Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı
 
Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
 
Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı
 
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler
 
Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması
 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video
 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay'dan malulen emekli olanların kamuya dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay, malulen emeklilerden sağlık şartlarını geri kazananların kamuya geri dönebileceğine karar verdi.
11 Temmuz 2017 10:05
Yazdır
Danıştay'dan malulen emekli olanların kamuya dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, malulen emeklilerden, kamuya giriş için gerekli sağlık şartlarını kazananlarla ilgili olarak önemli bir karar verdi.

Danıştay heyeti, emeklilerin kamuya geri dönüşüyle ilgili olarak, 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi bulunduğunu, ancak malulen emeklilerden sağlık şartlarını yeniden elde edenlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde özel düzenlemenin uygulanması gerektiğine karar verdi.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/6589
Karar No : 2017/349
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu / ANKARA

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İstemin Özeti : Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 20/11/2015 tarihli ve E:2015/16, K:2015/1863 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle 26/07/1999 tarihinde malulen emekli olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesine istinaden .. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği veya .. Halk Sağlığı Müdürlüğü emrine atanma talebinin reddine ilişkin 15/12/2014 tarihli ve 47907256.01-903/02 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davalı idare tarafından her ne kadar 5335 Sayılı Kanunun 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm gerekçe gösterilerek davacının emekli aylığı aldığından bahisle atanma talebinin mümkün olmadığı belirtilmekteyse de, anılan hükmün devamı olan ikinci fıkrada emekli aylığının kesilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atama yapılabileceğinin belirtildiği, diğer taraftan davacının 1999 yılında geçirmiş olduğu trafik kazası sonrasındaki süreçte gerekli tedavileri görerek sağlığına kavuştuğu ve memuriyete yeniden atanmak için gerekli sağlık koşullarını taşıdığına ilişkin .. Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden "hemşirelik görevine yeniden atanması hususunda sakınca olmadığına" yönelik sağlık kurulu raporu aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, eksik incelemeye dayalı olarak davacının yeniden memuriyete atanma hususunda gerekli şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmaksızın, 5535 sayılı Kanun'un 30. maddesinin birinci fıkrası hükmü gerekçe gösterilerek atanma talebinin reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinde; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar...
." düzenlemesi yer almaktadır.

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30. maddesinin birinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.", ikinci fıkrasında; "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; ... ... Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağında hemşire olarak görev yapmakta iken geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde hakkında hemşirelik görevini yerine getiremeyeceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmesi nedeniyle 26/07/1999 tarihinde malulen emekliye ayrılan davacının, gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandığından bahisle hemşirelik görevini yapabileceğine ilişkin olarak sunmuş olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca tekrar göreve atanma talebinin reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinde hastalık nedeniyle hakkında emeklilik hükümleri uygulananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananların kamu görevine tekrar atanmasına ilişkin özel bir düzenleme yapılmış olması nedeniyle davacının bu maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadığı hususunun değerlendirilerek buna göre karar verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda; davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinde yer alan şartları taşıyıp taşımadığı hususunun değerlendirilerek buna göre karar verilmesi gerekirken, 5335 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30. Maddesinin ikinci fıkrası gerekçe gösterilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olması nedeniyle, İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibarıyla onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 16/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 7
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
22:01 - Besin değeri etle yarışıyor kilosu ise sadece 15 lira21:56 - Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu21:51 - Sendikaya suç üstü kumar baskını: 101 kişi yakalandı21:46 - Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı21:41 - Sabah yapılan sporun faydadan çok zararı var21:36 - Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti21:30 - Rabia Naz'ın kıyafetlerinde lastik izi bulundu21:23 - 'Her 100 kutu ilacın 83'ünü kendimiz üretebiliyoruz'21:18 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını21:13 - Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
21:08 - CHP: Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli21:03 - Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı20:58 - 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi20:53 - 'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'20:48 - Doğa Koleji, açıklamayı hala yapmadı20:43 - Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı20:38 - Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı20:33 - Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam