1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlksan ana statüsünün 15 maddesinde değişiklik yapıldı. Değişiklikleri yorumluyoruz.

İlksan ana statüsünde yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı tablosunu yayınlıyoruz.
02 Mart 2017 09:37
Yazdır
İlksan ana statüsünün 15 maddesinde değişiklik yapıldı. Değişiklikleri yorumluyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Mart 2017 tarihinde uygun gördüğü düzenlemeyle, 1995 tarihli İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde değişiklikler yaptı.

Yapılan değişikliklerin dikkat çeken bölümleri şu şekildedir:

1- Temsilcilerin meclisinin 4 yılda bir yenileceği şeklindeki kural 6 yılda bir yenilenme şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik hali hazırdaki üyeler için uygulanacaktır.

2- Yönetim kurulunun görev sresi iki yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklik hali hazırdaki üyeler için 2 yıl olarak uygulanacaktır.

3- Genel müdür sadece işletme ekonomisi, maliye, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilim mezunları arasından seçilebilecektir.

4- Emekli olan üyelerin sandığa memur olarak atanmalarını öngören hüküm kaldırılmıştır.

5- Maluliyet yardımı kaldırılmıştır.

6- Sandığın iki yılda bir değil Bakanlığın uygun gördüğü her zamanda denetlenmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

7- Ölüm halinde, 120 ay sandığa aidat koşulu aranmaksızın emekli yardımı yapılması yönünde değişiklik yapılmıştır.

8- Sandığın azaları olarak daha önce Kanun hükmüne atıf yapılmış idi. Yeni düzenlemedeKanun hükmü yönetmeliğe yazılmıştır.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
MADDE 2- Bu Ana Statü Sandığın organlarının teşekkülüne, görev ve yetkilerine, Sandığın idaresi ve işleyişine, teftiş ve denetimine, Sandık personelinin atanma şekillerine, üyelere yapılacak yardımlara dair hususları ihtiva eder. MADDE 2 - (1) Bu Anastatü Sandığın organlarının teşekkülüne, görev ve yetkilerine, Sandığın idaresi ve işleyişine, denetimine, Sandık personelinin atanma şekillerine, üyelikler ile ilgili düzenlemelere, üyelere yapılacak yardımlara ve Sandığın menkul ve gayrimenkulleri ile nakitlerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair hususları ihtiva eder."
MADDE 4- Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
c) Tebliğler Dergisi: Milli Eğitim Bakanlığınca çıkartılan yayın organını,
ç) Temsilciler Kurulu: Temsilci üyelerden oluşan genel kurulu,
d) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın Genel Müdürlüğünü,
e) Genel Müdür: Bu Sandığın Genel Müdürünü,
f) İşletme: Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kar amacı ile açacağı müessese ve tesisleri,
g) (Değişik: RG-28/12/2007-26740)Bağlı Birim: Üyelerine belirli bir ücret karşılığı hizmet vermek üzere Sandık tarafından açılacak sağlık ve sosyal amaçlı tesisleri,
h) (Değişik: RG-28/12/2007-26740) Personel: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı birimleri ile işletmelerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışan belirli/belirsiz süreli sözleşmeli personeli,
ı) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,
ifade eder.
MADDE 4 - (1) Bu Anastatüde geçen;
a) Bağlı Birim: Üyelerine belirli bir ücret karşılığı hizmet vermek üzere Sandık tarafından açılacak sağlık ve sosyal amaçlı tesisleri,
b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
ç) Denetleme Kurulu: Anastatüde belirlenen esaslar doğrultusunda Sandığın gelir ve giderleri ile hesaplarını incelemek üzere seçilenleri,
d) Genel Müdür: Bu Sandığın Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının Genel Müdürlüğünü,
f) İşletme: Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kar amacı ile açacağı müessese ve tesisler ile Sandığın kurduğu veya kuracağı, ortak olduğu veya olacağı ticari amaçlı şirketleri,
g) Personel: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı birimleri ile işletmelerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışan belirli/belirsiz süreli sözleşmeli personeli,
ğ) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,
h) Tebliğler Dergisi: Milli Eğitim Bakanlığınca çıkartılan yayın organını,
ı) Temsilciler Kurulu: Temsilci üyelerden oluşan genel kurulunu,
i) Üye: Sandığa aidat ödeyenleri,
j) Yardımlar: Sandık Yönetim Kurulunca belirlenen ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan usul ve esaslara göre üyelere yapılan ödemeleri,
k) Yönetim Kurulu: Temsilciler Kurulunca Sandığı yönetmek üzere seçilenleri,
ifade eder."
Temsilciler Kurulu
Teşekkülü
MADDE 6- Temsilciler Kurulu, Sandık üyelerinin kendi aralarından seçecekleri temsilcilerden meydana gelir.
a) Seçimler; illerdeki Sandık üyelerinin sayıları esas alınarak yapılır.
Üye Sayısı 2.000'e kadar (2.000 dahil) olan illerde 2; 2.000'den 5.000'e kadar (5.000 dahil) olan illerde 3; 5.000'den fazla üyesi bulunan illerde 4 kişi hesabıyla Temsilciler Kurulu üyesi seçilir.
b) (Değişik: RG-5/2/2010-27484) Temsilciler Kurulu, dört yılda bir yenilenir. Temsilciler Kurulu olağan olarak her yıl Nisan ayı içerisinde toplanır. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi Yönetim Kurulunca belirlenir ve en az on beş gün önce üyelere duyurulur.
c) Gerektiğinde Milli Eğitim Bakanı veya Temsilciler Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı talebi ile lüzumu halinde Yönetim Kurulunun doğrudan veya Denetleme Kurulunun Yönetim Kurulundan yazılı olarak istemesi üzerine Temsilciler Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.
ç) Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Kurula, Milli Eğitim Bakanı, bulunmadığı takdirde sıra ile Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık Divanı bir başkan ile üç katip üyeden oluşur.
d) Kurul, üye tam sayısının en az yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
e) Temsilciler Kurulu üyelerinin seçimi ile ilçe ve il temsilcilerinin seçilme usul ve esasları hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
MADDE 6 - (1) Temsilciler Kurulu, İlçe Temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri temsilcilerden meydana gelir.

a) Seçimler; illerdeki Sandık üyelerinin sayıları esas alınarak yapılır. Üye Sayısı 2.000'e kadar (2.000 dahil) olan illerde 2; 2.000'den 5.000'e kadar (5.000 dahil) olan illerde 3; 5.000'den fazla üyesi bulunan illerde 4 kişi hesabıyla Temsilciler Kurulu üyesi seçilir.

b) Temsilciler Kurulu, altı yılda bir yenilenir. Temsilciler Kurulu olağan olarak her yıl Nisan veya Mayıs ayı içerisinde toplanır. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi Yönetim Kurulunca belirlenir ve en az on beş gün önce üyelere duyurulur.

c) Gerektiğinde Milli Eğitim Bakanı veya Temsilciler Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı talebi ile lüzumu halinde Yönetim Kurulunun doğrudan veya Denetleme Kurulunun Yönetim Kurulundan yazılı olarak istemesi üzerine Temsilciler Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

ç) Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Kurula, Milli Eğitim Bakanı, bulunmadığı takdirde sıra ile Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık Divanı bir başkan ile üç katip üyeden oluşur.

d) Kurul, üye tam sayısının en az yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Temsilciler Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, Üyelik kapsamındaki görevinden ayrılanlar ile askerlik nedeniyle silah altına alınanların olayın gerçekleştiği tarih itibariyle; TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin ise mazbatalarını aldıkları tarih itibariyle üyelikleri sona erer. Bunların yerine seçildikleri İl'deki en çok oyu alan birinci sıradaki, kalan süreyi tamamlamak üzere Temsilciler Kurulu Üyeliğine getirilir.

(3) Temsilciler Kurulu üyelerinin seçimi ile ilçe ve il temsilcilerinin seçilme usul ve esasları hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir."

Görevleri
MADDE 7- Temsilciler Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek, başkan ve üyelerin toplantılarda alacakları huzur hakkını tesbit etmek,
MADDE 4 - Aynı Anastatünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek, başkan ve üyelerin alacakları aylık huzur haklarını tespit etmek,

Yönetim Kurulu

Teşekkülü

MADDE 8- (Değişik: RG-5/2/2010-27484)Yönetim Kurulu; Temsilciler Kurulu üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından 3 asıl, 3 yedek üye ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan personelden Bakanın göstereceği 3 aday arasından bir asıl, bir yedek üye, maliye, hukuk, işletme, bankacılık alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli ve yüksek öğrenimli olanlardan, Bakanın göstereceği 6 aday arasından 3 asıl, 3 yedek üye olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

a) Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır.

b) Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili seçilir.

c) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder.

ç) Temsilciler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu maddede belirtilen şekilde seçilecek üyelerden, en çok oy alanlar asil, diğerleri yedek üye olarak belirlenir.

d) Ayrılan asil üyelerin yerine bu sıraya göre yedekleri alınır. Yeni seçime kadar görev yaparlar. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

e) Toplantı yeter sayısı 5 (Beş), karar yeter sayısı 4 (Dört) tür.

f) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde başkan tarafından önceden belirtilen günler dışında da toplantıya çağrılabilir.

g) (Değişik: RG-5/2/2010-27484) Yönetim Kurulu toplantılarına; sıhhi izinli olma dışında arka arkaya iki, bir yılda toplam beş defa katılmayan üye ile askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılan veya üç aydan fazla süreli yurt dışı görevine atanan/görevlendirilen üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Yerine kendi grubunun ilk sırasındaki yedek üye getirilir.

MADDE 8 - (1) Yönetim Kurulu;

a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olan veya aday gösterilenler arasından 3 asıl, 3 yedek üye,

b) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan personelden Bakanın göstereceği 4 aday arasından 2 asıl, 2 yedek üye,

c) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan, maliye, hukuk, işletme, iktisat ve denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli ve yüksek öğrenimli olanlardan, Bakanın göstereceği 4 aday arasından 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili ile imza yetkili bir üye seçilir.

(4) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder.

(5) Temsilciler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu maddede belirtilen şekilde seçilecek üyelerden, en çok oy alanlar asıl, diğerleri yedek üye olarak belirlenir.

(6) Toplantı yeter sayısı 5 (Beş), karar yeter sayısı 4 (Dört) tür.

(7) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde başkan tarafından önceden belirtilen günler dışında da toplantıya çağrılabilir.

(8) Yönetim Kurulu toplantılarına; sıhhi izinli olma dışında arka arkaya iki, bir yılda toplam beş defa katılmayan üye ile askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılan veya üç aydan fazla süreli yurt dışı görevine atanan/görevlendirilenler ile Sandık üyeliği kapsamı dışında bir göreve atananların, TBMM üyeliğine ve Belediye başkanlığına seçilenlerin, Bakanlık kontenjanından seçilen üyenin emekli olması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

(9) Yönetim Kurulu Üyelerinin asli görevlerinden dolayı, taksirli suçlar hariç olmak üzere; her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezası almaları halinde üyelikleri sona erer.

(10) Ayrılan veya üyeliği sona eren asil üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

(11) Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görev yaptığı sürece asli görev yerinden görevli-izinli sayılır.

(12) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmak üzere asli görevlerinden ayrı kaldığı sürece görevli-izinli sayılırlar."

Görevleri
MADDE 9- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
g) Memur ve müstahdemlerin atanmasına karar vermek,
MADDE 6 - Aynı Anastatünün 9 uncu maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Sandık personelinin atanmasına karar vermek,"

Denetleme Kurulu

Teşekkülü

MADDE 10- Denetleme Kurulu, Temsilciler Kurulu tarafından gizli oyla 2 yıl süreyle seçilen 1 asil, 1 yedek üye ile Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek maliye, hukuk, işletme, bankacılık sahalarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yüksek öğrenimli 4 adaydan 2 asil, 2 yedek üye Temsilciler Kurulunca seçilir, toplam 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Denetçiler aralarında bir başkan seçerler. Başkanın vereceği görevleri ayrı ayrı veya müştereken yaparlar.

MADDE 10 - (1) Denetleme Kurulu, İl Temsilcileri arasından, Temsilciler Kurulu tarafından gizli oyla 3 yıl süreyle seçilen 1 asil ve 1 yedek üye ile Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek maliye, hukuk, işletme, bankacılık sahalarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yüksek öğrenimli 4 adaydan 2 asil, 2 yedek üye Temsilciler Kurulunca seçilir, toplam 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

(2) Denetçiler aralarında bir başkan seçerler. Başkanın vereceği görevleri ayrı ayrı veya müştereken yaparlar.

a) Denetçi olarak seçileceklerde, taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezalarından daha üst bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

b) Temsilciler Kurulu Üyeleri arasından seçilen denetçinin, Sandık üyeliğinin sona ermesi halinde, denetçilik görevleri sona erer. Bunların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yedekleri getirilir. Süresi dolan denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür."

Genel Müdürlük
Teşkilat
Madde 12- Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları tesbit olunacak Genel Müdür Yardımcıları, memur ve müstahdemden oluşur.

a) Genel Müdür ve Yardımcılarının işletme ekonomisi, maliye, hukuk, bankacılık ve muhasebe alanlarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yüksek öğrenim görmüş olmaları zorunludur.

b) Genel Müdür, 657 sayılı Kanunun öngördüğü memur olma şartlarını taşıyan en az 3 aday arasından Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısının oy birliği ile atanır.

c) Genel Müdür Yardımcıları, (b) bendindeki şartlara haiz kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

ç) Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı kadrolara atanacak personelin 657 sayılı Kanunun öngördüğü memur olma şartlarını taşıması yanında, görev alanı ile ilgili olarak ihtisas sahibi olması esastır.

MADDE 12 - (1) Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları tespit olunacak genel müdür yardımcıları, büro personeli ve yardımcı hizmetlerden oluşur.

a) Genel Müdür ve yardımcılarının işletme ekonomisi, maliye, hukuk, bankacılık ve muhasebe alanlarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yüksek öğrenim görmüş olmaları zorunludur.

b) Genel Müdür, işletme ekonomisi, maliye, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yönetim Kurulunca atanır.

c) Genel müdür yardımcıları, (b) bendindeki şartlara haiz kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

ç) Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı kadrolara atanacak personelin, görev alanları ile ilgili olarak ihtisas sahibi olması esastır."

Sandık Personeli
MADDE 14- Sandık memurlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve şartlar, uymak zorunda oldukları kurallar yükselme ve tecziye şekilleri Bakanlıkça veya yetkili kılındığı takdirde Temsilciler Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
a) Sandık personeli görevlerini Genel Müdürün emri altında kanun, bu Ana Statü ve yönetmeliklerle, Yönetim Kurulu kararlarına göre yerine getirir.
b) Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe müdürü veya muhasebeciler her türlü ödeme ve hesap işlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.
c) Sandık veznedarı ve ambar memurları gibi memurlar kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak, ayniyat ve yayınları iyi muhafazaya mecbur ve bunların kayıtlarından sorumludurlar.
ç) Kendi kusurlarıyla doğacak olan zararları tazmin edecekleri gibi ayrıca haklarında kanuni takibat yapılır.
d) Veznedar ile gerektiğinde diğerleri Yönetim Kurulunca tesbit edilecek miktarda ticari kefalete tabi tutulabilir.
e) Sandığın hesap dönemi takvim yılıdır.
f) Her ortağa Sandık tarafından bir cüzdan verilir.
g) Emekli olan üyelerin Sandığa memur olarak atanmaları mümkündür.
MADDE 14 - (1) Sandık çalışanlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve şartlar, uymak zorunda oldukları kurallar, yükselme ve tecziye şekilleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

a) Sandık personeli görevlerini; Genel Müdürün emri altında, Kanun, bu Anastatü ve yönetmeliklerle, Yönetim Kurulu kararlarına göre yerine getirir.

b) Genel müdür yardımcıları, muhasebe müdürü veya muhasebeciler her türlü ödeme ve hesap işlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.

c) Sandık çalışanları kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak, ayniyat ve yayınları iyi muhafazaya mecbur ve bunların kayıtlarından sorumludurlar.

ç) Kendi kusurlarıyla doğacak olan zararları tazmin edecekleri gibi ayrıca haklarında kanuni takibat yapılır.

d) Sandığın hesap dönemi takvim yılıdır."

MADDE 15- (Değişik birinci fıkra: RG-08/08/2002-24840) Sandık üyelerine aşağıda belirlenen hallerde sosyal muhtevalı yardımlar yapılır.

1- İkraz (Sandık Yönetim Kurulunca belirlenen ve Milli Eğitim Bakanınca onaylanan usul ve esaslara göre)

2- Evlenme Yardımı

3- Tabii Afet Yardımı

4- Şehit Yardımı

5- Ölüm Yardımı

6- Malüliyet Yardımı

7- Emeklilik Yardımı

Yukarıda sayılan yardımlar Sandık hükmi şahsiyetinin mali imkanları ölçüsünde her yıl, yıllık kesin hesap ve bütçe durumlarına bakılarak gerçekleştirilir.

Yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardım miktarı, müracaat şekli, ibrazı gereken belgeler özel bir yönetmelikle tesbit olunur.

MADDE 15 - (1) Sandık üyelerine aşağıda belirlenen hallerde sosyal muhtevalı yardımlar yapılır.

a) İkraz,

b) Evlenme Yardımı,

c) Doğal Afet Yardımı,

ç) Şehit Yardımı,

d) Emeklilik Yardımı,

e) Cenaze Yardımı,

yukarıda sayılan yardımlar, Sandık hükmi şahsiyetinin mali imkanları ölçüsünde her yıl, yıllık kesin hesap ve bütçe durumlarına bakılarak gerçekleştirilir.

(2) Yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardım miktarı, müracaat şekli, ibrazı gereken belgeler özel bir yönetmelikle tespit olunur."

Denetim

MADDE 16- Sandığın idari ve mali işlemleri 2 yılda bir Bakanlık Müfettişlerince denetlenir.
a) Bakan, ayrıca bu denetimin Maliye Bakanlığı müfettişleri veya hesap uzmanları ile yaptırılmasını isteyeceği gibi, Sandık tarafından kurulan işletmelerin ticari muamelelerinden dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından da yaptırılabilmesini sağlar.
b) Sandık Kontrolörleri Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda idari ve mali işlerde denetim yaparlar.
Kontrolörlerin çalışma usul ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 16 - (1) Sandığın idari ve mali işlemleri Bakanın gerekli görmesi halinde Bakanlıkça denetlenebilir.

a) Sandık Denetçileri, ayrıca bu denetimin bağımsız denetim kurumları, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da yapılmasını isteyebilir.

b) Sandık Kontrolörleri Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda idari ve mali işlerde denetim yaparlar.

(2) Kontrolörlerin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir."

Üyelikler

MADDE 18- (1) (Değişik birinci fıkra: RG-5/2/2010-27484) Sandığa kimlerin üye olduğu 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinde sayılarak belirtilmiştir. Mezkür maddede görevleri ve görev yerleri sayılarak belirlenen üyelikler genişletilemez ve yaygınlaştırılamaz.

(2) (Ek fıkra: RG-28/5/2014-29013) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı ödemesi yapılır.

(3) (Ek fıkra: RG-5/2/2010-27484) Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.

(4) (Ek fıkra: RG-24/10/2012-28451) 1/6/2012 tarihinden itibaren 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun'da sayılan görevlere atananlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyeliği 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile ihtiyari hale getirildiğinden, sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

MADDE 18 - (1) Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan kadrolu ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, maarif müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, ilköğretim umum müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ve Sandık işlerinde çalışanlar Sandığa azadırlar.

Ayrıca; 4/B statüsünde yukarıda sayılan görevlere atananlar da Sandığa üyedirler.

a) Sandık üyesi iken 120 ay aidat ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlar isterlerse üyeliklerini devam ettirebilirler.

b) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında bir başka göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup ve üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlara,
a) Sandık üyesi iken Sosyal Güvenlik Kurumundan malülen emekli olanlara üyelik sürelerine bakılmaksızın,
b) Sandık üyesi iken vefat edenlerin üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni varislerine,
c) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine,
ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı yapılır.

(3) Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir."

Bilgi İsteme
MADDE 33- Sandık üyeleri ilçe ve il vasıtası ile Sandığı temsile ve Sandık işlerini görmeye memur olan kimselerden işlerin gidişi veya muayyen bazı işler hakkında bilgi isteme hakkına haizdir.
MADDE 33 - (1) Sandık üyeleri İl Temsilcileri vasıtası ile Sandığı temsile ve Sandık işlerini görmeye yetkili olan kimselerden işlerin gidişi veya muayyen bazı işler hakkında bilgi isteme hakkına haizdir."
MADDE 40- Sandığın sosyal yardım amacıyla girişeceği faaliyetler ile açacağı tesisler, Kanunda belirtilen esaslar dışına taşamaz.
Sandığın alım, satım gibi hukuki ve mali muameleleri ita, tahakkuk ve tediye işleri, Türk Ticaret Kanunu'nda tedbirli ve basiretli tacir için öngörülen hükümler dikkate alınarak hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 40 - (1) Sandığın sosyal yardım amacıyla girişeceği faaliyetler ile açacağı tesisler, Kanunda belirtilen esaslar dışına taşamaz.

(2) Sandığın ticari faaliyetleri iktisadi işletmeleri, iştirakleri ve şirketleri tarafından yürütülür.

(3) Sandığın alım, satım gibi hukuki ve mali muameleleri ita, tahakkuk ve tediye işleri, Türk Ticaret Kanununda tedbirli ve basiretli tacir için öngörülen hükümler dikkate alınarak hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir."

Geçici Madde 1- Bu Ana Statüde öngörülen yönetmelikler ve yönetmelik değişiklikleri Sandığın yeni organlarının teşekkülünden itibaren üç ay içinde çıkartılır.
Geçici Madde 2- Yeni Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eski yönetmeliklerin bu Ana Statüye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3- Ana Statünün yürürlüğe girmesinden itibaren eski Ana Statüde öngörülen il ve ilçe seçim kurulları da dahil Sandığın seçimle oluşan organlarının hukuki varlığı son bulur.
Geçici Madde 4- Ana Statünün yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde Temsilciler Kurulu seçimleri yapılarak Sandığın organları teşekkül ettirilir.
Bakanlık, seçimlerle ilgili takvimi ve diğer hususları belirleyerek, yetkili birimlere duyurur.
Geçici Madde 5- (Değişik ek: RG-5/2/2010-27484) Bu Ana Statünün yayımı tarihinde görevde bulunan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri, görev süresinin bitiminden sonra yapılacak ilk Temsilciler Kurulu toplantısına kadar devam eder.

MADDE 15 - Aynı Anastatünün geçici madde 1, 2 ve 3'ü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, geçici madde 4 ve 5 yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 4 yıl süreyle seçilen mevcut İlçe ve İl Temsilcilerinin görev süreleri 6 yıla çıkarılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır.

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eski yönetmeliklerin bu Ana Statüye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 6 2
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:34 - Alman ordusunda corona virüsü alarmı16:28 - Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri Antalya16:23 - Düdüklü tencere silah sayıldı16:17 - Korona virüsü öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira16:08 - Kerkük'te koronavirüs karantinası15:56 - Osmaniye'de 3 uzman çavuş kazada yaralandı15:48 - Bakan Soylu'dan elektronik kelepçe çağrısı15:43 - Bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında15:37 - Ankara BB'den, Melih Gökçek hakkında FETÖ'den suç duyurusu15:35 - MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özrü mazeretlerine yönelik açıklama
15:30 - Öğretmenlere, okuma yazma kurslarında ve destek eğitim odasında haftada kaç saate kadar görev verilebilir?15:28 - Çorbalar öğretmenden, spor malzemeleri Bakanlıktan15:25 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye çıktı15:22 - Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sonuçları açıklandı15:21 - MB: Koronavirüsün ekonomiye etkileri yakından takip ediliyor15:17 - 'Dijital teknolojiler' alanında ilk meslek yüksekokulu kuruluyor15:10 - TRT canlı yayında talihsiz kaza! Poşet yüzüne yapıştı15:09 - Ankara Valiliği 'fırtına' uyarısında bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam