Bürokrat, müfettiş ve uzmanlar yabancı dil tazminatını da alabilecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2012 10:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar ile uzman, müfettiş gibi kadrolarda görev yapan kariyer meslek mensupları yabancı dil tazmiatını da alabilecek.

161 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinin ilgili bölümü:

2- Ek 10 uncu madde kapsamında ödeme yapılacak personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre ödenen taban aylığı, kıdem aylığı ve görev tazminatı, ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödeme ile bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan ödemeler, ek 14 üncü maddesi uyarınca yapılan ilave ek ödeme, 657 sayılı Kanunda ödenmesi öngörülen aylık, ek gösterge, zam ve tazminatlar ve makam tazminatı ile avukatlık vekalet ücreti ve temsil tazminatı ödenmeyecektir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi, 2 nci, 28 inci ve ek 13 üncü maddelerinde düzenlenmiş olan ödemeler ile 657 sayılı Kanunda öngörülen sosyal haklar ve yardımlar mevcut durumda olduğu gibi aynı usul ve esaslar dahilinde ödenmeye devam edilecektir.

Madde 1/D: Emekli olanlara, (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında verilen tazminat.

Madde 2: Yabancı dil tazminatı

Madde 28: Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline,subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat.

Ek Madde 13: Fazla çalışma ücreti... (Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.)

 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber