ÖSYM, KPSS'yi bu nedenden dolayı mı açıklamıyor?

ÖSYM, 2577 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeden dolayı sınav sonuçlarını yayınlamıyor olabilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Temmuz 2015 16:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
ÖSYM, KPSS'yi bu nedenden dolayı mı açıklamıyor?

Bir idari işleme ne kadar sürede ve nasıl dava açılacağı, 2577 sayılı Kanununda düzenlenmiştir. Tıklayın.

Bu Kanuna, 11/9/2014 tarihinde, merkezi sınavlar için özel bir hüküm eklenmiştir.

Bu özel hükme göre,
- sınav tarihinden itibaren 10 gün içinde dava açılması,
- 7 gün içinde mahkeme heyetince ilk incelemenin yapılması,
- 3+3 gün içinde savunma verilmesi ve
- tekemmülden itibaren de 15 gün içinde karar verilmesi,
gerekiyor.

Tüm bu süreçler 45günü bulmaktadır.

Bir anlamda merkezi sınavlar için hızlı yargılama getirilmiştir. Daha önceki uygulamalarda 5 ay sonra dahi soru iptali kararı verilebilmekte ve sınav sonuçları yeniden hesaplanabilmekteydi. Bu bağlamda yeni usul güzel olmuştur.

Diğer taraftan şunu da belirtmek istiyoruz. Bu süreç KPSS sorularına dava açılmış ise geçerlidir. Ancak 5 Temmuz'da yapılan sınava dava açıldığına yönelik olarak medyada bir haber yer almamaktadır. ÖABT'nin Coğrafya testi için bir dava açılmıştır. Bu dava ise, 5 Temmuz'daki sınavı KPSS A adayları yönünden etkilememektedir. Dolaysıyla eğer dava açılmış ise, hızlandırılmış 45 günlük yargılama süresi beklenecek, eğer dava açılmamış ise ÖSYM geçen yıla göre oldukça gecikmiştir.

memurlar.net olarak yaptığımız değerlendirmeye göre, ÖSYM, mahkeme kararının sonucu beklemekte ve bu nedenden dolayı da sınav sonuçlarını açıklamamaktadır. Ancak en doğru bilgilendirmeyi, ÖSYM'nin kendisi yapması gerekir.

İşte Kanunda yer alan o madde

Madde 20/B - (Ek madde: 10.09.2014 - 6552 S.K./96. md.)

1. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde:

a) Dava açma süresi on gündür.

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

ç) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.

d) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.

e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

f) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

g) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.

ğ) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi beş gündür.

h) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hallerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.

ı) Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Karar en geç yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.

2. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber