Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı
 
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler
 
Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması
 
İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza
 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz
 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video
 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TUS Eylül 2002 Temel Bilimler Soruları

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
Eylül 2002 TUS sorularına ilişkin görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi Forum bölümünde yer alan "Eylül 2002 TUS Soru ve Cevapları" kategorisinde ifade edebilirsiniz.

ANATOMİ
1. Corti organı nerede bulunur?
A) Scala vestibuli
B) Scala tympani
C) Ductus cochlearis
D) Ductus reuniens
E) Labyrinthus membraneceus
(Cevap C)

2. Moderatör bant (trabekülo septomarginalis) kalbin hangi odasında bulunur?
A) Ventriculer sinistra
B) Atrium dextra
C) Atrium sinistra
D) Ventriculer dextra
E) Auriculare dextra
(Cevap D)
3. Dalak hangi ligamentin üzerinde bulunur?
A) Ligamentum falciforme
B) Ligamentum gastroduodenale
C) Ligamentum frenikokolica sinistra
D) Ligamentum pankreaticolienalis
E) Ligamentum frenolienalis

(Cevap C)
4. Canalis adductorius'un alt ucu (hiatus adductorius) hangi kas içerisinde yer alır?
A) Adductor longus
B) Adductor magnus
C) Sartorius
D) Vastus lateralis
E) Adductor brevis

(Cevap B)
5. Aşağıdakilerden hangisi diafragma pelvisin yapısına katılmaz?
A) M. levator prostate
B) M. obturatorius internus
C) M. pubococcygeus
D) M. iliococcygeus
E) M. puborektalis

(Cevap B)
6. Aşağıdakilerden hangisi posterior mediastende bulunmaz?
A) Osefagus
B) Vena azygos
C) Vena hemiazygos
D) Ductus torasikus
E) Timus

(Cevap E)
7. Arteria ovarica hangisinden köken alır?
A) A) uterina
B) A) renalis
C) A) iliaca interna
D) Aorta abdominalis
E) A) iliaca externa

(Cevap D)
8. Willis Circus'u nerede yer alır?
A) Cisterna interpedincularis
B) Cisterna pontoserebellaris
C) Cisterna ambiens
D) Cisterna cerebellomedullaris
E) Cisterna chiasmatis

(Cevap A)
9. Musculus biseps brachi'yi hangi sinir inerve eder?
A) Nervus radialis
B) Nervus medianus
C) Nervus ulnaris
D) Nervus maxillaris
E) Nervus musculokutaneus

(Cevap E)
10. Sağ tractus opticus'a tümör basısı sonucu aşağıdakilerden hangisi gelişir?
A) Bitemporal hemianopsi
B) Binazal hemianopsi
C) Sağ homonim hemianopsi
D) Sol homonim hemianopsi
E) Sağ quadrianopsi

(Cevap D)
11. Aşağıdakilerden hangisinde kalpte sol aks deviasyonu görülür?
A) Sağ ventrikül hipertrofisi
B) Pulmoner stenoz
C) Atrial septal defekt
D) Sistemik hipertansiyon
E) Sağ dal bloğu

(Cevap D)
12. Atrial Natriüretik Peptid etkisini hangisi üzerinden gerçekleştirir?
A) Fosfotidil kolin
B) cGMP
C) Asetil kolin
D) Fosfotidil inozitol
E) cAMP

(Cevap B)
13. Hipotalamusun ventromedial çekirdeğinin uyarılması hangisine sebep olur?
A) Oksitosin salgılanmasına
B) Tokluk hissinin doğmasına
C) Barsak hareketlerinin artmasına
D) Kalp atımında yavaşlamaya
E) Kan basıncının yükselmesine

(Cevap B)
14. Çizgili kasa giden motor sinir kesesi sonucu meydana gelen denervasyon hiperrefleksinin sebebi nedir?
A) Sinir-kas kavşağındaki refleks ateşleme artışı
B) Asetilkolin kolin reseptör sayısının artışı
C) Kandaki serbest asetil koline karşı duyarlılığın azalması
D) Myofibrillerde artış
E) Aktin myozin artışı

(Cevap B)
15. Aşağıdakilerden hangisi yüksek irtifaya çıkıldıkça meydana gelen fizyolojik değişikliklerden değildir?
A) Rezidüel volüm artışı
B) Doku damarlanma artışı
C) Ventilasyon hızı artışı
D) Difüzyon kapasitesinde artma
E) Hemoglobinin oksijene afinitesinde artış

(Cevap E)
16. Steroid biyosentezi aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
A) Granülsüz endoplazmik retikulum
B) Granüllü endoplazmik retikulum
C) Ribozom
D) Peroksizom
E) Lizozom

(Cevap A)
17. Aşağıdakilerden hangisi tüm bağ dokuda tüm ara madde elemanlarının sentezinde rol alır?
A) Makrofaj
B) Fibroblast
C) Mast hücresi
D) Histiosit
E) Monosit

(Cevap B)
18. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemindeki boşlukları döşer?
A) Oligodendroglia
B) Protoplazmik astrosit
C) Mikroglia
D) Ependim
E) Fibriler astrosit

(Cevap D)
19. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi epitelinde bulunmaz?
A) Silli prizmatik hücre
B) Goblet hücresi
C) Destek hücresi
D) Bazal hücre
E) Küçük granüllü hücre

(Cevap C)
20. Aşağıdakilerden hangisi diensefalondan 3. ventrikülün tavanında bir çıkıntı olarak gelişir?
A) Adenohipofiz
B) Epifiz
C) İnfindibulum
D) Nörohipofiz
E) Talamus

(Cevap C)
BİYOKİMYA

21. Aşağıdaki hemoglobin formlarından hangisinin deoksi formunda çözünürlüğü en azdır
A) Hb C
B) Hb F
C) Hb S
D) Hb A1
E) Hb A1C

(Cevap C)
22. Aşağıdakilerden hangisi çinko içeren bir metallo enzim değildir?
A) Karbonik anhidraz
B) Karboksipeptidaz
C) DNA polimeraz
D) Ksantin oksidaz
E) Alkol dehidrogenaz

(Cevap D)
23. ATP sentezinde inorganik fosfatın yerini alarak oksidatif fosforilasyonu inbibe eden ajan hangisidir?
A) Oligomisin
B) Arsenat
C) Valinomicin
D) Karbonmonoksit
E) Antimisin A

(Cevap B)
24. Dinitrofenol bulunan ortamda aşağıdaki durumlardan hangisi oluşmaz?
A) ATP/ADP oranı azalmıştır
B) Proton gradienti artar
C) Membran potansiyeli oluşamaz
D) Enerji ısı enerjisi olarak kaybedilir
E) Elektron transferi olur ancak ATP sentezlenemez

(Cevap B)
25. Elektron Transport zincirindeki yapılardan hangisi protein içermez?
A) NADH redüktaz
B) Süksinat DH
C) Sitokrom C
D) Koenzim Q
E) Sitokrom aa3

(Cevap D)
26. Dolaşımdaki yağ asitleri hücre içine hangi mekanizma taşınır?
A) Aktif transport ile
B) Pasif difüzyon ile
C) Karnitin-açil-karnitin ile
D) Kolaylaştırılmış difüzyon ile
E) Sodyum iyonu ile yer değiştirerek

(Cevap D)
27. Oksidasyon ürünü ile köpük hücresi oluşumuna neden olan hangisidir?
A) LDL
B) Şilomikron
C) IDL
D) VLDL
E) HDL

(Cevap A)
28. Beta-hidroksi bütirat ve asetoasetat krebs döngüsüne hangi ürünle girerler?
A) Asetil coA
B) Propiyonat coA
C) Süksinil coA
D) Malonil coA
E) HMG-coA

(Cevap A)
29. Keton cisim yapımını aktive ve inhibe eden hormon ikilisi hangisidir?
A) Glukagon-Adrenalin
B) Adrenalin-Noradrenalin
C) Glukagon-Büyüme hormonu
D) Adrenalin-Kortizol
E) Glukagon-İnsülin

(Cevap E)
30. Aşağıdaki maddelerden hangisi sadece diyetle alınana yağ asitleri ile sentezlenir?
A) Eikozanoidler
B) Fosfatidilkolin
C) Steroid
D) Fosfolipid
E) Sfingolipid

(Cevap A)
31. Prematürelerde hyalen membran hastalığında eksik olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plazmalojen
B) Kardiyolipin
C) Galaktozil seramid
D) Gangliosid
E) Fosfatidilkolin

(Cevap E)
32. Aşağıdakilerden hangisi kalp kası zedelenmesini göstermek için kullanılmaz?
A) Troponin
B) Kreatin kinaz-2
C) Laktat dehidrogenaz-1
D) Alanin aminotransferaz
E) Myoglobin

(Cevap D)
33. Metiltetrahidrofolat ve betain gibi metil vericiler ile homosisteinden sentezlenen aminoasit aşağıdakilerden hangisidir?
A) Triptofan
B) Lizin
C) Treonin
D) Metionin
E) Valin

(Cevap D)
34. Spermin ve spermidin hangisi aminoasitlerden sentezlenir?
A) Serin-ornitin
B) Metiyonin-lizin
C) Lizin-glutamin
D) Senin-arjinin
E) Metiyonin-ornitin

(Cevap E)
35. Aşağıdakilerden hangisi diyetle alınan proteinlerin biyolojik değerini belirleyici olma açısından en önemlidir?
A) Enerji ve nitrojen içeriği
B) Esansiyel aminoasit
C) Sudaki çözünürlüğü
D) Molekül ağırlığı
E) Sindirilme hızı

(Cevap B)
36. Bir dokudaki hücre sayısını belirlemek için aşağıdaki moleküllerden hangisinin tayin ve tesbit edilmesi gerekir?
A) DNA
B) RNA
C) Ferritin
D) cAMP
E) Fosfatidilkolin

(Cevap A)
37. Bilirubin diglukoronat ürobiliniojene nerede dönüşür?
A) Retiküloendotelyal sistem
B) Karaciğer
C) Barsaklar
D) Safra yolları
E) Dolaşım

(Cevap C)
38. Lesh-Nyhan sendromunda aşağıdakilerden hangisinde artış gözlenir?
A) ATP
B) Ürik asit
C) Fosfaribozilpirofosfa
D) Riboz 5-fosfat
E) GMP

(Cevap B)
39. İntrasellüler sıvıdaki konsantrasyonu ekstrasellüler sıvıdan daha yüksek olan iyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Na+ ve deri
B) Cl-
C) K+
D) HCO3-
E) Ca+2

(Cevap C)
40. Plazmada glisin düzeyi artışı ile giden konjenital hastalıkta aşağıdaki maddelerden hangisi ile glisin düşürülür?
A) Bütirik asit
B) Benzen
C) Sodyum benzoat
D) Glutamin
E) Sodyum asetat

(Cevap C)
MİKROBİYOLOJİ
41. Aşağıdaki bakterilerden hangisi spor oluşturur?
A) Streptokokus pyogenes
B) Pseudomonas aeruginosa
C) S. aureus
D) E) coli
E) B) anthracis

(Cevap E)
42. Aşağıdaki bakteri virulans faktörlerinden hangisinin sentezi doğrudan bakteriyofaja bağlıdır?
A) E) coli enterotoksinleri
B) Difteri toksini
C) B) anthracis ekzotoksini
D) Tetanoz toksini
E) S. aureus exfolyatif toksini

(Cevap B)
43. N. gonorrhoeaenin enfeksiyon oluşturmasında rol oynayan en önemli virülans faktörü hangisidir?
A) Kapsül
B) Flagella
C) Ekzotoksin
D) Pili
E) Koagülaz

(Cevap D)
44. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi deniz ürünlerinden bulaşarak besin zehirlenmesine yol açar?
A) S. aureus
B) ETEC
C) Y. enterocolitica
D) B) cereus
E) V. parahaemolyticus

(Cevap E)
45. AML tanısıyla kemoterapi alan bir hastada gelişen bakteriyemiyi takiben deride hemorajik, nekrotik, etrafı eritemli lezyonlar ortaya çıkmıştır. Mikrobiyolojik inceleme sonucunda Gram negatif non fermentatif oksidaz pozitif bakteri saptanmıştır. Bu bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
A) E) coli
B) Acinetobacter baumanii
C) P. aeruginosa
D) C) septicum
E) L. monocytogenes

(Cevap C)
46. 44 yaşındaki bir erkek hasta diş çekiminden bir hafta sonra alt çenede kızarıklık şişlik ve apse şikayetleriyle başvuruyor. Apsenin dışa açılmasıyla elde edilen pürülan mataryelin mikroskobik incelemesinde sarı granüler yapılar bulunduğu ve bunların gram (+) sporsuz dallanan flamentöz yapılar içerdiği saptanıyor. Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir?
A) S.aureus
B) B) anthracis
C) N. asteroidez
D) A) israeli
E) M.tuberculosis

(Cevap D)
47. Meningoensefalit tanısı konmuş bir hastanın BOS'unda gram (+) basiller gözlenmiştir. Alınan örneğin kanlı agare ekilmesi sonucunda Beta hemoliz yapan oda sıcaklığında hareketli 37 derecede hareketsiz gram (+) basillerin ürediği gözlenmiştir. Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir?
A) C.jeikeum
B) E.rhusiopathiae
C) B.cereus
D) Lactobacillus
E) Listeria monocytogenes

(Cevap E)
48. S.pneumoniae'de penisilin ve türevlerine karşı oluşan dirençten sorumlu mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beta laktamaz enzimi sentezi
B) Bakteri duvar geçirgenliğinin azalması
C) Bakteri stoplazmik membran geçirgenliğinin azalması
D) Penisilin bağlayan proteinlerde yapısal değişiklik
E) Folik asit metabolizmasında değişiklik

(Cevap D)
49. Aşağıdakilerden hangisi kontakt dermatit oluşmasında antijen sunucu hücre olarak görev yapar?
A) Monosit makrofaj
B) Eosinofil
C) T lenfosit
D) B lenfosit
E) Langerhans hücresi

(Cevap E)
50. Aşağıdakilerden hangisi sitotoksik T lenfositlerin fonksiyonlarından biridir?
A) Virüsle enfekte hücrenin ortadan kaldırılması
B) Antikor sentezi
C) Fagositoz
D) Yardımcı T lenfositlere antijen sunma
E) B lenfosit proliferasyonunun indüklenmesi

(Cevap A)
51. Bir Hfr bakteri hücresinden F (-) bir bakteri hücresine genetik madde aktarımı aşağıdaki mekanizmalardan hangisi aracılığıyla gerçekleşir?
A) Transformasyon
B) Transdüksiyon
C) Transpozisyon
D) Konjugasyon
E) Transfeksiyon

(Cevap D)

52. EBV konakçıda aşağıdaki hücrelerden hangisini enfekte ederek yayılır?
A) T lenfositleri
B) B lenfositleri
C) Makrofajlar
D) NK hücreler
E) Bazofil hücreler

(Cevap B)
53. CJ hastalığının etyolojisinden sorumlu tutulan prionlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Protein yapısında olmalarına rağmen proteazlara dirençlidirler
B) Formaldehid ve iyonize radyasyondan etkilenmezler
C) Nöronlarda vakolizasyon ve amiloid plak oluştururlar
D) Konakta güçlü bir immünolojik yanıta yol açarlar
E) Neden oldukları hastalığın inkübasyon periyodu uzundur

(Cevap D)
54. Aşağıdakilerden hangisinde verilen serolojik test sonuçları akut viral hepatit B tanısı ile uyumludur?
A) HBsAg (+), IgM Anti HBc (-), IgG Anti HBc (+)
B) HBsAg (-), Anti HBs (+), IgG Anti HBc(+)
C) HBsAg (+), IgM Anti HBc(-), Anti HBs(-)
D) HBsAg (+), IgM Anti HBc(+), HBeAg (+)
E) HBsAg (+), IgM Anti HBc(-), HBe (-)

(Cevap D)
55. Aşağıdaki bulgulardan hangisi kabakulak enfeksiyonu sırasında en sık görülür?
A) Ooforid
B) Pankreatit
C) Tiroidit
D) Myokardit
E) Menongoensefalit

(Cevap E)
56. Aşağıdakilerden hangisi C.albicans'ın patojenite faktörlerinden biri değildir?
A) Konak hücresine adhezyon
B) Kapsül varlığı
C) Proteinaz salınımı
D) Hif oluşturma
E) Alternatif yoldan kompleman aktivasyonu

(Cevap B)
57. Diabetik ketoasidozu olan bir kişide başağrısı, ateş ve orbital selülit bulguları ortaya çıkmıştır. Alınan sinüs biyopsisinin yapılan mikrobiyolojik incelemesinde septasız ve dik açılarla dallanan Hifler saptanmıştır. Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir?
A) Aspergillus
B) Penicillium
C) Fusarium
D) Pseudoallescheria
E) Rhizopus

(Cevap E)
58. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi invazif aspergillus enfeksiyonlarının tedavisinde öncelikle kullanılmalıdır?
A) Flukonazol
B) Ketokonazol
C) İtrakonazol
D) Mikonazol
E) Ekokonazol

(Cevap C)
59. Aşağıdaki parazitlerden hangisi insan vücudunda mesane venlerine yerleşir?
A) F. hepatica
B) S. mansoni
C) S. haematobium
D) W. bancrofti
E) D) latum

(Cevap C)
60. Viseral larva migransın etkeni aşağıdaki parazitlerden hangisidir?
A) T. canis
B) E) granülosus
C) W.bancrofti
D) A) duodenale
E) D) medinensis

(Cevap A)
PATOLOJİ
61. Aşağıdaki hücre zedelenmesine ait bulgulardan hangisi zedelenmenin irreversibl olduğunu gösterir?
A) Endoplazmik retikulumun şişmesi
B) Hücre membranın parçalanması
C) Mitokondri şişmesi
D) Kromatin yoğunlaşması
E) Hücrenin bulanık şişmesi

(Cevap B)
62. Çocukluk çağında görülen nefrotik sendromun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Membranoproliferatif glomerülonefrit
B) Diffuz membranöz glomerülonefrit
C) Minimal değişiklik hastalığı
D) Konjenital nefrotik sendrom
E) Fokal segmental glomerülonefrit

(Cevap C)
63. Hangisinde subendokardial bölgede Mc Callum plakları bulunur?
A) Libman Sacks endokarditi
B) Nontrombotik endokardit
C) Romatizmal kardit
D) Endokardiyal fibroelastozis
E) Romatoid artrit

(Cevap C)
64. Böbrekte glomerül bazal mebranında lineer IgG birikimi hangisinde görülür?
A) Membranöz GN
B) Henoch-Schönline Purpurası
C) Membranoproliferatif GN
D) Berger hastalığı
E) Good Pasture sendromu

(Cevap E)
65. Over tümörlerinin en sık köken aldığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüzey epiteli
B) Ürogenital kök hücre
C) Over gonad hücreleri
D) Stromal hücreler
E) Hiler hücreler

(Cevap A)
66. Testis karsinomu gelişimi için en yüksek risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epispadias
B) Kriptorşidizm
C) Hipospadias
D) Fimozis
E) Kleinefelter sendromu

(Cevap B)
67. Aşağıdakilerden hangisi tümör hücresinin köken aldığı hücreye benzerliğinin ifadesidir?
A) Displazi
B) Diferensiasyon
C) Metaplazi
D) Atipi
E) Anaplazi

(Cevap B)
68. İki taraflı boyun ve aksiller lenfodenopatisi olan 22 yaşındaki genç bir bayanda kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi tespit ediliyor yapılan biyopside kapsülde ve nodül içerisinde kollajenize bağ dokusu artışı ve nodülasyon görülüyor, lenfositler plazma hücreleri, eozinofil ve histiositlerin bulunduğu zeminde çok sayıda lobüle nükleuslu belirgin nükleollu atipik multinükleer dev hücreler saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı hangisidir?
A) Non-Hodgkin lenfoma
B) ALL
C) AML
D) İnfeksiyöz mononükleoz
E) Nodüler sklerozan tip Hodgkin hastalığı

(Cevap E)
69. Oral kavitede en sık izlenen malign tümör tipi hangisidir?
A) Adenoid kistik karsinom
B) Malign melanom
C) Bazal hücreli karsinom
D) Adenokarsinom
E) Squamöz hücreli karsinom

(Cevap E)
70. Ciddi reflü ösefajitine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gelişme riski daha azdır?
A) Peptik ülser
B) Barret özefagus
C) Squamöz hücreli karsinom
D) Striktür
E) Kanama

(Cevap C)
71. Çocukluk çağında en sık görülen santral sinir sistemi tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pineositom
B) Oligodendrogliom
C) Medülloblastom
D) Ependimom
E) Meningiom

(Cevap C)
72. Aşağıdakilerden hangisi akciğerde non-kazeöz granüloma ile birlikte fibrozis gelişimine sebep olur?
A) Berilyozis
B) Silikozis
C) Asbestoz
D) Kömür işçileri pnömokonyozu
E) Asemptomatik antrakozis

(Cevap A)
73. Aşağıdakilerden hangisi kronik gastrite en sık neden olur?
A) Kronik alkolizm
B) Aklaken reflü
C) Helikobacter pylori enfeksiyonu
D) Üremi
E) Otoimmünite

(Cevap C)
74. Ekstra hepatik safra yolu tıkanmasında en erken kolestaz bulguları karaciğerin hangi bölgesinde görülür?
A) Santral ven çevresi
B) Periportal bölge
C) Portal alan
D) Disse aralığı
E) Birinci asiner bölge

(Cevap C)
75. Orta yaşın üzerinde kişilerde güneş gören yüz derisinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en fazla olur?
A) Melanositik nevüs
B) Sebase adenom
C) Epidermoid karsinom
D) Bazal hücreli kanser
E) Displastik nevüs

(Cevap A)
76. Aşağıdakilerden hangisi dissemine intravasküler koagülasyona yol açan durumlardan biri değildir?
A) Septik abortus
B) Akut lenfoblastik lösemi
C) Meningokoksemi
D) Ciddi yanıklar
E) Pankreas karsinomları

(Cevap B)
77. Aşağıdaki anemi tiplerinden hangisinde eritrositlerde makrositik, makroovalositik değişiklikler, nötrofillerde irileşme ve nükleuslarında hipersegmentasyon görülür?
A) Orak hücreli anemi
B) Talasemi minör
C) Megaloblastik anemi
D) Demir eksikliği anemisi
E) Herediter sferositozis

(Cevap C)
78. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidizm'e en sık sebep olur?
A) Paratiroid adenomu
B) Paratiroid hiperplazisi
C) Paratiroid kanseri
D) Ektopik parathormon salgılayan tümör
E) Kronik böbrek yetmezliği

(Cevap A)
79. Aşağıdaki akciğer hastalıklarından hangisinin morfolojik açıdan derecelendirilmesinde Reid indeksinden yararlanır?
A) Bronşiektazi
B) Kronik bronşit
C) Bronşial astım
D) Amfizem
E) Atelektazi

(Cevap B)
80. Aşağıdakilerden hangisi multipl myelomun tipik bulgularından değildir?
A) Böbrek yetmezliği
B) Amiloidozis
C) Bence Jones proteinemisi
D) Hipokalsemi
E) Monoklonal gamapati

(Cevap D)
FARMAKOLOJİ
81. EC50'nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maksimal etkinin % 50'sini oluşturan ilaç dozudur
B) Reseptöre olan maksimum bağlanımın ve maksimum etkinin %50'sini oluturan ilaç konsantrasyonudur
C) Reseptöre olan maksimal bağlamanın %50'sini oluşturan ilaç dozudur.
D) Reseptöre olan maksimal bağlamanın %50'sini oluşturan ilaç konsantrasyonudur
E) Maksimal etkini % 50'sini oluşturan ilaç konsantrasyonu

(Cevap E)
82. Klinik araştırmaların III. fazı hangi amaç ve kimler üzerinde yapılır?
A) İlacın doza bağlı etkilerini incelemek amacıyla sağlıklı gönüllülerden oluşan küçük bir grup üzerinde
B) İlacın teratojenik etkilerini incelemek amacıyla seçilmiş hayvanlar üzerinde
C) İlacın güvenirliğini ve etkililiğini belirlemek amacıyla hastalardan oluşmuş büyük gruplar üzerinde
D) İlacın belirli bir hastalıktaki etkililiğini ilk kez saptamak amacıyla hastalardan oluşmuş küçük bir grup üzerinde
E) İlacı piyasaya sürdükten sonra uzun vadeli yan etkilerini saptamak amacıyla hastalardan oluşmuş büyük bir grup üzerinde

(Cevap D)
83. Aşağıdaki nöromüsküler blokörlerden hangisinin ana eliminasyon yolu karaciğer veya böbrek değildir?
A) Mivaküryum
B) Metikürin
C) Doksaküryum
D) Panküronyum
E) Gallamin

(Cevap A)
84. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin aşırı uyarılması nöronal hasara sebep olur?
A) Dopamin (D1)
B) NMDA
C) GABA-A
D) Metabotropik
E) GABA-B

(Cevap B)
85. Hangisi GABA transaminaz enzimini inhibe ederek antikonvülzan etki gösterir?
A) Klonazepam
B) Fenitoin
C) Karbamazepin
D) Fenobarbital
E) Vigabatrin

(Cevap E)
86. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisinin etki gücü en azdır?
A) Etidokain
B) Ropivakain
C) Bupivakain
D) Tetrakain
E) Kokain

(Cevap E)
87. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi vücutta aktif metabolit oluşturmaz?
A) Klomipramin
B) Paroksetin
C) Sertralin
D) Fluvoksetin
E) Fluoksetin

(Cevap B)
88. Aşağıdaki antidepressan ilaçlardan hangisi MAO-A inhibisyonu yapar?
A) Moklobemid
B) İmipramin
C) Amoksapin
D) Fluoksetin
E) Sertralin

(Cevap A)
89. Nitrik oksit hücrede temel etkisini aşağıdakilerden hangisine bağlanarak gösterir?
A) L-Arginin'de bulunan quanidino azotu
B) L-Sitrülin'de bulunan karboksil terminali
C) Nitrik Oksit sentaz-G proteini bağlantı bölgesi
D) cAMP molekülleri
E) Çözünür guanilat siklaz enzimindeki hem demiri

(Cevap C)
90. Hangisi digoksin tedavisinin kalp üzerindeki etkilerinden birisidir?
A) Kardiyak kontraktiliteyi arttırır
B) Punkinje sisteminde efektif refraktör periyodu uzatır
C) Otomatisiteyi ventriküllerde azaltır
D) Otomatisiteyi atriyum kasında azaltır
E) Aritmi oluşturmadan önce ST segmentini yükseltir

(Cevap A)
91. Hangisi kalp debisi azaldığında ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A) Renin salınımında artış
B) Karotid sinüs ateşlemesinde artış
C) Atım öncesi yükte artış
D) Atım sonrası yükte artış
E) Sempatik deşarjda artış

(Cevap C)
92. Hangisi hipertiroidizm tedavisinde kullanılır?
A) Liyotironin
B) Liyotriks
C) Metimazol
D) Tiroxin
E) Tiroglobulin

(Cevap C)
93. Aşağıdaki NSAİİ'lardan hangisinin plazma eliminasyon yarı ömrü en uzundur?
A) Tolmetin
B) Diklofenak
C) İbuprofen
D) Ketoprofen
E) Oksaprozin

(Cevap E)
94. Parenteral K vitamini hangisinin tedavisinde etkili değildir?
A) Oral anti koagülan aşırı dozuna bağlı gelişen kanamalar
B) Yenidoğan bebeklerin hemorajik hastalığı
C) Obstrüktif sarılıkta gelişen hipoprotrombinemi
D) Malabsorbsiyon sendromuna bağlı olarak gelişen hipoprotrombinemi
E) Karaciğer hücre zedelenmesine bağlı olarak gelişen hipoprotrombinemi

(Cevap E)
95. Hangisi fenitoin metabolizmasını arttırarak serum düzeyini düşürür?
A) Kloramfenikol
B) Fluoksetin
C) İzoniazid
D) Rifampin
E) Amiodaron

(Cevap D)
96. Aşağıdakilerden hangisi iyon kanalı reseptörü değildir?
A) 5-HT3
B) Nikotinik asetilkolin
C) Glutamat
D) M2 muskarinik
E) GABA

(Cevap D)
97. Aşağıdakilerden hangisi bir benzodiazepin olmamasına karşılık BZ1 reseptör aganistidir?
A) Alprazolam
B) Klorazepat
C) Zolpidem
D) Flurazepam
E) Klordiazepoksit

(Cevap C)
98. Hangisi hem antihistaminik hem de antikolinerjiktir?
A) Piribedil
B) Amantadin
C) Domperidon
D) Difenhidramin
E) Deprenil

(Cevap D)
99. Aşağıdaki reseptörlerden hangisi uyarılınca Gq proteini ile kenetlenerek fosfolipaz C enzimini aktive eder?
A) B1 adrenerjik
B) Alfa 1B adrenerjik
C) 5-HT3
D) 5-HT4
E) Nöronal nikotinik

(Cevap B)
100. Aşağıdaki opiyatlardan hangisi yalnızca oral olarak kullanılır?
A) Fentamil
B) Nalbufin
C) Propoksifen
D) Butorfanol
E) Buprenorfin

(Cevap C)

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
21:08 - CHP: Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli21:03 - Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı20:58 - 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi20:53 - 'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'20:48 - Doğa Koleji, açıklamayı hala yapmadı20:43 - Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı20:38 - Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı20:33 - Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor20:28 - Kasımpaşa 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi20:23 - Bakan Soylu: Talimatları İstanbul'dan veren benim
20:18 - Ağabey tarafından kazara vurulan genç, öldü20:13 - Askeri iş birliği anlaşması TBMM'de20:08 - Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı20:03 - İBB: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına başlıyoruz19:58 - Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi19:53 - Üniversiteli gençlerden alkışlanacak proje19:47 - Eski Çevre Bakanı'nı dolandıran şüpheli tutuklandı19:41 - Radamel Falcao 74 gün sonra 11'de
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam