Sağlık Bakanlığından Harcırah Genelgesi

Sağlık Bakanlığı, geçmişe yönelik harcırah ödenmesi uygulaması için genelge yayımladı. Personel Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan genelgede, 01.01.2002 ila 12.07.2006 tarihine kadar naklen atanmış olup da harcırah alamayanlara başvuruları üzerine; idari yargıda dava açmış olanlara ise ayrıca müracaat etmeleri beklenmeksizin harcırahların ödenmesi talimatı verilmiştir. Genelgenin tam metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2006 15:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.100.PER.0.12.00.15 / 130585
Konu : Harcırahların Ödenmesi 26.07.2006

GENELGE
2006/91

Bilindiği üzere, 12.07.2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5538 sayılı ?Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 2 inci maddesi, ile değiştirilen 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının, ?Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar,?ödeneceği belirtilmiştir.

Yine mezkur Kanun'un 3 üncü maddesi ile 6245 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde de; ?Bu kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu ve kuruluşlarında;
a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-31/12/2002 tarihler arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı kanunun 7 inci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 inci maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,

b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,

c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri halinde kanuni mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yürürlükte olan kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle...? ödeneceği düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre; 01.01.2002 ila mezkur Kanun'un yürürlük tarihi olan 12.07.2006 tarihine kadar naklen tayin işlemlerine bağlı olarak ödenmeyen harcırahların ödenmesi, yine harcırah ödenmemesi sebebiyle idari yargıda Bakanlığımız veya Valilikler aleyhine dava açmış olan personele ayrıca müracaat etmeleri beklenmeksizin harcırahlarının ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bundan sonra harcırah işlemlerinin 6245 sayılı Kanun'un değişik 10 uncu maddesi hükmüne göre yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber