Milli Eğitimin Şef Ataması Hatalı mı?

Milli Eğitim Bakanlığının görevde yükselme eğitimi düzenleyerek gerçekleştirdiği "Şef" atamalarında hata yapılıp yapılmadığı dava konusu olacak gibidir. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamaya göre ilan edilmeyen Şef kadrolarına, kazanan adayların ataması yapılmış olup, bu uygulamanın eğitime alınması muhtemel kişilerin haklarını zedelediği yönünde görüşler bulunmakta olup, uygulamaya ilişkin bir değerlendirme için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2007 18:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KAÇ KİŞİLİK ŞEF KADROSU İÇİN SINAV AÇILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağustos 2006 tarihi itibariyle, taşra teşkilatında boş bulunan 773 boş şef kadrosu için müracaatlar alındığı belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre 3 katı adayın değerlendirmeye alınması gerekmekte olup, Bakanlık üç katı olan 2319 aday belirleyerek, bu adayları 30 Ekim-17 Kasım 2006 tarihleri arasında görevde yükselme eğitimine alımıştır.

Eğitim sonunda 18 Kasım 2006 tarihinde yapılan sınavı ise Bakanlık taşra teşkilatında çalışan 1466 kişi sınavı kazanmıştır.

1466 kişi puan ve tercih üstünlüğüne göre atanmıştır. Bazı adaylar tercihlerde uygun il olmadığı için kazanmış olmasına rağmen başvuru yapmamış, bu nedenle de toplam 735 kişinin ataması yapılabilmiştir. Yani 38 kadro boş kalmıştır.

Bakanlık uygulamasını bu şekilde tamamlamışken, 14 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ?2006/11298 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı?nı gerekçe göstererek toplam 571 adet yeni şef kadrosu ile birinci atamada kullanılan 773 kadrodan kalan 38 adet boş kadroya daha atama yapmıştır. Bu atamalarda sınavı kazananlar arasından puan ve tercih üstünlüğüne göre yapılmıştır.

İŞLEMİN YANLIŞ OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN ARGÜMANLARI...

"İşlem, iki açıdan yanlıştır" denmektedir... Bunlar şue şekildedir..

1- Milli Eğitim Bakanlığı ilana çıkmadığı kadrolara, sınavı kazananlar arasından atama yapmıştır. Oysaki eğer ilana çıkmayan kadrolar için de değerlendirme yapılsaydı, görevde yükselme eğitimine 2319 aday değil 4032 aday çağırılacak, bu halde bazı adaylar Şef olma imkanına kavuşabilecekti. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı değerlendirme ile sınava girmeyen adayların haklarını elinden almıştır.

2- İşlemin birinci bölümünde tercih hakkı alınanlar 773 boş şef kadrosu üzerinden tercihte bulunmuştur. Eğer 1344 kadro üzerinden değerlendirme yapılsaydı daha geniş bir tercih hakkı ortaya çıkacaktı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ ARGÜMANLARI NELER? YÖNETMELİK NE DİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının görevde yükselme yönetmeliğinde şu hükümler yer almaktadır:

"Görevde yükselme sınavı
MADDE 18- (1) Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) yazılı olarak yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı diğer sorular ortak hazırlanır.
(3) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir."

"Atama
MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görev yapmakta oldukları teşkilat kadrolarına atanır. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacak personel bu Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Yine de puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

(2) Başvuru sayısının boş kadro sayısından daha az olması veya görevde yükselme sınavını yeteri kadar adayın kazanamaması nedenleriyle personel ihtiyacı karşılanamayan birim ya da illerin bu ihtiyacı, merkez teşkilatı ve diğer illerde yedek konumundaki istekli adaylardan başarı listesine göre Bakanlık koordinesi sağlanarak karşılanabilir. "

Yönetmeliktede görüleceği üzere boşalan kadrolara nasıl atama yapılacağı hususu düzenlenmemiştir. Bu halde genel yönetmeliğe bakmak gerekmektedir. Genel Yönetmeliktede konuya ilişkin net bir düzenleme bulunmamaktadır. Konumuzla ilgili olarak " Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir." hükmü, 11'inci maddenin son bendinde yer almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarının bir sonraki sınava kadar geçerli olduğu hükmünden yola çıkarak değerlendirmesini yapmıştır.

DANIŞTAY KARARI NE DİYOR?

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 2005 5009 2004 1756 08/11/2005

KARAR METNİ
SINAV AÇILMAYAN, SINAVDAN SONRA BOŞALAN YA DA BOŞALACAK OLAN KADROLARA ATAMA YAPILMASINA HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Ankara Üniversitesi Rektörlüğü - ANKARA
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : ?
Vekilleri : Av. ?
İsteğin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003 günlü, E:2003/1131, K:2003/1831 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
....

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ? Fakültesi Dekanlığı'nda Dekan Sekreteri olarak görev yapan davacı, tarafına şeflik kadrosu verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ? günlü, ? sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 18.12.2003 günlü, E:2003/1131, K:2003/1831 sayılı kararıyla; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca kadro boşalmalarında bir sonraki sınav yapılıncaya kadar eski sınav sonuçlarının geçerli sayılarak, kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılacağı kurula bağlandığından davacının sınavdan sonra boşalan bir adet şeflik kadrosuna atanması gerektiği, bu nedenle işlemin hukuka aykırı olarak kurulduğu gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare; davacının atanmasını talep ettiği kadronun sınavdan sonra boşaldığını, davacının bu kadroya atamasının yapılmasının sınava katılmak isteyen diğer adayların hak kaybına neden olacağını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 11. maddesinde "Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuru inceleme kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir. İnceleme yapılırken bu görevler için gerekli olan, sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin şartlarına haiz olma durumları dikkate alınır. İnceleme sonuçları adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir. Yapılan inceleme neticesi, şartları uygun bulunanların hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak, bu sayı kadro sayısının iki katına indirilir." hükmü yer almakta olup, aynı Yönetmeliğin 16. maddesinde ise Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmek için görevde yükselme sınavına katılarak 100 tam puan üzerinden 70 puan alarak başarılı bulunmaları şartı getirilmiş, 20. maddesinde de "Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, atamada hizmet süresi fazla olan personel öncelik kazanır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılır. Sınav sonuçları aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; Ankara Üniversitesi ? Fakültesi Dekanlığı tarafından görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda atama yapılacak için bir adet şef kadrosunun boş olduğunun Rektörlüğe bildirildiği, ilgili Yönetmelik uyarınca bir kadro için en fazla iki aday eğitime alınabileceğinden, davacı ile birlikte iki kişinin bu kadro için görevde yükselme eğitimine ve sınavına alındığı, yapılan sınav sonucunda davacıdan daha yüksek puan alan personelin şef kadrosuna atamasının yapıldığı, sınavdan sonra 1 adet şef kadrosunun daha boşalması nedeniyle davacının bu kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun, idarece daha sonra açılan boş kadro için başvuruda bulunma hakkı elde edecek diğer iki adayın hakkını zedeler nitelikte görüldüğünden reddedildiği anlaşılmaktadır.
Gerek Genel Yönetmeliklerde gerekse Kurum Yönetmeliğinde yer alan boş kadrolardan kasıt, davacının ileri sürdüğü gibi mevcut tüm boş kadrolar olmadığı açık olup, bu düzenlemelerde yer alan boş kadroların, kurumun sınav açılmasını uygun gördüğü kadrolar olarak anlaşılması gerekir. Dolayısıyla, sınavı açılmayan, sınavdan sonra boşalan ya da boşalacak olan kadrolara, bu sınav sonucuna göre atama yapılması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle, davalı idarece görevde yükselme sınavı sonucunda davacının sınavına girdiği unvan için ilan edilen boş kadro karşılığı atama yapılacağının önceden duyurulması ve bu çerçevede yapılan sınav sonucunda başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar kişinin atamasının yapılması karşısında, davacının görevde yükselme sınavında başarılı olduğundan bahisle atamasının yapılması yolundaki başvurusunun reddedilmesine dair işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Öte yandan, davacı söz konusu sınavda başarılı sayılmışsa da, ilan edilen kadro dışındaki mevcut boş kadrolara atama yapılması noktasında davalı idare takdir yetkisine sahip bulunduğu gibi, yargı kararıyla atama yapılması yolunda zorlanması mümkün değildir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003 günlü, E:2003/1131, K:2003/1831 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 8.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
(DAN-DER; SAYI : 112)
BŞ/Aİ

Yukarıdaki Danıştay kararı incelendiğinde " Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir." hükmünün yükseköğretim personeline yönelik görevde yükselme yönetmeliğinde de yer aldığı ancak Danıştay'ın "Dolayısıyla, sınavı açılmayan, sınavdan sonra boşalan ya da boşalacak olan kadrolara, bu sınav sonucuna göre atama yapılması hukuken mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunduğu görülmektedir.

SON BİR DEĞERLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığının, ilandan sonra boşalan kadrolara sınavı kazananlar arasından atama yapması yönündeki değerlendirme, yukarıdaki madde hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde eğitime alınmayan adayların haklarını zedelemiştir. Ancak, bu konudaki son değerlendirmeyi, işlemin dava konusu yapılması halinde, mahkeme yapacaktır. Açılacak bir davanın, ilana çıkılan boş kadro sayısı az gösterildiği için görevde yükselme eğitimine alınmayan ve bu nedenle mağdur edilen adaylar lehine sonuçlanması mümkündür.

Diğer taraftan, mahkemece yapılacak incelemede " Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir." hükmünden yola çıkılarak idare lehine de karar verilmesi mümkündür.

Bu Habere Tepkiniz