1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay, Geçen Yıl Olduğu Gibi Bu Yılda Diş Tedavilerine İlişkin Sınırlamayı Durdurdu

30 Temmuz 2003 00:46
Yazdır
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve yürürlüğe konulan "Tedavi Yardım"larına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri için devletin yapacağı ödemelerde her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli sınırlamalar getirilmiştir. Ancak, hem 657 sayılı Kanunda hem de ilgili yönetmelikte tedavilerin ne kadarının ödeneceğine ilişkin (%20'nin dışında) bir sınır öngörülmediğinden, bir Bakanlığın üst hukuk normlarına aykırı olarak getirdiği bu tür sınırlamalar genel olarak dava konusu edildiğinde iptal edilmektedir. Bu yılki Bütçe Uygulama Talimatının 5.2.5 nolu bendinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin olarak açılan davada da Danıştay ilgili hükmün yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırmıştır.

Danıştay, Geçen Yıl Olduğu Gibi Bu Yılda Diş Tedavilerine İlişkin Sınırlamayı Durdurdu

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve yürürlüğe konulan "Tedavi Yardım"larına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri için devletin yapacağı ödemelerde her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli sınırlamalar getirilmiştir. Ancak, hem 657 sayılı Kanunda hem de ilgili yönetmelikte tedavilerin ne kadarının ödeneceğine ilişkin (%20'nin dışında) bir sınır öngörülmediğinden, bir Bakanlığın üst hukuk normlarına aykırı olarak getirdiği bu tür sınırlamalar genel olarak dava konusu edildiğinde iptal edilmektedir. Bu yılki Bütçe Uygulama Talimatının 5.2.5 nolu bendinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin olarak açılan davada da Danıştay ilgili hükmün yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırmıştır.

Konuya ilişkin olarak aşağıda yer alan Danıştay Kararı sonunda yer alan 2003 mali yılı bütçe uygulama talimatı hükümleri geçen yılki bütçe uygulama talimatında da yer almaktaydı. Geçen yılki bütçe uygulama talimatına ilişkin olarak Danıştay'ın yürütmeyi durdurma verdiği hükümleri görmek için tıklayın.


Bu karar 27.7.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Danıştay Beşinci Dairesinden
Esas No: 2003/1666

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Haşim Güney, Danıştay 9. Daire Tetkik Hakimi

Karşı taraf: 1- Danıştay Başkanlığı/ Ankara- 2- Maliye Bakanlığı / Ankara

İsteğin Özeti: Davacı, diş tedavi giderlerinin tamamının ödenmemesine ilişkin 9.4.2003 tarihli işlemler, 2003 mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının 5. maddesinin 5.2.5 bendinin iptalini, ödenmeyen diş tedavi giderlerinin yasal faiziiyle birlikte tazminine hükmedilmesini ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Asiye Değirmenci

Düşüncesi: Dava konusu Bütçe Uygulama Talimatı hükmü yönünden yürütümenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığı; 9.4.2003 günlü işlemin ise yürütülmesinin durdurulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçeleşmiş olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince davalı idarelerin savunmalarının ve 28.4.2003 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü.

Danıştay Beşinci Dairesinin 23.5.2003 günlü, E: 2003/848 sayılı kararıyla 2003 Mali yılı Bütçe Uygulama Talimatının 5.2.5 maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından, bu kısım hakkında karar verilmesi yer olmadığına, 9.4.2003 günlü işlem yönünden ise, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 4001 sayılı yasa ile değişik 27/2 maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmiş bulunduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 14.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


5.2. Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi

5.2.1. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest tabipliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Devlet memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş tabipliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:

5.2.2. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş tabibi tarafından belirtilmesi ve aynı sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş tabipliklerine veya özel sağlık kurumlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş tabibi tarafından hasta muayene edilip teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun diş tabibi veya sevki yapan resmi kurumdaki diş tabiplerince onaylanması zorunludur.

5.2.3. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş tabipliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş tabibinin oda temsilcisi olması halinde, yapılan onay geçersiz sayılacak ve bu tabibe herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.4. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.2.) ve (5.2.3.) numaralı bentlerde belirlenen usullere uygun olarak serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (Ek-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.

5.2.5. Bu Talimatın eki ?Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi?nde (Ek-7) tespit edilen, beher kron için 34.000.000.-TL ve alt ve üst çenede tam protez için 270.000.000.-TL esas alınmak suretiyle, serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;

1- Tek çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 135.000.000.-TL,

2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 270.000.000.-TL,

üzerinden ödeme yapılacaktır.

En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.

5.2.6. Bu Talimatın (5.2.5.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

5.2.7. Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş tabipliklerine gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.8. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş tedavilerini serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için, tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş tabibi olan resmi sağlık kurumlarının sadece birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.

5.2.9. Hastalar, başvurdukları resmi sağlık kurumlarında görevli diş tabipleri tarafından, tedavileri yapılmak üzere, tabibin kendisinin, eşinin veya bunların ortaklarının özel muayenehanelerine sevk edilemezler. Bu şekilde, serbest diş tabibine sevki yapan ve tedaviyi sağlayan tabibin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel diş tabibinin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en yakın diğer bir yerdeki başka bir resmi sağlık kurumuna yapılacaktır.

5.2.10. Serbest diş tabiplikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak tahakkuk memurları ve saymanlıklarca gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
13:15 - Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu12:50 - Akrabalarının eşini darbederek parasını çalan iki kişi yakalandı12:47 - 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak12:29 - OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti
12:06 - Köy öğretmeninden 'askıda poşet'le ödev takibi12:00 - Bakan Selçuk: 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk11:57 - 160 kişi başkalarının yerine sınava girdi, 1'er yıl hapis cezası verildi11:53 - FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi11:45 - 'Virüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz'11:38 - 15 Temmuz gazileri 'şeref aylığı' talep ediyor
11:37 - 21 ayrı kiralık ve boş evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı11:36 - Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi11:28 - 'Sağlıkçıların sırılsıklam olduklarını görseler daha duyarlı olurlar'11:20 - 'Çocuklarınızın tedbirlere uyması için önce siz kurallara uyun' önerisi11:18 - Kovid-19 aşısının Kasım-Aralık'ta çıkması öngörülüyor
11:08 - AYM'den 18 yılda sonuçlanan dava için tazminat kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam