Geçici işçilere kadro kanunlaştı

TBMM Genel Kurulunda, geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Önceki akşam bir önergeyle eklenen ve 1 Nisan 2007 itibariyle geçici işçi sözleşmesi devam edenlerin yasadan yararlanabileceği düzenlemesinden dün geri adım atıldı. AKP ve CHP milletvekillerinin önergeleriyle 1 Nisan 2007 tarihi metinden çıkarılırken, maddenin komisyondan geçtiği eski haliyle "2006 yılı içinde toplam altı ay veya daha fazla süreyle çalışan geçici işçileri kapsaması" şeklinde yürürlüğe girmesi benimsendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2007 00:10, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

05 Nisan 2007 Geçici işçilere kadro veren Kanunun, Genel Kuruldan geçen son hali

TBMM Genel Kurulunda, geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, kadro kapsamındaki kuruluşlar; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşları, KİT'ler ve bağlı ortakları, kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50'den fazlası kamuya ait kuruluşlar ile Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, bunları kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile müessese ve işletmeleri, belediyelerin bağlı kuruluşları olarak sıralandı.

KİMLER KADRO ALACAK?

Bu kuruluşlarda 2006 yılında usulüne uygun olarak vizesi yapılan geçici iş pozisyonlarında, toplam 6 ay ve daha fazla süreyle çalışan geçici işçilerden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmeleri devam edenler kadroya alınacak.

2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmeleri askıda kalanlara da kadro verilecek. Fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle görülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına; bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri halinde sözleşmeli personel olarak atanacak.

İL GENEL MECLİSİ TESPİT EDECEK

İl özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışırken kadroya atanmak için gerekli şartları taşıyanlar sözleşmeli personel statüsüne; gerekli şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro bulunmayanlar ise sürekli işçi kadrolarına atanacak. Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi gerekenlerin sayısı, boş kadro sayısından fazla olması halinde, sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler, geçici işçi statüsünde çalışanların kıdemleri, eğitim durumları, ihtisas alanları ve hizmet ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek il genel, belediye veya bağlı idare yönetim kurulu ile birlik meclisleri tarafından tespit edilecek.

EMEKLİLİĞİ GELENLERİN SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİRİLECEK

Geçici işçilerden, tasarının kanunlaştıktan sonra yayımı tarihi itibariyle, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış 56 yaşını dolduran kadınlar, 58 yaşını dolduran erkekler sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeyecek. Bu kişilerin iş sözleşmeleri, tüm yasal hakları ödenerek sona erdirilecek.

İŞÇİYE 15 GÜN SÜRE

Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri öngörülen geçici işçilere, ilgili idare, kurum ve kuruluşların kararları tebliğ edilecek. Geçici işçi, sözleşmeli statüye geçirilmeye veya mevcut statüsünde çalışmaya devam etmesine ilişkin tercihini, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirecek. Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek geçici işçiler için öncelikli olarak, boş sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan norm kadrolardan boş olanlar kullanılacak. Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tescilleri, Türkiye İş Kurumuna yaptırılacak. Kurum tarafından tescili yapılmayanlar, sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmayacak. Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri, tasarının kanunlaşmasının ardından, yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanacak.

Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücretlerinde, diğer mali ve sosyal haklarında artış yapılmayacak. Tasarının yasalaşmasıyla kamuda geçici işçi istihdamına son verilecek. Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilecek. Sözleşmeli personel için merkezi sınav uygulanacak. Sınav, ücret ve izinlerle ilgili usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

ÜCRETLERDE ARTIŞ OLMAYACAK

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak. Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücretlerinde, diğer mali ve sosyal haklarında artış yapılmayacak.

ORMAN YANGINLARI İÇİN GEÇİCİ İŞÇİ

Kanunla, kamuda geçici işçi istihdamına son verilecek. Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilecek. Kapsama girmedikleri için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayanların mağdur olmalarının önlenmesine yönelik olarak, ilgili idare, kurum ve kuruluşlara, müteakip yıllarda bu kapsamdakileri geçici iş pozisyonlarında çalıştırabilme yetkisi tanınacak. Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenlerin, müteakip yıllarda mevcut geçici iş pozisyonlarında 2006'da çalıştıkları sürelerle sınırlı kalmak kaydıyla çalıştırılmalarına imkan tanınacak. Ayrıca bu kapsamdakiler, emekli aylığına hak kazandıkları tarihten itibaren emekli olacak.

Geçici işçiler için vize edilen geçici iş pozisyonlarının herhangi bir nedenle boşalması halinde bu pozisyonlar iptal edilmiş sayılacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE SENDİKA ÜYELİĞİ

Sözleşmeli personel, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecek. Özeleştirme sonucu hizmet sözleşmesi feshedilmiş olanlar da bu düzenlemelerden yararlanabilecek. Kanunla, 218 bin 733 geçici işçi kadroya alınacak. Bu kişilerin kadroya alınmasının yıllık ilave maliyeti 867 milyon YTL olacak.

TEKRİRİ MÜZAKERE

Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmenin tamamlanmasından sonra, Hükümetin önergesiyle 1. madde üzerinde tekriri müzakere açıldı. Hükümet önergesinin kabul edilmesiyle, tasarıya dün eklenen, ''geçici işçilerden, 1 Nisan 2007 tarihi itibariyle iş sözleşmeleri devam edenleri kapsar'' hükmü, madde metninden çıkarıldı. Genel Kurulda daha sonra, Serbest Bölgeler Kanununda değişiklik öngören kanun teklifine geçildi.

Bu Habere Tepkiniz