EGM'den 2012'de başpolislik sınavı sinyali... Polisler için sicil yerine performans değerlendirme puanı

661 sayılı KHK'nın 16. maddesi ile 3201 sayılı Kanunun 85. maddesi değiştirilmişti. Yapılan değişiklik ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli için "performans değerlendirme puanı" uygulaması getirilmişti. EHS personelinin zorunlu hizmetine dair yönetmelik sonrasında, başpolisliği düzenleyen yönetmelikte de bu uygulamaya atıfta bulunuldu. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2012 01:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte, 28 Mart 2012 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sırasında yönetmelikte sicil uygulamasına atıfta bulunulan tüm maddelerde değişiklik yapıldı ve sicil ifadeleri yerine "performans değerlendirme puanı" ifadesi konuldu.

Ancak geçmiş yıllar için "performans değerlendirme uygulaması" olmadığı için puan da olmayacaktır. Bu sorunu aşmak için yönetmeliğe iki madde eklenmiştir.

BİRDEN FAZLA PERFORMANS DEĞERLENDİRME PUANI İSTENEN MADDELER

Yönetmeliğin bazı hükümlerinde "Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması" ifadesi geçmektedir. Bu yıl, performans değerlendirmesi düzenlense dahi, 2013 yılında "Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması" şartını kimse taşımayacaktır. Bu sorunu aşabilmek için yönetmeliğe şu ek madde konulmuştur:

"Ek Madde 1 ? (1) Bu Yönetmelikte birden fazla sayıda performans değerlendirme puanının kullanılacağı düzenlenen yerlerde, belirtilen sayı kadar performans değerlendirme puanı bulunmaması halinde, mevcut bulunan sayı kadar performans değerlendirme puanı kullanılır.?

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PUANI YOK OLDUĞU İÇİN NE YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğü bugün itibariyle "performans değerlendirme puanı"nın ne olduğuna dair resmi bir mevzuat yayımlamamıştır. Yani bu puanın oluşmasına etki eden unsurlar nelerdir, henüz belli değildir. Kıstaslar bu hafta içinde yayınlansa dahi, değerlendirme yıl sonunda yapılacaktır. Ancak, 2012 yılı içinde başpolis memuru alım sınavı yapılması mümkündür. Bu halde değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin olarak şu hüküm konulmuştur:

?Geçici Madde 2 ? (1) 2012 yılında yapılabilecek başpolis memuru alım sınavında; bu Yönetmelikte performans değerlendirme puanının değerlendirmeye alınması öngörülen kısımları için performans değerlendirme puanı dışındaki diğer değerlendirme ölçütleri sırası ile göz önünde bulundurulur.?

Yani, performans değerlendirme puanı olmayacağı için, diğer kıstaslar olan Meslek kıdemi puanı, Eğitim düzeyi puanı gibi kıstaslara bakılacaktır.

YÖNETMELİĞİN İLGİ MADDELERİNİN YENİ HALİ

En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar
MADDE 7 ? (1) En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;
a) Mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, en az 10 yıl fiilen görev yapmış olmak veya 35 yaşından gün almış olmak (yaş düzeltmesi yaptıranlar için düzeltmeden sonraki yaşı dikkate alınır),
b) (Değişik: 28/03/2012 tarihli Resmi Gazete) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak,
c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,
d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,
şartları aranır.

24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar
MADDE 8 ? (1) 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;
a) Başpolis memurluğu için; mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, son başvuru tarihi itibariyle 24 yıl ve üzeri fiili hizmeti bulunmak,
b) (Değişik: 28/03/2012 tarihli Resmi Gazete) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak
c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,
d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

şartları aranır.

Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar
MADDE 9 ? (1) Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;
a) Kıdemli başpolis memurluğu için; başpolis memuru rütbesinde 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler düşürüldükten sonra en az 6 yıl fiilen çalışmış olmak,
b) (Değişik: 28/03/2012 tarihli Resmi Gazete) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak
c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,
d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,
şartları aranır.

Yazılı sınavlara katılacak aday listelerinin oluşturulması ve sınava çağrılma
MADDE 11 ? (1) En az 10 yıl ve üzeri fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarından başpolis memurluğu için başvuran adaylardan yazılı sınava çağrılacakların sayısı, polis memurlarının toplam sayısının % 15'ini geçemez. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğünce; güvenliğe etki eden faktörler göz önüne alınarak birimlerde güvenlik zafiyeti oluşmayacağının değerlendirilmesi durumunda, yazılı sınava çağrılacakların oranı artırılabilir. Başvuru yapan aday sayısı bu oranı geçtiği takdirde adaylar son başvuru tarihi itibariyle;

a) Meslek kıdemi puanının % 30'u,
b) Eğitim düzeyi puanının % 30'u,
c) Son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının beş katı,

toplanarak oluşturulacak puandan son 5 yılda aldığı her bir disiplin cezası için tespit edilen puanın düşürülmesi esas alınarak sıralanırlar. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir. Aday listelerinin oluşturulmasına ilişkin işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Aday listeleri elektronik ortamda yayınlanır. Aday listelerine yayınlandıktan sonra üç iş günü içerisinde itiraz edilebilir.

En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselmesinde oluşturulacak yerleştirme sırası
MADDE 17 ?

?(1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının iki katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %10'u ile yazılı sınav notunun %70'inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.?

24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselmesinde oluşturulacak yerleştirme sırası
MADDE 18 ?

?(1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının on katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %20'si ile yazılı sınav notunun %20'sinin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.?

Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmede oluşturulacak yerleştirme sırası
MADDE 19 ?
?(1) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının iki katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %10'u ile yazılı sınav notunun %70'inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.?

Bu Habere Tepkiniz