Bürokrat ve Kariyer Meslek Mensupları için örnek maaş hesaplama

666 sayılı KHK'ya göre, daire başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar, il müdürleri ve müşavirleri II sayılı cetvele göre; müfettiş, uzman denetmen unvanlı kadrolarda yer alanlar ile bunların yardımcıları ise III sayılı cetvele göre maaş alacaktır. 15 Ocak 2012 itibariyle bu personelden eski maaşı yüksek olanlara, eski maaş verilmeye devam edilecek. 15 Ocak 2012'den itibaren ilk defa bu kadrolara atanacaklara ise bu cetvellere göre ödeme yapılacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2012 13:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

A- 15 OCAK 2012'DEKİ MAAŞLAR

15 Ocak 2012'den sonra ilk defa Daire başkanı ve üstü kadrolar ile uzman, müfettiş, kontrolör gibi kadrolara atanacaklara aşağıdaki maaş hesaplamasına göre ödeme yapılacaktır.

161 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinin ilgili bölümü:

15 OCAK 2012'DEKİ GENEL MÜDÜR MAAŞI

Örnek 1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Genel Müdür unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, 21 yıl hizmeti bulunan vc 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Unsurlar / Genel Müdür 1/4

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (67300x0,06446)

4.338,16

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (37050x0,06446)

2.388,24

Brüt Ödeme

(1+2)

6.726,40

3- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kamın hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) l (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+(1.000x0,86251)+ (21x20x0,06446) + (9500x1,80x0,06446)]x 0,20

500,22

4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Yukarıdaki emekli keseneği matrahı üzerinden %12

300,13

Brüt Gelir

(1+2+3+4)

7.526,75

5- Emekli Keseneği İşveren Payı

500,22

6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

300,13

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %16

400,17

8- Gelir Vergisi

[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %15]-Asgari Geçim İndirimi Tutarı

530,96

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

44,39

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

1.775,87

Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

5.750,88

15 OCAK 2012'DEKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI MAAŞI

Örnek 2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Çevre ve Şehircilik Uzmanı unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, 12 yıl hizmeti bulunan ve 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Unsurlar/ Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4/1

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1 -Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (39300x0,06446)

2.533,28

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (21625x0,06446)

1.393,95

Brüt Ödeme

(1+2)

3.927,23

3- Emekli Keseneği İşveren Payı

(5434 sayılı Kamın hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(915x0,06446)+(l 600x0,06446)+( l .000x0 ,86251)+ (12x20x0,06446)+ (9500x0,40x0, 06446)]x0, 20

257,01

4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Yukarıdaki emekli keseneği matrahı üzerinden %12

154,21

Brüt Gelir

(1+2+3+4)

4.338,45

5- Emekli Keseneği İşveren Payı

257,01

6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

154,21

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16

205,61

8- Gelir Vergisi

[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %15] - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

289,41

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

25,92

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

932,16

Net Ödeme

(Brüt Gelir- Kesintiler Toplamı)

3.406,29

15 OCAK 2012'DEKİ MALİYE UZMAN YARDIMCISI MAAŞI

Örnek 3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Maliye Uzman Yardımcısı unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, bir yıldan az hizmeti bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Unsurlar / Maliye Uzman Yardımcısı 9/1

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (30575x0,06446)

1.970,86

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (16800x0,06446)

1.082,93

Brüt Ödeme

(1+2)

3.053,79

3- Sigorta Primi İşveren Payı (5510 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (Makam tazminatı göstergesi x Aylık katsayı) + (Temsil veya görev tazminatı göstergesi x Aylık katsayı) + (9500 x 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde öngörülen tazminatlar x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(620x0,06446) + (0x0,06446)+(l.000x0,86251)+(0x2üx0,06446) i-(0x0,06446)+(0x0,06446)+(9500xl, 12x0,06446)] x 0,185

293,84

Brüt Gelir

(1+2+3)

3.347,63

4- Sigorta Primi İşveren Payı

293,84

5- Sigorta Primi Kişi Payı

Sigorta prim matrahı üzerinden %14

222,37

6- Gelir Vergisi

[ (Ücret Tutan - Sigorta primi kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %151 - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

202,53

7- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

20,16

Kesintiler Toplamı

(4+5+6+7)

738,90

Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

2.608,73


B- KARŞILAŞTIRMAYA GÖRE MAAŞLAR

Hali hazırda çalışmakta olanlardan, 15 Ocak 2012'den sonra da aynı unvanda çalışmaya devam edenler, yapılacak karşılaştırmaya göre ödeme yapılacaktır. Karşılaştırma sırasında, geçen yılki maaşı fazla olanlar, eski maaşlarını almaya devam edecek. Maaşı düşük olanlar ise 15 Ocak 2012'deki maaşı alacak.

GENEL MÜDÜR İÇİN ESKİ VE YENİ MAAŞ

Örnek 6- Başbakanlıkta kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 21 yıl hizmeti bulunan ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir Genel Müdür için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu Genel Müdür için hesaplanacak 2012 yılına ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar /Genel Müdür 1/4

Hesaplanışı

Tutar

(TL)

1- Sözleşme ücreti

Bakanlar Kurulunca belirlenen brüt sözleşme ücreti

3.002,44

2- İkramiye

Teşvik dahil bir yılda alınacak ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı

1.501,22

3- Özel hizmet tazminatı tutarında ödeme

9500 x Aylık Katsayı x Özel Hizmet Tazminatı Oranı (9500x0,06446x3,30)

2.020,82

4- Fazla Çalışma Ücreti

9500 x Aylık Katsayı x Fazla Çalışma Ücreti Oranı (9500x0,06446x0,35)

214,33

Brüt Ödeme

(1+2+3+4)

6.738,81

5- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+( l .000x0 ,86251)+ (21x20x0,06446)+(9500x0,06446x1,80)] x 0,20

500,22

6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı Çizerinden %12

300,13

Brüt Gelir

(1+2+3+4+5+6)

7.539,16

7- Emekli Keseneği İşveren Payı

500,22

8- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

300,13

9- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16

400,17

10- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{ [ (Sözleşme ücreti+İkramiye-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %351 /12}-Asgari Geçim İnd . Tutarı

874,87

11 - Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

44,48

Kesintiler Toplamı

(7+8+9+10+11)

2.119,87

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

5.419,29

b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu Genel Müdür için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar / Genel Müdür 1/4

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (67300x0,06446)

4.338,16

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (37050x0,06446)

2.388,24

Brüt Ödeme

(1+2)

6.726,40

3- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+(l.000x0,86251) + (21x20x0,06446) + (9500x1,80x0,06446)] x 0,20

500,22

4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

300,13

Brüt Gelir

(1+2+3+4)

7.526,75

5- Emekli Keseneği İşveren Payı

500,22

6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

300,13

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16

400,17

8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] /12}-Asgari Geçim İndirimi Tutarı

830,18

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

44,39

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

2.075,09

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

5.451,66

Başbakanlıkta kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen bir Genel Müdür için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 5.419,29 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı ise 5.451,66 TL dir. Buna göre, 15/1/2012 tarihinden itibaren söz konusu Genel Müdüre ek 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde ödeme yapılacaktır. Bu Genel Müdür için daha sonraki dönemlerde bir daha karşılaştırma işlemi yapılmayacağı gibi 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

HAZİNE UZMANI İÇİN ESKİ VE YENİ MAAŞ

Örnek 7- Hazine Müsteşarlığında kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 12 yıl hizmeti bulunan ve 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir Hazine Uzmanı için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu Hazine Uzmanı için hesaplanacak 2012 yılma ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar/ Hazine Uzmanı 4/1

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1- Sözleşme ücreti

Bakanlar Kurulunca belirlenen brüt sözleşme ücreti

2.485,55

2- İkramiye

Teşvik dahil bir yılda alınacak ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı

1.242,78

3- Özel hizmet tazminatı tutarında ödeme

9500 x Aylık Katsayı x Özel Hizmet Tazminatı Oranı (9500x0,06446x1,25)

765,46

4- Fazla Çalışma Ücreti

9500 x Aylık Katsayı x Fazla Çalışma Ücreti Oranı (9500x0,06446x0,30)

183,71

Brüt Ödeme

(1+2+3+4)

4.677,50

5- Emekli Keseneği işveren Payı (5434 sayılı Kanım hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(915x0,06446)+(l 600x0,06446)+( l .000x0 ,86251)+ (12x20x0,06446)+(9500x0,06446x0,40)] x 0,20

257,01

6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

154,21

Brüt Gelir

(1+2+3+4+5+6)

5.088,72

7- Emekli Keseneği İşveren Payı

257,01

8- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

154,21

9- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %16

205,61

10- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Sözleşme ücrct + İkramiye-Emekli keseneği kişi payı) xl2 x matraha bağlı vergi oranı % 15 ila %3 5] /12} - Asgari Geçim İnd . Tutarı

718,06

11- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

30,87

Kesintiler Toplamı

(7+8+9+10+11)

1.365,76

Ortalama Aylık Net Maaş

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

3.722,96

b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu Hazine Uzmanı için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar / Hazine Uzmanı 4/1

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ucrct

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (39300x0,06446)

2.533,28

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (21625x0,06446)

1.393,95

Brüt Ödeme

(1+2)

3.927,23

3- Emekli Keseneği İşveren Payı

(5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(915x0,06446)+( 1600x0,06446)+( 1.000x0,86251 )+ (12x20x0,06446)+ (9500x0,40x0,06446)] x 0,20

257,01

4- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

154,21

Brüt Gelir

(1 +2+3+4)

4.338,45

5- Emekli Keseneği işveren Payı

257.01

6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

154.21

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %I6

205.61

8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] /12 } - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

395,40

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

25,92

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

1.038,15

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

3.300,30

Hazine Müsteşarlığında kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen 4 üncü derecenin birinci kademesindeki bir Hazine Uzmanı için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 3.722,96 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı ise 3.300,30 TL dir. Buna göre, söz konusu Hazine Uzmanına 2012 yılında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacaktır. 2013 yılı ve daha sonraki dönemlerde bu şekilde yapılacak karşılaştırmalara, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ödenecek olan tutarın, ek 10 uncu maddeye göre yapılacak tutardan daha düşük kalacağı yıla kadar devam edilecektir.

İÇ DENETÇİ İÇİN ESKİ VE YENİ MAAŞ

Örnek 8- Maliye Bakanlığında sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 25 yıl hizmeti bulunan ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir İç Denetçi için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu İç Denetçi için hesaplanacak 2012 yılma ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar / İç Denetçi 1/4

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1- Gösterge Aylığı

Gösterge x Aylık Katsayı / (1500x0,06446)

96,69

2- Ek Gösterge Aylığı

Ek Gösterge x Aylık Katsayı / (3600x0,06446)

232,06

3- Taban Aylığı

Taban Aylığı Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı / (1000x0.86251)

862,51

4- Kıdem Aylığı

Hizmet Yılı x 20 x Aylık Katsayı / (25x20x0,06446)

32,23

5-Yan Ödeme Aylığı

Puan x Yan Ödeme Katsayısı / (2700x0.02044)

55.19

6- Tazminat Tutarı

9500 x Tazminat Oranı x Aylık Katsayı / (9500x(2.10.0.30)x0,06446)

1.469,69

7- Ek Ödeme Tutarı

9500 x Ek Ödeme Oranı x Aylık Katsayı / (9500x1,75x0,06446)

1.071,65

8- Makam Tazminatı

Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı / (2000x0,06446)

128.92

9- Görev Tazminatı

Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı x 0,80 /' (8000x0,06446x0,80)

412,54

Brüt Ödeme

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

4.361,48

10- Emekli Keseneği İşveren Payı

(5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oram

[ (1500x0.06446)+(3600x0,06446)+( 1.000x0,86251)+ (25x20x0.06446)1- (9500x1.30x0.06446)1 x 0.20

403,91

1 1- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

242,35

Briit Gelir

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

5.007,74

12- Emekli Keseneği İşveren Payı

403,91

13- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

242,35

14- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %16

323,13

15- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] / 12} - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

92,20

16- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0.0066

28,79

Kesintiler Toplamı

(12+13+14+15+16)

1.090,38

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

3.917,36

b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu İç Denetçi için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar / İç Denetçi 1/4

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (46450x0,06446)

2.994,17

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (25560x0,06446)

1.647,60

Brüt Ödeme

(1+2)

4.641,77

3- Emekli Keseneği İşveren Payı

(5434 saydı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı

1/ 1500x0,06446 ) ı (3600x0,06446)+( 1.000x0,86251)+ (25x20x0.06446)+ (9500x1,30x0.06446 )1 x 0.20

403,9 )

4- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

242,35

Brüt Gelir

(1+2+3+4)

5.288,03

5- Emekli Keseneği işveren Payı

403,91

6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

242,35

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %16

323,13

8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] / 12} - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

488,1 1

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

30.64

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

1.488,14

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

3.799,89

Maliye Bakanlığında 1 inci derecenin dördüncü kademesindeki bir İç Denetçi için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 3.917,36 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı ise 3.799,89 TL dir. Buna göre, söz konusu İç Denetçiye 2012 yılında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacaktır. 2013 yılı ve daha sonraki dönemlerde bu şekilde yapılacak karşılaştırmalara, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ödenecek olan tutarın, ek 10 uncu maddeye göre yapılacak tutardan daha düşük kalacağı yıla kadar devam edilecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber