Hastalık izni sırasında ek ödemeler kesilemez

Danıştay Onikinci Dairesi, SGK ek ödeme esaslarında yer alan, 10 günden fazla süren hastalık izinlerinde ek ödenemez hükmünü, uluslararası anlaşmaya atıfla iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Aralık 2014 13:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Hastalık izni sırasında ek ödemeler kesilemez

Danıştay Onikinci Dairesi, SGK ek ödeme esaslarında yer alan, 10 günden fazla süren hastalık izinlerinde ek ödenemez hükmünü, uluslararası anlaşmaya atıfla iptal etti.

Bilindiği üzere, Anayasa'nın 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Kanun ile uluslararası anlaşmanın çatışması halinde, milletlerarası antlaşma hükümleri uygulanmaktadır.

SGK Ek Ödeme Esasları 2010 yılında yürürlüğe konulmuştur. Bir sendika bu esasların bazı hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açmıştır. Aşağıda iptali istenen maddeler ve sonuçları yer almaktadır. Danıştay kararında özellikle 7/g maddesine yönelik gerekçe oldukça önemlidir. Danıştay, hastalıktan dolayı ek ödemenin kesilmesini, uluslararası anlaşmalara atıfla hukuka uygun bulmamıştır.

Bu karar, benzer yöndeki düzenlemeler ile 657 sayılı Kanunda yer alan hükmün de (7 günü aşan hastalık izinlerinde özel hizmet tazminatının kesilmesi) dava edilmesi sırasında emsal olabilecek niteliktedir.

SGK EK ÖDEME ESASLARININ İPTALİ İSTENEN MADDESİ DANIUŞTAY ONİKİNDİ DAİRESİ KARAR
7/c: Disiplin cezasından dolayı ek ödemenin kesilmesi,
7/ç: Olumsuz sicilden dolayı ek ödemenin kesilmesi
Anayasa Mahkemesi, disiplin cezasından dolayı ek ödemenin kesilmesi yönündeki kanun hükmünü, iptal etmemiştir. Danıştay da, bu iki unsurun performansı etkileyeceğini ve teşvik edici yönünü göz önünde bulundurarak, düzenlemeyi hukuka uygun bulmuştur.
7/h: İstihdam edilen 4/B'li personelin bir üst öğrenimi bitirmesi halinde ek ödemesi yükselmez Danıştay, düzenlemeyi hukuka uygun bulmuştur.
8/c: İstanbul'daki personele 30 puan fazla ek ödeme verilmesi İstanbul ilinde personel istihdamında yaşanan sıkıntıdan dolayı, düzenleme hukuka uygun bulunmuştur.
7/g: hastalık izin süresinin 10 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden ek ödeme ödenmez. Danıştay önce Anayasa'nın 17, 49 ve 55. maddelerine atıfta bulunmuş sonra da 90. maddeyi referans göstermiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde, herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli ücret hakkı vardır, hükmü yer almaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise üye devletlere yaşamı korumak için uygun tedbirler alma yükümlülüğü yanında sağlık hizmetleri sağlama yükümlülüğü de öngörmektedir.
Danıştay Onikinci Dairesi bu atıflardan sonra, 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde yer alan "hastalıklar ve izinler sırasında özlük haklara dokunulmayacağı" yönündeki kurala binaen, düzenlemenin iptaline karar vermiştir.
9. madde:Performans ek ödemesi
Ek: Performans ek ödeme formu
Objektif kriterler yer almadığından hem 9. maddenin hem de eki, "performans ek ödeme forumunun" iptaline karar verilmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesi
Esas No: 2010/2424
Karar no: 2013/9429

Bu Habere Tepkiniz