1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
18 Eylül 2020 06:30
+Aa- Yazdır
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 66

MADDE 1- 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (ç) bendinde yer alan "stratejik iletişim ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak."

MADDE 2- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Başkan yardımcıları

MADDE 4/A- (1) Başkan yardımcıları; Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatlarım yerine getirmek, gerektiğinde Başkana vekalet etmek, görevi kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları vermek, bunların uygulanmasını takip etmek, yönetim kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini Başkan adına sağlamakla yükümlüdür."

MADDE 3-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı."

"h) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 4- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ülkemizin tanıtımına yönelik" ibaresi "kamu diplomasisi alanında" şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan "stratejik iletişim ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ğ) Yabancı basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak."

MADDE 5-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı

MADDE 6/A- (1) Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile Devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarım belirlemek.

b) Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Türkiye Cumhuriyetine yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

ç) Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

d) Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, Devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.

e) Görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 6-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yerli basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak.

d) Ulusal, bölgesel ve yerel basının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek."

"e) Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek."

MADDE 7-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek."

MADDE 8-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Türkiye'nin tanıtılması amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan dillere çevirisini yapmak."

MADDE 9-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10- (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve insan kaynağı politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ile ilgili işlerini yapmak.

c) Başkanlık mevzuatım ilgili birimlerle koordinasyon halinde hazırlamak ve bu mevzuatın yürürlüğe girmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

ç) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

d) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek.

e) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

f) Güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek.

g) Başkanlığın belge yönetimi, kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

ğ) Kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına ve Başkanlık birimlerinin buna uygunluk sağlamasına yardımcı olmak.

h) Başkanlığın matbaa, basım ve yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak.

ı) Kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerini yürütmek.

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 10-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Başkanlığın Elektronik Belge Yönetim Sisteminin işleyişini ve kullanımını sağlamak."

MADDE 11-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 13/A- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanın çalışma programım düzenlemek.

b) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

c) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

MADDE 13/B- (1) Başkanlık Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olmak üzere yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirmek amacıyla döner sermaye işletmesi kurulur.

(2) Döner sermaye işletmesi için genel bütçeden tahsis olunan sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla beş katma kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karla karşılanır.

(3) Döner sermaye; Başkanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekler, Hazinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kar ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen net kar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen dönem net karı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlığın uygun göreceği mal ve hizmet almalarında kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave edilir. Bağış ve yardımlar, ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra sermaye tutarına bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.

(4) Döner sermaye faaliyetleri için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama, araç, gereç, araştırma, eğitim, tanıtım giderleri ile faaliyet alanına giren hizmetler için görevlendirilecek personele yapılacak harcırah ödemeleri döner sermayeden karşılanır. Ayrıca kurumun dışarıdan aldığı hizmetlere karşılık yapılacak diğer ödemeler ve Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerinde hizmet veren birimlerin her türlü ihtiyaçları da döner sermayeden karşılanabilir. Bu maddede sayılanlar dışmda döner sermayeden herhangi bir harcama yapılamaz.

(5) Döner Sermaye İşletmesi; Başkanlığın hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya, vermeye, her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir.

(6) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, giderleri, işletilmesi, hesap usulleri ile satım işlemlerine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine çıkarılan yönetmelikle tespit edilir."

MADDE 12- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar" ibaresi ", kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu kapsamda istihdam edilen İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir."

MADDE 14-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

" (2) Başkanlığın taşra teşkilatı doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlüklerinden oluşur. Bölge müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edime, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon illerindedir. Başkanlık bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Başkanlıkça gerek duyulan illerde bölge müdürlüklerine bağlı olarak irtibat büroları kurulabilir.

(3) Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir."

MADDE 15- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Daire Başkanı

1

1

TOPLAM

1

KURUMU : İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDAS EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

İşletme Müdürü

1

1

TOPLAM

1

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı23:01 - İsrail polisi, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor22:54 - Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı
22:52 - 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'22:46 - Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor22:35 - Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'22:32 - Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı22:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yaptı
22:21 - Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam