SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Eylül 2021 21:08
SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü, MEB'in görüş yazısını cevapladı. MEB Temmuz ayında, öğretmenevleri ve öğretmenevi akşam sanat okullarında 657'e tabi olarak çalışan memurlara, olağan çalışma saatleri dışında yaptıkları fazla çalışma için fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceğini sordu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü, bu yazıyı 2 ay sonra cevapladı. Strateji ve Bütçe Başkanlığının cevabi yazısında, bütçe kanununda bir düzenleme yer almadığı için öğretmenevleri ve öğretmenevi akşam sanat okullarında 657'e tabi olarak çalışan memurlara, olağan çalışma saatleri dışında yaptıkları fazla çalışma için fazla çalışma ücreti ödenemeyeceğini belirtti.

Ancak görüş yazısında fazla çalışma sürelerine izin verilmesine ilişkin olarak şu değerlendirme yapıldı:

"Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmenevleri ile Öğretmenevi Akşam Sanat Okullarının 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "Fazla Çalışma Ücretleri" kısmının "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 3 üncü sırasında fazla çalışma ücreti ödenebilecek kurumlar arasında yer almadığından, bu kurumlarda çalışan Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı düşünülmekle birlikte, fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu

İŞTE STRATEJİ BÜTÇE BAŞKANLIĞINI YAZISI

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü
Sayı : E-33518939-202.01-8645- 15.09.2021
Konu : Fazla Çalışma Ücreti

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
İlgi : 08.07.2021 tarihli ve 24316060-28015875 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ve ekinin incelenmesinden, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Öğretmenevleri ile Öğretmenevi Akşam Sanat Okullarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personele olağan çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendinde, Devlet memurlarının günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırılabileceği ve yaptırılan fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verileceği hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "Fazla Çalışma Ücretleri" kısmının "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 3 üncü sırasında;
"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 9,87 Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir."
hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde sadece döner sermaye işleri üzerinde fiilen çalışan ve fazla çalışma yapan personele döner sermaye hasılatından karşılanmak koşuluyla belirli sınırlar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bununla birlikte, Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarına yönelik olarak anılan Cetvelde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Nitekim Sayıştay tarafından hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu"nun "Denetimin Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler" başlıklı birinci bulgusunun üçüncü paragrafında da; "Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları günün 24 saati hizmet gören kuruluşlar olmasına rağmen Bütçe Kanunu K Cetvelinde mesai yaptırılacak kuruluşlar arasında sayılmamıştır." denilmektedir.

Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmenevleri ile Öğretmenevi Akşam Sanat Okullarının 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "Fazla Çalışma Ücretleri" kısmının "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 3 üncü sırasında fazla çalışma ücreti ödenebilecek kurumlar arasında yer almadığından, bu kurumlarda çalışan Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı düşünülmekle birlikte, fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini arz ederim.

Bahtiyar SAZLIK
Başkan a.
Bütçe Genel Müdürü

Bu Habere Tepkiniz