Öğretim görevlilerinin yeniden atanmalarına dair önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlilerinin yeniden atanmalarında puan ölçütü koyulmasında hukuki sorun görmemekle birlikte adayın sağlık mazereti olmasından dolayı ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal etti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 19 Eylül 2021 14:01
Öğretim görevlilerinin yeniden atanmalarına dair  önemli karar!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi (eski adıyla okutman) olarak görev yapan kişinin Üniversitesinin Öğretim Üyeleri Haricindeki Öğretim Elemanlarının Yeniden Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi'nde aranan puan şartlarını taşımaması ve görev süresi içerisinde hastalık geçirmesi sebebiyle kadrosunun gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ilişiği kesilmiştir.

İlk derece mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi; üniversite tarafından yapılan işlemin hukuken uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, davacının yaşamış olduğu rahatsızlık sebebiyle birkaç kez rapor aldığı ve bu raporların davacının mevcut sağlık durumunu yansıttığı, genel değerlendirme puanının tespiti için belirlenen kalemlere bakıldığında davacının rahatsızlığı nedeniyle asgari puan şartını sağlamasının beklenemeyeceği ve sağlık raporlarının görevin devamı için haklı mazeret oluşturduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

Diğer taraftan, Danıştay Sekizinci Dairesi 2547 sayılı Kanunda buna dair bir yetki olmamasına rağmen üniversite tarafından öğretim görevlilerine yeniden atanmada puan ölçütü getirilmesiyle ilgili hukuki bir değerlendirme yapmamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

E. 2018/5406

K. 2020/3722

İSTEMİN KONUSU: İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 31/05/2018 gün ve E:2018/775, K:2018/1442 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ...... Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümünde öğretim elemanı (okutman) olarak görev yapan davacı tarafından, görev süresinin uzatılmamasına ilişkin 20/04/2017 tarih ve 17 Sayılı ..... Yönetim Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Kütahya İdare Mahkemesince verilen 26/12/2017 tarih ve E:2017/621, K:2017/1361 Sayılı kararda; davacının görev süresinin uzatıldığı 20.06.2016 tarihinden dava konusu işlemin tesis edildiği 20.04.2017 tarihine kadar olan süre içerisinde hastalığı nedeniyle sık sık rapor aldığı ve hastanede yatılı olarak gördüğü tedavi nedeniyle kadrosunun gereklerini yerine getiremediği, bu haliyle öğrencilere katkı sağlamadığı, ayrıca Asgari Genel Değerlendirme Puanının 250 olması gerekirken davacının 170 puan alarak Asgari Genel Değerlendirme Puanı şartını da sağlayamadığı görüldüğünden görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

KAPAT [X]

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, daha önceki yıllarda da genel değerlendirme puanı asgari 250 puan şartı aranmasına ve puanı 31 olmasına rağmen sözleşmesinin yenilendiği, asgari puan değerlendirmesinde sağlık mazeretinin göz ardı

edilmemesi ve sağlık mazeretine rağmen puanını 170'e kadar yükselttiği, istinaf başvurusunun reddi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin mevzuat uyarınca tesis edildiği ve davacı tarafın tüm taleplerinin reddi gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...... DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

......Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bölümü'nde okutman olarak görev yapan davacının 20.06.2016 tarihinde sona erecek görev süresinin uzatılması istemiyle sunduğu görev süresi uzatma formunda Asgari Genel Değerlendirme Puanı şartını (250 puan olması gerekirken 31 puan alarak) sağlayamadığı, ilgili Yönergenin 7.maddesi uyarınca kendisine bir defaya mahsus olmak üzere izlenmesi amacıyla 1 yıl süre verilerek görev süresinin uzatıldığı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aldığı sağlık raporları, hastanede gördüğü tedavi ve yerine öğretim elemanı görevlendirilmesi nedeniyle derslere devam etmede problem yaşadığı, 20.06.2017 tarihinde sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin görüşmede de yine Asgari Genel Değerlendirme Puanı şartını (250 puan olması gerekirken 170 puan alarak) sağlayamadığı değerlendirilerek görev

süresinin uzatılmamasına ilişkin 20.04.2017 tarih ve 17 Sayılı ......Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı alınması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ''Tanımlar'' başlıklı 3. maddesinde, Öğretim yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarından oluştuğu, Okutmanın ise Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarından oluştuğu hüküm altına alınmış, ''Okutmanlar'' başlıklı 32. maddesinde; "Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

...... Üniversitesi Öğretim Üyeleri Haricindeki Öğretim Elemanlarının Yeniden Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi'nin ''Atama'' başlıklı 7.maddesinde; ''Rektör, Görev Süresi Değerlendirme Formları ve birim Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda öğretim elamanının görev süresinin uzatılıp, uzatılmayacağına karar verir. Yeniden atamalarda adayın bir veya iki yıllık atandığı sürelere tekabül eden son dönemdeki faaliyetleri dikkate alınır. Görev süresi uzatılacak öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının yeniden atanması Rektörün onayı ile bir veya iki yıllık süre ile yapılır. Genel Değerlendirme Puanını (GDP) sağlayamayan adayın izlenmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Rektörün onayı ile bir yıl süreyle yeniden ataması yapılır. Bu sürenin sonunda da minimum puanın sağlanamaması halinde yeniden atama işlemi yapılmaz.'' hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdari işlemlerin bir sebebe ve gerekçeye dayalı olması hukukun genel ilkelerinden olup, bu ilke genel anlamda düzenleme veya işlem yapan idareyi, uyguladığı ve düzenleme yaptığı alanda, doğru ve anlamlı olgular ortaya koymaya ve denetim yapmaya zorlar.

Diğer taraftan, idarelerin işlem tesis ederken Anayasa ve yasalarla çizilen çerçeve içinde takdir hakkına sahip oldukları açık ise de, bu takdir hakkı, serbestçe ve keyfi şekilde kullanılanabilecek bir durumu ifade etmeyip, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka uygun olarak temellendirilmiş olgularla desteklenmelidir.

Olayda, .... Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bölümü'nde okutman olarak görev yapan davacının, .....Üniversitesi Öğretim Üyeleri Haricindeki Öğretim Elemanlarının Yeniden Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi'nin ''Atama'' başlıklı 7.maddesi uyarınca genel değerlendirme puanının ikinci defa asgari 250 puanın altında olduğu gerekçesiyle sözleşmesinin uzatılmadığı belirtilmişse de; davacının yaşamış olduğu rahatsızlık sebebiyle birkaç kez rapor aldığı ve bu raporların davacının mevcut sağlık durumunu yansıttığı, genel değerlendirme puanının tespiti için belirlenen kalemlere bakıldığında davacının rahatsızlığı nedeniyle asgari puan şartını sağlamasının beklenemeyeceği, sağlık raporlarının görevin devamı için haklı mazeret oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. Ayrıca, davalı idarece davacının görevde başarısızlığına veya hizmetine ihtiyaç duyulmadığına ilişkin dava dosyasına somut bilgi ve belge sunulmamıştır.

Bu itibarla, Mahkemenin davanın reddi yönündeki kararına yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin temyize konu Bölge Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 31/05/2018 gün ve E:2018/775, K:2018/1442 Sayılı kararının

BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 22/09/2020

tarihinde kesin olarak oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

(X)- Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinde yer alan nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın aynen onanması gerektiği oyuyla, karara gerekçe yönünden katılmıyorum.

Bu Habere Tepkiniz