Ücretli öğretmen görevlendirilmesinde uygulanması gereken kriterler ve öncelik durumu nelerdir?

Görevlendirilecek ücretli öğretmenlerin okutacakları derslere kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarına ait bilgilerin yer aldığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye göre mezun oldukları alanalar göre okutabilecekleri alanlara görevlendirilmektedirler. Çizelge"ye http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Eylül 2019 00:02, Son Güncelleme : 05 Eylül 2019 18:08
Ücretli öğretmen görevlendirilmesinde uygulanması gereken kriterler ve öncelik durumu nelerdir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİNDE UYGULANMASI GEREKEN KRİTERLER VE ÖNCELİK DURUMU NELERDİR?

Ücretli öğretmen görevlendirilmesinde, uygulanması gereken kriterler nelerdir?

Öncelikle, Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinde iki ana şart bulunmaktadır.

1- Öğretmen sayısının yetersiz olması,

2- Yüksek öğrenimli olmak koşulu,

Bu şartların yanında il milli eğitim müdürlükleri yayımladıkları duyurularda bazı şartlar ve belgeler istemektedir. Fakat ücretli öğretmen başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden alındığından herhangi bir belge gerekmemektedir.

Bazı belgelerin istenmesi Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

Şöyle ki; Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin "Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar" başlıklı 8. maddesinde; (1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:
a)Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.
b)Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.
c)İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir.
ç)İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.
d)İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
e)Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.
f)Başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hallerde, formda adli sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hallerde en geç üç işgünü içinde verir.
g)Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlak ibarelere yer verilmez.
ğ)Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır." hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Atama şartları" başlıklı 5. maddesindeki; "(1) Öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak girilir.
(2) Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır;
a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,
b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,
c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,
ç) İlk atama kapsamında atanacakların, KPSS'den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları,
d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması." şartları da aranabilir. Fakat bu şartlar emekli öğretmenler için geçerli değildir.

İşte 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun "Genel Ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi ise şu şekildedir:

"Genel ve Özel Şartlar
Madde 48 - Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A)Genel şartlar:
1.Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.
8. Güvenliksoruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

B) Özel şartlar:
1.Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."


ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİK DURUMU NELERDİR?

Ücretli Öğretmen Görevlendirilmelerinde Genel Kurallar Şunlardır;

Görevlendirilecek ücretli öğretmenlerin okutacakları derslere kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarına ait bilgilerin yer aldığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye göre mezun oldukları alanlara göre okutabilecekleri alanlara görevlendirilmektedirler. Çizelge'ye http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Genel olarak yerleştirmelerde branşlar bazında KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralama yapılmaktadır.

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce), sınıf Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.

Diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde, öğretmenlik mezunu dışındaki diğer mezunlar ilgili puan türünde (Görevlendirme işlemlerinde önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.) sıralama yapılacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İHL. Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman ön lisans mezunu adaylara KPSSP93 puanı sıralamasına göre görev verilmektedir.

Yan alana sahip olanlar ile ihtiyaç duyulan alanda İngilizce Sertifikası, Özel Eğitim Sertifikası sahibi olanlardan görevlendirme yapılmaktadır.

İl/İlçe Eğitim Denetmenlerince, önceki yıllarda öğretmenlik görevinde yetersiz bulunup görevi sona erdirilen ve bir daha görev verilmemek üzere hakkında işlem yapılan ücretli öğretmenlerin başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Geçerli bir özrü (atama, hastalık vb.) olmaksızın görevlendirildiği okul müdürlüğüne en az 5 (beş) işgünü ( süre 3 günde belirlenebilir) öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara bir daha görevlendirme yapılmamaktadır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN ÖNCELİK SIRASI;

Okul öncesi eğitim öğretmen ihtiyacının atanan öğretmenler yoluyla giderilememesi halinde, okul öncesi çağı çocuklarının gelişim özellikleri dikkate alınarak ücretli öğretmen görevlendirilmesi uygulamasında, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 02.09.2010 tarih ve 2757 sayılı yazılarına ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı eki Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Eğitim Seminer Çerçeve Programına ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.07.2011 tarihli, 1985 sayılı ve 2011/43 nolu genelgesine göre;

1- Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre; Okul öncesi Alan Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup halen okullarımızda görev yapmakta olan norm kadro fazlası öğretmenleri. (isteğe bağlı olarak kadroları okullarında kalmak kaydıyla,)
2- Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre; Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun, kadrolu veya sözleşmeli ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar. (KPSS puan üstünlüğüne göre)
3- Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre; Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunları dahil) kadrolu veya sözleşmeli ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar. (KPSS puan üstünlüğüne göre)
4- Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları.
5- Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.
6- Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü,Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları.
7- Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler.
8- a) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan,
b)Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup, kadrolu veya sözleşmeli olarak atanamamış olanlardan,
c)Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup kadrolu veya sözleşmeli olarak atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazı eki Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Eğitim Seminer Çerçeve Programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

İLKOKULLARDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN ÖNCELİK SIRASI;

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 16.09.2009 tarihli ve 15135 sayılı yazısına göre; İlkokullarda 1-4'üncü sınıflardaki görevlendirmelerde Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunlarına öncelik verilmesi, bu durumun mümkün olmaması halinde diğer yükseköğrenim programlarından mezun olanlardan görevlendirme yapılır.

Genel olarak ilkokullarda sınıf öğretmenliği için öncelik sırası şu şekildedir.

--Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları,
--Eğitim fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar,
--Fen edebiyat fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar,
--Eğitim fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar,
--Fen edebiyat fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar,
--Fen edebiyat fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar,
--Emekli öğretmenler,
--Diğer fakülteler,
--Mevcut lisans mezunlarının yetersiz kalması halinde; ön lisans mezunları, lise mezunları, kamu görevlilerinden görevlendirmeler yapılmaktadır.

ORTAOKULLARDA BRANŞ ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖNCELİK SIRASI;

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 16.09.2009 tarihli ve 15135 sayılı yazısına göre; Ortaokullarda branş öğretmenleri için Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre; atamaya esas alana atanabilecek yükseköğretim programından mezun olanlara öncelik verilmesi, bu durumun mümkün olmaması halinde diğer yükseköğrenim programlarından mezun olanlardan görevlendirme yapılır.

BRANŞ ÖĞRETMENLİKLERİ İÇİN ÖNCELİK SIRASI:

Branş öğretmenliğinde başvuru yapanlar için bir öncelik sıralamasını gösteren mevzuat düzenlemesi bulunmadığı için, memurlar.net olarak bu konuda yayımlanmış bir görüş yazısına da ulaşamadık.

Ancak, branş öğretmenliği için yapılacak ücretli öğretmen görevlendirmelerinde şu öncelik sıralamalarına uyulması hakka ve adalete daha uygun olacaktır.

--Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar,
--Fen edebiyat fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından tezsiz yüksek lisansı olanlar (formasyonu olanlar),
--Fen edebiyat fakültesinin ilgili bölüm mezunları (formasyonsuz),
--Eğitim fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar,
--Fen edebiyat fakültesinin diğer alanlarından mezun olanlar (formasyonsuz),
--Emekli öğretmenler,
--Diğer fakülteler.,

--Mevcut lisans mezunlarının yetersiz kalması halinde; ön lisans mezunları, lise mezunları, kamu görevlilerinden görevlendirmeleri yapılmaktadır.

--Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman Ön lisans mezunu adaylara görev verilebilir.

YUKARIDAKİ MADDELERE GÖRE AYNI ÖNCELİĞE SAHİP OLANLARIN KENDİ ARALARINDAKİ ÖNCELİK SIRASI:

Bu konuda da ne yazık ki bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır. Ancak bize göre öncelik sıralamalarına uyulması hakka ve adalete daha uygun olacaktır.

--Doktorası olanlar,
--Yüksek lisansı olanlar,
--KPSS puanı yüksek olanlar,
--Diploma notu yüksek olanlar,
--Daha önce başarıyla bu görevi yapmış olanlar,
--Başvuru tarihi daha önce olanlar.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber