Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ekim 2010 01:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

28 Ekim 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27743

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı(Emniyet Genel Müdürlüğü)'ndan:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ

BAŞPOLİS MEMURU RÜTBELERİNE YÜKSELME

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru, değerlendirme, yapılacak sınavlar, verilecek eğitimler ile atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan polis memuru rütbesindekilerin başpolis memuru rütbesine, başpolis memuru rütbesindekilerin de kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Başpolis Memuru: Hiyerarşik olarak polis memurunun üstü ve kıdemli başpolis memurunun astı olan rütbeyi,

ç) Birim: Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

d) Birim Amiri: Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan birim müdür veya başkanlarını,

e) Birinci Amir: Personelin kadrosunun bulunduğu şube müdürünü, ilçe emniyet müdürünü/amirini, hukuk müşavirini, doğrudan makama bağlı büro amirliklerinde büro amirini veya personelin bu unvanlarda amiri bulunmadığı takdirde personel şube müdürünü,

f) Branş: Emniyet Teşkilatındaki görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,

g) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

h) Kıdemli Başpolis Memuru: Hiyerarşik olarak başpolis memurunun üstü ve komiser yardımcısının astı olan rütbeyi,

ı) Polis Memuru: Hiyerarşik olarak başpolis memurunun astı olan rütbeyi,

i) Yazılı Sınav: Polis memuru rütbesindekilerin başpolis memuru rütbesine, başpolis memuru rütbesindekilerin de kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmelerinde yapılacak olan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan Tespiti, Başvuru ve Aranacak Şartlar

Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru kontenjanının tespiti

MADDE 5 ? (1) Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbesine atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenir. Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı merkez ve taşra teşkilatı ile Daire Başkanlıkları için belirlenecek başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru sayısı Genel Müdürlük kontenjanı olarak da belirlenebilir.

(2) Emniyet teşkilatındaki başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurlarının sayısının toplamı, polis memuru toplam sayısının % 25'ini geçemez.

(3) Belirlenen başpolis memuru kontenjanının en fazla %20'si 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Kalan kısmı ise meslekte en az 10 yıl fiili hizmeti bulunan veya 35 yaşından gün almış olan polis memurları arasından karşılanır.

Duyuru ve başvuru esasları

MADDE 6 ? (1) Başvuru ve sınava ilişkin hususlar Eğitim Dairesi Başkanlığınca sınavın yapılacağı tarihten en az 1 ay önce duyurulur. Elektronik ortamda yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılır. Duyurunun yapılmasını müteakip, müracaat için gerekli şartları haiz personel, başvurularını ilan edilen süreler içinde yaparlar.

(2) Başvuru işlemleri, eğitim işlemlerini yürüten şube müdürlükleri veya büro amirlikleri tarafından yürütülür.

En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar

MADDE 7 ? (1) En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;

a) Mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, en az 10 yıl fiilen görev yapmış olmak veya 35 yaşından gün almış olmak (yaş düzeltmesi yaptıranlar için düzeltmeden sonraki yaşı dikkate alınır),

b) Son üç sicil notu ortalaması Çok İyi derecede olmak,

c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

şartları aranır.

24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar

MADDE 8 ? (1) 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;

a) Başpolis memurluğu için; mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, son başvuru tarihi itibariyle 24 yıl ve üzeri fiili hizmeti bulunmak,

b) Son üç sicil notu ortalaması Çok İyi derecede olmak,

c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

şartları aranır.

Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar

MADDE 9 ? (1) Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;

a) Kıdemli başpolis memurluğu için; başpolis memuru rütbesinde 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler düşürüldükten sonra en az 6 yıl fiilen çalışmış olmak,

b) Son üç sicil notu ortalaması Çok İyi derecede olmak,

c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

şartları aranır.

Yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi

MADDE 10 ? (1) Başvuru aşamasında birinci amir ve birim amirinin, adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmesi alınır. Yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesinin olumsuz kabul edilebilmesi için adayın birinci amiri ile birim amirinin her ikisinin de olumsuz görüş bildirmesi gerekir. Birinci amir veya birim amirinden birisinin olumlu değerlendirmesi halinde ise adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirme olumlu kabul edilir. Bu süreç aşağıda belirtilen şekilde yapılır;

a) Birinci amir, adayla ilgili inisiyatif alabilme, problem çözebilme, planlama ve organize edebilme, motive edebilme, çatışmaları çözebilme, sağlıklı iletişim kurabilme, gözlemleme ve ifade edebilme yetenekleri gibi yöneticilik özelliklerine ilişkin genel değerlendirmesini olumlu veya olumsuz şekilde belirtir.

b) Bu değerlendirmenin olumsuz olması halinde bu durum birinci amir tarafından raporlaştırılarak başvuru formu ile birlikte eğitim işlemlerini yürüten şube müdürlüğüne/büro amirliğine gönderilir.

c) Birinci amirin, adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmesinin olumsuz olması durumunda düzenlenen raporu birim amiri inceleyerek personelin yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmeyi olumlu veya olumsuz olarak nihai karara bağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yazılı Sınav ve Atama

Yazılı sınavlara katılacak aday listelerinin oluşturulması ve sınava çağrılma

MADDE 11 ? (1) En az 10 yıl ve üzeri fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarından başpolis memurluğu için başvuran adaylardan yazılı sınava çağrılacakların sayısı, polis memurlarının toplam sayısının % 15'ini geçemez. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğünce; güvenliğe etki eden faktörler göz önüne alınarak birimlerde güvenlik zafiyeti oluşmayacağının değerlendirilmesi durumunda, yazılı sınava çağrılacakların oranı artırılabilir. Başvuru yapan aday sayısı bu oranı geçtiği takdirde adaylar son başvuru tarihi itibariyle;

a) Meslek kıdemi puanının % 30'u,

b) Eğitim düzeyi puanının % 30'u,

c) Son üç sicil notu ortalamasının % 40'ı,

toplanarak oluşturulacak puandan son 5 yılda aldığı her bir disiplin cezası için tespit edilen puanın düşürülmesi esas alınarak sıralanırlar. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç sicil notu ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir. Aday listelerinin oluşturulmasına ilişkin işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Aday listeleri elektronik ortamda yayınlanır. Aday listelerine yayınlandıktan sonra üç iş günü içerisinde itiraz edilebilir.

(2) Sıralama listesinde yer alan meslek kıdemi puanı, eğitim düzeyi puanı ile cezalar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Eğitim Düzeyi, Meslek Kıdemi ve İdari Ceza Puan Cetvellerinde belirtildiği şekilde hesaplanır .

(3) Başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının tümü yazılı sınava alınır.

(4) Kıdemli başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen başpolis memurlarının tümü yazılı sınava alınır.

(5) Birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen adaylardan, hakkında 10 uncu madde çerçevesinde olumsuz karar verilmiş olanlar ile başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit olunanlar yazılı sınava çağrılmazlar.

Yazılı sınav esasları

MADDE 12 ? (1) Yazılı sınav, çoktan seçmeli ve yazılı test sınavı şeklindedir.

(2) Yazılı sınav; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Milli Eğitim Bakanlığına veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

(3) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe tespit edilecek yerlerde yapılır.

(4) Yazılı sınava, sınavın yapılacağı il dışından katılacak personel, sınavdan bir önceki gün, sınav günü ve sınavdan bir sonraki gün; sınava aynı ilden katılacak personel ise sınav günü izinli sayılır.

Yazılı sınavda sorulacak sorular

MADDE 13 ? (1) Yazılı sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi % 10,

b) Genel Yetenek ve Genel Kültür % 20,

c) Polisi İlgilendiren Mevzuat ve Uygulamaları % 70.

Sınavı geçersiz sayılacaklar

MADDE 14 ? (1) Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmezler.

(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile başkasının yerine sınava girdiği anlaşılanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıdı geçersiz sayılır. Bu kişiler ile sınava kendisi yerine başkasını sokan kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiilleri işleyenler, beş yıl süreyle başpolis memuru veya kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme sınavına alınmazlar.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 15 ? (1) Sınav sonuçları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurulur. Adaylar sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiası ile sonuçlar ilan edildiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınavı yapan kurum tarafından sonuçlandırılır. İtiraz sonuçları Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurularak kesinleşir ve kesinleşmiş sonuçlara itiraz edilemez.

Tercihlerin alınması

MADDE 16 ? (1) Adayların tercihleri 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci, 34 üncü ve 35 inci maddelerine göre alınır. Son başvuru tarihi itibariyle çalıştığı birimde bir yıldan az çalışanlar bulundukları il dışında başka bir birimi tercih edemezler. İkinci bölge birimlerde görev yapanlardan bölgedeki hizmet süresini tamamlamamış olanlar birinci bölgedeki birimleri tercih edemezler.

En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselmesinde oluşturulacak yerleştirme sırası

MADDE 17 ? (1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç sicil notu ortalamasının %10'u, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %10'u ile yazılı sınav notunun %70'inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç sicil notu ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.

24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselmesinde oluşturulacak yerleştirme sırası

MADDE 18 ? (1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç sicil notu ortalamasının %50'si, Ek ? 1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %20'si ile yazılı sınav notunun %20'sinin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç sicil notu ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.

Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmede oluşturulacak yerleştirme sırası

MADDE 19 ? (1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç sicil notu ortalamasının %10'u, Ek ? 1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %10'u ile yazılı sınav notunun %70'inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç sicil notu ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.

Atama

MADDE 20 ? (1) Atamalar birinci sıradaki adaydan başlamak üzere tercihleri dikkate alınarak yapılır. Atamalarda birimler için tespit olunan kontenjan aşılamaz. Yerleştirme sonrasında boş kadrolar idarece ilan edilerek sadece yerleştirilemeyen adaylardan ikinci bir tercih alma işlemi yapılabilir. Kontenjan yetersizliği nedeniyle tercih ettiği kadrolara yerleştirilemeyen aday rütbe alamaz.

(2) Adli veya idari soruşturması son başvuru tarihi ile atama tarihi arasında sonuçlanan personelden; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların yükselme ve atama işlemleri cezalarının kesinleştiği tarihten başlamak üzere alınan ceza süresi kadar ertelenir. Atama tarihine kadar soruşturması neticelenmemiş olanların yükselme ve atama işlemleri soruşturmaları neticeleninceye kadar durdurulur ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların yükselme ve atama işlemleri cezanın kesinleştiği tarihten başlamak üzere ceza süresi kadar ertelenir.

(3) Yerleştirilmesi yapıldıktan sonra aday, atandığı yerde üç ay içerisinde göreve başladığı takdirde onay tarihi itibariyle rütbe almaya hak kazanır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, göreve başladıkları tarihten itibaren rütbe almaya hak kazanırlar.

(4) Başpolis memuru veya kıdemli başpolis memuru rütbesine atanan personelin birim içerisindeki görevlendirilmeleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atama ve yer değiştirme işlemleri

MADDE 21 ? (1) Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbelerine yükselenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Eğitim

MADDE 22 ? (1) Başpolis ve kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselenler için Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 25 saatten az olmamak üzere; personel yönetimi, iletişim, takım çalışması, problem çözme teknikleri, toplantı ve zaman yönetimi konularını da içeren yöneticilik eğitim programları düzenlenir ve yürütülür.

Kıdem sırası

MADDE 23 ? (1) Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye yükselme tarihi esas alınarak bulunduğu rütbede geçirilen süre, sürelerin eşit olması durumunda sicil notu yüksek, sicil notlarının eşitliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

(2) Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbelerindeki kıdem süresi hesaplamalarında;

a) Aylıksız izinde geçen süreler,

b) Uzun ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi,

c) Taksirli suçlar hariç adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa bile alınan kesinleşmiş hapis cezalarının süresi,

ç) Meslekten veya memuriyetten men cezalarının süresi,

d) Emeklilik, çekilme ve benzeri durumlarda geçen süreleri,

e) Her olumsuz sicil için bir yıllık süre,

f) Kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı,

süreleri değerlendirilmez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 ? (1) Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurları hakkında, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ilgili kişi hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası esas alınarak işlem yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; tazyik hapsi veya disiplin hapsi, hapis cezası olarak değerlendirilmez.

İlk sınavda başpolis memurluğu rütbesine yükselme

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselmeleri için yapılacak ilk sınav ile 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselmeleri için yapılacak ilk sınavda, başpolis memurluğu rütbesine yükselmeye hak kazananlar; birimler için tespit olunan kontenjan aşılmamak kaydıyla çalıştıkları birimlerde yükselirler.

Yürürlük

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz