Serbest diş hekimine yaptırılan tedavinin tüm ücretlerinin ödenmesine dair Erzurum 2. İd. Mah. Kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2006 13:49, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Mahkeme kararlarınızı bize gönderin, yayınlayalım

T.C.
ERZURUM
2 İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2006/123
KARAR NN: 2006/2330

DAVACI: Arif KÜSMÜŞ/ İlçe Tanm Müdürlüğü- Patnos - AĞRI

DAVALI: Patnos Kaymakamlığı Patnos - AĞRI

DAVANIN ÖZETİ: Davacının serbest diş hekimine yaptırdığı tedavi sonucu ödediği tedavi ücretinin tarafına ödenmesi için yaptiği başvuru üzerine ödenmeyen 2.748,00,-YTL:lik kısmının yasa ve yönetmeliklerde yer almayan kısıtlamaların bütçe uygulama talimatlarıyla getirilmeyeceği iddia edilerek talep tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Karar veren Erzurum 2İdare Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelenerek İşin gereği düşünüldü;

Dava; davacının, serbest diş hekimine yaptırdığı tedavi sonucu ödediği tedavi ücretinin tarafına ödenmesi için yaptığı başvuru üzerine ödenmeyen 2.748,00.-YTL.lik kısmının yasa ve yönetmeliklerde yer almayan kısıtlamaların bütçe uygulama talimatlarıyla getirilmeyeceği iddia edilerek talep tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tedavi Yardımı" başlıklı 209,maddesinin 1 .fıkrasında, "Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderleri v e yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye resmi tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şartar," hükmüne yer verilmiştir.
Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin "Özel Sağlık Kuruluşlarında Tedavi" başlıklı 22.maddesinde de, tedavi özel sağlık kuruluşlarında sağlandığı takdirde talep edilen paranın hasta tararından tabibe ödeneceği, alınacak fatura ilgili kuruma verilerek bedelinin kurumdan alınacağı öngörülmüş, "Diş Hastalıklarını Tedavisi" başlıklı 31,maddesinde ise, diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedelinin ödenmeyeceği hükmü getirilmiştir.

Yasaların uygulanmasını gösterme için çıkartılan tüzük, yönetmelik ve talimatların dayalı oldukİan yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacakları idari hukukunun bilinen ilkelerindendir. 657 sayılı Yasanın 209 .maddesinde devlet memurlarının tedavi giderlerinin ödenmesi konusunda tedaviye resmi tabip raporuyla lüzum gösterilmesi gerektiği açıkça hükme bağlanmış, başkaca bir koşul veya sınırlama getirilmemiştir.

Her ne kadar sözü edilen Yönetmeliğin Ek 1 .maddesinde, bu yönetmeliğe tabi yurtiç ve yurt dışı tüm tedavi ücretleri ve işitme cihazı, tekerlekli sandalye, gözlük, suni aza, organ protezs i, diş tedavisi ve protez gibi cihaz ücretlerini kapsayacak şekilde gerekli sınırlımaların konmasının, günün şartlarına göre her iki yılda bir dengeli bir şekilde birim fiyâtlarinı saptanmasının Maliye ve Gümrük, Milli Savunma, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca müştereken yapılacağı hükmü yer almakta ise de, Devlet memurları Kanunu 209 maddesini son fıkrası ile getirilen ve sadece ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin %20'sinin memur tararından ödeneceğine ilişkin sınırlama hükmü de dikkate alındığında bu madde uyarınca konulacak sınırlamaların bir yandan zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyum sağlamayı, öte yandan ihtiyacı karşılamakla birlikte gereksiz ve lüks tüketimi önlemeyi amaçladığı, madde ile tedavi için gerekli plan giderlerin bir kısmınınilgililerce karşılanmasının öngörüknediği açıktır.

Olayda ise, Kayseri Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde 90 gün içinde tedavi mümkün olmadığı gerekçesiyle serbest diş hekimine sevk edilen ve tedavisi yapılan davacının fetura karşılığı, 25 adet vener kron seramik diş bedeli olan 4.125,00.-YTL ödediği bu paranın tarafına ödenmesi için 30.11.2005; tarihli dilekçe ile davalı idareye başvuruda bulunduğu, ödediği miktarın 2.748,00.-YTLlik kısmının ödenmemesi üzerine tazmini istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, anılan yönetmeliğin 31 .maddesinde belirtilen ve diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin dışında yapılan tedavi giderlerinin kısıtlanacağı yolunda mevzuata açık bir hüküm olmadığı halde, yasa ve yönetmelikte yer almayan ve 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla getirilen kısıtlayıcı hükme dayanılarak davacıya tedavi giderinin tamamının ödenmemesi hukuka ve mevzuata aykırı bulunduğundan, tedavi giderini tamamının davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALÎNE, tedavi gideri talebinin talebinin KABULÜNE, hesaplanacak miktara 30.11.2005 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, aşağıda dökümü yapılan 39,00.-YTL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, arta kalan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, karann tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde bu karara karşı Erzurum Bölge îdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde itiraz başvurusunda bulunabileceğinin taraflara tebliğine, 06.11.2006 gününde karar verildi,

HAKÎM: Züleyha ALICI

Mahkeme kararlarınızı bize gönderin, yayınlayalım

Bu Habere Tepkiniz