Sözlü sınavda kayıt tutulmaması Anayasa'ya aykırı değil

Hatırlanacağı üzere, Danıştay Başkanlığı "denetim yapamadığı için" sözlü sınavların yazılı ve görüntülü kayıt altına alınmasını istemişti. Bunu aşabilmek için son dönemde, "sözlü sınavlarda herhangi bir kayıt tutulmaz" yönündeki hükümlerle yasal düzenleme yapılmaktaydı. Bu konudaki bir düzenleme Anayasa Mahkemesince görüşülmüştür.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2012 16:18, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli görüşmesinde 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının teşkilat Kanununa eklenen 2 hükmün iptali istemini görüşmüştür. Bu hükümler şu şekildedir:

29. maddesine eklenen;

a. ?Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150'yi geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.? biçimindeki fıkra ve

b. Son fıkrada yer alan ?Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.? biçimindeki tümce....

Anayasa Mahkemesi her iki hükmün de iptal istemini reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı gereğince, teşkilat kanunlarında ?Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.? şeklinde hüküm yer alan kurumlar, sözlü sınavla ilgili ne görüntülü ne de sesli kayıt yapmayacaklardır. anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bulduğu için de, mahkemeler tutanaklar üzerinden karar vererek dosyayı sonuçlandıracaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber