1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hak kaybına uğramamak isteyen müdür yardımcısı adayları ne yapmalı?

13 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği"nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için, dört sendika tarafından Danıştay'a dava açılmıştır. Buna rağmen yayımlanan bir genelge ile atamaların hemen yapılması istenmektedir. Dava sonuçlanıncaya kadar yapılan atamaların iptal sürecine hukuki temel oluşturulması amacıyla durumu uygun eğitim çalışanlarının kurumuna dilekçe vermesi gerekmektedir. Devamı için başlığa tıklayınız.
23 Nisan 2007 09:47
Yazdır

Örneğin kendi okulunuzda bir Müdür yardımcısı atanacak. Ama atanan kişi sınav kazanmamış ise, sizden kariyer ve liyakat olarak hizmet puanı olarak daha az kriterlere sahipse, daha önce yöneticilik yapmamışsa sizin verdiğiniz dilekçe ile dava açıldığı takdirde, mahkeme, Kamu yararı gözeterek sizin kriterlerinizin atanan kişiden daha iyi olması nedeniyle sizin atanmanıza karar verecektir.

Örneğin bir okula müdür atanacaksa ve siz de dilekçe ile başvurduysanız okula atanan müdürün sizden kariyer ve liyakat olarak hizmet puanı olarak daha az kriterlere sahipse mahkeme burada da kamu yarını gözeterek sizin atanmanızı sağlayacaktır.

Mahkeme, yönetmeliğin ?GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar ile daha önceki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen Seçme, Değerlendirme veya Düzey Belirleme Sınavına girerek başarılı olanların kazanılmış hakları saklıdır.? Hükümlerini,

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in http://www.memurlar.net/haber/19676/

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Madde 5 ? Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindenliği ve beyana güveni esas alırlar.

Dürüstlük ve tarafsızlık

Madde 9 ? Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.? hükümlerini,

Kamu görevlilerinin imzaladığı etik sözleşmenin ?Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,? hükümlerini,

http://www.memurlar.net/haber/19676/

Milli Eğitim Bakanlığının Etik Davranış ilkeleri konulu,16/05/2006 tarih ve 2006/44 nolu genelgenin; http://www.memurlar.net/haber/45491/

?Halkın günlük yaşamın kolaylaştırmak, ihtiyaçlar n en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak, . İnsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yarar n gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda görevini yerine getirmek, . Dil, din, felsefî inanç, siyasî düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayırımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmak, keyfilikten kaçınmak, . Görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddî ve manevî fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan görevini yerine getirmek, . Doğruluk ve hakkaniyet ilkelerini yaşama geçirmek,

Kamu mallar ve kaynakların kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamak ve kullandırmamak, bu mal ve kaynaklar israf etmemek,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, Şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalıma arkadaşlarına ve diğer muhataplarına karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmek,

İlkelerine uygun hareket ederek görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.?

Hükümlerini dikkate alacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yönetici Atama İle İlgili 2007/32 Sayılı Genelgesinin 9. maddesiyle Sayın Milli Eğitim Bakanımız ?Eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi bakımından; gerek yürürlükten kaldırılan yönetmelikle ilgili yargılama süreci, gerekse yeni yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında geçen süreler dikkate alınarak, yönetici atama işlemlerinin en kısa sürede başlatılarak sonuçlandırılması, bu süreci olumsuz yönde etkileyecek tutum ve davranışlardan kaçınılması hususunda gereğini rica ederim.? Diyor ki ben uyarıda bulundum atamayı yapacak olan kişilere dikkat edin dedim onlar kadrolaştılarsa benim ne günahım var diyecektir

Top Müdür yardımcıları için okul müdürlerine, okul müdürleri için ise Milli Eğitim müdürlerine atılmıştır. Bu kişiler anayasamız, kanunlar ve genel uygulamalar ışığında aklın yolu birdir diyerek boş kadrolar ilan edilip duyuru yapılmalıdır aksi takdirde;

TÜRK CEZA KANUNU;

MADDE 24.- (3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.

MADDE 121. - (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE 118. - (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE 250. - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Hükümlerine istinaden yargı ile karşı karşıya kalacaklardır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
98 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz19:03 - Kilosu 2 milyon dolar olan 'lazer çipi' ihracat yolunda18:57 - Yerli otomobil fabrikası için imar değişikliği yapılacak18:51 - Milli atlet Eşref Apak, 5'inci kez olimpiyat vizesi aldı18:46 - Koray Aydın: Günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor18:41 - Bilim Heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı18:36 - ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı!18:30 - EGM'den Twitter'da yayımlanan videoya ilişkin açıklama18:24 - Polis, bıçaklı kavgayı havaya ateş ederek ayırdı18:19 - Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor
18:14 - Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı18:09 - Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü18:04 - Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı18:00 - BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?17:56 - MSB: Bir askerimiz şehit oldu, 21 rejim hedefi vuruldu17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam