Sağlık personelinin ek ödemesi nasıl hesaplanacak?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çalışan personele döner sermaye verilmektedir. Bu döner sermayeden damga vergisi ve gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Oluşan net ödeme ile, 15 Ocak 2012'de o unvan için öngörülen net ödeme arasında fark var ise, personele ek ödeme verilecektir. Bu uygulama; Adli Tıp Kurumu, Gümrük ve Ticaet Bakanlığında mesai saatleri dışında yükleme ve boşaltma işlemleri için gümrük işlemlerinde çalışan memur ve sözleşmeli personel ile 2547 sayılı Kanunun 58. maddesinin c ve f bendinden ödeme alanlara içinde geçerlidir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2012 00:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEMESİ

666 sayılı KHK ile 4 grup personel, eşit unvana eşit ücretten muaftır. Yani bunlar eski ek ödemelerini almaya devam edecektir. Ancak, eski ödemesi yeni ek ödemenin altında kalırsa, fark ödemesi yapılacaktır. Bu 5 grup istisnai kurum şu şekildedir:

- 209: Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında görev yapanlar dışındaki personele yapılan döner sermaye ödemeleri
- 4458: Adli tıp kurumu personeli
- 4458: Gümrük ve Ticaet Bakanlığında, mesai saatleri dışında yükleme ve boşaltma işlemleri için gümrük işlemlerinde çalışan emmur ve sözleşmeli personel
- 2547: Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde döner sermaye alanlar ile "döner sermayeden yönetici katkı payı verilen Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterler"

EK ÖDEME FARKI HESAPLAMASINDA NET TUTARA BAKILACAK

Sağlık Bakanlığı personeline döner sermaye verilirken, damge ve gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. O ay içinde yapılan ödemeden bu kesintiler düşüldükten sonra net döner sermaye miktarı bulunacak. Bu net miktar, sağlık personeline ödenmesi öngörülen ek ödemenin netiyle karşılaştırılacaktır. Düşük kalması halinde fark ödemesi yapılacaktır. Eski ek ödeme, personele sadece döner sermaye verilecektir.

ÜNİVERSİTEDE 2547/58. MADDE C VE F DIŞINDA KALAN PERSONEL

2547 sayılı Kanunun 58. maddesinin ce ve f bendine göre "Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde döner sermaye alanlar" ile "döner sermayeden yönetici katkı payı verilen Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterler" dışında kalan personel de bulunmaktadır. Bunlar dışında kalan personel, 666'da yer alan ek ödemeyi alacaktır. Bunlara, 15 Ocak 2012'den itibaren döner sermaye ödemesi yapılmayacaktır.

161 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinin ilgili bölümü:

16- İlgili mevzuatı uyarınca bazı kurumların personeline yapılacak ödemelere ilişkin uygulama aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ile 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi kapsamında ödeme yapılan personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre personele her ay yapılacak ödemelerin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödeme net tutarından az olamayacaktır.

Buna göre, ilgili personel için önce, mevzuatı hükümlerine göre ödenecek ödeme net tutarı tespit edilecek, bu tutarın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından;

- Fazla olması halinde ilgililer hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

- Az olması halinde ise ilgililere tabi olunan mevzuatı uyarınca yasal kesintiler de dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarına yükseltilerek ödenecektir.

Sağlık Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama araştırma merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele, döner sermaye gelirlerinden 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yapılan ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRADA GÖREV YAPAN HEMŞİRE İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Örnek 10- 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %115 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan ve 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 2012 yılı Şubat ayında brüt 900 TL ek ödeme yapılması halinde, söz konusu personele 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Hemşire

Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Gelir Vergisi (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre yapılan ek ödeme

900,00

900x0,15 = 135,00

759,06

900x0,0066 = 5,94

375 sayılı KHK'nin ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

115

9500x0,06446x1,15 = 704,23

699,58

704,23x0,0066 = 4,65

Fark

209/5 net ek ödeme tutarı - 375/ek 9 net ek ödeme tutarı

759,06 - 699,58

59,48

Buna göre ilgiliye 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan ek ödeme net tutarından 59,48 TL fazla olduğundan, ilgili hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRE İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Örnek 11- 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %115 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Yükseköğretim kurumunun tıp fakültesinde görev yapan, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan ve 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 2012 yılı Şubat ayında brüt 730 TL ek ödeme yapılması halinde, söz konusu personele 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Hemşire

Ek Öde me Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vegisi (TL)

Net Tutar (TL)

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yapılan ek ödeme

730,00

730x0,15 = 109,50

730x0,0066 = 4,82

615,68

375 sayılı KHK'nin ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

115

9500x0,06446x1,15 - 704,23

704,23x0,0066 = 4,65

699,58

Fark

2547/58 net ek ödeme tutan - 375/ek 9 net ek ödeme tutarı

615,68 - 699,58

-83,90

Fark tutarının hesaplanması

Net fark / (1-toplam vergi oranı)

99,48x0,15 = 14,92

83,90

83,90 / 0,8434 =99,48

99,48x0,0066 = 0,66

Buna göre ilgiliye, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılan net ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan net ek ödeme tutarından 83,90 TL düşüktür. Döner sermaye gelirlerinden mevzuatına göre yapılan ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödeme net tutarından az olamayacağından, ilgiliye döner sermaye gelirlerinden anılan ayda ayrıca 83,90 TL ilave net ek ödeme hesaplanacak ve böylece ilgiliye döner sermaye gelirlerinden toplam 699,58 TL net ek ödeme yapılmış olacaktır.

ÜNİVERSİTE TIP FAKÜTESİNDE GÖREV YAPAN YARDIMCI DOÇENT

Örnek 12- 2914 sayılı Kanuna tabi olup 3 üncü dereceden aylık alan bir yardımcı doçente 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %67 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Yükseköğretim kurumunun tıp fakültesinde görev yapan, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan ve 3 üncü dereceden aylık alan bir yardımcı doçente 2012 yılı Şubat ayında brüt 3.000 TL ek ödeme yapılması halinde, söz konusu personele 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Yardımcı Doçent

Ek Ödeme Oram (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Gelir Vergisi (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yapılan ek ödeme

3.000,00

3000x0,15 = 450,00

2.530,20

3000x0,0066 = 19,80

375 sayılı KHK'nin ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

67

9500x0,06446x0,67 = 410,29

407,58

410,29x0,0066 = 2,71

Fark

2547/58 net ek ödeme tutarı - 375/ek 9 net ek ödeme tutarı

2.530,20 - 407,58

2.122,62

Buna göre ilgiliye; 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan ek ödeme net tutarından 2.122,62 TL fazla olduğundan, ilgili hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

b) Yükseköğretim kurumlarının 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki;

- 657 sayılı Kanuna tabi memurları ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personeline 15/1/2012 tarihinden itibaren sadece 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme yapılacak ve bu ek ödeme ilgililerinin aylık veya ücretlerinin ödendiği bütçeden karşılanacaktır. Anılan tarihten itibaren söz konusu personele 58 inci madde kapsamında herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi 14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığından, 2011 yılında ilgililere 58 inci madde uyarınca ek ödeme yapılmış olması halinde söz konusu ödemeler için 15/1/2012 tarihinden itibaren herhangi bir kıyaslama işlemi yapılmayacaktır.

- Öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca katkılarına bağlı olarak yapılacak ek ödeme döner sermaye bütçesinden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme ise özel bütçeden yapılacaktır.

1 MART 2006'DAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELERDE EK ÖDEME

c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesi uyarınca 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunan personeline, döner sermaye gelirlerinden söz konusu 58 inci madde uyarınca ödeme yapılmaya başlanıncaya kadar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ilgililerin aylık veya ücretlerinin ödendiği bütçeden ek ödeme verilecektir. Ancak, 58 inci madde kapsamında herhangi bir şekilde ödeme yapılmaya başlanılması halinde, yapılan bu ödemelerin bir kısmının döner sermaye bütçesinden, bir kısmının özel bütçeden yapılması söz konusu olmayacak, yapılan ödemelerin miktarına bakılmaksızın 58 inci maddeye göre ek ödeme yapılmaya başlanıldığı tarihten itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesi uyarınca yürütülen uygulamaya son verilerek döner sermaye gelirlerinden anılan 58 inci madde uyarınca ek ödeme verilecektir.

Söz konusu geçici 17 nci madde kapsamında bulunanlar açısından yürütülecek olan uygulamaya maddenin yürürlük tarihi olan 15/1/2012 tarihinden itibaren başlanılacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gcçici 17 nci maddesinin uygulanmasında; tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin (hastaneler dâhil) kuruluş tarihine bakılmaksızın, üniversitelerin 1/3/2006 tarihinden önce veya sonra kurulup kurulmadığının dikkate alınması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber