıca, aynı kurum bünyesinde geçmesi gibi bir şartın aranmamaştır. Bu durumda memurun şartları taşıyıp taşımadığının tespitinin yapılmasından sonra ayrıca kurum ayırımı yapılmamalıdır. (Maliye Bakanlığının Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yazdığı 19.07.04 tarih ve B.07.0.BMK.0.21.115504-3174 15769 sayılı yazı)

9- Kalkınmada birinci dereceli öncelikli yörelerdeki hizmetlere, hangi halde iki yıla bir kademe uygulanmaz?

a- Kalkınmada öncelikli yörelere, rotasyon veya zorunlu bölge hizmetinin ifası maksadı taşımadan atananlar için,

b- Kalkınmada öncelikli yörelere atanan memurların, 1/5/1990 tarihinden önce geçen hizmetler için,

iki yıla bir kademe uygulamaz.

10- Hani Süreler Bölge Hizmetinden Sayılır?

Bu konuya ilişkin düzenleme Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dai Genel Yönetmelikte yapılmıştır. bu yönetmeliğin 22. maddesinde şu sürelerin bölge hizmetinden sayılacağı belirtilmiştir.

"a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,
b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,(*)
d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,
(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır."

Diğer taraftan, söz konusu yönetmeliğin 23'üncü maddesinde "Madde 23 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz." hükmüne yer verilerek, aylıksız izne tekabül eden askerlik süresinin de bölge hizmetinden sayılmayacağı belirtilmiş olmsaına rağmen, öğretmenler açısından farklı bir durum söz konusudur. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 33. maddesinde, muvazzaf askerlik sürelerinin zorunlu bölge hizmetinden sayılacağı belirtilmiştir.

İki yıla bir kademesi çoğu kez kamu kurumlarıncafarklı anlaşılmış, bu nedenle de sık sık kurumsal bazda genelge ve görüşler yayımlanmıştır. Uygulamaya ışık tutması açısından bu görüşlerin tümünü yayımlamayı uygun buluyoruz. Ancak şunu belirtmek istiyoruz. Görüşler bazen birbirinin zıddıdır. Bu nedenle konuya hakim olmayanların yukarıdaki açıklamalar ile iktifa etmeleri uygun olacaktır. Dosya için tıklayın.ÖRNEK: İlk defa öğretmenlik görevine 21/11/1989 tarihinde Nevşehir ilinde başlayan ve halen aynı ilde görevine devam eden öğretmenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı ?

Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinde; öğretmenlik görevine 03/08/1990 tarihinden sonra başlayanlar zorunlu hizmet bölgesine dahil birinci grup illerde 3 yıl yada ikinci grup illerde 4 yıl süreyle çalışmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

İlk defa öğretmenlik görevine 21/11/1989 tarihinde Nevşehir il'inde başladığı ve o tarihte Nevşehir ili'nin zorunlu bölge hizmeti kapsamında bulunmaması ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14'üncü maddesi uyarınca da bu il'de görev yapmakta iken zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf sayıldığı ancak, söz konusu il'in 01/01/1998 tarihinde her ne kadar zorunlu hizmet yükümlülüğü kapsamına alınmış ise de ilgilinin bu il'de geçen hizmet sürelerinin zorunlu hizmet yükümlülüğü ile herhangi bir ilgisi bulunmaması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesi son fıkrası hükmünden yararlandırılması mümkün değildir.


ÖRNEK: Van ilinde aylıksız izinli olarak (muvazzaf askerlikte) geçen sürelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı ?

Bilindiği gibi, 19.01.1995 tarih ve 22176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 31'inci maddesinin (a) bendinde; "Aylıksız izinli olarak geçen sürelerin zorunlu bölge hizmetinden sayılmayacağı" 02/07/2003 tarih ve 25156 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği ile aynı madde bendi; "Muvazzaf askerlikte geçen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen sürelerin zorunlu çalışma süresinden sayılmaz." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Bu nedenle, ilgilinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/01/1995 tarihinden sonra muvazzaf askerlik hizmetini 30/11/1995-31/03/1997 tarihleri arasında zorunlu bölge hizmeti kapsamındaki illerde öğretmen olarak yapmış olması nedeniyle, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği kapsamında değerlendirilmesi ve aylıksız izinli olarak geçen sürelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılması mümkün değildir.


ÖRNEK: Şanlıurfa, Hakkari ve Bayburt illerinde görev yaptıktan sonra naklen Tokat iline atanan ve halen aynı ilde görevine devam eden öğretmenin, bu illerde geçen süreleri bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddenin son fıkrası hükmünden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı ?

Bilindiği gibi, 11/06/2000 tarih ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin 7'inci maddesinde; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği (11/06/2000) tarihten sonra Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananların zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olacakları hükme bağlanmıştır.

İlgilinin durumunun incelenmesinden; zorunlu bölge hizmeti kapsamında bulunan Şanlıurfa ilinde 04/10/1991-27/08/1992, Hakkari ilinde 21/02/1995-10/09/1996, Bayburt ilinde 30/09/1999-15/08/2001 tarihleri arasında görev yaptıktan sonra 03/09/2001 tarihinde Tokat iline naklen atandığı ve halen bu il'de görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, ilgilinin 04/10/1991-03/09/2001 tarihleri arasında Şanlıurfa, Hakkari ve Bayburt illerinde geçen hizmet süreleri bakımından, yürürlükte bulunan atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu hizmet yükümlülüğü kapsamında bulunması nedeniyle, her bir il'de iki yıldan az geçen sürelerin bir sonraki il'le birleştirilerek iki yılı doldurdukları tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılması gerekmektedir.

Ancak, ilgilinin Bayburt ilinde görev yapmakta iken 11/06/2000 tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7'inci maddesi uyarınca zorunlu bölge hizmetinden muaf sayıldığından 03/09/2001 tarihinde Tokat iline yapılan atamasının zorunlu hizmet yükümlülüğü ile bir ilgisi bulunmaması nedeniyle, Tokat ilinde geçen hizmet süreleri bakımından anılan fıkra hükmünden yararlandırılması mümkün değildir.


ÖRNEK: İlk defa öğretmenlik görevine 05.10.1987 tarihinde Mardin ilinde başlayan daha sonra askere giden ve terhisini müteakip ise 13.9.1992 tarihinde Yozgat iline isteğe bağlı olarak atanan öğretmenin, Yozgat ilinde geçen hizmet süreleri bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı ?

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrasında; "Ancak, 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanunu 113 Seri No'lu Genel Tebliğin 3'üncü maddesinde ise; "657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine eklenen ibare ile belli bir süre ile kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görev yapmak zorunda olan Devlet Memurlarının terfilerinde, iki yılda bir ayrıca ilave bir kademe ilerlemesinin uygulanacağı öngörülmüş olduğundan bu durumda bulunan Devlet Memurları bu yörelerde görev yaptıkları sürece iki yılda bir derece yükselmesi imkanına sahip olacaklardır.

Bu imkandan sadece atama ve yer değiştirme yönetmelikleri gereği zorunlu olarak bu yörelerde görev yapanlar yararlanacaklar, zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personel bu imkandan yararlanamayacaktır." denilmektedir.

Ayrıca, 28.9.1997 gün ve 23124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu 150 Seri No'lu Genel Tebliğ'in 6'ncı şıkkında ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlanma süresinin zorunlu görev yapma süresiyle sınırlandırılmadığı, bu nedenle zorunlu çalışma süresini tamamlamalarına rağmen aynı ilde görev yapmaya devam edenlerin 1.5.1990 tarihinden sonra zorunlu çalışma süresi dışında geçen sürelerinin de söz konusu fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu hüküm kapsamında, Bakanlığımıza bağlı kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlerden 15.10.1978 tarihinden sonra göreve başlayanlar bakımından rotasyon (zorunlu bölge hizmeti) yükümlülüğü öngörülmüş, bu tarihten önce göreve başlayanlar bakımından ise herhangi bir şekilde rotasyon (zorunlu bölge hizmeti) yükümlülüğü öngörülmemiş olup, daha sonra Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve müteakip yönetmeliklerle de bu durum aynen korunmuştur.

Söz konusu fıkranın yürürlüğe girdiği 1.5.1990 tarihinden sonra Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında rotasyon veya zorunlu bölge hizmetine tabi olarak kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yapanların, bu fıkra hükmünden faydalandırılmaları hususunda Devlet Memurları Kanunu 113 ve 150 Seri No'lu Genel Tebliğler ile Bakanlığımız tarafından hazırlanan bülten ve değişik tarihli yazılarla konuya ilişkin Valiliklere bir çok kez açıklama da yapılmıştır.

Diğer taraftan, 3.8.1990 gün ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 1'inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" ile tespit edilen beşinci hizmet bölgesine dahil illerde üç, dördüncü hizmet bölgesine dahil illerde dört veya her iki bölgeye dahil illerde toplam dört yıl süreyle görev yapmış olanların bu yönetmelikle öngörülen zorunlu bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar. Eksik hizmeti olanların eksik hizmetleri 15 inci madde hükmü de gözönünde bulundurularak bu esasa göre öğretim yılı bütünlüğü içinde tamamlattırılır." denilmektedir.

İlgilinin durumunun incelenmesinden; ilk defa öğretmenlik görevine 05.10.1987 tarihinde Mardin ilinde başladığı ve 3 yıl 7 ay 22 gün görev yaptıktan sonra askere gittiği ve terhisini müteakip 13.9.1992 tarihinde Yozgat iline isteğe bağlı olarak atandığı ve halen aynı ilde görevine devam ettiği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, ilgilinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 1'inci maddesine göre 5'inci hizmet bölgesi kapsamında bulunan Mardin ilinde geçen hizmet süreleri bakımından zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış sayıldığı, Yozgat iline atanmasının zorunlu bölge hizmeti yükümlülüğü ile herhangi bir ilgisi bulunmadığından, bu il'de geçen hizmet sürelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanması mümkün değildir.


ÖRNEK: 02.08.1999-06.09.2001 tarihleri arasında Artvin ilinde görev yaptıktan sonra 06/09/2001 tarihinde Ankara İline atanan öğretmenin, Artvin İlinde geçen hizmet sürelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmüne göre bir kademe verilip verilmeyeceği ?

Bilindiği gibi, 9.11.1979 gün ve 16804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiyle Türkiye dört hizmet bölgesine ayrılarak, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında görev yapan personelden 15.10.1978 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanların bu bölgelerde belirli bir süre görev yapma yükümlülüğü öngörülmüştür. Ancak, daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak gelişmişlik sırasına göre beş hizmet bölgesine, 3.8.1990 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile de tek bölge esasına dayalı olarak zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 19.1.1995 gün ve 22176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde yapılan değişiklikle 3.8.1990 tarihinden önce öğretmenlik görevine başlayanların zorunlu bölge hizmeti yükümlülüğünden muaf sayılacakları belirtilmiştir.

İlgilinin durumunun incelenmesinden; ilk defa öğretmenlik görevine 30.11.1984 tarihinde Çorum ilinde başladığı, daha sonra 24.09.1987 tarihinde Ankara iline, 16.07.1999 tarihinde ise Artvin iline atandığı ve 06.09.2001 tarihinden itibaren yeniden Ankara iline atanarak halen aynı ilde görevine devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelikle 3.8.1990 tarihinden sonra ilk defa öğretmenlik görevine başlayanların zorunlu bölge hizmeti yükümlüsü olacağı hükme bağlandığından, 24.09.1987 tarihinde ilk defa öğretmenlik görevine başlayan ilgilinin, 16.07.1999 tarihinde Artvin iline yapılan atamasının zorunlu hizmet yükümlülüğü ile bir ilgisi bulunmadığından söz konusu fıkra hükmünden yararlandırılması mümkün değildir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber