Sağlık Bakanlığından merkez teşkilatındaki personele yapılacak ek ödemelere ilişkin Genelge

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2012 06:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/972 06 Ocak 2012
Konu : 666 sayılı KHK Hk.

GENELGE 2012/2

Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 1 Ocak 2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarında yapılan düzenlemelere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla ayrıntılı açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanan 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge" hükümleri doğrultusunda ek ödeme yapılmakta idi.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin ek ödeme işlemlerinin 15/01/2012 tarihinden itibaren, 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla yapılacak işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ödenecek olan ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacaktır. Bakanlık merkez teşkilatı pozisyonlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan personele yapılacak ek ödeme, sosyal güvenlik prim kesintisine tabi tutulmayacaktır. Bu itibarla ek ödemenin, maaşla birlikte hazırlanarak Maliye Bakanlığı Sağlık Kurumları Merkez Döner Sermaye Saymanlığına intikal ettirilmesi ve her ayın 15 inde personele ödenmesi gerekmektedir.

2) 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

3) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde derece esasına göre belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas alınacaktır.

4) Bakanlık merkez teşkilatındaki kadrolara vekalet edenlere, 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ek ödeme yapılması gerekmektedir.

5) Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden, sağlık kurum veya kuruluşlarında geçici görevle görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu Bakanlığımız merkez teşkilatı birimi tarafından bu kapsamda ek ödeme yapılması gerekmektedir. Anılan personele görev yaptığı sağlık kurum veya kuruluşunun döner sermayesinden ek ödeme yapılmayacaktır.

6) Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevle görevlendirilen personele, kadrosunun bulunduğu Bakanlığımız merkez teşkilatı birimi tarafından bu kapsamda ek ödeme yapılacaktır.

7) 15/01/2012 tarihinden itibaren, 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge"nin ek ödemeye ilişkin hükümleri hükümsüz hale geldiğinden anılan Yönergenin 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca fazla mesaiye bağlı olarak ilave puan verilmeyecektir.

8) 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge" ekindeki cetvelde yer alan ek ödeme oranları uyarınca yapılan ödemelerden yararlanmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödemeden yararlanmaya başlayan personele, 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanacak aylık net ödeme tutarının (fazla mesaiye bağlı olarak uygulanan ilave puan hariç), (I) sayılı Cetvelde kadro ve görev unvanları için ödenmesi öngörülen aylık net ek ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek ve aradaki farkın sona erdiği tarihten itibaren sadece ek 9 uncu maddeye göre ek ödeme yapılacaktır.

Örneğin: Bakanlığımız merkez teşkilatında 1 inci dereceden aylık alan istatistikçi kadrosunda görev yapan personele 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge" ekindeki cetvelde % 130 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 120 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele, 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

istatistikçi Ek Ödeme Oranı (%) Brüt Ek Ödeme (TL) Damga Vergisi (TL) Net Tutar (TL)
209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre hesaplanan ek ödeme 130 9500x0,06446x1,30 = 796,08 796,08x0,0066 = 5,25 790,83
375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme 120 9500x0,06446x1,20 = 734,84 734,84x0,0066 = 4,84 730,00
Fark Ödemesi (209/5 ek ödeme net tutarı - 375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 790,83 - 730,00 60,83

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki 60,83 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanmış olan ek ödemenin toplam net tutarı olan 790,83 TL sabit olup, bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

9) 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge" uyarınca 01 ocak 2012 tarihinden 15 ocak 2012 tarihine kadar olan 14 günlük süreye ilişkin ek ödemelerin hesaplamalarının 15/01/2012 tarihinden sonra yapılarak Maliye Bakanlığı Sağlık Kurumları Merkez Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi ve personele ödenmesi gerekmektedir.

10) 08.05.2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge"nin ek ödemeye ilişkin düzenlemeleri 15/01/2012 tarihinden itibaren hükümsüz hale geldiğinden, Bakanlık merkez teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeye ilişkin çıkarılmış olan genelge ve genel yazılar 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN Müsteşar

DAĞITIM: Gereği:

B Planı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber