1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin Özür Grubu Tayinleri

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görevli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine başvurular 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle başlamıştır. Başvurular 01 Haziran- 29 Ağustos 2005 ve 01-31 Aralık 2005 olmak üzere iki tarih aralığında kabul edilecektir. Sitemize gelen sorular çerçevesinde konuya ilişkin mevzuatı bir arada yayımlıyoruz. Özür grubundan daha önce yer değiştirmiş olanlar ile özür gurubundan yer değiştirecek olanların kendileri ile ilgili bu mevzuatı okumaları yararlı olacaktır.
12 Haziran 2005 21:10
Yazdır

ÖNEMLİ BAZI HUSUSLAR

1- Özür durumunda, zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, hizmet alanında ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmamaktadır.

2-Özüre dayalı yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, özürlerinin devam ettiğini her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Eşlerden birisi şehit veya emekli olmuş ve bu nedenden dolayı yer değişikliği yapılmış ise, bu durumdaki öğretmenler özürlerinin devam ettiğini belgelendirmek ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamakla yükümlü tutulmazlar.

3) Eş durumu özrüne bağlı olarak görev yerleri birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illere değiştirilmiş olanlardan özürlerinin devam ettiğini belgelendirenler, 3 (üç) yıllık çalışma süresi sonunda eksik hizmetlerini tamamlamak üzere bulundukları ilin (D) ve (E) sınıfı ilçeleri içindeki yerleşim yerlerine atanacaklardır.

4) Eşi şehit veya emekli olanlar ile bedensel engeli olup Bakanlıkta kurulan sağlık komisyonunca değerlendirmeye alınan öğretmenlerden özel yaşamında desteğe ihtiyacı olduğu belirtilenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır.

5) Sağlık ve eş durumu (eşi şehit olanlar hariç) özürleri nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunanlardan adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlamış olmaları, öğrenim durumu özüründe ise adaylığın kaldırılmış olması koşulu aranır.


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Hükümler
Yer Değiştirme Suretiyle Atama Çeşitleri
Madde 13- Yer değiştirme suretiyle atama çeşitleri şunlardır:
a) Özüre bağlı yer değiştirmeler,
b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler,
c) Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler,
d) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler.

Özüre Bağlı Yer Değiştirmeler
Madde 14- Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, hizmet alanında ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

a) Sağlık durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için kendisinin, eşinin veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarından birinin kanser, verem, akıl hastalığı, organ nakli ve benzeri türden uzun süreli bir tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanması ve hastalığın bulunduğu yerde tedavisine olanak bulunmadığının Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre devlet veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, bu hastalığın nerelerde ve hangi tür sağlık kurumlarının bulunduğu yerde tedavi edilebileceğinin Bakanlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenmesi,

b) Eş durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığının, emekliye ayrıldığının ya da şehit olduğunun belgelendirilmesi,

c) Öğrenim durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için öğretmenlikteki branşıyla ilgili bir alanda veya eğitim, yönetim, denetim alanlarında yurt içinde lisans üstü öğrenim gördüğünün veya üniversitelerin öğrenim için belirli bir süre öğretmenlik yapmış olma şartı aranan bölümlerine devam ettiğinin belgelendirilmesi, yanında, sağlık ve eş durumu (eşi şehit olanlar hariç) özürleri nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunanlardan adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlamış olmaları, öğrenim durumu özüründe ise adaylığın kaldırılmış olması koşulu aranır.

Bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet ve özür gereklerinin birlikte karşılanması temelinde dikkate alınır. Özüre dayalı yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, özürlerinin devam ettiğini her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Belgelendiremeyenler eksik hizmetlerini tamamlamak üzere eğitim öğretim yılı bütünlüğü de dikkate alınarak takip eden yer değiştirme döneminde bu bölgelere dahil illere atanırlar. Eş durumu özürüne bağlı olarak görev yerleri birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illere değiştirilmiş olanlardan özürlerinin devam ettiğini belgelendirenler, üç yıllık çalışma süresi sonunda eksik hizmetlerini tamamlamak üzere bulundukları ilin (D) ve (E) ilçe sınıfları içindeki hizmet alanlarına atanırlar. Ancak, eşlerinin şehit olması veya emeklilikleri nedeniyle görev yerleri değiştirilmiş olanlar, özürlerinin devam ettiğini belgelendirmek ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamakla yükümlü tutulmazlar.

Sağlık özür durumuna bağlı olarak istedikleri illere, tedavi imkanı veya öğretmen ihtiyacının bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayanlar, tedavi imkanı ve öğretmen ihtiyacı bulunan bir başka il'e atanmak istediklerinde bu istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.

İller Arası Yer Değiştirmelerde Sıra
Madde 24-
Özüre ve isteğe bağlı olarak iller arasında yapılacak yer değiştirmeler, branşlar itibariyle kadro ve toplam puanı esas alınarak Bakanlıkça düzenlenecek Sıra Çizelgesine (EK-2) uygun olarak düzenlenecek sıraya göre yapılır. Bunlardan;

a) Özüre bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunanlar yer değiştirmek istedikleri il için mayıs ayının birinci yarısında sıraya alınır. Yer değiştirme suretiyle atamaları ise mayıs ayı sonuna kadar gerçekleştirilir.

b) İsteğe bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunanlar yer değiştirmek istedikleri en fazla beş il için temmuz ayı içinde sıraya alınır. Yer değiştirme suretiyle atamaları ise ağustos ayı sonuna kadar gerçekleştirilir.

c) (a) bendi kapsamında özür durumlarına bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunanlardan istedikleri illere yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar ile haziran ağustos döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunanlar için eylül ayının birinci yarısına kadar yeni bir sıra listesi oluşturulur. Bu dönem içerisinde oluşan öğretmen ihtiyacı, bu sıra listesinde bulunanlardan eylül ayı sonuna kadar yapılacak yer değiştirmeler ile karşılanır. Bu şekilde de atamaları yapılamayan öğretmenler ile eylül-aralık döneminde özür durumundan başvuruda bulunanlardan ocak ayının birinci yarısında yeniden bir sıra listesi oluşturulur. Bu dönem içinde oluşan öğretmen ihtiyacı da bu sıra listesinde bulunanlardan yarıyıl tatilinde yapılacak yer değiştirmelerle karşılanır.

Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (c) bendinde belirtilenler, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapacakları başvuru ve yer değiştirmeleri dışında (a) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin başvuru dönemlerinde de başvuruda bulunabilirler. Ancak yer değiştirme suretiyle atamaları, istekleri halinde sırada bulunanlardan öğretmen ihtiyacı karşılanamayan illere yapılır.

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunanlar bu eksiklikleri tamamlamadıkça sıraya alınmaz. Herhangi bir şekilde sırası iptal edilenlerin yerine sıra içinden veya dışından hiçbir şekilde sıra kaydı yapılmaz. Sırada bulunduğu süre içinde özür durumları ortadan kalkanların sırası iptal edilir.

İl İçi Yer Değiştirmelerde Sıra
Madde 25
- İl içinde görevli oldukları eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanı dışındaki bir hizmet alanında görev almak isteyen öğretmenler, Yer Değiştirme Formu üzerinde gösterecekleri en fazla iki hizmet alanı için, bulundukları hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görev almak isteyen öğretmenler ise Yer Değiştirme Formu üzerinde gösterecekleri en fazla dört eğitim kurumu için her yıl mayıs ayı içinde yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, haziran ayı içinde yapılacak değerlendirme sonunda elde edilen puana göre (EK- 2) çizelge üzerinde hizmet alanları ve eğitim kurumları itibariyle il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak sıraya göre temmuz ayı içinde gerçekleştirilir.

Sıra durumu, puanlar da gösterilerek öğretmenlere yazılı olarak bildirilir ve il milli eğitim müdürlüğünce ilan edilir. Bu sıralama takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır. Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunanlar bu eksiklikleri tamamlamadıkça sıraya alınmaz. Herhangi bir şekilde sırası iptal edilenlerin yerine sıra içinden veya dışından hiçbir şekilde sıra kaydı yapılmaz. Sırada bulunduğu süre içinde özür durumları ortadan kalkanların sırası iptal edilir.

Aylıksız İzin
Madde 27-
Özür durumlarına bağlı olarak istedikleri yere yer değiştirme suretiyle atanmaları puan ve branşlarına göre norm kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 veya 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 61 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bunlar aylıksız izinli sayılmak üzere bulundukları il milli eğitim müdürlüğündeki bu amaçla tahsis edilen boş kadrolara atanırlar. Bu şekilde aylıksız izinli sayılanlar her yıl mayıs ayı içinde özür durumlarının devam ettiğini usulüne uygun olarak belgelendirmeleri kaydıyla hizmet puanlarına göre ve üç yıldan fazla olmamak üzere 24 üncü madde uyarınca sıraya alınırlar.

Bu süre içinde yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar ile özür durumunun devam ettiğini belgelendiremeyenler, istekleri de dikkate alınarak branşlarında öğretmen ihtiyacı olan hizmet bölgesi veya hizmet alanlarına izleyen yer değiştirme döneminde atanırlar.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünün Ertelenmesi
Madde 34
- Bu Yönetmelikte belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere yer değiştirme suretiyle atama işlemi; 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine giren hallerde üç yıla kadar, (c) bendine giren hallerde ise tez dönemi dahil öğrenim süresi kadar ertelenebilir. Bunlardan eşi şehit ve emekli olanlar hariç erteleme süresi sonunda eş durumu özürünün devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri, bulundukları ilin varsa (D) ve (E) ilçe sınıflarına ait hizmet alanlarında en az beş yıl süre ile, yoksa zorunlu çalışma süresi öngörülen hizmet bölgeleri içindeki illerde en az çalışma süresi ölçüsünde tamamlattırılır. Bu durumda olanların bu bölge içindeki hizmet alanlarında daha önce geçen süreleri zorunlu çalışma süresinden düşülür. Zorunlu çalışma yükümlülüklerini bulundukları ilin (D) veya (E) ilçe sınıflarına ait hizmet alanlarında tamamlamak üzere atananlar Bakanlığa bildirilir.

Eşleri diğer kurumlarda görevli olup zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olacakların birlikte görevlendirilmelerini sağlamak bakımından erteleme süresi, bu durumları dikkate alınarak kurumlar arasında yapılacak koordine ile belirlenir. Ancak, yasama organı üyeliği, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanların öğretmen olan eşlerinin erteleme süreleri, eşlerinin bu görevlerde kaldığı süreyle sınırlıdır.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü ve Özür Durumunun İzlenmesi
Madde 35- Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları veya hangi hizmet bölgelerinde ne kadarını tamamladıkları ile 14 üncü maddede belirtilen özürler nedeniyle görev yerleri değiştirilenlerin özür durumlarının devam edip etmediği Bakanlık ve il milli eğitim müdürlüklerince izlenir. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüklerine ilişkin bilgiler hizmet puan kartlarına işlenir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarda İstenecek Belgeler
Madde 42
- Yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularında istenecek belgeler şunlardır:
I. Sağlık Durumu Özürü
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (başvuru tarihine göre son altı ay içinde alınmış).
3) Raporun eşine veya kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu anne, baba ve çocuklarından birine ait olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği.

II. Eş Durumu Özürü
a) Eşi 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için (926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamına girenler dahil);
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak Görev Yeri Belgesi (EK-7).
3) Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olunan kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

b)Eşi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlar için (Bu maddenin II/a alt bendinde belirtilen sigortalılar hariç).
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak iş yeri belgesi .
3) İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesi veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge.
4) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük bir yıl içinde en az 240 gün ya da üç yıl içinde 480 gün sigortalı hizmeti olduğunu gösterir belge.
5) Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olduğu kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

c) Eşi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar için;
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge.
3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük bir yıl içinde en az 8 ay ya da son üç yıl içinde 16 ay sigortalı hizmeti olduğunu gösterir Bağ-Kur'dan alınacak belge.
4) Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olduğu kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

d) Eşi emekli olanlar için;
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Emeklilik onayı veya emekli aylığı bağlandığına dair belge.
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

e) Eşi şehit olanlar için;
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Eşin şehit olduğuna ilişkin belge.
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

III. Öğrenim Durumu Özürü
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Öğrenim belgesi.

IV. İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler
a) Olağanüstü durumlar;
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Maddi veya manevi zarara uğradığına ilişkin Mülki idare amirliklerinden veya yetkili makamlardan (kriz masası vb.) alınacak belge.
3) Eşi çalışıyorsa çalışmakta olduğu kurumdan alınacak görev yeri ve evli olduğunu gösterir belge.

b) Eşin ölümü veya eşinden boşanma;
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Ölüm kağıdı veya boşanmaya dair mahkeme kararı.
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

c) İsteğe bağlı diğer yer değiştirmeler;
1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).
2) Eşi çalışıyorsa çalışmakta olduğu kurumdan alınacak görev yeri belgesi.


Öğretmenlerin 2005 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.PGM.0.23.10.02-262 / 24713 25 NİSAN 2005

Konu : Öğretmenlerin 2005 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Bulunan Öğretmenler Hakkında Diğer Hususlar:
a) Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre; 11/06/2000 tarihinden sonra "Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananlar ikinci hizmet bölgesi içindeki illerde en az 4 (dört) yıl, üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerde en az 3 (üç) yıl veya her iki bölgede en son görev yaptığı ilde 2 (iki) yıldan az olmamak üzere toplam 4 (dört) yıl çalışmakla yükümlüdürler" denilmektedir.
b) Bu yer değiştirme döneminde eş durumu özründen iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, özür durumu başvurularının takvimde (EK-1) belirtilen sürelerde alınacak olması dikkate alınarak eş durumu özürlerini belgelendirmek şartıyla zorunlu yer değiştirme formunun doldurulması istenmeyecektir.
c) Özür durumuna bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenlerin bu durumlarına ilişkin belgeleri okul/kurum müdürlüğüne teslim edilecek ve okul/kurum müdürlüğünce sisteme işlenecektir. Bu durumdaki öğretmenlerden elektronik başvuru formunun doldurulması istenmeyecektir.
d) İlk defa sağlık kurulu raporu ibraz ederek zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek isteyen öğretmenler, elektronik başvuru formu dolduracaklardır. Raporda belirtilen hastalığın tedavi edilebileceği sağlık ünitesi ve uzman doktor bulunup bulunmadığı atandığı il sağlık müdürlüğüne sorulacak, sağlık ünitesi ve uzman doktor bulunmuyorsa yer değiştirme işleminin iptali ilgili atama dairesine teklif edilecektir.
e) Sağlık durumu özrü nedeniyle görev yeri değiştirilmiş, zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş ya da iptal edilmiş öğretmenler, aynı özürlerini belgelendirdikleri (son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu) takdirde zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmayacaklardır.
f) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin yer değiştirme için başvuru yapmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda olup başvuru yapmayanların elektronik başvuru formları okul/kurum müdürlüklerince tercihte bulunmaksızın doldurulacak, bu durum öğretmene yazılı olarak bildirilecektir.
g) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden biri zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya muaf ise diğer eş zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacağından yer değiştirmesi için elektronik başvuru formu doldurulmayacaktır.
h) Eş durumu özrüne bağlı olarak görev yerleri birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illere değiştirilmiş olanlardan özürlerinin devam ettiğini belgelendirenler, 3 (üç) yıllık çalışma süresi sonunda eksik hizmetlerini tamamlamak üzere bulundukları ilin (D) ve (E) sınıfı ilçeleri içindeki yerleşim yerlerine atanacaklardır.
i) Eşi şehit veya emekli olanlar ile bedensel engeli olup Bakanlıkta kurulan sağlık komisyonunca değerlendirmeye alınan öğretmenlerden özel yaşamında desteğe ihtiyacı olduğu belirtilenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır.
j) Özürlerini belgelendiremeyenlerden; eksik kalan zorunlu çalışma süreleri 1 (bir) yıl veya daha fazla olanlar, eksik hizmetlerini tamamlamak üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesi kapsamındaki illere tercihleri doğrultusunda veya bilgisayar kurası yoluyla atanacaklardır.
k) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmen eşlerden; 30/09/2005 tarihi itibarıyla askerden terhis olacaklar ile birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illerde 3 (üç) yıllık süreyi doldurmamış olanlar (aday öğretmen olanlar hariç) 3 (üç) yıllık süreyi doldurmuş eşe tabi olarak birlikte zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illere atanacaklardır.
l) Birinci hizmet bölgesinde görevli olup zorunlu çalışma yükümlüsü olanlardan, askerlikte geçen süre, hizmet süresine dâhil edilmediğinden 3 (üç) yıllık süreyi doldurmamışsa, bu öğretmenlere başvuru formu doldurulmayacak, doldurulması da istenmeyecektir.
m) Alanlarında norm kadro açığı bulunmaması ya da hizmet puanı yetersizliği nedeniyle ortak tercihlerinden herhangi birine birlikte atanamayan zorunlu çalışma yükümlüsü eşler, zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerden alanlarında ihtiyaç bulunan bir ile bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

3. ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenler; zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığına veya bulundukları görev yerinde, hizmet alanında ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabileceklerdir.

3.1. Sağlık Durumu Özrü:
Öğretmenlerimizin sağlık durumu özründen yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için temel ve hazırlayıcı eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmaları şartıyla; kendisinin, eşinin, ana, baba ve çocuklarından biri ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin tedavi gerektiren bir hastalığa yakalandığının son 6 (altı) ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve bu hastalığın tedavisi süresince ailesinin bakım ve desteğine ihtiyaç duyulduğunun son altı ay içinde tam teşekküllü hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.
Sağlık durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin, özür durumuna esas olan sağlık raporları görüş alınmak üzere il millî eğitim müdürlüklerince il sağlık müdürlüklerine gönderilecektir. Belirtilen görüş doğrultusunda, öğretmenin görev yaptığı ilde hastalığın tedavi imkânı bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde başvurusu internet ortamında alınacaktır.
Atanmak istedikleri illerde tedavi imkânı veya öğretmen ihtiyacının bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayanların yer değişikliği istekleri, tedavi imkânı ve öğretmen ihtiyacı bulunan bir başka il olacak şekilde değerlendirilir. Sağlık durumu özrü kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde bu Yönetmeliğin yer değiştirme dönemine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

3.2. Eş Durumu Özrü:
Eşi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlar ile eşi şehit ya da emekli olanlar bu özür durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
a) Eşi 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kamu kurumunda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar (926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, özel kanunlarla kurulmuş kurum ve kuruluşlar kapsamına girenler dâhil),
b) Eşi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlar için başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük 1 (bir) yıl içinde en az 240 gün ya da son 3 (üç) yıl içinde 480 gün sigortalı hizmeti olduğunu belgelendirenler,
c) Eşi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar için başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 1 (bir) yıl içinde en az 8 (sekiz) ay veya son 3 (üç) yıl içinde 16 (on altı) ay sigortalı hizmeti olduğunu Bağ-Kur'dan alacakları belge ile belgelendirenler,
d) Öğretmenin göreve başlamasından sonra eşinin emekliye ayrıldığını veya şehit olduğunu belgelendirenler,
e) İş yeri merkezi belli bir ilde olup ülke genelinde şubeler/bölgeler organizasyonu ile faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışanların öğretmen olan eşlerinin eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme istekleri diğer belgelerle birlikte eşinin görev yaptığı (yer değiştirmek istediği) ildeki iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge ile belgelendirenler, adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmaları şartıyla eş durumu özrüne bağlı olarak il içinde veya iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler (Eşi şehit olanlar için temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlamış olma şartı aranmaz).

3.3. Öğrenim Durumu Özrü:
Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık dönemi dâhil yüksek lisans veya doktora eğitimine devam etmekte olan öğretmenler; öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.
Öğretmenin Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü öğrenim programında kayıtlı ve ders döneminde olduğunu, devam zorunluluğu bulunduğunu belgelendirmesi gerekir. Özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını 1 (bir) yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yüksek öğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. (Memurlar.net)

Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme İsteğinde Bulunan Öğretmenler İçin Diğer Hususlar:
Özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, özürlerinin devam ettiğini yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Belgelendiremeyenler eksik hizmetlerini tamamlamak üzere eğitim öğretim bütünlüğü de dikkate alınarak yer değiştirme döneminde zorunlu hizmet bölgeleri kapsamındaki illere atanırlar.
Sağlık durumu özrüne bağlı olarak istedikleri illere tedavi olanağı veya öğretmen ihtiyacının bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayanlar, tedavi olanağı ve öğretmen ihtiyacı bulunan bir başka il emrine atanmak istediklerinde bu istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.
Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler, eğitim öğretim bütünlüğü dikkate alınarak yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılacaktır (sağlık durumu özrü hariç). Başvurular da bu sürelere uygun zamanlarda kabul edilecektir.
Özür durumuna bağlı olarak yarıyıl ve yaz tatilinde iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin toplam hizmet puanlarına, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Yer Değiştirme Formunun (EK-4) (C) bölümünde belirtilen özür durumlarının gerektirdiği puanlar da Bakanlıkça bilgisayar ortamında eklenerek, bulunacak puan üstünlüğü ve tercihlerine göre yer değiştirmeleri işleme alınacaktır.
Özür durumuna bağlı olarak yaz tatilinde yer değiştirmeleri yapılamayanlar yarıyıl tatilinde yeniden başvuracaklardır.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanlardan asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde;
a) Askerlik öncesi ve sonrasındaki sigortalılık süreleri birlikte değerlendirilecektir.
b) Askerlikte geçen süreler keseneği yatırılmış veya borçlanılmış ise, prim gün/ay sayısının hesabından sayılacaktır.
Eşleri Bağ-Kur'a tabi olarak çalışanlardan, diğer şartları taşımaları kaydıyla prim borcu olmadığına ilişkin Bağ-Kur'dan alınacak belge istenecektir.
Eşleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20'nci maddesine göre; banka personeli için kurulmuş bulunan özel emeklilik sandığına bağlı olarak bankalarda görevli olanlardan, bankadan alınacak görev yeri belgesi istenecektir.
4855 sayılı Kanuna göre il bazında toplam norm kadrosunun %5'i oranında ayrılmış olan kadronun dolmuş olması hâlinde, bu Kanun kapsamında yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin durumları norm kadro çerçevesinde değerlendirilecektir.

7. ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMESİ YAPILAMAYANLAR
Yer değiştirme suretiyle atama dönemlerinde özürlerinin gerektirdiği iller emrine yer değiştirmeleri gerçekleştirilemeyenlere, yazılı olarak istemeleri durumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 72 ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un değişik 61'inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilebilecektir. Buna ilişkin işlemler Millî Eğitim Bakanlığının 13/10/2000 tarih ve 2000/98 sayılı Genelgesi çerçevesinde yürütülecektir.

ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER (Yarıyıl ve Yaz Tatilinde Yapılacaktır)
1- YAZ TATİLİ
o BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ VE ATAMALARIN İLAN EDİLMESİ (İL İÇİ ÖZÜR GRUPLARI DA DÂHİL) 01 Haziran - 29 Ağustos 2005
o ATAMALAR 01 Temmuz -31 Ağustos 2005 tarihleri arasında 15 günlük periyotlarda
o TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE BAŞLAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI 01 Temmuz - 09 Eylül 2005

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 152,062 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam