MEB'in Şeflik kadrolarına yönelik görevde yükselme uygulamasına dava açıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2007 10:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
DANIŞTAY ?. DAİRESİNE
ANKARA

DAVACI : TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASINI TEMSİLEN
GENEL BAŞKAN ÜMİT DEMİREL
Düz Mah.Süleyman Felek Cad.No:42/4 Kanber İş hanı ORDU

DAVALI :T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/ANKARA

DAVA : T.C.Milli Eğitim Bakanlığının 18 Kasım 2006 tarihinde yapılan Taşra Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek için Görevde Yükselme Sınavı için ilan edilen 773 boş kadrodan ataması yapılmayan 38 kadro ile 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2006/11298 karar sayılı bakanlar kurulu kararı ile ek olarak tahsis edilen 571 yeni şef kadrolarına yeni bir sınav açılmadan atama yapılmasına ilişkin işlemin iptali taleplidir.

AÇIKLAMALAR :

1- TC. Milli Eğitim Bakanlığı 12/05/2006 tarihli ve 40897 sayılı genelgesi ile Bakanlık Merkez Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı'na ilişkin duyurusunu yapmış ve başvuruları kabul etmiştir. Söz konusu genelgenin ?Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar? başlıklı bölümünün (c) bendinde ?Merkez Teşkilatı? ibaresinin olması nedeniyle söz konusu sınav için ilan edilen 272 şeflik kadrosu için açılan hizmetiçi eğitim kursuna ve kurs sonunda yapılacak sınava, taşra teşkilatında görev yapan ve gerekli şartları taşıyan personellerin başvuruları kabul edilmediği için alınmamıştır. Bu durum; Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 7. maddesinin 1/ç bendinde şef kadrosuna atanabilmek için ??.3. Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak? hükmü ile açıkça bağdaşmamaktadır. Çünkü bu bendde; Bakanlığın merkez-taşra teşkilat ayrımı yapılmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli hukuka ve söz konusu yönetmeliğe aykırı bir şekilde, ayrı ayrı iki işlem tesis etmek suretiyle (TC. Milli Eğitim Bakanlığı 12/05/2006 tarihli ve 40897 sayılı genelgesi ile Bakanlık Merkez Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı, 07/07/2006 tarihli ve 55165 sayılı genelgesi ile Taşra Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı) merkez-taşra ayrımı yaparak taşra teşkilatında görev yapan personelin kariyer haklarını engelleyici bir işlem tesis etmiştir. Ayrıca söz konusu işlem taşra teşkilatı içinde merkez teşkilatında çalışan adaylar içinde aynı şekilde vukuu bulmuştur. Şöyle ki; T.C.Milli Eğitim Bakanlığı 2006 Taşra teşkilatı şef kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavı başvuru kılavuzu'nun ?Başvuru Esasları? bölümünün 2.1. Başvuru Şartları maddesinin (g) bendinde ?Bakanlık Taşra Teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki taşra teşkilatı kadrolarında görev yapıyor olmak.? hükmü ile merkez teşkilatında çalışan ve gerekli şartları taşıyan adayların söz konusu sınav için başvuruları kabul edilmeyerek görevde yükselme ve kariyer hakları ellerinden alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin hiçbir maddesinde taşra-merkez ayrımı söz konusu değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca tesis edilen ve uygulamaya konulan işlem hem taşra teşkilatında çalışan hem de merkez teşkilatında çalışan ve genel şartları taşıyan adayların mağdur olmalarına sebebiyet vermesinden dolayı yapılan bu uygulama zaten baştan itibaren sakatlık taşıyan bir işlemdir.

Halbuki, olması gereken merkez teşkilatı 272 boş şeflik kadroları ile taşra teşkilatı 773 boş şeflik kadrolarının toplamı olan 1045 kadro ilan edilerek Milli Eğitim Bakanlığı'nda merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan ve genel şartları taşıyan tüm adayların 1045 kadro üzerinden hem merkez teşkilatına hem de taşra teşkilatına başvurularının alınması ve başvuru sayısının 1045'den fazla olması durumunda 1045 x 3 = 3.135 adayın eğitime ve sınava alınarak 1045 şef kadrolarına puan üstünlüğü esas alınarak atama yapılmalıydı. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bu ayrım Eğitim çalışanları arasındaki sosyal adalet ve sosyal barışında bozulmasına sebebiyet vermiştir. Oysaki idarece tesis edilen tüm işlemlerde sosyal adaletin ve barışın sağlanması esastır.

2- T.C.Milli Eğitim Bakanlığı 2006 Taşra teşkilatı şef kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavı başvuru kılavuzu gereği Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde boş bulunan toplam 773 boş şeflik kadroları için 14-29 Ağustos 2006 tarihlerinde başvuruları kabul etmiş, başvuruda bulunan adayların toplam sayısının 773 x 3 = 2319'un üzerinde olması sebebiyle M.E.B. Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 11. maddesi hükümlerine göre adayları EK-1 değerlendirme formunda belirtilen kriterlere tabi tutarak görevde yükselme eğitimine katılacak adayları belirlemiştir. Belirlenen 2319 aday 30 Ekim ? 17 Kasım 2006 tarihleri arasında hizmet içi eğitime alınmış ve 18 Kasım 2006 tarihinde 773 boş şeflik kadrosu için şeflik sınavına tabi tutulmuşlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı, EK-1 değerlendirme formunda belirtilen hususlardan;

a)- EK-1 değerlendirme formunun 4.maddesinde yazılı ? ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.) a) her takdirname için 2 puan ve b) her ödül için 4 puan verilir.? hükmüne rağmen İlçelerde atamaya yetkili olan kaymakamlarca verilmiş takdirname ve ödüllerin puanlamaya dahil edilmediği,

b)- EK-1 değerlendirme formunun 8.maddesinde yazılı ?görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı ve benzer unvanlar için uygulanır.) a) başarısız olduğu her bir sınav için (-2) puan, b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için (-3) düşülür." hükmüne rağmen 2000 yılında yapılan şeflik sınavına katılan ve başarısız olan adaylardan (-2) puan düşülmediği,

tespit edilmiştir. Söz konusu işlem için tesis edilen uygulamada Milli Eğitim Bakanlığının taraflı ve yanlı bir tavır izlediği, ayrıca bu uygulama ile bazı adaylar için Ek-1 değerlendirme formunun genel hükümlerine uyulmayarak diğer adayların önüne geçtiği ve bu uygulamanın Kanunun genellik ve açıklık ilkeleri ile eşitlik ilkelerine bağdaşmamakta ve söz konusu işlem için tesis edilen uygulama en başından itibaren hatalı, maksatlı ve idarenin takdir yetkisini kötüye kullandığının göstergesidir.

3- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Taşra teşkilatı Şef kadrolarına atanabilmek için 18 Kasım 2006 tarihinde 773 boş şeflik kadrosu için uygulamaya koyduğu ÖN ELEME niteliği taşıyan boş kadro sayının 3 katı adayın eğitime alınması işlemini Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 11.maddesinde belirtilen ?Görevde Yükselme Eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç kattan az sayıda istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının 3 (üç) katından fazla aday olması halinde Ek-1 değerlendirme formuna göre puanlama yapılarak en yüksek puanı olan adaydan başlanmak suretiyle boş kadronun 3 (üç) katı personel belirlenerek görevde yükselme eğitimine alınacaktır." hükmüne dayanarak toplam 4605 adet başvuru içinden 2319 adayı görevde yükselme eğitimine ve şeflik sınavına almış olup, gerekli şartları taşıyan 2286 adayı eğitim ve sınav dışı bırakmıştır.

2006 Taşra teşkilatı şef kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavı başvuru kılavuzu gereği Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde boş bulunan toplam 773 boş şeflik kadroları için görevde yükselme eğitimine aldığı toplam 2319 adaylardan 1466'sı 70 ve üzeri puan alarak sınavı kazanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27/12/2006 tarihinde 735 adayın tercih üstünlüğü çoğunlukta olmak üzere ataması yapılmış olup, bazı adaylar tercihlerde uygun il olmadığı için kazanmış olmasına rağmen başvuru yapmamış yani 38 kadro boş kalmıştır. Milli eğitim bakanlığı taşra teşkilatı şef kadrolarına atanabilmek için yapmış olduğu sınav uygulamasını bu şekilde tamamlamışken 14 Aralık 2006 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 2006/11298 karar sayılı bakanlar kurulu kararını gerekçe göstererek toplam 571 adet yeni şef kadrosu ile birinci atamada kullanılan 773 kadrodan kalan 38 adet boş kadroya daha atama yapmıştır. Yani milli eğitim bakanlığı ek bir sınav açmadan, 2006/11298 karar sayılı bakanlar kurulu kararı ile tahsis edilen 571 ek boş kadroya daha atama yapmıştır. Bakanlığın bakanlar kurulu kararı ile tahsis edilen 571 ek boş kadro için yeni bir sınav açmadan hizmet içi eğitime alınan adaylar arasından şef kadrolarına atama yapması işlemi hukuka aykırı bir işlem olmuştur. İdarenin takdir yetkisi ancak, kamu yararı gözetir nitelikte olması gerekirken, idare takdir yetkisini kötüye kullanarak, eğitimine alınmayan toplam 2286 adayın haklarını bu uygulama ile zedelemiş ve şartları taşıyan 2286 adayın kariyer gelişimlerini engellemiştir.

Şöyle ki; Milli eğitim bakanlığının bu işlemi Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 11.maddesinde?Görevde Yükselme Eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez'' hükmü ile bağdaşmamış ve kılavuzda belirtilen boş kadro sayısının 3 katı kadar aday eğitime alınmış olup toplam 2286 aday hak kaybına uğramıştır. Çünkü Milli eğitim bakanlığı ilan ettiği kadro sayısından daha fazla kadroya, sınavı kazananlar arasından atama yapmıştır.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 9.maddesinde ?Görevde yükselme eğitimi için eğitim tarihinin en az bir ay önce yapılacak duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri ile diğer hususlar belirtiler.? hükmü yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bu hükme 773 boş şeflik kadrosunu açıklarken ve işlem tesis ederken uymuş olup, 773 boş şeflik kadrosuna ataması yapılmayan 38 adet boş şeflik kadrosu ile 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2006/11298 karar sayılı bakanlar kurulu kararı ile T.C. Milli Eğitim bakanlığına tahsis edilen 571 adet yeni şef kadrosu için bu hükmü uygulamamıştır.

Oysa ki ilan edilmeyen kadrolar için belirlenen adaylar da hizmet içi eğitime alınmış olsa idi görevde yükselme eğitimine 2319 aday değil 4032 aday katılabilecekti. Milli eğitim bakanlığının tesis etmiş ettiği bu işlem, şef olabilecek bir çok adayın eğitim ve sınav hakkını elinden almaktan başka bir şey değildir. Yani 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2006/11298 karar sayılı bakanlar kurulu kararı ile T.C. Milli Eğitim bakanlığına tahsis edilen 571 adet yeni şef kadrosuna ve daha önce ilan edilen 773 adet boş şef kadrosundan arta kalan 38 adet şef kadrosuna, yeni bir hizmet içi eğitim ve yeni bir sınav açmadan atama yapılması işlemi, idari işlemin amaç unsuruna aykırıdır, amaç kamu yararı olmalıyken keyfiliğe kaçılmış, idare tarafından şef olabilecek bir çok adayın hakkı elinden almıştır. Her ne kadar Milli eğitim bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin 18.maddesinin 3.fıkrasında sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir hükmü yer alsa da; idarece görevde yükselme sınavı sonucunda sınavı kazananların 29/12/2006 tarihinde yapılan ikinci atamada sınavdan önce ilan edilen boş kadro karşılığı atama yapılacağının önceden duyurulması ve bu çerçevede yapılan sınav sonucunda başarılı olan adayların daha sonra tahsis edilen kadrolara atamalarının yapılması hukuka aykırıdır. Çünkü yapılan ikinci atama yeni bir idari işlem olup, MEB personeli görevde yükselme ve unvan yönetmeliği kapsamında ilan edilerek yeniden başvuruların alınması, yeni görevde yükselme eğitimi ve yeni bir sınav gerektirmektedir. Bu durumda Bakanlığın 18 Kasım 2006 tarihinde açmış olduğu sınav, 773 adet kadroyu kapsamakta iken aynı sınava bağlı olarak, yeni bir sınav açılmadan sadece ek kadro tahsisi ile atama yapılması eğitime alınmayan toplam 2286 adayın menfaat ve hak kaybına uğramasına sebep olmuştur.

Danıştay 5.dairesi 08/11/2005 tarihli 2005/5009 sayılı kararında; sınavı açılmayan, sınavdan sonra boşalan yada boşalacak olan kadrolara,eski sınav sonucuna göre atama yapılamasının hukuken mümkün olmadığını ve sınava katılmak isteyen diğer adayların hak kaybına uğrayacağını hüküm altına almıştır. Söz konusu Danıştay kararı: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca kadro boşalmalarında bir sonraki sınav yapılıncaya kadar eski sınav sonuçlarının geçerli sayılarak, kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılacağı kurala bağlandığından davacının sınavdan sonra boşalan bir adet şeflik kadrosuna atanması gerektiği, bu nedenle işlemin hukuka aykırı olarak kurulduğu gerekçesiyle iptal edilen mahkeme kararının temyizen bozulmasına ilişkindir. Danıştay 08/11/2005 tarihli bozma kararında açılan bir şeflik sınavını kazandıktan sonra , boşalan kadrolara daha önceki sınavı kazanan bir adayın atanmasını hukuka aykırı olarak yorumlamıştır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir hükmünün T.C. Milli Eğitim bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yer aldığı ancak ?Sınavı açılmayan sınavdan sonra boşalan yada boşalacak olan kadrolara ,bu sınav sonucuna göre atama yapılması hukuken mümkün değildir.? değerlendirmesinde bulunduğu görülmektedir. sınav açılması aşamasında ilan edilen kadrolara, sınavı kazananlar arasından atama yapılması eğitime alınmayan adayların haklarını zedelemek ve kamu yararı amacını ihlal etmek ve daha az başarı ile yetinmek sonucunu doğurmak olacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER VE DELİLLER : TC.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/05/2006 tarihli ve 06/40897 sayılı genelgesi, TC.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07/07/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.01.72/55165 sayılı görevde yükselme konulu duyuru niteliğindeki 81 İl Valiliğine dağıtımı yapılan yazısı, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 2006 Taşra Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 11/07/2006 tarihli ve 2006/19 sayılı genelgesi,Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 12/01/2007 tarihli 881 sayılı yazısı ve ekleri Ek-1 Değerlendirme Formları, T.C Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ,2575 sayılı yasa ,2577 sayılı yasa, 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2006/11298 karar sayılı bakanlar kurulu kararı, Danıştay 5.dairesinin 08/11/2005 tarihli 2005/5009 sayılı kararı ve her türlü delil.

İSTEK VE SONUÇ : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalarak;

- Milli Eğitim bakanlığınca 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2006/11298 karar sayılı bakanlar kurulu kararı ile T.C. Milli Eğitim bakanlığına tahsis edilen 571 adet yeni şef kadrosuna ve daha önce ilan edilen 773 adet boş şef kadrosundan arta kalan 38 adet şef kadrosuna, yeni bir hizmet içi eğitim ve yeni bir sınav açmadan 773 adet boş şef kadrosu için başvuruda bulunan, hizmet içi eğitime alınıp, sınava giren ve başarı olanlardan atama yapılması işleminin iptalini ,

- Yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim?../01/2007

TEÇ-SEN
Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasını Temsilen

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANI
ÜMİT DEMİREL

EKLER :
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. Yazısı (1 Adet)
2- Teç-Sen Merkez Yönetim Kurulu Kararı (1 Adet)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
4- TC.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/05/2006 tarihli ve 06/40897 sayılı genelgesi,
5- TC.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07/07/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.01.72/55165 sayılı yazısı,
6- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,
7- 2006 Taşra Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu,
8- Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 11/07/2006 tarihli ve 2006/19 sayılı genelgesi,
9- Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 12/01/2007 tarihli 881 sayılı yazısı ve ekleri Ek-1 Değerlendirme Formları (4 Adet)
10- Danıştay 5.dairesinin 08/11/2005 tarihli 2005/5009 sayılı kararı.

Bu Habere Tepkiniz