1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'ye sunulan, YSK Kanun teklifinin tam metni

22 Kasım 2017 17:10
Yazdır
TBMM'ye sunulan, YSK Kanun teklifinin tam metni

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

GENEL GEREKÇE

Demokratik yönetimler halkın hür iradesinin tecellisi olan seçimler vasıtasıyla hayata geçirilmekte olup, özgürlükçü ve çoğulcu rejimlerin temeli; özgür, eşit, serbest ve dürüst şekilde yapılan seçimlere dayanmaktadır. Anayasamız, seçimlerin ve halkoylamasının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılacağım hüküm altına almış ve seçimlerin yönetimi ve denetimine ilişkin görevleri Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.

Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile il ve ilçelerde seçim kurulları oluşturulmuş, aynca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. Bu Kanımla seçim güvenliği, yönetim ve denetimi kurallara bağlanmış, seçim iş ve işlemlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği, seçimlerin yargı gözetimi ve denetiminde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu anayasal bir kurum olarak ilk kez 1961 Anayasasında yer almış, 1982 Anayasasının "Cumhuriyetin Temel Organları" kısmında yer alan "Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi" kenar başlıklı 79 uncu maddesiyle de Kurulun bu konumu muhafaza edilmiştir.

Bu düzenlemelerde; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme, kesin karara bağlama, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

Anayasada "Yasama Bölümü" içerisinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir Kurul olmayıp, seçimlerin yargısal denetimini de yapan ve kararlarına karşı başka hiçbir mercie başvurulamayan bir Kuruldur.

Ülkemizde nüfus artışına bağlı olarak seçmen sayısı artmaktadır. 2007-2017 yıllan arasında Ülke genelinde dört kez milletvekili genel seçimi, üç kez Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması, bir Cumhurbaşkanı seçimi ve iki mahalli idareler genel seçimi olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde on ayn seçim yapılmıştır.

Bunlardan ayn olarak, özel kanunlardaki hükümler gereğince, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın, siyasi parti organlannın, sendikalann ve sulama birliklerinin seçimleri de Kurulun denetiminde yapılmaktadır. Seçim sayısının artması nedeniyle seçimlerin hazırlık dönemleri kısalmış, buna bağlı olarak Yüksek Seçim Kurulu ile seçim kurullannın iş yükü artmıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, 13/3/2008 tarihli ve 5749 sayılı Kanun ve 9/5/2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerde oy kullanma imkanı getirilmiş olup vatandaşlarımız 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanı seçimi, 2015 yılında iki kez yapılan milletvekili genel seçimi ve 2017 yılında yapılan halkoylamasında yurt dışında oy kullanmışlardır. Yurt dışında gerçekleştirilen oy kullandırma işlemleri Kurulun iş yükünü oldukça artırmıştır.

Öte yandan 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin beş yılda bir aynı günde yapılması hüküm altına alınmış ve milletvekili sayısı altıyüze çıkarılmıştır. Aynca yüzbin seçmenin Cumhurbaşkanlığına aday göstermesine imkan tanınmıştır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullannın iş yükünü daha da artıracaktır.

Yüksek Seçim Kurulu merkez teşkilatında hali hazırda Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı şeklinde sadece iki birim bulunmaktadır. Kurul, yukarıda açıklanan ve günden güne artış gösteren seçim iş ve işlemlerim, halen mezkur iki birimi aracılığıyla yürütmeye çalışmaktadır. Söz konusu hizmetlerin mevcut yapılanma ile etkili ve verimli bir biçimde sürdürülebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Bununla birlikte, Yüksek Seçim Kurulunun ve birimlerinin görevleri, personelin atanması usulü ve özlük işleri gibi bir teşkilat kanununda düzenlenmesi gereken hususlara, 298 sayılı Kanunda dağınık bir şekilde yer verilmiştir.

Günümüz koşullan ve teknolojik gelişmeler ile artan iş yükü ve değişen ihtiyaçlar karşısında, Yüksek Seçim Kurulunun görevlerini etkin, verimli ve çağa uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Kurulun teşkilat yapısının iyileştirilmesine, yeni hizmet birimlerinin oluşturulmasına ve nitelikli idari ve teknik personele ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlann giderilebilmesi için Kurulun teşkilat yapısını güçlendirecek müstakil Teşkilat Kanununun yürürlüğe konulması zorunlu hale gelmiştir.

Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilat, personel rejimi, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek güçlü bir teşkilat yapısı oluşturulması amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle, Kanunun amaç ve kapsamı belirlenmektedir. Bu Kanunun amacı ve kapsamı, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluşu, teşkilat yapısı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2- Maddeyle, gereksiz tekrarlardan kaçınmak ve tereddütlere mahal vermemek amacıyla, Teklifte sıkça kullanılan bazı kavramların tanımı yapılmaktadır.

MADDE 3- Anayasanın 79 uncu maddesinde seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı hükme bağlanmış, seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin olarak karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. Anayasanın Yüksek Seçim Kuruluna biçtiği bu rolün bir gereği olarak maddeyle, Kurulun görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olduğu, hiçbir organ, makam, merci ve kişinin Kurula emir ve talimat veremeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 4- Maddeyle, Anayasanın 79 uncu maddesi gereğince üyelerin asıl ve yedek sayılan, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullannca seçilme usulü, Başkan ve Başkanvekili seçimi, görev süreleri, yedek üyelerin belirlenme usulü düzenlenmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında üyelerin görev süreleri mevcut durumda olduğu gibi altı yıl olarak belirlenmekte ve süresi biten üyelerin yeniden seçilebilecekleri hüküm altına alınmakta, üçüncü fıkrada ise Anayasanın 79 uncu maddesine uygun olarak Başkan ve Başkanvekilinin Kurul üyelerinin tamamı arasından gizli oy ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçileceği düzenlenmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasına göre, Başkan ve Başkanvekilinin seçilmesinden sonra Yargıtay ve Danıştaydan seçilen üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye belirlenecek ancak ad çekmeye Başkan ile Başkanvekili katılmayacaklardır.

Beşinci fıkrada, Kurulun görev süresi biten üyelerinin yerine yenilerinin, üç yılda bir ocak ayının ikinci yansında yapılacak seçimle belirleneceği düzenlenmektedir. Bununla birlikte, Yargıtay ve Danıştayda yeni üyelerin belirlenmesine yönelik seçim sürecinin uzaması halinde tereddüte mahal verilmemesi amacıyla üyelerin seçilme tarihlerine bakılmaksızın görev sürelerinin ocak ayının son gününden itibaren hesaplanacağı hüküm altına alınmaktadır. Aynca her yenileme seçiminden sonra dördüncü fıkrada öngörülen usule göre yedek üyeler belirlenecektir.

Maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Başkan veya Başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmadan bu görevlerini bırakmaları durumunda, Kurulun tüm asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla Başkan veya Başkanvekili seçimi yapılacaktır. Başkan veya Başkanvekilliğinden ayrılan üyeler ise yeni Başkan veya Başkanvekili olarak seçilen üyenin yerini alacaktır. Buna göre, bir yedek üyenin başkanlığa seçilmesi durumunda, başkanlık görevini bırakan üye yedek üye konumuna geçecektir.

Başkan veya Başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde ise öncelikle birinci fıkradaki usule göre Kurula yeni üye seçimi yapılacak ve bu üyenin de katılımıyla yeni Başkan veya Başkanvekili seçilecektir. Bu durumda yeni seçilen üye Başkan veya Başkanvekili seçilen üyenin yerini alacaktır. Örneğin Başkanın Kurul üyeliğinden ayrılması durumunda Başkanın yerine üye seçimi yapılacak, üye seçiminin ardından mevcut üyelerden seçilen Başkanın yerini, Kurula yeni seçilen üye alacaktır. Ancak yeni seçilen üyenin Başkan seçilmesi halinde, önceki üyeler mevcut görevlerine devam edeceklerdir.

Kurul üyelerinin, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple üyeliklerinin sona ermesi halinde, bu üyelerin yerine üye seçimi yapılacak ve yeni seçilen üye yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlayacaktır.

Başkan ve Başkanvekili bu görevleri devam ettiği sürece, kurumlarmdan izinli sayılacaklar; üyeler ise ihtiyaç duyulması halinde Kurulca belirlenen sürelerde kurumlarmdan izinli sayılacaklardır.

MADDE 5- Maddeyle, Kurulun karar verme usulü düzenlenmekte ve Anayasanın 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine uygun olarak, Kurulun kararlan aleyhine başka hiçbir mercie ve kanun yoluna başvurulamayacağı hükme bağlanmaktadır. Aynca Kurulun nihai kararlan ile prensip kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanacağı hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 6- Maddeyle, Kurulun görevleri düzenlenmektedir.

MADDE 7- Maddeyle, Kurulun merkez ve taşra teşkilat yapısı düzenlenmektedir. Buna göre, Kurulun merkez teşkilatında hali hazırda bulunan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü muhafaza edilmekte, bunun yanında Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünün kurulması öngörülmektedir. Taşra teşkilatında ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullanna bağlı seçim müdürlükleri kurulacak, aynca Kurulun gerekli gördüğü illerde il seçim kurullanna bağlı müdürlükler de kurulabilecektir.

MADDE 8- Maddeyle, Başkanın görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Başkan yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devredebilecektir. Aynca Başkanın yokluğunda Başkanvekilinin ona vekalet edeceği, Başkanvekilinin de bulunmaması halinde Kurulun yönetim ve temsilinde aksamaya meydan vermemek için Kurulun en yaşlı üyesinin Başkana vekalet edeceği hükme bağlanmaktadır.

MADDE 9- Maddeyle, hizmet birimlerinin görevleri aynntılı şekilde düzenlenmektedir.

MADDE 10- Maddenin ikinci fıkrasında seçim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumsal hafızanın oluşturulması amacıyla Kurulun merkez teşkilatında seçim uzmanı ve uzman yardımcılarının istihdam edilebileceği hükme bağlanmaktadır.

Kurulun mevcut personeli, Kurulca yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre görevde yükselme suretiyle seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrolarına atanabilecektir.

Maddenin dördüncü fıkrasında, seçim müdür ve müdür yardımcısı olarak atanabilmek için yapılan işin niteliği ve önemi göz önüne alınarak, hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarmdan mezun olma şartı getirilmektedir.

Maddenin beşinci fıkrasına göre Kurulun diğer kadrolarına da Kamu Personel Seçme Sınavında yeterli puanı alanlar arasından yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atama yapılacaktır.

Maddenin yedinci fıkrasında, seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacakları hükme bağlanmaktadır. Ayrıca bu kişiler görev yaptıkları yerde, geçici görevlerde geçen süreler de dahil olmak üzere altı yıldan fazla çalışamayacaklardır. Düzenlemeyle seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yapmaları amaçlanmaktadır.

Maddenin sekinci fıkrasında, seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının bölge esasına göre belirlenecek sürelerde görev yapacakları, bölgelerin belirlenmesinde coğrafi şartlar ile sosyal ve ekonomik şartların dikkate alınacağı düzenlenmektedir. Bölgelerin ve bu bölgelerde çalışma sürelerinin ve bölgeler arasında yer değiştirme suretiyle atamanın Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır.

Maddenin dokuzuncu fıkrasına göre ilçe seçim kurulu başkanı, ihtiyaç durumuna göre seçim müdürlüğünde görevli personelin o yerdeki adalet hizmetlerinde, kadrolarına uygun görevlerde geçici olarak çalıştırılmasına müsaade edebilecektir.

Maddenin onbirinci fıkrasında seçim iş ve işlemlerinin aciliyeti ve niteliği dikkate alınarak Teklifle yürürlükten kaldırılması öngörülen 298 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına benzer bir düzenleme yapılmaktadır. Buna göre Başkan ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlan, Kurulun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde; hakimler, Cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, asker kişiler, kolluk amir ve memurları hariç olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanları seçim işlerinde çalıştırabileceklerdir.

MADDE 11- Maddeyle, il ve ilçe seçim müdürlüklerinin, seçim kurulu başkanlannca bu Kanun ve 298 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yönetileceği hükme bağlanmakta ve seçim müdürlüklerinin denetimine ilişkin esaslar belirlenmektedir. Ayrıca, Kurul giderlerinin karşılanması hususunda ilgili mevzuata atıf yapılmaktadır.

MADDE 12- Maddenin ilk üç fıkrasıyla, 657 ve 237 sayılı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümlerine bu Kanunla yapılan düzenlemelerle ilgili gerekli eklemeler yapılmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrasıyla 298 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun mevcut düzenlemesindeki iyi ün yapmış kişiler kavramının afaki niteliği ve bu kişilerin belirlenmesindeki güçlük nedeniyle uygulamada sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bu sebeple düzenlemeyle, ilçe seçim kurulu başkanının, ilçede görev yapan ve sandık kurulu başkam olarak görev yapmasına mani hali bulunmayan kamu görevlilerinin listesini yapması ve sandık kurulu başkanlannı bu listeden belirlemesi hükme bağlanmaktadır. Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, sandık kurulu başkanının görevine gelmemesi halinde, yerine hangi üyenin başkanlık edeceği düzenlenmektedir.

Maddenin beşinci fıkrasıyla 298 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin mevcut altıncı fıkrasında, sandık kurulunun siyasi partiler tarafından bildirilenler dışındaki bir asıl bir yedek üyesinin sandığın bulunduğu köy, mahalle, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi üyeleri arasından ad çekmeyle belirleneceği, ihtiyar meclisi üyelerinin yeterli sayıda olmaması halinde sandık kuruluna üye vermeyen siyasi partiler tarafından tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak uygulamada bu fıkra uyarınca belirlenen sandık kurulu üyesinin memur üye olarak adlandınldığı ve üyenin kamu görevlileri arasından belirlendiği görülmektedir. Düzenlemeyle sandık kurulunun siyasi partilerce bildirilenler dışındaki üyesinin ilçede görev yapan kamu görevlileri arasından ad çekmeyle belirlenmesi hüküm altına alınmaktadır.

Maddenin altıncı fıkrasıyla 298 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddeyle, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların sandık başı işlemlerini takip etmek üzere sandıklarda müşahit bulundurabilmeleri için Yüksek Seçim Kurulunca şekli ve içeriği belirlenen fotoğraflı müşahit kartlarım belirlenen süre içinde ilçe seçim kurullarına teslim etmeleri zorunlu hale getirilmektedir. Müşahit kartlarının ilçe seçim kurulu başkanlığınca kontrol edilerek mühürlenmesi ve oy verme gününden önce ilgili siyasi parti temsilcisi veya bağımsız adaya teslim edilmesi öngörülmektedir. Kartını yanında taşımayan ve ibraz etmeyen müşahit, sandık başı işlemlerini takip edemeyecektir.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar her sandıkta aym anda sadece bir müşahit bulundurabileceklerdir. Ancak siyasi partiler ve bağımsız adaylar sandık sayısının iki katına kadar kişi adına müşahit kartı düzenleyebilecekler ve müşahitler sandıklarda dönüşümlü olarak görev yapabileceklerdir.

Maddenin yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarında uyum düzenlemesi yapılmaktadır.

Maddenin son fıkrasıyla, Yüksek Seçim Kurulunun yeni teşkilat yapısına uygun olarak kadro yapısı yeniden düzenlenmektedir.

GEÇİCİ MADDE 1- Mevcut Başkan, Başkanvekili ve üyelerin görevlerine devam edecekleri hüküm altına alınmakta ve 2016 yılı Ocak ayında yapılması gerekirken Eylül ayında yapılan yenileme seçimlerinde seçilen üyelerin yerine, 2022 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılacağı açıklığa kavuşturulmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasına göre, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve düzenleyici işlemler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, 10 uncu madde uyarınca çıkarılması öngörülen atama ve nakile ilişkin yönetmelik ise en geç iki ay içinde çıkarılacak, yeni yönetmelik ve düzenleyici işlemler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır.

Maddenin üçüncü fıkrasında Teklifin öngördüğü yeniden yapılanmanın bir sonucu olarak mevcut genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve bilgi işlem merkezi müdürünün görevlerine son verilmektedir. Bu personelin Kurulda oluşturulan yeni birimlere atanmaları da mümkün olmakla birlikte, yeniden atanmayanların Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmeleri öngörülmektedir.

Maddenin altıncı fıkrasında, Kurulun seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı ihtiyacının ivedi karşılanması ve nitelikli kişilerin bu görevlere atanmasını temin etmek maksadıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılığı kadrolarına beş yıl süreyle, imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Başkan tarafından atama yapılmasına imkan tanınmaktadır. Ancak bu kadrolara bir takvim yılı içinde açıktan yapılacak atamalar, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacakların dört katını geçemeyecektir. Fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususların 10 uncu madde uyarınca çıkarılacak olan yönetmelikte düzenlenmesi öngörülmektedir.

Maddenin sekizinci fıkrası uyarınca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları yerde altı yıldan fazla görev yapmış seçim müdürleri, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 10 uncu madde hükümlerine uygun olarak bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacaktır.

Maddenin dokuzuncu fıkrasıyla mevcut personele, (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara yapılacak atamalarda otuz beş olan yaş haddi, kırk beş olarak uygulanarak diğer şartlan taşımaları şartıyla uzman yardımcılığı sınavına girme imkanı tanınmaktadır. Böylece Kurulun merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan ve Kurulun iş ve işlemleri bakımından tecrübe kazanarak uzmanlaşmış personel, seçim uzmanlığı kadrolanna atanabilecektir.

MADDA 13- Yürürlük maddesidir.

MADDE 14- Yürütme maddesidir.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanım,

b) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekilini,

c) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

ç) Üye: Yüksek Seçim Kurulu üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Bağımsızlığı, Oluşumu ve Görevleri

Kurulun bağımsızlığı

MADDE 3- (1) Kurul görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremez.

Kurulun oluşumu

MADDE 4- (1) Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilir.

(2) Üyelerin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilir.

(4) Başkan ve Başkanvekili seçimi yapıldıktan sonra, Yargıtay ve Damştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye belirlenir. Başkan ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

(5) Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yansında seçim yapılır ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanır. Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. Her yenileme seçiminden sonra dördüncü fıkrada öngörülen usule göre yedek üyeler belirlenir.

(6) Başkan veya Başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmadan bu görevlerini bırakmaları halinde, tüm üyelerin katılımıyla bu görevler için seçim yapılır. Başkan veya Başkanvekilliğinden ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini alır.

(7) Başkan veya Başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmış olması durumunda önce üye seçimi yapılır. Seçilen yeni üyenin de katılımıyla Başkan veya Başkanvekili seçimi yapıldıktan sonra, bu seçimin sonucuna ve altıncı fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen esasa göre yeni üyenin yeri belirlenir.

(8) Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple üyeliklerinin sona ermesi halinde, bu üyelerin yerine yeni üye seçimi yapılır.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar uyarınca yeni seçilen üye, yerine seçildiği Başkan, Başkanvekili veya üyenin görev süresini tamamlar.

(10) Başkan ve Başkanvekili görevleri süresince, üyeler ise ihtiyaç duyulması halinde Kurulca belirlenen süre zarfında kurumlanndan izinli sayılırlar. Ancak kuramlarındaki aylık, ödenek ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük haklarından aynen yararlanmaya devam ederler.

Karar verme usulü

MADDE 5- (1) Kurul, kararlarım salt çoğunlukla verir; oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

(2) Kurul kararlan aleyhine başka hiçbir mercie ve kanun yoluna başvurulamaz.

(3) Kurulun nihai kararlan ile prensip kararlan Resmi Gazete'de, en kısa zamanda yayımlanır.

Kurulun görevleri

MADDE 6- (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konulanyla ilgili bütün yolsuzluklan, şikayet ve itirazlan incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

b) Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklanm kabul etmek ve seçilen Cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarım kabul etmek.

ç) Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

d) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin konular ile görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda prensip kararlan almak ve diğer düzenlemeleri yapmak.

e) Seçim sürecinde, seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin anlatılması amacıyla, radyo ve televizyonlarda zorunlu yayın kapsamında yayınlanmak üzere tanıtım programları hazırlamak veya hazırlatmak.

f) Seçmen kütüğünün önemi ve düzenleme yöntemleri ile seçmenlerin görev ve sorumluluklan hakkında tanıtım programlanyla vatandaşlan bilgilendirmek.

g) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşkilat ve Personel

Teşkilat

MADDE 7- (1) Kurul, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

(2) Merkez teşkilatı; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, insan Kaynaklan Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünden oluşur.

(3) Taşra teşkilatı; ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurallanna bağlı seçim müdürlüklerinden oluşur. Kurul, gerekli görülen illerde, il seçim kuruluna bağlı seçim müdürlüğü kurabilir.

Başkan

MADDE 8- (1) Başkan, Kurulun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, Kurul çalışmalarının düzenlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

(2) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Kurulun toplantı gündemini belirlemek ve Kurul toplantılarına başkanlık etmek.

b) Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlamak.

c) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlan ile diğer personeli atamak.

ç) Kurulun görev alanına giren konularda yapılacak düzenlemelerin hazırlanması amacıyla gerektiğinde komisyon kurulmasını Kurula teklif etmek.

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(3) Başkan, yetkilerinden bir kısmım yazılı olarak Başkanvekiline devredebilir.

(4) Başkana yokluğunda Başkanvekili, onun da yokluğunda en yaşlı üye vekalet eder.

Hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 9- (1) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Seçmen kütüğünü oluşturmak ve güncellemek.

b) Seçmen kütüğünün oluşturulması ve güncel tutulması için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarından temin etmek.

c) Seçmenleri eksiksiz belirlemek ve mükerrer seçmen kaydını önlemek, ç) Seçmenin kolay, hızlı, doğru oy vermesini sağlamak.

d) Mükerrer oy kullanan seçmenleri tespit etmek.

e) Seçimin çabuk sonuçlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

f) Kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek.

g) Kurulun bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

ğ) Kurulun bilişim sisteminin işletimi ve bakımım yapmak ve yaptırmak, teknolojik yenilikler doğrultusunda geliştirilmesine yönelik politika ve ilkeleri belirlemek.

h) Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gerekli önlemleri almak.

ı) Kurulca belirlenecek ilkeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yıllık programlan hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak.

i) Kurulca belirlenen ilke ve yöntemler çerçevesinde belirli aralıklarla seçmen kütüğünü denetlemek.

j) Seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin anlatılması amacıyla tanıtım programlan hazırlamak veya hazırlatmak.

k) Seçime yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

l) Kurulca onaylanan programa uygun olarak, üç aylık raporlarla çalışmalannı Kurula sunmak.

m) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışı seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıklan yapmak ve seçim çalışmalannı yürütmek.

b) Kurul kararlannm gereklerini yerine getirmek.

c) Kurulun yazışmalarını yapmak.

ç) Seçim araç ve gereçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

e) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

f) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

g) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

ğ) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(3) İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Personelin atama, nakil, performans, terfi, disiplin, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

b) Personelin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

c) Kurulun personel politikası ve planlaması ile insan kaynaklan sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

ç) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(4) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde ve diğer mevzuatla mali hizmetleri yürüten birimlere verilen görevleri yapmak.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personele ilişkin hükümler

MADDE 10- (1) Kurul personeli, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

(2) Kurul merkez teşkilatında, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi çerçevesinde seçim uzmanı ve seçim uzman yardımcısı istihdam edilebilir.

(3) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, Kurul personeli arasında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanır.

(4) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılığına atanacaklarda, hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlanndan mezun olma şartı aranır.

(5) Kurul kadrolarına ilk defa atanacak diğer personel Kamu Personel Seçme Sınavında, yönetmelikte belirlenen puan türünde asgari puanı almış olanlar arasından, yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanır. Sınava, ilan edilecek kadro sayısının beş katma kadar aday çağrılır.

(6) Kurulda görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel, Başkanın teklifi üzerine, yılı merkezi yönetim bütçe kanunundaki atama izni sınırına tabi olmaksızın mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilir.

(7) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamazlar; geçici görevde geçen süreler de dahil aynı yerde altı yıldan fazla çalışamazlar. Ancak bu süreyi dolduranlar, ihtiyaç duyulması halinde Başkanın kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde çalışabilirler.

(8) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının görev süreleri bölge esasına göre belirlenir. Bölgeler ile bu bölgelerde geçirilecek süreler, coğrafi şartlar ile sosyal ve ekonomik imkanlar dikkate alınarak Kurulca belirlenir.

(9) İlçe seçim kurulu başkanı, ihtiyaç duyulması halinde seçim müdürlüğünde görevli personelin, o yerdeki adalet hizmetlerinde kadrolarına uygun görevlerde geçici olarak çalıştırılmasına müsaade edebilir.

(10) Seçim kurulu başkanları kendilerine bağlı seçim müdürü ve diğer personelin disiplin amiridir.

(11) Başkan ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlan, Kurulun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde; hakimler, Cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, asker kişiler, kolluk amir ve memurları hariç kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve iktisadi devlet teşekküllerindeki bütün memur, işçi ve hizmetlileri seçim iş ve işlemlerinde görevlendirebilir, bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir.

(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Kurul tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetim, denetim ve giderler

MADDE 11- (1) İl ve ilçe seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanlannca bu Kanun ile 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yönetilir.

(2) Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanlannca yılda en az bir defa denetlenir. Bu denetim, geçen bir yıllık işlemlere şamil olmak üzere her yıl ocak ayı içinde yapılır. Denetim sonucunda düzenlenecek raporlann bir örneği seçim müdürlüklerinde saklanır, bir örneği de en geç o ayın sonuna kadar Kurul Başkanlığına gönderilir.

(3) Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanlan tarafından ve seçim iş ve işlemleri dışında Kurulun görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre adalet müfettişleri vasıtasıyla denetlenir.

(4) Kurul merkez ve taşra teşkilatının giderleri ile her türlü seçim giderleri, 298 sayılı Kanunun 181 inci maddesi uyarınca karşılanır.

Değişiklik yapılan ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar

MADDE 12- (1) 657 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Adalet Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Seçim Uzman Yardımcıları," ibaresi ve "Adalet Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Seçim Uzmanlığına," ibaresi,

b) 152 nci maddesinin "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendine "Savunma Sanayii Uzmanlan," ibaresinden sonra gelmek üzere "Seçim Uzmanlan," ibaresi,

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" Bölümünün (g) bendine "Adalet Uzmanlan," ibaresinden sonra gelmek üzere "Seçim Uzmanlan," ibaresi,

eklenmiştir.

(2) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yüksek Seçim Kurulu," ibaresi eklenmiştir.

(3) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan "Danıştay Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 1 Binek 5 Yıl"

(4) 298 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22- İlçe seçim kurulu başkanı, ilçede görev yapan ve sandık kurulu başkanlığına mani hali bulunmayan kamu görevlilerinin listesini yapar ve bu listeden sandık kurulu başkanlannı belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, yerine kamu görevlisi olan üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye başkanlık eder."

(5) 298 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan "başkan ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

"Sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesi ise, sandık kurulu başkanı olarak seçilenler hariç 22 nci madde gereğince düzenlenen listeden ad çekme suretiyle belirlenir."

(6) 298 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25- Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, her sandıkta birer müşahit bulundurabilirler.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, ilçede bulunan sandık sayısının iki katına kadar müşahit adına düzenlenmiş fotoğraflı müşahit kartını ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Müşahit kartlan ilçe seçim kurulu başkanlığınca kontrol edilerek mühürlenir ve oy verme gününden önce ilgili siyasi parti temsilcisi veya bağımsız adaya teslim edilir. Müşahit kartı yanında bulunmayan veya istenildiğinde ibraz etmeyen kişiler sandık başı işlemlerini takip edemezler.

Müşahit kartının şekil ve içeriği ile teslim edilme süresi Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Süresi içinde bu kartlan teslim etmeyen siyasi partiler ve bağımsız adaylar, sandık başında müşahit bulunduramazlar."

(7) 298 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin başlığı "Tanımlar:" şeklinde ve 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "İlçe seçmen kütük bürolan ve il seçim kurullan" ibaresi "Seçim müdürlükleri" şeklinde değiştirilmiştir.

(8) 298 sayılı Kanunun 181 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Seçmen Kütüğü Genel Müdürüne devredebilir, Genel Müdürün de diğer görevlilere devretmesine izin verebilir." ibaresi "devredebilir." şeklinde değiştirilmiştir.

(9) 298 sayılı Kanunun 11 inci, 12 nci, 13 üncü maddeleri, 28 inci maddesinin (A) fıkrası, 29 uncu maddesi, 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası hariç diğer fıkraları ve 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(10) Mevzuatta 298 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerine yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

(11) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait bölümden çıkarılmış, ekli (2) ve (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan cetvelin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut Başkan ve Başkanvekili ile üyeler kalan görev sürelerini tamamlar. 2016 yılında yapılan yenileme seçimiyle seçilen üyelerin yerine, 2022 yılı Ocak aymda yenileme seçimi yapılır.

(2) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve düzenleyici işlemler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, 10 uncu madde uyarınca çıkarılması öngörülen atama ve nakile ilişkin yönetmelik ise en geç iki ay içinde çıkarılır. Yeni yönetmelik ve düzenleyici işlemler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(3) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve bilgi işlem merkezi müdürü kadrolarında bulunanların görevi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde, görevleri sona eren personel arasından mevcut veya ihdas edilen kadrolara Başkan tarafından atama yapılabilir. Ataması yapılmayan personel aynı süre içinde Başkan tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve altıncı fıkrada belirtilen üç yıllık süre bildirim tarihinden itibaren başlar. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar Kurul bünyesinde çalışmaya devam eder ve bu kişilerin her türlü sosyal ve mali haklan Kurul tarafından ödenmeye devam olunur.

(4) İkinci fıkra uyannca nakledilen personele ilişkin kadrolar, Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri tarih itibanyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) Kurulun teşkilat yapısı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye kadar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut olan kadroların kullanımına devam olunur. Bu Kanuna göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar teşkilatın değişen veya yeniden kurulan birimlerine verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yerine getirilir.

(6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılığı kadrolarına beş yıl süreyle, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki şartlan taşıyan ve imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yazılı sınavda başanlı olanlar arasından, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Başkan tarafından atama yapılabilir. Ancak bir takvim yılı içinde bu fıkra uyannca yapılacak atamalar, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılan atamalann dört katını geçemez.

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte seçim müdürü kadrosunda bulunanlar, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenim şartı aranmaksızın görevlerine devam ederler.

(8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı olduklan ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulunduktan yerde altı yıldan fazla görev yapmış seçim müdürleri, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 10 uncu madde hükümlerine uygun olarak bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(9) Kurulun merkez ve taşra teşkilatı kadrolannda görev yapan ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibanyla kırkbeş yaşını doldurmamış personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılacak ilk seçim uzman yardımcılığı sınavına diğer şartlan taşımalan kaydıyla girebilir.

(10) Yüksek Seçim Kuruluna ait kadrolara, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi ile yılı merkezi yönetim bütçe kanunundaki atama sınırlamalanna tabi olmaksızın atama yapılabilir.

Yürürlük

Madde 13- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI :

MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

adedi

TOPLAM

GİH

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI

1

1

1

GİH

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ MÜDÜRÜ

1

1

1

TOPLAM

2

2

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

GİH

SEÇİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ

1

1

1

GİH

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

1

2

2

GİH

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ

BAŞKANI

1

1

1

GİH

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI

1

1

1

GİH

DAİRE BAŞKANI

1

12

12

GİH

SEÇİM UZMANI

3

6

6

GİH

SEÇİM UZMANI

5

9

9

GİH

SEÇİM UZMAN YARDIMCISI

8

15

15

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

3

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

7

7

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

2

5

5

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

3

4

4

GİH

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

1

3

3

GİH

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

2

3

3

GİH

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

3

3

3

GİH

ŞEF

3

3

3

GİH

ŞEF

4

3

3

GİH

ŞEF

5

3

3

...

TH

ÇÖZÜMLEYİCİ

5

6

6

TH

ÇÖZÜMLEYİCİ

8

7

7

TH

PROGRAMCI

7

6

6

TH

PROGRAMCI

5

2

2

TH

PROGRAMCI

3

2

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

5

2

2

GİH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL

İŞLETMENİ

3

5

5

GlH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL

İŞLETMENİ

4

5

5

GlH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL

İŞLETMENİ

5

5

5

GİH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL

İŞLETMENİ

6

7

7

GİH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

7

7

7

GİH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

8

10

10

GİH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

9

10

10

GİH

ARŞİV MEMURU

9

3

3

GİH

SANTRAL MEMURU

7

3

3

GİH

SEKRETER

7

5

5

GİH

SEKRETER

8

5

5

GİH

ŞOFÖR

8

5

5

GİH

ŞOFÖR

9

5

5

TH

MÜHENDİS

5

2

2

TH

İSTATİSTİKÇİ

4

2

2

TH

İSTATİSTİKÇİ

7

4

4

...

TH

TEKNİSYEN

8

5

5

YH

HİZMETLİ

7

5

5

YH

HİZMETLİ

8

5

5

YH

HİZMETLİ

9

5

5

YH

HİZMETLİ

10

5

5

YH

DAĞITICI

10

2

2

YH

BEKÇİ

10

6

6

TOPLAM

225

225

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

GİH

SEÇİM MÜDÜR

YARDIMCISI

1

25

25

GİH

SEÇİM MÜDÜR

YARDIMCISI

3

25

25

GİH

SEÇİM MÜDÜR

YARDIMCISI

5

50

50

GİH

SEÇİM MÜDÜR

YARDIMCISI

7

100

100

GİH

ZABIT KATİBİ

7

60

60

GİH

ZABIT KATİBİ

8

60

60

GİH

ZABIT KATİBİ

9

80

80

TH

TEKNİSYEN

5

40

40

TH

TEKNİSYEN

9

50

50

TOPLAM

490

490

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 5 2
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
14:07 - Milli Savunma Bakanı Akar'ın mutlu günü14:05 - Bir milletvekilinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı14:04 - Sosyal hizmet uzmanı boş günlerinde özel bir aile danışma merkezinde çalışabilir mi?14:04 - Boyalı çay nasıl anlaşılır? İşte yapmanız gerekenler14:03 - Afyonkarahisar'da 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti14:00 - Uzmanından YKS'de ek yerleştirme için doğru tercih uyarısı
13:41 - 'Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız'13:40 - Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı13:39 - Çöpçüler Kralı'nın çekildiği sokağa Kemal Sunal'ın adı verildi13:34 - Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi13:33 - Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
13:29 - Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek13:26 - 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılan Mansur Yavaş, beraat etti13:24 - Yüz yüze eğitimde ailelere öneriler: Kaygınızı çocuğa yansıtmayın13:21 - 'Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor'13:18 - Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz
13:15 - Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam