Doçentlik sınavına yanlış juri oluşumundan dolayı iptal kararı

Ankara 11. İdare Mahkemesi, juri yanlış oluşturulduğu için yapılan sözlü sınavı iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Nisan 2015 11:42, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Doçentlik sınavına yanlış juri oluşumundan dolayı iptal kararı

Erciyes Üniversitesinde yaşanan bir olayda, Endüstri Mühendisliği doçentlik sınavına başvuran bir öğretim üyesi için 5 kişilik juri atanmış ve bu juri eser incelemesinde başarılı bulduğu adayı sözlü sınavda oyçokluğu ile elemiştir.

Aday tarafından açılan davada jurinin yanlış oluşturulduğu ve sözlü sınavın denetlenebilmesi için gerekli tedbirin alınmadığı iddia edilmiştir.

Mahkeme heyeti yaptığı incelemede, 5 juriden sadece 2'sinin alanının endüstri mühendisliği olduğu, ayrıca jüri üyelerinden ikisinin anahtar kelimesinin davacının müracaat ettiği 1.070 kodlu Kalite Yönetimi alanından olmadığını belirtip, yanlış juri oluşturulmasından dolayı sözlü sınavı iptal etmiştir.

Mahkeme ayrıca karar gerekçesinde, sözlü sınav sonrasında tutulan tutanaktaki yanlışlara ise şöyle değinmiştir:

"Hangi jüri üyesinin hangi gerekçeye dayalı olarak davacının sözlü aşamasında başarısız sayılmasına katılmadığının tutanakta açıklığa kavuşturulmadığı gibi, davacının sözlü sınavda verdiği cevapların neden yeterli düzeyde olmadığının, hangi konularda eksiklilerin tespit edildiğinin, verilen doğru cevapların davacının başarılı olmasına neden yetmediğinin açık ve objektif bir biçimde ortaya konularak sözlü sınavın denetlenebilir liginin sağlanmadığı görüldüğünden, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamıştır."

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
ANKARA
11. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO: 2014/769
KARAR NO: 2014/1465

DAVACI:

DAVALI: ÜNIVERSITELERARASI KURUL BASKANLIGI - Ankara


DAVA TARIHI: 22.04.2014

DAVANIN ÖZETI: Nisan 2013 döneminde basvurdugu doçentlik sınavının yayın asamasında basarılı olan davacı tarafından, 27.01.2014 tarihinde girdigi sözlü sınavda basarısız sayılması üzerine basarısız sayılmasına iliskin isleme karsı sınavın usule aykırı yapıldıgı, bu nedenle tekrarlanması istemiyle yaptıgı itirazın reddine iliskin 25.02.2014 tarih ve 3497 sayılı islemin; yapılan jüri degisikliklerinin ve jüri olusumunun mevzuata aykırı oldugu, jüri üyelerinin tarafsızlıgı ve sözlü sınavın yapılıs sekli ile ilgili hukuka ve hakkaniyete aykırı durumların bulundugu, sözlü sınavda vermis oldugu cevapların ses-görüntü kaydı imkanı olmasa dahi en azından birkaç özet cümle ile tutanak altına alınması gerektigi, böylelikle Yönetmelikteki denetlenebilirlik ilkesinin gerçeklestirilecegi, islemin hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI: Dava konusu islemin idari davaya konu edilebilecek nitelikte bir islem olmadıgı, kesin ve icrai bir islem olmadıgı için davanın usulden reddi gerektigi, islemin davacının hukuki durumunda bir degisiklik yaratmadıgı, davanın süresi içinde açılmadıgı, esas yönünden ise, jüri üyelerinin tamamen Doçentlik Sınav Yönetmeligi hükümleri çerçevesinde davacının sınavını yaptıgı ve adayın kendisine yöneltilen sorulara verdigi cevapları göz önünde bulundurarak sınavda basarısız olduguna karar verildigi, sözlü sınavda yapılan degerlendirmenin dogrulugunun veya yanlıslıgının objektif belgelerle ortaya konulmasının sınavın niteligi geregi mümkün olmadıgı, jüri üyelerinin olusumunun hukuka uygun oldugu belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRKMILLETIADINA

Karar veren Ankara 11. Idare Mahkemesi'nce, davalı idarenin usule iliskin itirazları yerinde görülmeyip dosyanın da tekemmül ettigi görüldügünden isin esasına geçilerek geregi görüsüldü:

Dava, Nisan 2013 döneminde basvurdugu doçentlik sınavının yayın asamasında basarılı olan davacı tarafından, 27.01.2014 tarihinde girdigi sözlü sınavda basarısız sayılması üzerine basarısız sayılmasına iliskin isleme karsı sınavın usule aykırı yapıldıgı, bu nedenle tekrarlanması istemiyle yaptıgı itirazın reddine iliskin 25.02.2014 tarih ve 3497 sayılı islemin iptali istemiyle açılmıstır.

2547 sayılı Yüksekögretim Kanunu'nun 24.maddesinde, "a) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası
Kurulca yılda iki kere yapılır.
Asagıdaki sartları haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edecegi tarihe kadar, Üniversitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte baslıca bilim dalı ile uzmanlık ve arastırma konularını da bildirerek basvururlar.
b) Doçentlik sınavına basvurabilmek için asagıdaki sartlar aranır:
1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yüksekögretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmıs olmak.
2) Üniversitelerarası Kurulun her bir bilim disiplininin özelliklerini dikkate alarak belirtecegi görüs çerçevesinde Yüksekögretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen sartları tasıyan özgün bilimsel yayın ve çalısmalar yapmak.
3) Yüksekögretim Kurulunun belirledigi kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavında basarılı olmak. Bu sınavın, adayın bilim dalı ile ilgili olması sartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu sınavı baska bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.
c) Üniversitelerarası Kurul, adayın basvurdugu bilim veya sanat dalından bes kisilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. Ilgili bilim veya sanat dalında yeterli ögretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teskil edilebilir.

Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalısmalarının her birini degerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kisisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre degerlendirmeye esas alınır. Degerlendirmeye esas alınan bu raporların birer örnegi, eser incelemesi sonucuna iliskin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir.

Eser incelemesinde basarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulur. Jüri üyeleri, yapılan sözlü sınavın denetlenebilirligini saglamak için gerekli tedbirleri alır.
Sözlü sınavda basarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında doçentlik unvanı verilir.
Doçentlik sınavına iliskin esas ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüsü alınmak suretiyle Yüksekögretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan Kanun hükmüne dayalı olarak 31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren Doçentlik Sınav Yönetmeligi'nin 5.maddesinin birinci fıkrasında, "(1) Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik Sınav Komisyonunun önerisi üzerine, doçentlik basvurusunda bulunan adaylardan her biri için bes kisilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye belirler. Jüri için asıl ve yedek üyeler, adayın basvurdugu alan göz önünde bulundurularak belirlenir. Adayın basvurdugu alanda yeterli ögretim üyesinin bulunmaması halinde, istisnai olarak, jüri üç asıl ve iki yedek olmak üzere bes üye ile teskil edilebilir. " hükmü, 6.maddesinde ise, "(1) Doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki asamada yapılır.
...
(7) Degerlendirmeye esas alınan jüri raporları itibarıyla çogunlukla eser incelemesinde basarılı bulunan aday, sözlü sınava tabi tutulur.
...
(11) Sözlü sınav, doçent ve profesör unvanına sahip ögretim üyelerine açıktır. Jüri baskan ve üyeleri, sözlü sınavın denetlenebilirligini saglamak için gerekli tedbirleri alırlar. Sözlü sınavın yapılacagı yer ile gün ve saati, sınavın yapılacagı üniversite rektörlügünce internet sayfasında yayımlanır. (12) Sözlü sınav sonunda jüri, adayın basarılı olup olmadıgına çogunlukla karar verir. Bu karar, düzenlenen tutanakta imza altına alınır ve baskan tarafından jüri üyeleri önünde adaya sözlü olarak bildirilir.
(13) Sözlü sınavda basarılı olanlara Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik Belgesi verilir..." hükmübulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisligi bölümü ögretim üyesi olarak görev yapan davacının Ekim 2011 döneminde mühendislik alanında doçentlik sınavına basvurdugu, eser inceleme asamasında 2/5 çogunlukla basarısız sayılması üzerine basarısız sayılmasına dair islemin iptali istemiyle açtıgı davada Ankara 17. Idare Mahkemesi'nin 18.12.2013 tarih ve E:2013/1276 sayılı kararı ile hatalı olusturulan jüri tarafından yapılan eser incelemesi asamasında davacının basarısız sayılmasına iliskin islemde hukuka uygunluk bulunmadıgı gerekçesiyle dava konusu islemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildigi, bu arada davacının Nisan 2013 döneminde 906 kodlu Endüstri Mühendisligi bilim alanı, 1.070 kodlu Kalite Yönetimi anahtar kelimesinden doçentlik sınavına tekrar müracaat ettigi, olusturulan jüri tarafından eser inceleme asamasında basarılı olan davacının 27.01.2014 tarihinde gerçeklestirilen sözlü sınavda jüri üyelerinin oyçoklugu ile basarısız sayıldıgı, davacının basarısız sayılmasına dair isleme yaptıgı itirazın dava konusu 25.02.2014 tarih ve 3497 sayılı islemle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Mahkememizin 08.07.2014 tarihli ara kararına cevaben gönderilen belgelere göre, davacı hakkında sözlü asamada degerlendirme yapan bes jüri üyesinden,
Prof.Dr.Yasemin Claire Erensal'ın bilim alanının 906 kodlu Endüstri Mühendisligi bilim alanı, anahtar kelimesinin 1.039 kodlu Ergonomi oldugu,
Prof .Dr.Murat Caner Testik'in bilim alanının 906 kodlu Endüstri Mühendisligi bilim alanı, anahtar kelimesinin 1.070 kodlu Kalite Yönetimi oldugu,
Prof.Dr.Mahmut Tekin'in bilim alanının 1143 kodlu Üretim Yönetimi bilim alanı, anahtar kelimelerinin 1.070 kodlu Kalite Yönetimi, 1.140 kodlu Üretim Teknolojileri, 1.141 kodlu Üretim ve Servis Sistemleri, 1.148 kodlu Yöneylem Arastırması, 1.180 kodlu Bilisim Sistemleri oldugu,
Prof.Dr.Kenan Özden'in bilim alanının 906 kodlu Endüstri Mühendisligi bilim alanı, anahtar kelimesinin 1.039 kodlu Ergonomi, 2.166 kodlu Uygulamalı Ekonometri, 3.034 kodlu Üretim Yönetimi ve Pazarlama Egitimi oldugu,
Prof.Dr.Ipek Deveci Karakoç'un bilim alanının 1123 kodlu Nicel Karar Yöntemleri bilim alanı, anahtar kelimesinin 1.066 kodlu Istatistiksel Analiz, 1.070 kodlu Kalite Yönetimi, 1.071 kodlu Karar Destek Sistemleri, 1.141 kodlu Üretim ve Servis Sistemleri, 1.148 kodlu Yöneylem Arastırması oldugu,

görülmektedir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre, eser incelemesi yapacak jüri üyelerinin adayın basvurdugu alan gözönünde bulundurularak belirlenmesi gerekmekte olup, jüri üyelerinden ikisinin davacının basvurdugu 906 kodlu Endüstri Mühendisligi bilim alanından olmadıgı, ayrıca jüri üyelerinden ikisinin anahtar kelimesinin davacının müracaat ettigi 1.070 kodlu Kalite Yönetimi alanından olmadıgı anlasılmakta olup davacının basvurdugu bilim alanı ve anahtar kelimesine uygun olarak olusturulmayan jüri tarafından yapılan degerlendirme neticesinde sözlü sınavda basarısız sayılmasının hukuka uygun olmadıgı sonucuna varılmıstır.

Öte yandan, yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre,jüri baskan ve üyelerinin sözlü sınavın denetlenebilirligini saglamakla görevli olmalarına karsın, davacı hakkında Yönetmelik geregi düzenlenen sözlü sınav tutanagında, davacının basarısız sayılmasına oyçoklugu ile karar verildiginin belirtilmesine karsın hangi jüri üyesinin hangi gerekçeye dayalı olarak davacının sözlü asamasında basarısız sayılmasına katılmadıgının tutanakta açıklıga kavusturulmadıgı gibi, davacının sözlü sınavda verdigi cevapların neden yeterli düzeyde olmadıgının, hangi konularda eksiklilerin tespit edildiginin, verilen dogru cevapların davacının basarılı olmasına neden yetmediginin açık ve objektif bir biçimde ortaya konularak sözlü sınavın denetlenebilirliginin saglanmadıgı görüldügünden, davacının sözlü sınavda basarısız sayılmasına iliskin islemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamıstır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 126,20 TL yargılama giderinin ve 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 41,50 TL yürütmenin durdurulması istemi harcı ile artan posta ücretinin karar kesinlestikten sonra davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıstay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 04/11/2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan
EYÜP KAYA
33798
Üye
ADEM ÖZDAG
101829
Üye
LEYLA BAKIR
167855

Bu Habere Tepkiniz